Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar

1- İlgi Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan özel öğrenci yurtlarında görev yapmakta olan personel ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifikayı 1/8/2018 tarihine kadar almaları halinde müdürler aynı kurumda görev yapmaya devam edebilir.” hükümleri yer almaktadır. Buna göre 6 Mayıs 2017 tarihinde faaliyette bulunan özel kız öğrenci yurtlarında çalışan erkek personel, özel erkek öğrenci yurtlarında çalışan bayan personel kurumdan ayrılmadığı sürece çalışmaya devam edebilecektir.

2- İlgi Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bir sonraki öğretim yılında uygulanacak barınma hizmeti ücreti, kurumlar tarafından belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar, bir ay içinde barınma hizmeti ücretini belirleyerek ilan ederler. ...” hükmü yer almaktadır Mevcut ücretsiz olarak faaliyette bulunan özel öğrenci yurtları da dahil olmak üzere yeni açılacak kuramların da bir ay içerisinde ücret ilanlarını yapmaları gerekmektedir. Daha önce sisteme girişi yapılan yurtların ücret durumu Valiliklerce e-Yuıt modülü üzerinden güncellenecektir. Ancak kuramım ücretsiz barınmasına karar verdiği öğrenci olması halinde öğrenciye ait ücret miktarı modülde 0 (sıfır) olarak girilecektir.

3- İlgi (a) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında; “Kuram binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kuram yönetimince kontrol ettirilir. ...” hükümleri yer almaktadır. Buna göre diğer ilgili kuram olarak, kuram açılışında
düzenlenen itfaiye uygunluk raporunda olması gereken hususların değişikliğe uğrayıp uğramadığı ile ilgili kontrolünün yapıldığına dair kontrol görevlisi ile yapılan tutanak/belge, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında kontrolün, Serbest inşaat Mühendisi Belgesi (SİM) ve İş Yeri Tescil Belgesi (İTB) olan mühendisler, binanın proje müellifleri veya meslek odalarına kayıtlı ve vergi levhasında alanında faaliyet gösteren işletmeler tarafından yapılabilecektir.

4- İlgi Yönetmeliğin 22 nci maddesi 4 üncü fıkrasında; “Ortaokul, imam-hatip ve ortaöğretim kurumlan öğrencilerine barınma hizmeti veren kuramlarda kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı kuram kontenjanının %40’ını geçemez.” hükümleri yer almaktadır. Buna göre Yükseköğretim öğrencilerine barınma hizmeti veren kuramlara kayıt olacak yabancı uyruklu öğrencilerde sınırlama bulunmamaktadır.

5- İlgi Yönetmeliğin 6 ncı maddesi 1 inci fıkrasında; “...kurumunamacına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan, Türkçe ad verilir.” hükümlerine göre kurum açılışlarında ve isim değişikliklerinde rakam, kısaltmalar, işaretler, şube, Türk Dil Kurumunun sözlüğünde yer almayan ve anlam taşımayan isimler verilemez. Özel öğrenci apartlan, özel öğrenci pansiyonları ve özel öğrenci stüdyo daireleri kurum tabelaları özel öğrenci yurtları tabelaları ile uyumlu olarak Milli Eğitim Bakanlığı Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenecektir.

6- İlgi Yönetmeliğin 38 inci maddesi 2 nci fıkrasında; “Kuramların denetimleri, mülki idare amirlerinin görevlendireceği en az iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında şube müdürü veya resmi bir ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur.” hükümlerine göre. Valilik onayı ile ilde kurulacak ekip dışında Kaymakamlık onayı ile ilçede de ekip oluşturulabilecektir.

7- İlgi Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin 7 nci fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten üç ay öncesine kadar kuram açma başvurusunda bulunan kuramların bina şartları ile kurucuya ilişkin hususları mülga özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek açılış işlemi yapılır. Bu yurtlar hakkında geçici 1 inci madde ile bu maddede belirtilen diğer hükümler uygulanır.” hükümlerine göre 06/02/2017 tarihi dahil 06/05/2017 (dahil) talihine kadar kuram açma başvurularında, kurucu ve bina şartlarının dışındaki personel mülga'Yönetmelik hükümlerine göre, ücret ve kıınım adı verilmesinde ise yeni Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca; özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurulularının Standartları İle Çalışına Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin geçici 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; "Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten üç ay öncesine kadar kuram açma başvurusunda bulunan kuramlar ile en geç bir yıl öncesine kadar özel öğrenci yurdu yapmak üzere yapı ruhsatı alan kuramların bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde özel öğrenci yurdu olarak açılış başvurularında Yönetmeliğin 47 nci maddesiyle mülga Yönetmelik hükümlerinden Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerine göre açılış işlemleri yapılır. Bu yurtlar hakkında da birinci fıkra hükümleri ile Yönetmeliğin geçici madde hükümleri uygulanır." hükümlerine uygun olarak işlemler yürütülecektir.

8- İlgi Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarının tür, seviye, kontenjan değişikliği ve nakil başvurusu olması halinde bu Yönetmelikte belirlenen şartlar aranır.” hükümleri ile Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kuramlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin geçici 1 inci maddesindeki; "Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarının, mevcut binalarında, yurt tür ve seviyeleri arasında ve kontenjanlarında değişiklik yapmaları hâlinde pencere alanı, koridor genişliği, merdiven genişliği ve tavan yüksekliğine ilişkin olarak bu Yönergede belirlenen şartlar aranmaz. Ancak binasında 2,5 metreden daha az tavan yüksekliği olan yerlerde yatakhane, çalışma odaları, kütüphane, çok amaçlı salon, yemekhane, kantin, dinlenme odası, spor alanı ve yönetim birimleri oluşturalamaz." hükümleri birlikte değerlendirilerek işlem yapılacaktır.

9- Valiliklerce tüm barınma hizmeti veren kuramların öğrenci bilgi kayıtları, devam/dcvamsızlık, ücret durumu vb. modül üzerinde istenen bilgilerin eksiksiz olarak e-Yurt modülüne girişlerinin sağlanarak kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

10- İlgi Yönetmeliğin 14 üncü maddesi 1 inci fıkrasının (b) bendinde; "Kurucunun ölümü halinde mirasçılık belgesinde belirtilen kanuni mirasçılar kendi aralarından birini üç ay içinde kurucu olarak belirler. Ancak her halde kanuni mirasçıların kurumun kuruculuğunu, kurucunun ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde tüzel kişiliğe dönüştürmeleri ya da kurumu aralarından birisine veya bir başka kurucuya devretmeleri gerekir. ..." hükümleri yer almaktadır. Buna göre varislerden eğitim durumu hariç diğer şartlar aranacaktır.

11- Kurum açılışları, devir, kurucu temsilcisi değişikliği işlemlerinde; kurucu ve kurucusu tüzel kişiliklerde yönetim organlarının üyelerinin de dahil, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen suçlar ile aynı Kitabın Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerinde düzenlenen suçlardan dolayı adli veya idari soruşturmasının bulunmadığı veya terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına ilişkin ilgililere ait adli sicil ve arşiv kaydı olmadan işlem yapılmayacaktır.

12- 06/03/2007 tarihinden önce yapılmış, barınma hizmeti vermek amacıyla yapılan binalar da dahil olmak üzere, tüıu binalardan depreme göre binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna dair teknik rapor istenecektir. Ancak 06 03/2007 tarihinden sonra yapı ruhsatında (inşaat ruhsatı) barınma lıi/ıneti vermek amacıyla yapılmış yapılardan depreme göre binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna dair teknik rapor istenmeyecektir. 06/03/2007 tarihinden sonra yapılan ve barınma hizmeti verme amacı olmaksızın inşaat ruhsatı bulunan binalardan ise sağlam ve dayanırlığa ilişkin teknik rapor istenecektir.

13- 06/03/2007 tarihinden sonra yapılan ve daha sonraki süreçte öğrenci barınma hizmeti vermek amacıyla teknik rapor düzenlenen binaların statik yapısında herhangi bir değişikliğin yapılmamış olması durumunda alınan bu teknik rapor ile işlem yapılabilecektir.

14- Mevcut faaliyette bulunan karma özel öğrenci yurtlarının ya kız yada erkek olarak tür belirleyip faaliyetlerini tek türde sürdürebileceklerinden dolayı bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüklerine yerleşim planını da ekleyerek bir dilekçeyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri tamamlanarak 04/08/2017 tarihine kadar Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.