MEB, Pansiyonlu Okul Denetimleri Yazısı

 Bu amaçla, Bakanlığımız taşra teşkilatı ile okul ve kuramlarında hazırlanan denetleme programı çerçevesinde, ilgi (ç) Rehbere uygun olarak, MEBBİS İSGB modülü "Denetim Uygulamaları" bölümünden elektronik ortamda kayıt tutularak denetim ve rehberlik faaliyeti yürütülmektedir.

Bakanlığımıza bağlı pansiyonlu okulların EK-l'de yer alan "Pansiyonlu Okul Denetim Kriterleri" ile aşağıda belirtilen esaslara göre İş Sağlığı ve Güvenliği, Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik hizmetlerinin; il/ilçe işveren/iş veren vekillerinin yönetiminde teknik bilgi ve yeterliliğe sahip uzmanlarca denetlenmesi gerekmektedir.
Buna göre;

a) Denetim heyetinin, valilik makam onayı alınarak işveren vekili başkanlığında, iş güvenliği uzmanı ile sivil savunma uzmanı/amiri veya zorunlu hallerde ilçe İSG Büro Yöneticisinin üye sıfatıyla katılımından üç kişiden oluşturulması,

b) 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı pansiyonlu okul denetiminin 2018 Mart-Haziran ayı döneminde yapılması,

c) 2018 - 2019 eğitim öğretim yılından itibaren her yıl, yılda bir kez Eylül-Aralık ayı döneminde yapılması,

ç) Denetim sonunda, denetim heyetince EK-2'de yer alan "Denetim Formu"nun doldurularak taraflarca imza altına alınması,

d) İmzalanan formun bir nüshasının okul müdürlüğünde, bir nüshasının Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, bir nüshasının da İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminde muhafaza edilecek şekilde tanzim edilmesi,

e) Denetim Heyetince tespit edilen, ortaya çıkması muhtemel risklerden ciddi ve yakın bir tehlike arz eden durumlar için Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) açılarak, EK-3'teki "Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu" doldurulması ve okul müdürlüğüne verilmesi,

f) Denetim heyetince açılan DÖF'lerin okul müdürlüğüne verilen süre içerisinde gerekli iyileştirmenin yapılarak, İl İSGB'ye yazılı başvuruyla kapatılması,

g) Zamanında kapatılmayan DÖF'ler için İl Millî Eğitim Müdürlüğünün takip denetimi başlatması, ayrıca durumun okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine iletilmesi,

h) Pansiyonlu okul denetimine katılan heyette bulunan iş güvenliği uzmanın zorunlu haller dışında üst üste aynı okul denetim heyetinde görev verilmemesi,

ı) Denetim heyetince, özellikle bir önceki yıl denetiminde ele alınan, eksik bulunan ve DÖF açılan hususlardan başlayarak denetim sürecinin yürütülmesi,

i) Denetim süreçlerinin Bakanlığımızca izleme ve değerlendirilmesinin Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yapılması, izleme ve değerlendirme sürecinde gerekli görülmesi durumlarında EK-2 formunun Genel Müdürlük onayı ile revize edilmesi, hususlarına dikkat edilerek, öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda barınma hizmetinin sağlanması ile eğitim ortam ve süreçlerinin hassasiyetle yönetilmesi gerekmektedir.

Kamuajans.com/ÖZEL

Anahtar Kelimeler:
Okul PansiyonDenetimMEB