Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Genel Müdürlüğümüzce;
1.    Özel Program Uygulayan Proje Okulu olarak eğitim-öğretim hizmeti verecek olan tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yönetimi, öğretmen ataması, yönetici görevlendirilmesi, öğrenci kayıt/nakil ve geçişleri vb. hususların ekte belirtilen Usul ve Esaslara göre yürütülmesine,
2.    Bugüne kadar bir alanda eğitim vermek üzere tematik (ihtisaslaşmış) mesleki ve teknik Anadolu lisesi olarak belirlenmiş olan okulların iş ve işlemlerinin de bu Usul ve Esaslara göre yürütülmesine,
ihtiyaç duyulmaktadır.

TEMATİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OLARAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YAPACAK OKULLARIN BELİRLENMESİ, YÖNETİMİ, ÖĞRETMEN ATAMASI, YÖNETİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ, ÖĞRENCİ KAYIT/NAKİL VE GEÇİŞLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1.Tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında bir meslek alanında pilot uygulama olarak belirli eğitim reformu ve programları uygulamak ve faaliyet göstermek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen mesleki ve teknik Anadolu liseleridir.

2.Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine 01.09.2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıyan
yönetici ve öğretmenler arasından bu Usul ve Esaslara göre mülakatla yönelendirmesi ve öğretmen ataması yapılır.

3.Bir okulun belirli bir alanda özel program uygulayan proje okulu (tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi) olarak eğitim ve öğretim yapabilmesi için aşağıdaki şartlan taşıması gerekir.

a)İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, bünyesinde uygulanacak meslek alanı ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi vb. konuları içere z on yıl süreli iş birliği protokolünün veya protokollerinin yapılmış olması,
b)Bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulaması,
c)Bünyesinde veya aynı eğitim bölgesindeki diğer okullara bağlı yeterli kapasitede pansiyonun bulunması,

4.Tematik mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere aşağıda belirtilen komisyon ve kurullar oluşturulur.

a)Okul Yönetim Kurulu (OYK): Okul müdürü, bir müdür yardımcısı, protokol imzalayan tarafın temsilcisi, zümre başkanları, alan şefi, okul aile birliği başkanı ve okul öğrenci meclisi başkanından oluşur. Sekretaryası okul müdürlüğünce yürütülür.
b)Tematik Mesleki Eğitim Komisyonu: Vali yardımcısının başkanlığında, il milli eğitim müdürü ve protokolü imzalayan tarafın resmi temsilcisinden oluşur. Sekretaryası il millî eğitim müdürlüğünce yürütülür.
c)Merkez Değerlendirme Kurulu: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü veya görevlendireceği Daire Başkanmm başkanlığında, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünde (MTEGM) görev yapan ilgili Daire Başkanı, şube müdürü veya uzman, okulun bağlı bulunduğu ilin mesleki ve teknik eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ve protokol imzalayan tarafların temsilcisinden oluşur. Sekretaryası Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülür.

5.Oluşturulan komisyon ve kurulların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

5.1. Okul Yönetim Kurulu’nun (OYK) görevleri:

a)OYK, yılda en az iki defa okul müdürünün başkanlığında, tüm üyelerin katılımıyla toplanır. İhtiyaç görülen durumlarda ise okul müdürü ya da üyelerin talebi doğrultusunda, toplantı gündem maddelerinin içeriğine göre ilgili üyelerin katılımıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
b)Okula atanacak öğretmenleri belirlemek üzere, okulun bulunduğu ilde görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler arasından, bunun mümkün olmaması halinde il dışından okulun norm ihtiyacının üç katı kadar adayı belirleyer ek MTE GM’ye teklif eder.
c)Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.
ç)Okulda görevlendirilecek müdür yardımcılarını (en az biri atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak) belirlemek üzere, öncelikle okulun öğretmenleri arasından olmak kaydıyla aynı ildeki öğretmenler arasından ihtiyacın üç katı kadar adayı belirleyerek MTEGM’ ye bildirir.
d)Gerektiğinde sektörün önerdiği eğitici personeli alan/dal derslerinde görevlendirir.
e)Okul amaçlarını gerçekleştirmek için her eğitim öğretim yılı başında okulun yıllık çalışma planını hazırlar ve uygular.
f)Yıllık çalışma planı doğrultusunda bütçesini hazırlar ve bilgi için en geç Eylül ayı sonuna kadar MTEGM’ye sunar.
g)Alanın ve sektörün ihtiyaçlarına göre çerçeve öğretim programlarının güncellenmesine yönelik hazırladığı teklifleri denenmek, geliştirilmek ve “pilot uygulama” olarak değerlendirilmek üzere millî eğitim müdürlüğü kanalıyla MTEGM’ye gönderir.
ğ) Sektörün ve alanın özelliğine göre iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, meslek ahlakı, yabancı dil vb. eğitim programlan planlayarak yetiştirici ve destekleyici kurslar veya yaygın eğitim yoluyla öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek üzere meslek kursları düzenler.
h)Öğrenci ve öğretmenlerin gelişimi için ulusal ve uluslararası fuar, yarışma, konferans, seminer vb. faaliyetleri düzenler veya bu gibi faaliyetlere okulun katılımını sağlar.
ı) Her dönemde en az bir kez olmak üzere sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirerek kariyer günleri düzenler.
i)Öğrencinin, akademik ve meslekî başarısını izlemek ve değerlendirmek amacıyla 10 uncu sınıftan itibaren her ders yılı sonunda uygun gördüğü alan ve dal derslerine yönelik yeterlilik sınavını sektörle birlikte gerçekleştirir. Bu sınavların sonucunda ihtiyaç duyulması halinde destekleyici eğitimler düzenler.
j)Yaptığı çalışmalara ilişkin hazırladığı yılsonu raporunu millî eğitim müdürlüğü kanalıyla MTEGM’ye gönderir.
k)Kurul üyeleri tarafından getirilen teklifleri değerlendirir, karara bağlar ya da millî eğitim müdürlüğü kanalıyla MTEGM’ye gönderir.
l)Okulda, eğitim-öğretim ile ilgili her türlü ihtiyacı belirleyerek karşılanması için gerekli çalışmaları yapar ve faaliyetlerin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlar.
m)İhtiyaç duyulan destekleyici eğitim materyallerini geliştirir.
n)Okuldaki alan ve dalların öğrenci kontenjanlarını okulun fizikî kapasitesini göz önünde bulundurarak belirler.

5.2. Tematik Mesleki Eğitim Komisyonunun görevleri: Okul müdürünü görevlendirmek üzere sırasıyla;

a)Okulda uygulanan meslek alanı ile aynı alanda,
b)İl içinde okulda uygulanan meslek alanında yeterli aday bulunamaması halinde diğer illerde aynı alanda,
c)(a) ve (b) bentlerine göre yeterli aday bulunamaması halinde ise il içinde yakın alanda, görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenleri ve bu kapsamdaki yöneticiler arasından 01/09/2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşıyan üç adayı MTEGM’ye teklif eder.

5.3 Merkez Değerlendirme Kurulu’nun görevleri

a)Tematik Mesleki Eğitim Komisyonu tarafından önerilen adaylar arasından mülakat yöntemiyle okul müdürünü seçer.
b)OYK tarafından önerilen adaylar arasından mülakat yöntemiyle okula atanacak öğretmenleri ve müdür yardımcılannı seçer.
c)Mülakat sonuçlarına ilişkin itirazlan değerlendirerek karara bağlar.
ç)Okula görevlendirilecek yönetici adaylarının mülakatlarını EK-1 Yönetici Mülakat Formuna, atanacak öğretmen adaylarının mülakatını ise EK-2 Öğretmen Mülakat Formuna göre yapar.

6.Öğrenci kayıt, nakil ve geçişlerine ilişkin hususlar:

a)Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine başvuru koşulları, kontenjanı, tercih ve yerleştirme takvimi MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu’nda ilan edilir.
b)Öğrencilerin kayıt işlemleri, e-Kılavuz doğrultusunda okul müdürlüğünce gerçekleştirilir.
c)Öğrencinin alanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olup olmadığını belirlemek için OYK tarafından özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği, Genel Yetenek Test Bataryası, Mesleki Beceri Performans Testi yöntemlerinden bir ya da birkaçı uygulanır. Bu kapsamda yapılacak değerlendirme 500 puan üzerinden yapılır.
ç)Öğrenciler, bu maddenin (c) bendine göre yapılacak değerlendirme puanının %30’u ile TEOG puanının %70’inin toplamı ile bulunacak puana göre sıralanır. Bu puana göre kontenjan kadar öğrenci asıl listede ilan edilir. Diğer öğrencilere yedek sıra numarası verilir.
d)Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kesin kayıt işlemleri TEOG tercih işlemleri başlamadan önce tamamlanır.
g)Yedek listede öğrenci kalmaması durumunda aynı usul ve esaslarla öğrenci nakil/geçişi yapılır.nakil/geçiş hakkı verilir.
ğ)9 uncu sınıfta üçten fazla şube oluşturulamaz ve her bir şubedeki öğrenci sayısı 30’u geçemez.
h)Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinden, diğer mesleki ve teknik Anadolu liselerine nakil ve geçişler, genel esaslar çerçevesinde yapılır.
ı)Diğer ortaöğretim kurumlarından tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine 10 uncu sınıfın başından itibaren nakil ve geçiş yapılamaz.

7.Yönetici ve öğretmen adaylarının belirlenmesi ve mülakatlarına ilişkin Okul Yönetim Kurulları, Tematik Mesleki Eğitim Komisyonları ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülecek işlerin takvimi ve diğer hususlar Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce karara bağlanarak ilgililere duyurulur.

8.MTEGM, Merkez Değerlendirme Kurulunun belirlediği yönetici ve öğretmen adaylarını görevlendirilmek/atanmak üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirir.

9.MTEGM tarafından bildirilen yönetici görevlendirme ve öğretmen atama teklifleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce bir ay içinde sonuçlandırılarak sonuç ilgili Valiliğe ve MTEGM’ye bildirilir.

10.Dört yıllık görev süresini tamamlayan okul müdürünün görev süresi Tematik Mesleki Eğitim Komisyonunun, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin ise OYK’nin teklifi üzerine Merkez Değerlendirme Kurulunca yeniden değerlendirilerek her defasında dört yıl daha uzatılabilir. Bunun için teklifler süre bitiminden en az bir ay önce MTEGM’ye bildirilir.
İL Okul müdürlüğünün bütçesi, Bakanlıkça tahsis edilecek ödenekler, yerel ve sektör tarafından sağlanan kaynaklardan oluşur.

12. Bu Usul ve Esaslarda yer almayan hususlarda;

a)Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliği,
b)Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
c)Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin '^^evlendirilmelerine Dair Yönetmelik,
ç)Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği,
d) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

13. Bu Usul ve Esaslar onay tarihinde yürürlüğe girer.

EK-1 YÖNETİCİ MÜLAKAT FORMU- BÖLÜM A- KİŞİSEL BİLGİLER

EK-1

YÖNETİCİ MÜLAKAT FORMU

BÖLÜM A- KİŞİSEL BİLGİLER

ADI VE SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

DOĞUM YERİ VE YILI

UNVANI

ATAMA ALANI

GÖREV YAPMAKTA OLDUĞU
EĞİTİM KURUMU

BÖLÜM B- DEĞERLENDİRME
(MÜLAKAT)

SÖZLÜ SINAV KONULARI

PUAN DEĞERİ

DEĞERLENDİRME PUANI

ARİTMETİK ORTALAMA

BAŞKAN

1.ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

Mevzuat

30

Mesleki ve teknik eğitim

20

Analitik düşünme ve analiz
yapabilme kabiliyeti

10

Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi

10

Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi

10

İletişim becerileri,
özgüveni ve ikna kabiliyeti

10

Genel kültür

10

TOPLAM PUAN

100

BÖLÜM C- AÇIKLAMA

BÖLÜM Ç- MÜLAKAT KURULU

....../...../..........

KURUL BAŞKANI

1. ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

....................................

........................

.......................

............................

.........................

....................................

........................

.......................

............................

.........................

AÇIKLAMALAR:

1- Bu form sözlü sınava çağrılan her kişi için 6 (altı) nüsha olarak
hazırlanacak ve her üyeye birer adet verilecektir.
Diğer nüsha komisyon sekretaryasınca kullanılacaktır.

2- Bu formun Bölüm B'deki "Sözlü Sınav Konuları" karşısında
"Değerlendirme Puanı" sütunu komisyon üyelerince ayrı ayrı
doldurulacak ve Bölüm Ç'de kendisine ait olan kısım imzalanacaktır.

3- Adayın soruya verdiği cevap ile yetersiz görülenler bakımından
yetersiz görülme nedenleri komisyon başkanı veya görevlendireceği
bir üye tarafından C bölümünde belirtilecektir.

4- Kurul üyelerinin her aday için düzenledikleri puanlanmış formlar,
komisyon sekretaryası tarafından birleştirilecektir.

5- Kurul sekretaryası;

a) Kurul üyelerince verilen puanlar toplamının aritmetik ortalamasını alarak
karşısındaki sütuna rakam ve yazıyla işleyecektir.

b) A, B, C ve Ç bölümlerinde belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra
söz konusu form Kurul Başkanı ve üyelere imzalattırılacaktır.

BÖLÜM B- DEĞERLENDİRME (MÜLAKAT)

EK-1

YÖNETİCİ MÜLAKAT FORMU

BÖLÜM A- KİŞİSEL BİLGİLER

ADI VE SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

DOĞUM YERİ VE YILI

UNVANI

ATAMA ALANI

GÖREV YAPMAKTA OLDUĞU
EĞİTİM KURUMU

BÖLÜM B- DEĞERLENDİRME
(MÜLAKAT)

SÖZLÜ SINAV KONULARI

PUAN DEĞERİ

DEĞERLENDİRME PUANI

ARİTMETİK ORTALAMA

BAŞKAN

1.ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

Mevzuat

30

Mesleki ve teknik eğitim

20

Analitik düşünme ve analiz
yapabilme kabiliyeti

10

Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi

10

Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi

10

İletişim becerileri,
özgüveni ve ikna kabiliyeti

10

Genel kültür

10

TOPLAM PUAN

100

BÖLÜM C- AÇIKLAMA

BÖLÜM Ç- MÜLAKAT KURULU

....../...../..........

KURUL BAŞKANI

1. ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

....................................

........................

.......................

............................

.........................

....................................

........................

.......................

............................

.........................

AÇIKLAMALAR:

1- Bu form sözlü sınava çağrılan her kişi için 6 (altı) nüsha olarak
hazırlanacak ve her üyeye birer adet verilecektir.
Diğer nüsha komisyon sekretaryasınca kullanılacaktır.

2- Bu formun Bölüm B'deki "Sözlü Sınav Konuları" karşısında
"Değerlendirme Puanı" sütunu komisyon üyelerince ayrı ayrı
doldurulacak ve Bölüm Ç'de kendisine ait olan kısım imzalanacaktır.

3- Adayın soruya verdiği cevap ile yetersiz görülenler bakımından yetersiz
görülme nedenleri komisyon başkanı veya görevlendireceği
bir üye tarafından C bölümünde belirtilecektir.

4- Kurul üyelerinin her aday için düzenledikleri puanlanmış formlar,
komisyon sekretaryası tarafından birleştirilecektir.

5- Kurul sekretaryası;

a) Kurul üyelerince verilen puanlar toplamının aritmetik ortalamasını alarak
karşısındaki sütuna rakam ve yazıyla işleyecektir.

b) A, B, C ve Ç bölümlerinde belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra
söz konusu form Kurul Başkanı ve üyelere imzalattırılacaktır.

BÖLÜM C- AÇIKLAMA

..........................

..........................

..........................

BÖLÜM Ç- MÜLAKAT KURULU

EK-1

YÖNETİCİ MÜLAKAT FORMU

BÖLÜM A- KİŞİSEL BİLGİLER

ADI VE SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

DOĞUM YERİ VE YILI

UNVANI

ATAMA ALANI

GÖREV YAPMAKTA OLDUĞU
EĞİTİM KURUMU

BÖLÜM B- DEĞERLENDİRME
(MÜLAKAT)

SÖZLÜ SINAV KONULARI

PUAN DEĞERİ

DEĞERLENDİRME PUANI

ARİTMETİK ORTALAMA

BAŞKAN

1.ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

Mevzuat

30

Mesleki ve teknik eğitim

20

Analitik düşünme ve analiz
yapabilme kabiliyeti

10

Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi

10

Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi

10

İletişim becerileri,
özgüveni ve ikna kabiliyeti

10

Genel kültür

10

TOPLAM PUAN

100

BÖLÜM C- AÇIKLAMA

BÖLÜM Ç- MÜLAKAT KURULU

....../...../..........

KURUL BAŞKANI

1. ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

....................................

........................

.......................

............................

.........................

....................................

........................

.......................

............................

.........................

AÇIKLAMALAR:

1- Bu form sözlü sınava çağrılan her kişi için 6 (altı) nüsha olarak
hazırlanacak ve her üyeye birer adet verilecektir.
Diğer nüsha komisyon sekretaryasınca kullanılacaktır.

2- Bu formun Bölüm B'deki "Sözlü Sınav Konuları" karşısında
"Değerlendirme Puanı" sütunu komisyon üyelerince ayrı ayrı
doldurulacak ve Bölüm Ç'de kendisine ait olan kısım imzalanacaktır.

3- Adayın soruya verdiği cevap ile yetersiz görülenler bakımından yetersiz
görülme nedenleri komisyon başkanı veya görevlendireceği
bir üye tarafından C bölümünde belirtilecektir.

4- Kurul üyelerinin her aday için düzenledikleri puanlanmış formlar,
komisyon sekretaryası tarafından birleştirilecektir.

5- Kurul sekretaryası;

a) Kurul üyelerince verilen puanlar toplamının aritmetik ortalamasını alarak
karşısındaki sütuna rakam ve yazıyla işleyecektir.

b) A, B, C ve Ç bölümlerinde belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra
söz konusu form Kurul Başkanı ve üyelere imzalattırılacaktır.

AÇIKLAMALAR:

1- Bu form sözlü sınava çağrılan her kişi için 6 (altı) nüsha olarak hazırlanacak ve her üyeye birer adet verilecektir. Diğer nüsha komisyon sekretaryasınca kullanılacaktır.

2- Bu formun Bölüm B'deki "Sözlü Sınav Konuları" karşısında "Değerlendirme Puanı" sütunu komisyon üyelerince ayrı ayrı doldurulacak ve Bölüm Ç'de kendisine ait olan kısım imzalanacaktır.

3- Adayın soruya verdiği cevap ile yetersiz görülenler bakımından yetersiz görülme nedenleri komisyon başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından C bölümünde belirtilecektir.

4- Kurul üyelerinin her aday için düzenledikleri puanlanmış formlar, komisyon sekretaryası tarafından birleştirilecektir.

5- Kurul sekretaryası;

a) Kurul üyelerince verilen puanlar toplamının aritmetik ortalamasını alarak karşısındaki sütuna rakam ve yazıyla işleyecektir.

b) A, B, C ve Ç bölümlerinde belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra söz konusu form Kurul Başkanı ve üyelere imzalattırılacaktır.

EK-2 ÖĞRETMEN MÜLAKAT FORMU

BÖLÜM A- KİŞİSEL BİLGİLER /b>

EK-2

ÖĞRETMEN MÜLAKAT FORMU

BÖLÜM A- KİŞİSEL BİLGİLER

ADI VE SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

DOĞUM YERİ VE YILI

ATAMA ALANI

GÖREV YAPMAKTA OLDUĞU
EĞİTİM KURUMU

EN SON MEZUN OLDUĞU
OKUL VE BÖLÜMÜ

BÖLÜM B- DEĞERLENDİRME
(MÜLAKAT)

SÖZLÜ SINAV KONULARI

PUAN DEĞERİ

DEĞERLENDİRME PUANI

ARİTMETİK ORTALAMA

BAŞKAN

1.ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

Bir konuyu kavrayıp özetleme,
ifade yeteneği ve muhakeme gücü

25

İletişim becerileri,
özgüveni ve ikna kabiliyeti

25

Bilimsel ve teknolojik
gelişmelere açıklığı

25

Topluluk önünde temsil
yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri

25

TOPLAM PUAN

100

BÖLÜM C- MÜLAKAT KURULU

....../...../..........

KURUL BAŞKANI

1. ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

....................................

........................

.......................

............................

.........................

....................................

........................

.......................

............................

.........................

BÖLÜM B- DEĞERLENDİRME (MÜLAKAT)

EK-2

ÖĞRETMEN MÜLAKAT FORMU

BÖLÜM A- KİŞİSEL BİLGİLER

ADI VE SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

DOĞUM YERİ VE YILI

ATAMA ALANI

GÖREV YAPMAKTA OLDUĞU
EĞİTİM KURUMU

EN SON MEZUN OLDUĞU
OKUL VE BÖLÜMÜ

BÖLÜM B- DEĞERLENDİRME
(MÜLAKAT)

SÖZLÜ SINAV KONULARI

PUAN DEĞERİ

DEĞERLENDİRME PUANI

ARİTMETİK ORTALAMA

BAŞKAN

1.ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

Bir konuyu kavrayıp özetleme,
ifade yeteneği ve muhakeme gücü

25

İletişim becerileri,
özgüveni ve ikna kabiliyeti

25

Bilimsel ve teknolojik
gelişmelere açıklığı

25

Topluluk önünde temsil
yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri

25

TOPLAM PUAN

100

BÖLÜM C- MÜLAKAT KURULU

....../...../..........

KURUL BAŞKANI

1. ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

....................................

........................

.......................

............................

.........................

....................................

........................

.......................

............................

.........................

BÖLÜM C- MÜLAKAT KURULU

EK-2

ÖĞRETMEN MÜLAKAT FORMU

BÖLÜM A- KİŞİSEL BİLGİLER

ADI VE SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

DOĞUM YERİ VE YILI

ATAMA ALANI

GÖREV YAPMAKTA OLDUĞU
EĞİTİM KURUMU

EN SON MEZUN OLDUĞU
OKUL VE BÖLÜMÜ

BÖLÜM B- DEĞERLENDİRME
(MÜLAKAT)

SÖZLÜ SINAV KONULARI

PUAN DEĞERİ

DEĞERLENDİRME PUANI

ARİTMETİK ORTALAMA

BAŞKAN

1.ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

Bir konuyu kavrayıp özetleme,
ifade yeteneği ve muhakeme gücü

25

İletişim becerileri,
özgüveni ve ikna kabiliyeti

25

Bilimsel ve teknolojik
gelişmelere açıklığı

25

Topluluk önünde temsil
yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri

25

TOPLAM PUAN

100

BÖLÜM C- MÜLAKAT KURULU

....../...../..........

KURUL BAŞKANI

1. ÜYE

2.ÜYE

3.ÜYE

4.ÜYE

....................................

........................

.......................

............................

.........................

....................................

........................

.......................

............................

.........................

AÇIKLAMALAR

1- Bu form sözlü sınava çağrılan her aday için 6 (altı) nüsha olarak hazırlanacak ve her üyeye birer adet verilecektir. Diğer nüsha kurul sekretaryasınca kullanılacaktır.

2- Bu formun Bölüm-B deki "Sözlü Sınav Konuları" karşısında "Değerlendirme Puanı" sütunu Kurul üyelerince ayrı ayrı doldurulacak ve imzalanacaktır.

3- Kurul üyelerinin her aday için düzenledikleri puanlanmış formlar, kurul sekretaryası tarafından birleştirilecektir.

4- Kurul sekretaryası;

a) Kurul üyelerince verilen puanlar toplamının aritmetik ortalamasını alarak karşısındaki sütuna rakam ve yazıyla işleyecektir.

b) İşlemler tamamlandıktan sonra söz konusu form Kurul Başkanı ve üyelere imzalattırılacaktır.

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.