ABONE OL

Aday Öğretmen Yetiştirme Belgeleri! Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinde İş ve İşlemler! Aday Öğretmen Dosyasında Neler Olmalı?


Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde, 384 saat sınıf içi ve okul içi 90 saat okul dışı faaliyetleri; 180 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri olmak üzere Toplam: 654 saat eğitim veriliyor. Sözleşmeli aday öğretmenin göreve başlama tarihine göre bir eğitim takvimi belirlendikten sonra ilgili okul, ilçi ve il milli eğitim müdürlüklerince sürecin takibi sağlanıyor.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MADDE 15 –

(1) (Değişik:RG-19/1/2016-29598) Aday öğretmenler, adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapabilir ve en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.

(2) (Ek:RG-8/9/2016-29825)(1) Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde bağımsız olarak ders, etüt, nöbet vb. görevler verilemez.

(3) Aday öğretmenlerin; atama ve intibak işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, performans değerlendirmeleri, adaylık dönemindeki eğitimleri ile yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin iş ve işlemler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülür. Performans değerlendirmesi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MADDE 16 –

(1) Aday öğretmenler, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilir. Değerlendiriciler; il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşur. Değerlendiriciler birden fazla aday öğretmenin performansını değerlendirebilir; ancak, aynı değerlendirici birden fazla sıfatla aynı aday öğretmenin performansını değerlendiremez.

(2) İlk değerlendirme aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılır. İkinci değerlendirme aynı şekilde, üçüncü değerlendirme ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılır.

(3) (Değişik:RG-8/9/2016-29825) Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz.

(4) (Değişik:RG-8/9/2016-29825) Aday Öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki faaliyetlerin tümüne aday öğretmenlerin katılımı zorunludur. Bu faaliyetlerin bir kısmına veya tamamına yasal mazereti nedeniyle katılamayan aday öğretmenler, Bakanlıkça belirlenecek tarihte ve yerde yapılacak telafi programına katılmak zorundadırlar. Yetiştirme sürecinde bir dönemde en az altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevini yerine getirmelerine rağmen Aday Öğretmenlerin Yetiştirme Programını tamamlayamamış olan aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmesi telafi eğitiminin sonunda yapılır.’’

(5) (Ek:RG-8/9/2016-29825)(1) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen nedenlerle performans değerlendirmesi yapılamayan aday öğretmenlerin değerlendirmeleri takip eden dönemde veya dönemlerde yapılır.”

(6) Değerlendiricilerden biri ya da birden fazlasının bulunmadığı hallerde;

a) Maarif müfettişi yerine il millî eğitim müdürü tarafından, il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, il ve ilçe millî eğitim şube müdürleri ve şahsa bağlı eğitim uzmanları,

b) Eğitim kurumu müdürü yerine ilçe millî eğitim müdürü tarafından, ilçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı diğer eğitim kurumları yöneticileri,

c) Danışman öğretmenin yerine eğitim kurumu müdürü tarafından eğitim kurumundaki diğer öğretmenler, eğitim kurumunda danışman öğretmen olarak görevlendirilecek öğretmen bulunmaması halinde ise ilçe millî eğitim müdürü tarafından aynı ilçede görev yapan diğer öğretmenler, arasından resen görevlendirme yapılır.

(7) Bir dönemde kesintisiz iki ayı geçen rapor veya izin kullanma gibi hâllerden dolayı değerlendirme yapamayacaklar ile ölüm, devlet memurluğundan çıkarılma, istifa, görevden uzaklaştırılma, yer değiştirme ve benzeri nedenlerle değerlendirme yapamayacakların yerine beşinci fıkradaki usulle görevlendirme yapılır.

(8) Tamamlanmış değerlendirmeler hariç olmak üzere, ölüm, devlet memurluğundan çıkarılma ve istifa dışındaki sebeplerle görevlerinden ayrılan değerlendiriciler, varsa performans değerlendirmeye ilişkin bilgi ve belgeleri, süreçte değerlendirilmek üzere yerlerine görevlendirilenlere ulaştırması için eğitim kurumu müdürüne tutanakla teslim eder.

(9) Aday öğretmenlerin; boşanmış olsalar dahi eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları değerlendirici olarak görevlendirilemez.

(10) Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanları; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir. Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun yüzde onu, ikinci değerlendirme sonucunun yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme sonucunun ise yüzde altmışı dikkate alınır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Nihai performans değerlendirme puanı yüz üzerinden en az elli ve üzerinde olan aday öğretmenler performans değerlendirmesinde başarılı sayılır ve sınava girmeye hak kazanır.

(11) Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır. Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendiriciler tarafından belgelendirilir.

Aday öğretmen iş ve işlemleri ile ilgili detaylar için tıklayınız...

ADAY ÖĞRETMEN DOSYA İÇERİĞİ ÖRNEKLERİ:
ADAY-OGRETMENLIK-YONERGESI.docx
ADAY-OGRETMEN-YETISTIRME-PROGRAMI.docx
2023-Egitim-Vizyon-Belgesi.pdf
61-KAPAK.docx
62-ICINDEKILER.docx
63-TURK-BAYRAGI-VE-ATATURK-RESMI.docx
64-ISTIKLAL-MARSIMIZ.docx
65-ATATURKUN-GENCLIGE-HITABESI.docx
66-ATATURKUN-OGRETMENLERE-HITABI.docx
67-ATAURK-ILKE-VE-INKILAPLARI.docx
68-OGRETMEN-ANDI-VE-OGRETMEN-MARSI.docx
69-OGRETMEN-YEMIN-BELGESI.doc
Form-1-ADAY-OGRETMEN-CALISMA.docx
Form-2-ADAY-OGRETMEN-HAFTALIK-FAALIYET-RAPORU.docx
Form-3-DERS-IZLEME-FORMU.docx
Form-4-AB-DANISMAN-OGRETMEN-DERS-IZLEME-FORMU.docx
Form-4-AB-DANISMAN-OGRETMEN-DERS-IZLEME-FORMU-2.docx
Milli-Egitim-Bakanligi´nin-Ogretmenler-Icin-Onerdigi-Kitap-Listesi.docx
Form-6-FILM-DEGERLENDIRME-FORMU.docx
Milli-Egitim-Bakanligi´nin-Ogretmenler-Icin-Onerdigi-Film-Listesi.docx
Form-7-OKUL-DISI-FAALIYET-RAPORU.docx
1739-Milli-Egitim-Temel-Kanunu.pdf
657-Devlet-Memurlari-Kanunu.pdf
610-OGRETMEN-TEFTIS-FORMU.doc
611-OGRETMENLERIN-YAPMASI-GEREKEN-IS-VE-ISLEMLER.docx
613-BELIRLI-GUN-VE-HAFTALAR.docx
615-ILKOGRETIM-KURUMLARI-HAFTALIK-DERS-CIZELGESI.pdf
615-KK-Ilkogretim-Cizelge.pdf
616-DERS-ZAMAN-CIZELGESI.docx
617-SINIF-LISTESI.docx
618-HAFTALIK-DERS-PROGRAMI.docx
619-SINIF-OTURMA-PLANI.doc
620-OGRENCI-ACIL-DURUM-FORMU.docx
621-SINIF-KITAPLIK-LISTESI.docx
622-SINIF-MEVCUT-GRAFIGI.docx
623-SINIF-VELI-GRAFIGI.docx
624-SINIF-BOY-GRAFIGI.docx
625-SINIF-AGIRLIK-GRAFIGI.docx
626-OKUL-OGRENCI-BILGI-FORMU.doc
627-Sut-Uzum-Izin-Belgesi.xps
628-Dis-Kontrol-Formu.doc
629-KANUN-VE-YONETMELIKLER.docx
1422432019-2020-EGITIM-OGRETIM-YILI-CALISMA-TAKVIMI.docx
22623Aday-Ogretmen-Ogretmenlik-Uygulamasi-Ders-Ici-Gozlem.docx
22655Form-1.docx
2271Form-2.docx
22710Form-3.docx
22732Form-4.docx
22751Form-5.docx
22758Form-6.docx

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.