2021 Yılı Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Takvimi! Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri!

Öğretmenlerin 2021 yılı mazerete bağlı yer değiştirme takvimi MEB tarafından yayınlanıyor. Aile birliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılıyor. Başvurular Mebbis sistemi üzerinden yapılacak. Başvurular, mazeretleri nedeni ile görev yerlerinden ayrılacak olan öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi için iki aşamalı olarak alınıyor.

Eğitim 21.01.2021, 12:36 21.01.2021, 12:36
2021 Yılı Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Takvimi! Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri!


Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yaz dönemi yer değiştirmeleri geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapıldı. Açıklanan takvime göre öğretmenler 12-17 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yaptılar ve 20-24 Ağustos tarihleri arasında ise tercihlerini yaptılar. Mazerete bağlı yer değişikliği sonuçları 25 Ağustos 2020'de belli olmuştu. Yarı yıl Tatili (2021 Ocak) özür grubu yer değiştirme tarihleri belli oldu.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır: 

a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu, 

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı. 

Eş, anne, baba, çocuk veya vasi tayin olunan kardeş için alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

Öğretmenlerin 2021 Özür Grubu (Yarı Yıl Tatili) Yer Değiştirme Takvimi!

Birinci Aşama: Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 12 Ocak 2021 Salı saat 17:00'a kadar ön başvuru süresi uzatıldı! (ilk olarak 4-8 Ocak olarak açıklanmıştı)

İkinci Aşama: Tercihlerin yapılması ve onay süreci 18 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında, ve atamalar: 26 Ocak 2021 tarihinde olacaktı fakat değişti!

(YENİ) Açıklanan yeni tarihlere göre 22-26 Ocak tarihleri arası  tercihler alınacak. 29 Ocak'ta sonuçlar açıklanacak.

Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engelilik durumuna göre yer değiştirme ve ‘diğer nedenlere bağlı yer değiştirme’ yapabilir.

Başvurular, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" web adreslerindeki 'Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuru formu' doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne verilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene geri teslim edilecek.

AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER 

1. Öğretmenlerden eşleri; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar, 

b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar, 

c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar, 

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar, 

e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar, 

f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar, 

g) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar, 

h) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar, 

i) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

j) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar, 

k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar, 

l) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,  eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sıralananlardan (a) ila (j) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir.) (k) bendi kapsamında başvuranlardan;

 Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi, 

 Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge, 

 Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge, 

 İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

(l) bendi kapsamında başvuranlardan; 

 Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge, 

 Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar 

1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir. 

2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir. 

3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 

4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir. 

5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

6. Öğretmenlerden; 

a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar, 

b) Eşleri geçici görevli olanlar, 

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER 

Öğretmenlerden; 

a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, 

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER 

Öğretmenlerden; 

a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu, 

b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu, ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER Raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları kabul edilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.

Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER 

Öğretmenlerden; 

a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere, 

b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere, 

c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere, 

d) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sayılanlardan ; 

(a) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge, 

(b) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.) 

(c) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge, 

(d) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı, istenecektir.

SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,

b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, 3 hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir

Geçtiğimiz Yılın Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Takvimi

öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişkliği

Yorumlar (3)
ali 5 ay önce
Tercihler bugün saat beşe kadar uzatıldı
https://personel.meb.gov.tr/www/2020-yaz-tatili-ogretmenlerin-aile-birligi-saglik-can-guvenligi-mazeretleri-ve-engellilik-durumu-ile-diger-nedenlere-bagli-yer-degistirme-basvurulari-sure-uzatimi/icerik/1101
bahadır eken 5 ay önce
kamuajans eşimle ayrı kalmama neden oldunuz, iki çocuk ortada . buyrun yaptığınız işle gurur duyun. yalan yanlış iş yapıyorsunuz.
bahar 5 ay önce
kamuajans hayatımı kararttım..mazerete baglı il dışı atamaları takvımını yanlıs yayınlamışşınız sizin yuzunuzden tercıh yapamadım hayatıma maloldunuz
şaka gıbı!!!
9
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12