Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Önemli Değişiklikler
1- Ders Programları artık öğretmenlere resmi yazı ile imza karşılığı verilecek. 

“(1) Hazırlanan haftalık ders programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.”

2- Daha önce kaldırılan Spor Kulüpleri geri geldi. 

“(2) Öğrencilere, spor eğitimi imkânlarının yaygın olarak sunulması, okullarda sporun geliştirilmesi, spora ilgi duyan yetenekli öğrencilerin sportif çalışmalarının takip edilmesi amacıyla öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin katılımı ile okul spor kulübü kurulabilir.”

3- Hafızlık yapmış öğrencilere Hafızlık Programı olan okullarda eğitim imkanı verildi. Hafızlığı bitiren öğrencielre TEOG'a girmeseler de Anadolu imma hatip liselerine yerleşebilecek.

“h) 8 inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine komisyonca dengeli bir şekilde yerleştirilir.”

4- Lisede her yıl alınaak 9.ncu sınıf öğrencileri için kontenjan ve şube saysının belirlenmesi için komisyon kurulacak ve tutanak tutulacak. 

5- Proje okulları ve Fen Liselerinde sınıf mevcutları 30 a düşürüldü. 

“b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30; Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı Anadolu liselerinde ve mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34’tür.”

6- Meslek Liselerinde Tekniğe geçiş için en az 70 ortalama ve e-okul üzerinden işlemleri yapma şartı getirildi. 

“(1) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır.”

7- Devamsızlık sürelerinde 30 günü 60 güne çıkaran durumlar genişletildi. 

"Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.”

8- Nakillerde 10.Sınıf sonundakilerin Nakilleri Temmuz Ayı sonuna kadar yapılma şartı getirildi. Bundan sonra nakil yapılamayacaktır.

Bazı okul türlerinde Örneğin İmam hatipten Anadolu liseisine ya da Anadolu Lisesinden İmam Hatip Lisesine şeklinde.

b) Okullar arasında onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayının sonuna kadar,

c) Diğer okullardan bu okullara; onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayı sonuna kadar,”

“(3) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlar ile sağlık alanlarına diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.”

9- Nakiller Ayın ilk iş gün ü başlayıp Son iş günü gerçekleştiriliyordu. Burada hangi saatler arasında yapılacağı konusunda Çalışma saatleri denerek, nakil başvuru, kabul, onay, ret işlemleri sadece Mesai saatleri içerisinde yapılabilecek. 

“a) Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.”10. Proje okullarına proje okulu olmayan diğer okul türlerinden nakiller sadece 8.ncu sınıf sonunda yetenek sınavıyla kontenjan ölçüsünde alınacak. Diğer sınıf seviyelerinde bu okullara öğrenci alınmayacak.

11. Kuran'-ı Kerim dersi sınavlarının nasıl yapılacğaı yönetmeliğe kondu. Buna göre; 

Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrıayrı yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”

12-  Dil ve anlatım dersi ile yabancı dil dersinin sınavları hem yazılı hem uygulamalı olarak yapılacak.

"Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”"

13. Proje, Performans ve diğer ölçekler Zümre Kararıyla belirlenecek. Yani öğretmen kendi kafasına göre bir ölçek belirleyemez ve buna göre keyfi not veremez. 

“Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir.”

14. Evde ve hastanede eğitim gören örencilerin sınavlarının nasıl değerlendirileceği netleştirildi. Yönetmeliğe göre okullardaki gibi olacak. 

"Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi ilgili mevzuata göre yapılır.”

15. Sorumluluk sınavlarında 2 Alan öğretmeni bulunma zorunluluğu esnetildi. Varsa 2 alan öğretmeni yoksa biri alan öğretmeni biri alan dışında herhangi bir öğretmen tarafından olmak üzere yine en az 2 öğretmen tarafından sınavlar yapılacak. 

"Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.”

 16- Melsek liselerindeki bazı dersler işletmelerde yapılması halinde İşletmelerde mesleki eğitim kapsamında değerlendirilecek. 

“Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan mesleki alan/dal uygulamalarına ilişkin derslerin işletmelerde yapılması durumunda bu dersler işletmelerde mesleki eğitim olarak adlandırılır.”

 17- İşletmelerdeki ders ve staj saati bir ders saati en az 60 dakika olmak zorunda.

“(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bir ders saati, mesleki alan uygulamalarına ilişkin derslerin eğitiminin okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında yapılması hâlinde 40 dakika, işletmelerde yapılması durumunda ise 60 dakikadır. Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir.

18-Engelli öğretmenlere nöbet verilip verilmeyeceği belirtildi. Buna göre Engelli öğretmenler engelli çocuğu olan öğretmenler de nöbet tutacaklar;

g) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

19-Özel Eğitim ile Özel alt sınıf öğretmenler, ana sınıfı öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutuldu.

ğ) Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile çocuk gelişimi alanına ait uygulama ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulur.”

20-  Yeterlilik sınavına girerek hazırlık sınıfı okumayan öğrencilere 5 yıllık lise değil 4 yıllık lise diploması verilecek. Bu kişiler memuriyette bir kadem hakkında istifade edemeyecek. 

“(4) Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan ve hazırlık sınıfını okumadan öğrenimlerini tamamlayanların diplomalarındaki “öğrenim süresi” bölümü dört yıl olarak doldurulur.”

21- İmam Hatip Lsiesi müdürleri okullarda, cami ve mescitlerde vaaz, hubve ve imamlık gibi görevleri yapabilecekler. 
 
Anadolu imam-hatip lisesi müdürleri, okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili olarak okulun çevreyle ilişki kurmasını sağlamak amacıyla mesleki konularda uygulamaya yönelik faaliyetlerde meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler ve bu konularda müftülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, yükseköğretim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam-hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır. Ayrıca okulun mescit, kütüphane, kitaplık, laboratuvar ve benzeri eğitim ortamları ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve becerilerin okulun amaçlarına ve öğretim programlarındaki ilkelere uygun olarak kullanılmasını sağlar.”
 
22-İşletmelere gönderilemeyen öğrenciler stajlarını okulda yapebilecekler;
 
“(7) Anadolu teknik programı ile işletme kapasitesi yeterli olmadığından mesleki eğitim için işletmeye gönderilemeyen Anadolu meslek programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerini okul/kurumun atölye velaboratuvarlarında, okul/kurumda yeterli donanıma sahip atölye ve laboratuvar bulunmaması hâlinde işletmelerle imzalanacak protokole göre işletmenin eğitim biriminde sürdürür.”
 
23- Meslek Liselerinde staj süresi 40 iş gününe çıkarıldı bu sürenini 15 günü 10. sınfın sonuna kadar yapılabilecek. 
 
“(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günüdür. Stajın 15 iş gününe kadar olan kısmı 10 uncu sınıfın sonunda yapılabilir.”
 
24- İşlletmelerde staj eğitimi  Tan Gün Tam Yıl Kapsamı sadece Okuldaki iş günlerinde yani birinci ve ikinci dönemde geçerli olacak. 15 tatil ve yaz tatilinde tam gün tam yıl kapsamına giremeyecek ve idareciler ek ders alamayacaklar.
 
“(2) Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmez.”
 
25- Veli Okul Sözleşmesi Öğrenciler Nakil olduğunda yenilenecek. 
 
“(4) Okul yönetimi, öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlarla bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri yaptırımlar konusunda kendilerini ve velilerini bilgilendirir. Ayrıca bu hususlara okul veli sözleşmesinde yer verilir. Öğrenci nakil olduğunda sözleşme yenilenir.”
 
26-Derste telefonu açık olan öğrenci disiplin cezası alacak. Ders saatleri içinde öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarını açık tutarak dersin akışını bozmak. davranışının cezası artık kınama cezası oldu.
 
27- Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul içinde ve dışında sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, hakareti paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmaknın cezası 1 ila 5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma oldu.
 
28-Artık Sosyal faliyelerle katılmamak da suç Cezası Kınama cezası. Bunu Alışkanlık haline getirmenini cezası ise  1 ila 5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma oldu.
 
Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,”
 
29-Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle Kaynaştırma Öğrencilerin disiplin cezaları belirlendi. 
 
“(5) Özel eğitim ihtiyacı olan zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiilleri gerçekleştirmesi halinde disiplin cezası uygulanmaz. Bu tür davranışlarda bulunan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi gerekli tedbirleri alır. Ancak görme, işitme ve ortopedik yetersizliği olan öğrencilere ise yetersizliği olmayan öğrencilere uygulanan hükümler uygulanır.”
 
30- Liselerde Başörtüsü yasağı devam ediyor.
 
(1) Okullarda; 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uyulur.”
 
O Yönetmelik maddesi ise


(6) Kız öğrenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilir.
 
31-Temrinlik ücreti artık okul aile birliği hesaplarına değil, MEB Döner sermaye saymanlığı hesabına yatırılacak. 
 
(2) Temrinlik ürün satışı; Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında yapılan uygulamalı eğitim sürecinde temrinlik malzemeden üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirler, 3308 sayılı Kanunun 32 ncimaddesine göre Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.” 

ajanskamu.net özel haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Aysen 1 yıl önce

Uygulama sınıfı okulncesi öğretmeni ortaogretim kurumları yönetmeliğine göre nöbetten muaftır diyor.Bu durumda idarecimiz nöbet ücreti alamayacagimizi söyledi.Oysa biz okulncesi ilköğretim kurumları yönetmeliğine bağlıyız ve bunun 44. Maddesine göre nöbet ücreti almamız gerekiyor.Bu karışıklığın giderilmesi için yorumlarınızı bekliyorum..

Misafir Avatar
eflatuncem 1 yıl önce

Başörtüsü adı geçen 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik ile serbest oldu. Lütfen dikkatli inceleyin. Yanlış bilgi veriyorsunuz.