Yurt Dışına İngilizce Dil Eğitimi Görmek Üzere Gönderilecek Öğretmenlere Duyuru

1. Genel Açıklamalar

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin İngilizce dil yeterliliklerinin arttırılması yoluyla kendi alanlarında uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları takip etmeleri, bilgi ve becerilerini artırmaları ve bu bilgi ve becerilerini öğrencilerine aktarmalarını sağlamak amacıyla yurt dışında genel ve alanlarıyla ilgili mesleki İngilizce dil kursu almaları sağlanacaktır.

1.1. İlgili Mevzuat

1. 19 Ekim 2016 tarihli ve 29862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 3 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9368 sayılı kararıyla kabul edilen 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ekinde 2017H020020 numaralı "Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenlerinin İngilizce Dil Yeterliliklerinin Artırılması Projesi"

2. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

3. 23/05/2017 tarihli ve 75998021-774.01.01-E.7368381 sayılı Makam Oluru

1.2.    Genel Esaslar


a) İngilizce dil eğitimlerinin tamamı yurt dışında; İngiltere, İskoçya, İrlanda, ABD ve Kanada ülkelerinde gerçekleştirilecektir.

b) İngilizce dil eğitimleri Eylül 2017- Aralık 2017 tarihleri arasında 12 hafta (3 ay) olarak planlanmıştır.

c) Eğitim süreleri 240 saat genel İngilizce, 120 saat mesleki İngilizce eğitimi olmak üzere en fazla 360 ders saati olacaktır.

d) İngilizce dil eğitimine gönderilecek öğretmenlerin; yurt dışı dil eğitimi masrafları, gidiş-dönüş ulaşım giderleri, konaklama hizmetleri giderleri, vize ve sigorta ücretleri Bakanlıkça yapılan hizmet alımı doğrultusunda yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ayrıca kursiyerlere Bakanlıkça belirlenen tutar üzerinden günlük ödeme yapılacaktır.

2. Başvuru İşlemleri

2.1. Başvuru Şartları

Sözlü sınava katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Genel Şartlar

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

3) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefi veya atölye/laboratuvar öğretmeni olarak Tablo-1’de belirtilen atamaya esas alanlardan birinde fiilen öğretmenlik yapıyor olmak,

4) Son başvuru tarihi itibari ile yöneticilik görevinde bulunmuyor olmak (Müdür, Müdür Baş Yardımcısı, Teknik Müdür Yardımcısı, Koordinatör Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların başvuruları dikkate alınmayacaktır),

5) Son başvuru tarihi itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 3 (üç) yıl hizmeti bulunmak,

6) Başvuru yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 (kırk beş) yaşını doldurmamış olmak,

7) İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak,

8) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

9) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

10) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

12) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,

13) Son başvuru tarihi itibariyle İngilizce dilinden son beş yıl içinde, YDS/KPDS/ÜDS’den en az “E” (50 Puan) düzeyinde puan almak ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip olmak,

14) Yapılacak Sözlü Sınavda başarılı olmak;

·  Sözlü Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan,  son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde yapılmış YDS/KPDS/ÜDS İngilizce dilinden en az elli (50) puan almış olmak kaydıyla Tablo-1’de ilan edilen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday Sözlü Sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da Sözlü Sınava çağırılacaktır.

· Sözlü Sınava, alanlar itibariyle Tablo-1’de belirtilen kontenjan için öngörülen sayıda başvurunun olmaması veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal olarak değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

· Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü takdirde alan bazında yurt dışına gönderilecek kişi sayısında değişiklik yapılabilir.

· Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 04 Ağustos 2017 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (www.meb.gov.tr ve mtegm.meb.gov.tr) internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

· Sözlü Sınav Ankara’da gerçekleştirilecek olup internet üzerinden gerekli duyurular yapılacaktır.

2.2. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri

a) Adaylar 2.3. maddede yer alan başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacak ve okul/kurum müdürlüklerince onaylanan belgeleri 17-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında doğrudan bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine elden veya kargo/posta (APS) ile teslim edeceklerdir,

b) Öğretmen Bilgi Formunun hatasız, eksiksiz ve kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir,

c) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır,

d) Aday, kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır,

2.3. Başvuru İçin Gerekli Belgeler


a) 4 (dört) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Ek-1, Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),

b) 4 (dört) adet Öğretmen Bilgi Formu (Ek-2, Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),

c) 3 (üç) adet yabancı dil belgesi (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),

d) 4 (dört) adet nüfus cüzdan fotokopisi (Okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak),

e) 4 (dört) adet adli sicil ve sabıka kayıt belgesi (e- Devletten alınabilir),

f) 1 (bir) adet vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

g) 2 (iki) adet Hizmet cetveli (Okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),

h) 2 (iki) adet branşında son mezun olunan okula ait diploma ya da çıkış belgesinin fotokopisi (okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),

· Ek-1 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun boyutları ve içeriği değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacak, formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, formlarda son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf kullanılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacak, okul/kurum müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.

· Çeşitli sebeplerle mahkeme kararı sonucunda “soyadı” değişen adayların ilgili karar örneği Bakanlığa gönderilecek belgeler arasına konulacaktır.

· Bilgi veya belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan olduğunun sonradan ortaya çıkması halinde, beyanda bulunan aday ile beyanı onaylayan okul/kurum yetkilileri hakkında idari ve hukuki işlemler başlatılacaktır.

2.4. Adaylarla İlgili Okul/Kurum Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler


a) Adayların başvuru evraklarını incelemek, doğru beyan edilen başvuru evraklarını 17.07.2017-28.07.2017 tarihleri arasında onaylamak,

b) “Öğretmen Bilgi Formu”nu onayladıktan sonra adaya inceletmek, imzalatmak ve 1 örneğini de okul/kurum müdürlüğünde üç yıl süreyle saklamak,

c) Öğretmen Bilgi Formundaki bilgileri belgelendirmek amacıyla aday tarafından ibraz edilen belge var ise bunları kontrol edip üç yıl süreyle okulda saklamak,

d) Bilgi ve belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan verdiği sonradan ortaya çıkan aday hakkında gerekli idari işlemi başlatmak. (Bu durumdaki adayın sınavla ilgili tüm hakları iptal edilecektir.)

2.5. Sınava Girecek Adaylarla İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler


a) İl milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, en az 3 (üç) kişiden oluşan “İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurarak adayların başvuru evraklarını incelemek ve birer örneğini 3 yıl süre ile saklamak,

b) Adayların başvuru evrakları incelendikten sonra Öğretmen Bilgi Formu’nu onaylamak,

c) Bilgi ve belgelerde sonradan ortaya çıkacak eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanının tespit edilmesi halinde aday hakkında gerekli idari işlemi başlatmak ve Bakanlığa bilgi vermek,

d) Sözlü Sınava katılacak öğretmenlerin, il düzeyindeki güvenlik soruşturmalarını ivedilikle yaptırmak, il genelinde sınava katılacak öğretmenlerin tamamının güvenlik kaydı yoksa “ilimizden sınava katılan öğretmenlerden güvenlik kaydı olan yoktur” ibaresini, güvenlik kaydı bulunan öğretmenlerinde  bilgi ve belgelerini toplu olarak Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik eğitim Genel Müdürlüğü’ne ivedilikle göndermek,

e) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylara ait

· 1 (bir) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ( EK-1),

· 1 (bir)adet Öğretmen Bilgi Formu (Ek-2),

· 1 (bir) adet yabancı dil belgesi,

· 1 (bir) adet nüfus cüzdan fotokopisi,

· 1 (bir) adet adli sicil ve sabıka kayıt belgesi,

· 1 (bir) adet vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

· 1 (bir) adet hizmet cetveli,

· 1 (bir) adet branşında son mezun olunan okula ait diploma ya da çıkış belgesinin fotokopisi,

en geç 01 Ağustos 2017 tarihine kadar “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı” Atatürk Bulvarı No:98 Kat:3/A Bakanlıklar/Ankara adresine ivedi olarak posta, kargo veya APS ile göndermek (Başvuru evrakları güvenlik soruşturması sonuçları beklenmeden gönderilecektir. Başvuru evraklarının Bakanlığa gönderilmeyen diğer nüshaları il düzeyinde yapılacak güvenlik soruşturmasında kullanılacaktır).

f) Posta ile gönderilecek evrakların 01 Ağustos 2017 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2.6. Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar

a) Aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki olan,

b) Yanlış beyanda bulunan,

c) Başvurusunu süresi içinde yapmayan,

d) Başvuru belgeleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenip onaylanmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

2.7. Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirme

a) Sözlü Sınav, Ankara’da yapılacaktır.

b) Adayların Sözlü Sınav tarihleri http://www.meb.gov.tr ve http://mtegm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

c) Sözlü sınav konuları ve puanları aşağıda belirtilmiştir.

 

Sınav Konuları

Puan Değeri

1

Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi

25 Puan

2

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü

25 Puan

3

İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti

25 Puan

4

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

25 Puan

TOPLAM

100 Puan

d) Sözlü sınava alınan her aday, yukarıdaki konu başlıkları üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

2.8. Sözlü Sınav Başarı Sıralaması

a) Adayların başarı sıralaması, sözlü sınav puanlarına göre; alanlar dikkate alınarak yapılacaktır.

b) Sözlü Sınav sonucunda puanı 70 (yetmiş) ve daha yukarı olan adaylar içerisinde, puan üstünlüğüne göre bir başarı sıralaması yapılarak, Tablo-1’de belirtilen alan ve sayıda aday başarılı sayılacak yurt dışında eğitim almaya hak kazananlar listesinde yer alacaktır. Başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan adaylar ile eşit puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi başarı sıralama listesine alınacaktır.

c) Sözlü sınav süreci başladıktan ve duyurular yapıldıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, ihtiyacın ortadan kalkması ya da gerekli görülmesi halinde belirlenen kontenjanları azaltmaya veya artırmaya ve yedek aday belirlemeye Komisyon yetkilidir.

3. Sözlü Sınav Sonuçları

a) Sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr ve mtegm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

b) Sözlü sınavdan sonra başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

c) Bir öğretmenin belirtilen şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış/ yurt dışına gönderilmiş olsa dahi hakkındaki tüm işlemler iptal edilerek sıralama listesinden çıkarılır.

4. Sözlü Sınav İtirazları

a) Adaylar sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yapacaklardır.

b) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adresleri olmayan dilekçeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

c) İtirazlar Komisyonca en geç on (10) iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

5. Diğer Hususlar

· Yurt dışına gönderilecek öğretmenlerin, vize işlemleri aşamasında Sağlık Kurulu Raporu sonucuna göre yurt dışına çıkmaya engel teşkil edecek herhangi bir hastalığı olduğunun (Hepatit B ‘Viral Hepatit – Bulaşıcı Sarılık’ v.b.) tespit edilmesi hâlinde, ilgili ülke makamları tarafından vize verilmediğinden yurt dışına gönderilmesi iptal edilecektir.

· Yurt dışında eğitim alan öğretmenler eğitim gördüğü genel ve mesleki yabancı dil alanında eğitim süresinin 10 katı kadar mecburi hizmet yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ifa etmek zorundadır. 

Kılavuz için TIKLAYINIZ

Ekler için TIKLAYINIZ

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Önder 11 ay önce

Dil eğitimine göndermek için dil sınavı puanı istemişler. Bu nasıl iş anlamadım.

Misafir Avatar
Teknik ogretmen 11 ay önce

İngilizce yeterliligi icin YÖKDİL Sınavının herhangi bir gecerlilig yok mudur?