Özel Eğitim Öğretmeninin Nöbet Görevi Muamması

‘’-Özel eğitim okul ve kurumlarında okul öncesi, sınıf' ve alan öğretmenleri nöbet tutar. Yatılı özel eğitim okul ve kurumlarında nöbet süresi 24 saattir. Bu kurumlardaki nöbetler için yeteri kadar öğretmen bulunmadığı takdirde kurumun yöneticileri de nöbetçi öğretmen olarak görev yaparlar.Nöbetlerde en az bir bayan ve bir erkek öğretmen görevlendirilir.’’

Yukarıdaki maddeye istinaden Milli Eğitim Bakanlığımız 14/02/2017 tarihinde 81 İl Valiliklerine Özel Eğitim Sınıf Öğretmenine nöbet görevi verilemeyeceği konusunda görüş yazısı yollamıştır.Kastedilen normal okul bünyelerinde açılan özel eğitim sınıflarında çalışan özel eğitim öğret-menleridir.Çünkü yukarıdaki maddede özel eğitim öğretmeni ibaresi geçmemektedir.Okul bünyesindeki okul öncesi,sınıf ve alan öğretmenleri nöbet tutacaktır.

Diğer taraftan tamamında özel eğitim öğretmenlerinin çalıştığı kurumlarda okul öncesi ,sınıf ve alan öğretmenlerinin olmadığı değerlendirilere-rek özel eğitim öğretmenine gene yukarıdaki maddeye istanaden nöbet görevi verilmekte ve nöbet ücreti ödenmektedir.

Temennimiz odur ki yönetmelikdeki maddeler açık, net,anlaşılır olsun ve muhatabı kesimi çelişkide bırakmayıp her türlü konuyu, özel eğitim öğ-retmenini ilgilendiren diğer yönetmeliklerle uyumlu şekilde düzenlesin.

14/02/2017 tarihinde belirttiğimiz üzere 81 İl Valiliklerine yazı gönderilse de ,aradan 7 ay geçmiş,bu defa Milli Eğitim Bakanlığımızın Özel Eği-tim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19/09/2017 tarihinde Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi’ni ya-yınlamıştır.İlgili genelgenin 15. Maddesinde şöyle der:

‘’-Özel eğitim sınıflarında görevli öğretmenlerözel eğitim ihtiyacı olan çocuklarındurumları ve ihtiyaçları nedeniyle teneffüs ve yemek saatlerin-de öğrencilerin gözetimine devam edeceklerdir.İki öğretmenin görev aldığı sınıflarda okul yönetimince yapılacak planlama doğrultusunda öğ-retmenlerin dönüşümlü olarak öğrencilerin gözetimine devam etmeleri ve dinlenmeleri sağlanacaktır.Bir öğretmen olan sınıflarda ise okul yöne-timi tarafından alınacak tedbirler doğrultusunda teneffüs ve yemek saatlerinde öğrencilerin gözetimine devam edilmesi ve öğretmenin dinlenme-si sağlanacaktır.’’
Öncelikle bu gözetimi ders saatine saysak ,ders saati minimum 50 dakika,uzun teneffüsle birlikte 60 dakika, (40 dakika) öğle arasıyla birlikte 80 dakika olacaktır.Ders süresi 40 dakika olmalıdır,bunu ders süresine ekleyemeyiz.Bu gözetim görevini değerlendirdiğimizde ve detaylarını baktı-ğımızda nöbet görevine karşılık gelmektedir.Yani genelgenin maddesi yönetmeliğin 89. maddesine uymamaktadır.

Bazı sendika talepleri Milli Eğitim Bakanlığımıza iletilmiştir.Normal Okul bünyesinde açılan özel eğitim sınıfı öğretmenlerine nöbet ücreti öden-mesi talep edilmiştir.Bu çözümü düşündüğümüzde de misli misli nöbet tutan özel eğitim öğretmeni bu defa toplu sözleşmenin ilgili maddesince az nöbet ücreti alacaktır.Anlayacağınız olay tam muammadır.

Kanaatimce çözüm şöyle olmalıdır:

-Normal okul bünyelerinde açılan sınıflar baştan düzenlemelidir.

-Normal okul bünyelerinde açılacak sınıflarda, grup eğitimi alacak,diğer öğrencilerle beraber teneffüs ve öğle arası yapabilecek özel eğitim öğ-rencileri olmalıdır.

-Özel Eğitim Öğretmeni de diğer öğretmenlerle beraber nöbet görevi alıp toplu sözleşmenin ilgili hükümlerince diğer öğretmenler gibi nöbet üc-reti almalıdır.

Serdar TEKİN / Eğitimci Yazar