Norm Kadro Veri Girişi Dikkat Edilecek Hususlar ve Resmi Yazı
Kamuajans.com - Genel Müdür Vekili Bekir Erdoğan imzalı resmi yazıda 25 Kasım 2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de 2016/9488 karar sayısı le yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 26'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında ''Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.'' hükmü yer almaktadır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kararları ile bazı ders saatlerinde yapılan değişikliklerin 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamaya konulması üzerine eğitim kurumlarında oluşacaj öğretmen norma değişiklikleri sebebiyle atama ve yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenlerin taleplerine cevap verilebilmesi bu durumdan etkilenecek eğitim kurumlarının, öğretmenlerin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve oluşabilecek aksaklıkların önlenebilmesi amacıyla anılan uygulamaya bağlı olarak öğretmen normunu etkileyecek verinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 22 Mart 2018 tarihli ve 16833931-601.04.02.01-E.5985888 sayılı Makam Onayı ile 2018/2019 eğitim öğretim yılında anılan ders saatlerinde değişiklik olacak alanların norm kadrolarının güncellenmesine esas olmak üzere 25 Nisan 2018 - 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında eğitim kurumlarına yetki verilmesi planlanmaktadır.

Buna göre;

1- MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 25 Nidsan 2018 tarihinde ilin MEBBİS yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır. Eğitim kurumu yöneticilerince, bahsi geçen değişikliklere bağlı verilerin girilmesi ve değişiklik yapılan alanlarda çalışan öğretmenlere duyurmaları,

2- Norm kadro güncellemesi yapılacağından, eğitim kurumu müdürlüklerince güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanların eğitim kurumu müdürlüğünce sisteme işlenmesi, bu kapsamdaki veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birilere ait olduğunun bilinmesi 

3- Norm kadro güncelleme işlemleri sonrasında Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin 2'nci fıkrasında belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin Bakanlığa gönderilmesi talep edildi

Norm  Kadro Yönetmeliğinin 26. Maddesinde, “Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir. Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.” hükme bağlanmış bulunmaktadır.  Norm Kadro Yönetmeliği  (tıklayınız) 12/09/2017 tarih ve 13546051  sayılı norm kadro veri girişi bilgilendirmesi hakkındaki yazı (tıklayınız). Yönetmelik ile söz konusu yazının ilgili mercilerce incelenerek iş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

Eğitim kurumlarının  2017-2018 eğitim-öğretim yılına esas olmak üzere  İl   Millî Eğitim  Müdürlüklerindeki  MEBBİS yöneticilerine  16 Ekim  2017 tarihinde  MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Eğitim Kurum  Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri

16/10/2017-17/10/2017

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi  Kontrol Tarihleri

18/10/2017-19/10/2017

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi   Kontrol Tarihleri

20/10/2017-25/10/2017

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi

26/10/2017-10/11/2017 Mesai Bitimi

Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; “Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir.” hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumları  müdürleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.           

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumları, bilim  ve sanat merkezleri, halk eğitim merkezleri ve akşam sanat okulları, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlükleri ile  olgunlaşma enstitülerinin, norm kadrolarında değişiklik yapılmaması için veri girişine açılmamıştır. 

Buna göre;

1-Eğitim Kurumlarının Norm Kadro güncelleme iş ve işlemlerinde norm kadroya esas bilgilerin e-okul üzerinden alınması yönünde çalışma başlatılmıştır. Söz konusu çalışmaya yönelik;

           a-Kurum bilgileri veri giriş,

           b-Norm bilgileri veri giriş,

          c-Öğrenci bilgileri veri giriş,

ekranları oluşturulmuş olup, güncelleme iş ve işlemleri bu ekranlar üzerinden yürütülecektir.

İl/ilçe ve eğitim kurumu müdürlükleri tarafından yapılacak iş ve işlemler için (tıklayınız)

2-Eğitim kurumlarının öğrenci ve şube sayıları e-okul sistemi üzerinden otomatik aktarılacaktır. Bu sebeple; Norm Kadro Modülü güncellemeye açılmadan önce öğrenci ve şube bilgilerinin e-okulda güncellenmesi,

3-İlkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ve imam hatip ortaokullarının zorunlu ders yükleri sistem tarafından hesaplanacak olup, seçmeli ve yönetici ders yükleri kurum müdürlüklerince girilecektir. Bu sebeple, seçmeli ve yönetici ders yüklerinin sistem açılmadan önce alan bazlı hazırlanması,

4-Ortaöğretim kurumlarının; yönetici, zorunlu ve seçmeli ders yükleri kurum müdürlüklerince girilecektir. Bu sebeple, yönetici, zorunlu  ve seçmeli ders yüklerinin sistem açılmadan önce alan bazlı hazırlanması,

5-Özel Eğitim kurumları ile bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan eğitim kurumlarının; öğrenci sayısı, şube sayısı ve engel durumuna ilişkin bilgilerin, öğrenci bilgileri veri giriş ekranındaki özel eğitim öğrenci açılımına girilmesi (kaynaştırma öğrencilerinin hiçbir şekilde özel eğitim öğrencisi olarak değerlendirilmemesi ve özel eğitim öğrenci hanelerine girilmemesi),

6-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kurul Kararına göre işlemlerin yapılması (tıklayınız),

7-Alan bazlı ders yükünün hesabında; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ders saatlerinin dikkate alınmaması,

8-Açıköğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kapsamında gördükleri haftalık ders saatlerinin, norma esas ders yükü hesabına dahil edilmemesi,

9-Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükünün, Tebliğler dergisinde yayımlanan 21/03/2006 tarih ve 24 sayılı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kurul Kararı ile kabul edilen “Uygulama Esasları” (tıklayınız)  başlığındaki açıklamalar doğrultusunda hesaplanması,

10-Yöneticilerin gireceği ders yüklerinin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda gösterilmesi, yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati girilmemesi, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında görev yapan yöneticilerin geçici görev yaptığı eğitim kurumuna herhangi bir alanda ders saati yazılmaması,

11-Rehberlik ve araştırma merkezlerinin norm kadrolarının güncellenmesi 16.10.2017-10.11.2017 tarihleri arasında Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. Bu tarihlerde Rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilerek değişikliklerin Bakanlığa bildirilmesi,

12-Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine norm kadro verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan yazışmayla ayrıca kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu işlemin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Kadro Modülü’ndeki kurum bilgileri veri giriş ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması,

13-Kurum bilgileri veri giriş ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması, her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen il/ilçe ve eğitim kurumu müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi,

14-Norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip; Bakanlığımızca onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin DYS ortamında gönderildikten sonra çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Millî Eğitim Müdürlüklerince, ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine gönderilmesi ve norm kadro tespit onayı cetvellerinin eğitim kurumu müdürlüklerince saklanması ,

15-Güncelleme sürecinin bitiminden sonra ilgi Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında; “yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.” hükmünden hareketle bu maddede belirtilen işlemler dışındaki norm kadro taleplerin Bakanlığımıza gönderilmemesi gerekmektedir.

EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN NORM KADRO GÜNCELLENMESİNDE YAPMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

(Önemli)Veri giriş ekranlarında bilgi girişi yapılabilmesi için

Ø  Kurum bilgileri veri giriş,

Ø  Norm bilgileri veri giriş,

Ø  Öğrenci bilgileri veri giriş ekranlarında “Kaydet” işlemi yapılmalıdır.

Bu işlem yapılmadığı takdirde e-okul ve diğer modüllerden gelen verilerin sisteme aktarımı gerçekleşmeyecektir.

1.KURUM BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ EKRANI

e-okul üzerinden ; Öğretim şekli, derslik sayısı, yatılı ve pansiyon, birleştirilmiş sınıf bilgileri, yatılı öğrenci sayısı, okul ve kurumdaki oda sayısı verileri aktarılacaktır (Bu verilerde ki hata ve eksikliklerin e-okul ve ilgili modüllerde tam ve doğru şekilde güncellenmesi).

Eğitim kurumu müdürlüklerince girilmesi gereken veriler; Tam gün/tam yıl, çırak-kursiyer sayısı, 3308’e tabi  öğrenci sayısı, A.Ö. kapsamında yüz yüze eğitim öğrenci sayısı, kurum taşıma eğitim merkezi, döner sermaye, hastane okulu bilgileri, alan/bölüm, atölye, laboratuvar sayıları ve aynı binada eğitim veren kurumların ilişkilendirme iş ve işlemlerinin  eğitim kurumu müdürlüklerince veri girişinin yapılması.

2.ÖĞRENCİ SAYILARI VERİ GİRİŞ EKRANI

e-okul üzerinden; Özel Eğitim Kurumları ile diğer eğitim kurumları bünyesindeki özel alt sınıflar hariç olmak üzere, tüm eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumları ana uygulama sınıflarındaki şube ve öğrenci sayıları aktarılacaktır (Bu verilerde ki hata ve eksikliklerin e-okulda tam ve doğru şekilde güncellenmesi).

Eğitim kurumu müdürlüklerince girilecek veriler; Özel eğitim kurumları ile özel alt sınıfı bulunan eğitim kurumlarındaki, özel eğitim öğrencilerinin engel durumlarına ait açılımların (Özel Eğitim kurumlarında öğrenci açılımı yapılan sütunlardaki toplam şube ve öğrenci sayıları  ile e-okuldaki  şube ve öğrenci sayılarının eşit olmaması halinde sistem bilgileri kaydetmeye izin vermeyecektir) girilmesi.

3.NORM BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ EKRANI

e-okul üzerinden; ilkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ile imam hatip ortaokullarına ait Talim ve Terbiye Kurulunun yayımlamış olduğu haftalık ders çizelgeleri sisteme yüklenmiş olup, bu çizelgeler doğrultusunda kurum türlerine göre zorunlu ders yükleri otomatik yansıtılmaktadır.

Bunun dışında;

1-ilkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ile imam hatip ortaokullarının seçmeli ve yönetici ders yükleri,

2-Sistem tarafından hesaplanan zorunlu ders yükleri dışında okutulan alanların sisteme işlenerek “yönetici, norma esas ve seçmeli ders yükü” alanların (Örn: almanca, fransızca, arapça vb.) ve şube bazlı belirlenen alanların  (Örn: okul öncesi ,  özel eğitim ve  rehberlik vb. ) eklenmesi,

3-Ortaokullarda zorunlu ders olarak okutulan Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükünün hesaplanmasında; grup eğitimi yapılması ve hesaplamanın bu doğrultuda belirlenmesi sebebiyle ders yükünün manuel olarak girilmesi,

4-Ortaöğretim kurumları ile özel eğitim kurumlarının tüm ders yüklerinin, eğitim kurumlarınca girilmesi gerekmektedir.

İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN NORM KADRO GÜNCELLENMESİNDE YAPMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

1-Süresi içerisinde veri güncellemesi yapmayan eğitim kurumlarının      uyarılması,

2-Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarının, tespitinin yapılarak söz konusu kurumların, Norm Modülündeki Kurum Bilgileri veri giriş ekranında gösterilmesi (müdür normu verilecek kurum)

3-Aynı binada faaliyet gösteren öğrenci sayısı en fazla olan kurumun ilişkilendirilmesi, ilişkilendirilme işlemi yapılan kurum bilgilerinin kontrol edilmesi,

4-Eğitim bölgesinde olması gereken ve bağımsız olması gereken eğitim kurumlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Anaokullarında rehberlik 12 ay önce

Anaokullarında rehberlik normu eklenecek mi