banner220

Öğretmenlerin Sene Başı İş ve İşlemleri

Buna göre;
 Kayıt işlemlerinin ilgi (b) Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen “Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurulularında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, ilgi (a) Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince velilerden herhangi bir belge (fatura, sözleşme vb.) talep edilmeyecektir. Okul yönetimlerince mevzuatta yeri olmayan bu tür belgelerin velilerimizden talep edilmemesi; ancak kayıt alanı içinde olmadığı ve adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediğinden kuşku duyulan durumlarda köy veya mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerekli araştırmanın yapılarak, ilgi (a) kanun hükümleri gereğince aykırı davrananlarla ilgili işlem yapılması gerekmektedir.

 Kayıtlarda bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak cocuklar.ile okulun bulunduğu kayıt alanındaki çocuklara öncelik tanınması esastır. Okul müdürlüklerince e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde aday kayıt listesinde öğrenci olup olmadığı kontrol edilecek, varsa bu öğrencilerin kesin kayıt işlemleri ivedilikle tamamlanacaktır. Şubeler oluşturulurken, öğrenci sayısı yönetmelikte belirtilen otuz sayısı dolmadan yeni şube açılarak gereksiz kontenjan ve norm oluşturulmayacak, buna rağmen kontenjan boşluğu olması ve kayıt alanı dışından kontenjan boşluğu için başvurunun mevcut kontenjandan fazla olması durumunda, e-okul Yönetim Bilgi Sistemi aracılığıyla kura çekimi yapılacaktır.

Mevsimlik tarım işçisi aile çocuklarının eğitime kazandırılması amacıyla yayımlanan “Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu 2017/6 nolu Başbakanlık Genelgesi ve “Mevsimlik Tanırı İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi” konulu 2016/5 nolu Genel Müdürlüğümüz Genelgesi tüm okul yöneticilerine duyurulacak ve genelge hususları titizlikle uygulanacaktır.

İlgi (b) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hazırlanacak il çalışma takviminin coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar güz önüne alınarak ve ilgi (d) yazıda 2017-2018 eğitim öğretim yılında kış saati uygulamasına geçilemeyeceği göz önünde bulundurularak ve illerimizin özellikleri dikkate alınarak gerek taşımalı sistemle öğrencilerin, gerekse özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi bakımından gün ışığından daha fazla yararlanmalarını temin edecek şekilde ilk dersin başlama saati valiliklerce belirlenecektir.

 e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi veri girişleri (devam takibi, not işlemleri vb.) zamanında ve titizlikle yapılacak, merkezi sistem ortak sınav sürecinde olmalarından dolayı özellikle 8 inci sınıf öğrencilerinin bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesine dikkat edilecektir.
ö.Öğrcncilerin okula devamlarının sağlanması için ilgi (b) Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu okul yönetimince velisine ivedilikle bildirilecektir.

 Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumları e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde yer alan “Öğrenci Genel Bilgileri” bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenecek ve bu öğrencilere ait ders programlan ile öğretmen görevlendirmeleri ivedilikle yapılacaktır.

 İlgi (b) Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca yurt dışına çıkan öğrencilerin yurt dışı adresleri okul yönetimi tarafından eksiksiz bir şekilde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ndeki ilgili bölüme işlenecek; okul yönetimi tarafından yurt dışı adresleri tespit edilemeyen öğrenciler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilerek öğrencilerin yurt dışı adreslerinin il/ilçe emniyet müdürlükleri vasıtasıyla araştırılarak Bakanlığımıza iletilmesi sağlanacaktır.

 İlgi (b) Yönetmeliğin 35 inci maddesi ve 36 ncı maddesi uyarınca sene başı zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu toplantılarının ilgi (b) Yönetmelik ve ilgi (c) Yönerge hükümleri doğrultusunda titizlikle yapılarak bir dönem boyunca uygulanması planlanan iş ve işlemler ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik gerekli takip ve izlemenin yapılması sağlanacaktır.

İlkokul 1 inci sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmelerine ilişkin olarak okullarda değişik aylarda “Okuma Bayramı” etkinlikleri düzenlenmektedir. Okullarımızda “Okuma Bayramı” yapılacak ise buna ilişkin etkinliklerin, sınıflar arasında rekabete meydan vermeyecek şekilde bütün 1 ’inci sınıf öğrencileri için ortak olmak suretiyle istenmesi halinde bir kez düzenlenmesi ve okumaya yönelik çalışmalar öğretim programı doğrultusunda yapılacak bu etkinliklerin mayıs ayının ikinci haftasından önce yapılmaması sağlanacaktır.

 e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili olarak; kayıt, nakil, sınıf yükseltme, sınıf atlatma, denklik vb. konuların öncelikli olarak İl/İlçe MEBBİS Yöneticileri aracılığıyla çözümlenmeye çalışılacak, varsa çözümlenemeyen durumlar Valilikler aracılığıyla Bakanlığımıza iletilecektir.

 Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan 19/09/2014 tarihli ve 4068238 sayılı “Seçmeli derslerin puanla değerlendirilmesi” konulu yazısında belirtildiği üzere seçmeli dersler için de not girişleri aksatılmadan yapılacaktır.

 Okullara öğrenci kayıtları esnasında az sayıda da olsa talep edildiği iddia edilen kayıt parası veya bağışların 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 2011/40 sayılı Genelge hükümlerine aykırı olması sebebiyle, bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin Valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.

 Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurum Standartları Sistemine veri girişleri 2016-2017 eğitim öğretim yılı için tamamlanmış olup söz konusu tarih itibarıyla sistem analiz raporları alınabilmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında yapılmakta olan öğretmenlerin mesleki çalışmalarda okul düzeyinde Kurum Standartları raporlarının gündeme alınarak değerlendirilmesi sağlanacaktır.

 Her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim alarak ilkokula başlamasını sağlamak için alan taramalarının yapılarak çocukların okula erişimleri sağlanacaktır.

 İlgi (c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
hükümlerince öğrencilerin, “Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları” doğrultusunda kişisel gelişimlerini sağlamaları, ayrıca edindikleri bilgi ve becerileri topluma faydalı olacak şekilde paylaşmaları ve öğrencilere millî, manevî, ahlaki, İnsanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamında etkinliklerinin artırılarak yaygınlaştırması hususunda gerekli önlemler alınacaktır. Bu kapsamda ilgi (c) doğrultusunda sene başı şube öğretmenler kurulu toplantısında, sosyal etkinlikleri planlamak ve  yürütülmesini koordine etmek amacıyla sosyal etkinlik kurulu oluşturulacaktır.

 İlköğretim kurumlan haftalık ders çizelgesi uygulamalarına yönelik yapılan nicel ve nitel araştırma sonuçlarıyla birlikte eğitim yöneticileri, maarif müfettişleri, özel okul temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve velilerimizden de alınan görüş ve öneriler doğrultusunda ilkokul ve ortaokullarda uygulanan haftalık ders çizelgesi güncellenmiş ve ilgi (d) Kurul Kararı ekinde yer alan Çizelge 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

 Yukarıda bahsedilen Çizelge’nin zorunlu dersler bölümünde yer alan Matematik (1-8. Sınıflar), Hayat Bilgisi (1-3. sınıflar), Türkçe (1-8. sınıflar), Fen Bilimleri (3-8. sınıflar), Sosyal Bilgiler (4-7. sınıflar), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (8. sınıf), İngilizce (2-8. sınıflar), Görsel Sanatlar (1-8. sınıflar), Müzik (1-8. sınıflar), Oyun ve Fiziki Etkinlikler (1-4. sınıflar), Beden Eğitimi ve Spor (5-8. sınıflar), Teknoloji ve Tasarım (7-8. sınıflar), Trafik Güvenliği (4. sınıf), Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (5-6. sınıflar) ile İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi (4. sınıf) dersi öğretim programlarının temel becerileri kapsayan ve değerler eğitimine önem veren bir yaklaşım içerisinde sade ve yaşamla ilişkilendirilecek şekilde güncellenmesi çalışmaları tamamlanmış olup 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacaktır. Bahsi geçen güncel programlar http://mufredat.meb.gov.tr/ adresinde yer almaktadır. Güncel programlara uygun olarak Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ders kitaplarına ise http://www.eba.gov.tr/ekitap adresinden ulaşılabilmektedir.

 Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı yürürlükte olup bu planda yer alan performans göstergelerinin 2019 yılı hedeflerine ulaşmak için gerek merkez gerekse de taşra teşkilatının bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yapması önem arz etmektedir. İlgili planda yer alan ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan performans göstergelerinin incelenerek (Planın 34 ve 41. sayfalarında yer alan performans göstergeleri) 2019 yılı sonu hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmaların titizlikle yapılması gerekmektedir.
Eğitim öğretim faaliyetlerimizin nitelikli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda Valiliğinizce gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.