Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar (Ekim 2016)
Kamuajans.com - Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.” hükme bağlanmış bulunmaktadır. Norm Kadro Yönetmeliği (tıklayınız) 03/10/2016 tarih ve 10656334 sayılı norm kadro veri girişi bilgilendirmesi hakkındaki yazı (tıklayınız). Yönetmelik ile söz konusu yazının ilgili mercilerce incelenerek iş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

Eğitim kurumlarının 2016-2017 eğitim-öğretim yılına esas olmak 
üzere İl Millî Eğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 17 Ekim 2016 tarihinde MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri

17/10/2016-18/10/2016

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri

19/10/2016-20/10/2016

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri

21/10/2016-30/10/2016

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi

31/10/2016-25/11/2016 
Mesai Bitimi


Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; “Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir.” hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumları müdürleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumları, 
Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri, Turizm Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin norm kadrolarında değişiklik yapılmaması için veri girişine açılmamıştır.

A) Eğitim kurumu yöneticilerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar

1. Danıştay kararı doğrultusunda bağımsız anaokullarına öğrenci sayısına 
bakılmaksızın bir rehber öğretmen norm kadrosu belirlemesi yapılmış olup, güncellemede de bu doğrultuda işlem yapılması,

2. Danıştay kararı doğrultusunda özel eğitim kurumlarına öğrenci sayısı 
25 ve daha fazla olanlara 1, öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu belirlemesi yapılmış olup, güncellemede de bu doğrultuda işlem yapılması,

3. Yatılı ve pansiyon özelliği tanımlaması yapılan eğitim kurumlarında 
yatılı ve pansiyonun bağlı bulunduğu eğitim kurumuna bu özelliğinin işlenmesi, birden fazla eğitim kurumuna hizmet veren yatılı ve pansiyonlarda ise diğer eğitim kurumlarına bu özelliğin işlenmemesi ve yönetici normu istenmemesi,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kurul Kararına 
(20/02/2014 tarihindeki yapılan değişiklikler dikkate alınarak) göre
işlem yapılması (tıklayınız),

5. Alan bazlı ders yükünün hesabında öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri 
ders saatlerinin dikkate alınmaması,

6. Açıköğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz 
yüze eğitim kapsamındaki haftalık ders saatleri, norma esas ders yükü hesabına dahil edilmemesi,

7. Özel Eğitim kurumlarının norm kadro belirlemesi öğrenci sayısı, şube 
sayısı ve engel durumu esas alınarak yapıldığından; öğrenci sayıları ekranında öğrenci ve şube sayısı ayrıca kurum bilgileri ekranında da bu bilgilerin açılımının eksiksiz ve doğru olarak işlenmesi,

8. Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükünün, Tebliğler dergisinde 
yayımlanan 21/03/2006 tarih ve 24 sayılı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kurul Kararı ile kabul edilen “Uygulama Esasları”(tıklayınız) başlığındaki açıklamalar doğrultusunda hesaplanması,

9. Norm bilgileri ekranında yöneticilerin girmiş olduğu ders saatleri 
belirlenirken, yöneticinin gireceği ders saati yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saatinin norma esas ders saati sütununa işlenmesi,

10.Yöneticilerin gireceği ders yüklerinin kadrolarının bulunduğu eğitim 
kurumunda gösterilmesi, yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati yazılmaması, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında görev yapan yöneticilerin geçici görev yaptığı eğitim kurumuna herhangi bir alanda ders saati yazılmaması

11.Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici, rehberlik alanı 
öğretmeni ve alan bazlı öğretmen norm kadrolarının tam ve doğru
olarak belirlenmesi ve rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi,

12.Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/Bölüm, Atölye ve 
Laboratuvar Şeflerine norm kadro verilmesi söz konusu olmayıp
normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Başkanlığımızdan yazışmayla ayrıca kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu işlemin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Modülü’ndeki kurum bilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması, gerekmektedir.

B) İl/ İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar

1. Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum 
kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren
farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarının, tespitinin yapılarak söz konusu kurumların, Norm Modülündeki Kurum Bilgileri ekranında yeni oluşturulan alanda (müdür normu verilecek kurum) ile aynı binada faaliyet gösteren
öğrenci sayısı en fazla olan kurumun ilişkilendirilmesi,

2. Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum 
kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren
farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarından yalnızca öğrenci sayısı en fazla olana bir müdür norm
kadrosu verilmesi,

3. Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, yatılı ve pansiyonlu eğitim 
kurumları ile müdür yardımcısı norm kadro sayısı 6 olan eğitim
kurumlarına müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmesi,

4. Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere aynı binada farklı kurum 
kodları ile açılan eğitim kurumlarının müdür yardımcısı norm kadroları, eğitim kurumlarının öğrenci sayıları birbirinden bağımsız olarak değerlendirilerek ayrı ayrı belirlenmesi,

5. Aynı bina veya bahçede faklı kurum kodları ile açılan özel eğitim 
kurumlarına verilecek müdür yardımcısı norm kadrosu bu eğitim kurumlarının toplam öğrenci sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Bu eğitim kurumlarına verilecek müdür yardımcısı norm kadrosu müdür norm kadrosu verilen eğitim kurumu ile ilişkilendirilmesi,

6. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim Okulları ve Yatılı Bölge 
Ortaokullarının bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınması, gerekmektedir.

C) Norm Kadro Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bilgi 
başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması, her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen İl, İlçe ve eğitim kurumu müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ç) Norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip; 
Bakanlığımızca onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin DYS ortamında gönderildikten sonra çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Millî Eğitim Müdürlüklerince, ilgili eğitim kurum müdürlüklerine gönderilmesi ve norm kadro tespit onayı cetvellerinin eğitim kurumu müdürlüklerince saklanması gerekmektedir.

D) Güncelleme sürecinin bitiminden sonra ilgi yönetmeliğin 26 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasında; “yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.” hükmünden hareketle bu maddede belirtilen işlemler dışındaki norm kadro taleplerin Bakanlığımıza gönderilmemesi gerekmektedir. 

Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilecek Hususlar (Ekim 2016)
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.