Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

Saygılarımla,
Murat BAKAN
İzmir Milletvekili

GEREKÇE

Radyasyon maddenin içinden geçerken değişik zararlara yol açabilir. Zararın derecesi ve tipi radyasyonun tipi ile enerjisine ve ortamın özelliklerine bağlıdır. Radyasyon enerjisinin canlı hücre veya dokular tarafından soğurulması ve bu enerjinin dokulara dağılması ile oluşur. İyonlaştırıcı radyasyon, enerjinin dokuya aktarılması ile, hafif bir kızarıklıktan kansere, hatta ölüme
kadar varan sonuçlara yol açmaktadır.

Radyasyonun biyolojik etkisi konusunda, radyasyonun şiddeti, tipi, verildiği süre vb. özellikler ile radyasyona maruz kalan biyolojik yapının özellikleri etkileyicidir. Bu çerçevede, biyolojik yapının radyasyonla etkileşimi sonucu, smıflandırabileceğimiz iki tür etki ortaya çıkar:

1- Doğrudan Etkileme
İyonlaştırıcı radyasyonun DNA ile doğrudan etkileşmesi sonucunda ortaya çıkan DNA hasarıdir.
2- Dolayh Etkileme
Su moleküllerinin iyonizasyonu sonucunda oluşan serbest radikallerin hücre molekülleri ile etkileşimi nedeniyle ortaya çıkan hasardır.

Radyasyonun sağlık etkileri dozun büyüklüğüne ve vücudun ışınlanan bölgelerinin özelliklerine göre değişik zamanlarda ve farklı tiplerde ortaya çıkabilir.

Su moleküllerinin iyonizasyonu sonucunda oluşan serbest radikallerin hücre molekülleri ile etkileşimi nedeniyle ortaya çıkan hasardır.

Radyasyonun sağlık etkileri dozun büyüklüğüne ve vücudun ışınlanan bölgelerinin özelliklerine
göre değişik zamanlarda ve farklı tiplerde ortaya çıkabilir.

Radyasyonun etkileri deterministik etkiler ve stokastık etkiler olarak sınıflandırılır. ;
Radyasyonun sağlık etkileri dozun büyüklüğüne ve vücudun ışınlanan bölgelerinin özelliklerine göre değişik zamanlarda ve farklı tiplerde ortaya çıkabilir.

Bir anda alınan çok yüksek bir doz birkaç hafta içinde ölüme neden olabilir. Örneğin; 5 Gy veya daha fazla dozun aniden alınması uygun tedavi yapılmadığı takdirde kemik iliği ve sindirim sistemi haşadan, nedeni ile ölümle sonuçlanabilir. 5 Gy'e kadar olan dozlarda uygun' tedavi yapıldığı takdirde kişilerin hayatı kurtanlabilir. Ancak 50Gy'lik doz alınması halinde medikal tedavi yapılsa bile kesinlikle ölüm gerçekleşir.

Deterministik etkilerin diğer bir tipi ışınlanmadan uzun bir süre sonra ortaya çıkar. Bunlar genellikle öldürücü değildir. Fakat vücudun belirli parçalarının fonksiyon kaybına yeya habis (kötü) olmayan değişikliklere neden olabilir. En iyi bilinen örnekleri gözde katarakt meydana gelmesi ve cilt hasarlarıdır.

Düşük dozlarda ortaya çıkması olası etkiler stokastik etkilerdir. Etkinin ortaya eşik değer söz konusu değildir. Stokastik etkiler nedeniyle kanser olma olasılı belirsizlikler vardır. Düşük dozlara maruz kalmış kişilerde kanser ortaya çıkması halinde, bunun radyasyon nedeni ile olup olmadığım belirlemek mümkün değildir. Bunu ortaya koyacak somut veriler yoktur. Düşük dozlar için stokastik etkilerin ortaya çıkması olasılığı yüksek doz almış kişiler ve hayvan deneylerinin sonuçlarına dayanılarak tahmin edilmektedir. Stokastik etkilerle ilgili belirsizliklere bir yaklaşım getirmek için etkin doz birimi başına ölüm İhtimali katsayısı belirlenmiştir.

Düşük dozlar nedeniyle kanser olup ölme olasılığı katsayısı
1 Sv (1000 mSv) için 5x10-2 olarak kabul edilmektedir.
Stokastik Etkiler
1) Kanserleşme Etkisi
2) Genetik Etkisi
1-Kan seri eşme etkisi
Radyasyon, hemen hemen bütün dozlarda ve bütün dokulardan tümörlerin oluşmasına yol açabilir, ancak bazı tip tümörler, diğerlerine oranla daha yaygın görülürler. Genellikle sık bölünen hücrelerden oluşan doku ve organlar, bu konuda daha elverişlidirler. Radyasyonun kansere neden olduğu, genellikle deneysel hayvan çalışmaları ve bazı gözlem ve epidemiyolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkarılabilmiştir. Özellikle radyasyonla çalışanlarda daha çok meydana gelen deri kanserleri, çeşitli nedenlerle X ışını İle tedavi edilenler, tiroid tümörleri, akciğer tümörleri ve kemik tümörleri radyasyonun neden olduğu tümörler arasında en önemlileridir.

2-Genetik Etkisi
Üreme hücrelerinin ışınlanmasıyla ilişkili olan genetik etkiler, daha sonraki kuşaklarda çok önemsiz etkilerden, ölüme neden olabilecek anormalliklere kadar değişebilir. Tam olarak, etki mekanizması bilinmemektedir. Tüm bunlara ek olarak, sindirim ve solunum yolu ile vücuda giren bazı radyoaktif maddelerin de sağlığa önemli ölçüde zararlı etkileri vardır. Özellikle, Çemobil kazası sonrası gündeme gelen bu etkiler arasında en önemlileri, bu yolla olanlardı. En bilinen örnek, Hiroşima ve Nagazakfye atom bombası atılmasından sonra, hayatta kalan 100,000 kişide löseminin ve diğer kanserlerin çok fazla artmasıdır. Halen, Japonya’da kanser ölümleri normalin 2.4 katıdır, Bu sırada, 8-15 haftalık gebe kalan kadınların çocuklarının hemen hemen tümü sakat doğmuştur,

1954'de Bikini Mercan adalarında nükleer denemeler yapıldığında 10 yaşın altında olanların % 77sinde, on yıl sonra tiroid tümörü ortaya çıkmıştır.
Bu değerlendirmeler ışığında;
Resmi Gazetenin 16 Temmuz 2013 tarih ve 28709 sayısında yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan ‘‘SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA ÇALIŞMASI GEREKEN İŞLER HARKINDAKİ YÖNETMELİĞİN” “ İKİNCİ BÖLÜM” başlıklı “Genel Hükümler” alt başlıklı “Günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler” başlıklı 4. Maddenin 1. Fıkrasının (1) Bir çajj^anmgünde
ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler aşağıda belirtilmiştir. “Ö” bendindef^^1

“ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler: 
1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radıyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseler! Hakkında Kamınım Ek 1 inci maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler, veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işler.” Maddesinde Radyoloji çalışanlarının ağır ve riskli iş grubunda sayılmasına rağmen Fiili Hizmet Zammı Süresi kesintisiz 90 gün olarak uygulanması gerekirken ne yazık ki uygulanmamaktadır. 5510 sayılı “SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU” nun “Fiilî hizmet süresi zammı-* başlıklı 4Û.) Maddesi şu şekildedir;

“MADDE 40- (Değişik: 17/4/2008-5754/25 md.) Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi île orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/42 md.) Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz.

Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi zammı uygulanır.” demektedir.

Aynı durumda olan Tablonun 10. Bendinde Yeraltı İşleri çalışanları, Tablonun 13. Bendinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışanlar, Tablonun 14. Bendinde ise Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilâtında çalışanlar yer almaktadır. Tablo 10 bendinde çalışanlar kesintisiz FHZ süresi 180 gün uygulanmaktadır. Tablo 13 ve 14 bendinde çalışanlar kesintisiz 90 gün FHZ süresizden yararlanmaktadırlar. Tablo 11 bendinde Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlar yer almaktadır. Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlar 90 gün FHZ süresinden kesintisiz 90 uygulanması gerekirken ne yazık ki 5510 sayılı kanunun 40, maddesinde “yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri île eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaktadır.” Ağır ve yıpratıcı işlerde yani Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlar Tablo 10, Tablo 13 ve Tablo 14. bendlerde belirtilenler gibi kesintisiz 90 gün FHZ süresinden yararlandınlmalıdır. Anayasamızın 10. Maddesindeki “ aynı kanuna tabi eşitler arasındaki eşitlik ilkesi” gereği çalışma barışının sağlanması amacıyla bu kanun teklifi verilmektedir. Bu nedenle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinde değişiklik yapılması gerekmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. maddesinde “Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların/5 ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Tablonun (11) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların” ibaresi eklenerek, Ağır ve yıpratıcı işlerde yani Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynaklan ile yapılan işlerde çalışanlar Tablo 10, Tablo 13 ve Tablo 14. bendlerde belirtilenler gibi kesintisiz 90 gün FHZ süresinden yararlandırılmış olacaklardır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.
MADDE 1-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinin 3. Fıkrasının son cümlesinde yer alan “Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların,” İbaresinden sonra gelmek üzere stve Tablonun (11) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

Saygılarımla,
Murat BAKAN
İzmir Milletvekili

GENEL GEREKÇE
Sosyal Sigortalan İşletmeleri Yönetmeliğinde (R.G.12.05.2010/27579 sayılı) 05.12.2017 Tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile değişikliğe gidilmiştir. 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yeni Yönetmeliğin 5. Maddesi ile de 27579 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan eski Yönetmeliğin 11. Maddesi aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir;

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

a) Birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve
yükümlülükleri başlar.
b) îkinçi fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, göreve başladıkları veya okullarında öğretime başladıkları tarihten,, kendi hesabına okumakta iken Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına okumaya başlayanların, bu Kurumlar adına okumaya başladıkları tarihten itibaren on beş gün içinde ” Yapılan bu değişikliğin "Meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar.” şeklindeki bölümü göz önüne alındığında, okul ve stajda geçen sürelerin hizmetten sayılacağı net olarak anlaşılmaktadır. Bu da çalışanların mağduriyetlerini giderecek bir ifadedir. Aynı ifadenin 5510 sayılı kanunda da yer alması halinde sorun tamamen çözülmüş olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanonun 5, Maddesinin L Fıkrasının (b) bendinin ilk cümlesinden sonra gelmek üzere “Meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlamakla beraber, anılan süreler sigorta başlangıcı ile emeklilik yaşının hesaplanmasını sağlar. Uzun vadeli sigorta kolları açısından da sigortalılık başlangıcı da meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar ve anılan süreler sigorta başlangıcı ite emeklilik yaşının hesaplanmasını sağlar. ” cümlesi eklenerek, okul ve stajda geçen sürelerin hizmetten sayılması ve çalışanların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi sağlanacaktır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

MADDE 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir, “Meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlamakla beraberf anılan süreler sigorta başlangıcı ite emeklilik yaşının hesaplanmasını sağlar. Uzun vadeli sigorta kolları açısından da sigortalılık başlangıcı da meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar ve anılan süreler sigorta başlangıcı ile emeklilik yaşının hesaplanmasını sağlar. "
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bü Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.