2015 yılından itibaren merkezi sistemde yapılan sınavlarda görev alan salon görevlileri MEBBIS Sınav İşlemleri Modülü tarafından, görev başvurusu yapan personel arasından puan önceliğine göre ve onay işlemi ile gerçekleştirilmektedir. Boş kalan görevler ise millî eğitim müdürlüklerince resen yapılan görevlendirmeler ile tamamlanmakta olup sınav yapılan salonlarda görev alacak personelin görev unvanları (salon başkam, gözetmen ve yedek gözetmen) ile hangi salonda görev yapacakları sınav günü kura ile belirlenmekteydi. İlgi Yönergenin 17 nci maddesi hükmünce, 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren sınav yapılacak salonlarda görev alacak personelin görev unvanları ile görev yapacakları salonlar, görev başvurusu yapan personel arasından puan önceliği, kadro unvanı ve sınav tecrübesi gibi Genel Müdürlüğümüzce belirlenen kriterlere göre MEBBIS Sınav İşlemleri Modülü tarafından belirlenmektedir.

Buna göre sınav öncesinde yapılacak işlemler;

Sınav ve bilgi güvenliği gereğince, millî eğitim müdürlükleri ve bina sınav komisyoları sınav gününden önce MEBBIS / Sınav İşlemleri / Salon Görevlileri Bilgi Girişi ekranından yayınlanacak olan bina görevli listelerini, görev unvanı ve görevli olduğu salon numarası gizlenmiş olarak görüntüleyebilecek ve rapor olarak alabilecektir. Boş kalan görevler ise yine millî eğitim müdürlükleri yetkili kullanıcıları tarafından MEBBIS / Sınav İşlemleri / Salon Görevlisi Ekleme (Resen) ekranından görev unvanı ve görevli olduğu salon görünmeksizin belirlenecektir.

İlgi Yönergenin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrası “Genel Müdürlükçe hazırlanan sınav görevlilerinin görevlerini belirtir doküman doğrultusunda usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen salon görevlileri ile güvenlik talimatına uygun hareket etmeyen sınav evrakı nakil/koruma görevlileri ve bu Yönergede belirtilen görevlerini yerine getirmeyen tüm görevliler hakkında ilgili disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılır. Bu görevlilere bir yıl süreyle, tekrarı hâlinde Bakanlığın yaptığı sınavlarda beş yıl süreyle sınav görevi verilmez” şeklinde ifade edilmektedir.

MEBBIS Sınav İşlemleri modüllerinde görev yasağı olan personelin görev almasını engelleyecek kontroller bulunmasına rağmen Merkezi Sistem Sınav Ücret Tahakkuk modülünde böyle bir kontrol bulunmamaktadır. Yönerge hükmü gereğince işlem yapılabilmesi için resen görevlendirme yapılmadan önce MEBBIS / Sınav İşlemleri / Görev Yasaklı Personel Listesi veya Görevli Arama ekranlarından bahsi geçen personelin görev yasağı bilgisinin kontrol edilerek görev yasağı olmayan personel içinden görevlendirme yapılacaktır.

Sınav günü ve sınav sonrasında yapılacak işlemler;

Millî eğitim müdürlükleri ile sınav yapılacak binada görevli bina sınav komisyonları, sınav binalarında görevli olan salon görevlilerinin görev unvanları ile hangi salonda görevli olduğunu gösteren listeyi sınav günü MEBBIS / Sınav İşlemleri / Salon Görevlileri Bilgi Girişi ekranından alabileceklerdir. Bu listelerinin alındığı tarih ve format ile kullanıcı bilgilerine ait kayıtlar MEBBIS veri tabanında tutulmaktadır. Sınav sonunda salon görevlilerinin göreve gelip gelmediğine dair veri girişleri de yine bina sınav komisyonu tarafından MEBBIS /Sınav İşlemleri / Salon Görevlileri Bilgi Girişi ekranından yapılacaktır. Sınav günü herhangi bir sebeple Salon Görevli listelerine ulaşılamaması durumunda bina sınav komisyonu rapor veya tutanağında belirtilmesi şartıyla, salon görevlilerinin görev unvanları ile görevli olduğu salon numaraları yine kura ile belirlenecektir. Görevli personele ait görev unvanı, görevli olduğu salon numarası ile göreve gelme durumuna ait veri giriş işlemleri sınav tarihinden en geç 10 gün içerisinde MEBBIS / Sınav İşlemleri / Salon Görevlileri Bilgi Girişi ekranından bina sınav komisyonunca gerçekleştirilecektir.

İlgi Yönergenin 23 üncü maddesi "... her beş salona da bir yedek görevli valilik veya kaymakamlık onayı ile görevlendirilir “ şeklinde ifade edilmektedir. Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 17 inci ve 23 üncü maddeleri gereğince MEBBIS tarafından sınav yapılan binalarda her beş salona bir yedek gözetmen belirlenmektedir. Bu nedenle adayların yedek salonlarda sınava alınmadığı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında, önceden her binaya eklenen artı bir yedek salon uygulaması 10 Şubat 2018 tarihinde yapılacak sınav ile birlikte uygulamadan kaldırılmıştır. Ancak her sınav binasına içerisinde dört adet soru kitapçığı (K, L, M ve N birer adet) ve 4 adet yedek cevap kâğıdı bulunan bir adet yedek salon poşeti gönderilmeye devam edilecektir. Yedek salon poşetleri sadece ihtiyaç hâlinde ve bina sınav komisyonunca tutanak düzenlenerek kullanılacaktır.

Merkezi sistem sınavlarında görev alacak personelin belirlenmesine yönelik yapılan planlamalarda; sınavın ilgili mevzuata uygun şekilde yapılması ve sınav yapılacak merkez sayısı, sınava girecek aday sayısı gibi değişkenlere bağlı olarak belirlenen bina ve salon sayılarına göre ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Ayrıca adaylara ait özel durum bilgilerine göre ceza evi, evde / hastanede sınav hizmeti vb. gibi özel koşullarda dikkate alınmaktadır. Bu nedenle MEBBIS Sınav İşlemleri Modüllerinin sağlıklı çalışması, görevlendirme usul ve esasları ile ilgili planlanan hedeflere ulaşılması, sınav ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, ihtiyacın dışında görevlendirme yapılmaması, görevin ifasına yönelik kontrollerin titizlikle yapılması ve ilgili ilçe millî eğitim müdürlüklerine konu hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:
MEBGörevSınav