MEB Kalfalık ve Ustalık Sınavları Hakkında Bilgilendirme Yazısı

ilgi (b) Yönergenin;
1- "İl sınav komisyonu" başlıklı 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "İl sınav komisyonu; kalfalık ve ustalık sınavlarına yapılan müracaatlara göre, alan/dal teorik sınavlarının hangi okul/kurumda ve beceri sınavlarının hangi ölçme değerlendirme yerinde yapılacağını planlar",

2- "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Sınav komisyonu; okul/kurum müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında en az iki alan öğretmeninden, beceri sınavlarında ayrıca ilgili meslek odaları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından sınav yapılacak alanla ilgili en az usta öğretici/eğitici personel olarak görev yapan en az bir temsilcinin katılımıyla oluşturulur. Okul/kurumda yeterli alan öğretmeni bulunmadığı takdirde diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından görevlendirme yapılır. Buna rağmen öğretmen temin edilememesi hâlinde en az birisi ilgili alan öğretmeni veya öncelikle alanında ders okutan kadrolu uzman ve usta öğretici olmak şartıyla diğer alan öğretmenleri de görevlendirilebilir. İlgili meslek odası temsilcisinin sınava gelmediği durumlarda sınav komisyonu mevcut üyelerle görevine devam eder",

3- "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Okul/kurum müdürlüğünce hazırlanan sınav programına göre, üyelere görevleri sınav döneminden önce bildirilir. Sınavların yapılacağı meslek dallan ile sınavların şekli, yeri, günü ve saatini gösterir bir çizelge ile kalfalık ve ustalık sınavlarına girecek olanların mesleklere göre listeleri, sınav gününden önce duyurulur", 

4- "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; "Sınav komisyonu, sınavın başlama saatinden en geç bir saat önce toplanır. Sınav soruları, cevap anahtarları ve not baremi, sınav komisyonunca sınavın başlama saatinden önce hazırlanıp komisyon başkanı tarafından onaylanır. Uzun süre hazırlık gerektiren beceri sınavlarında, sınav komisyon başkanının uygun bulması durumunda bir gün önceden hazırlık yapılabilir",

5- "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı başlıklı 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasında; "Tüm alan/dalların ortak derslerinin sınavları bir oturumda, meslek alan ortak derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak şekilde planlanır",

6- "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12 nci maddesinin onuncu fıkrasında; "Beceri sınavı komisyonu üyeleri, gerektiğinde sınav gününden bir gün önce sınav komisyon başkanı veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanarak, sınavın uygulanışı ile ilgili esas ve usulleri belirler. Mesleğin özelliğine ve sınav ortamının kapasitesine göre beceri sınavları 10 (on) kişiye kadar bir oturum olacak şekilde planlanabilir. Sınava girecek aday sayısının fazla olduğu alan/dallar için birden fazla komisyon oluşturulabilir",

7- "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12 nci maddesinin onüçüncü fıkrasında; "Okul/kurum müdürlüğü, sınav komisyonları oluşturma, onaylarını alma, gizlilik ilkesi içerisinde soruların hazırlanmasını sağlama iş ve işlemlerini yürütür" hükümleri yer almaktadır. İlgi (c) yazımızın 11 inci maddesinde; "Komisyonlar, teorik sınavlar için önceden toplanarak her ders için ayrı ayrı olmak üzere soruları ve cevap anahtarlarını hazırlar, sınava girecek aday sayısı kadar çoğaltır ve muhafaza altına alır. Adaylar, birinci oturumda tüm alan/dallann ortak derslerinden, ikinci oturumda alan ortak derslerinden, üçüncü oturumda ise dal derslerinden sınava girerler. Sınavlar yapıldıktan sonra zarflar açılır ve her ders ayrı ayrı değerlendirilir. Bu Yönerge kapsamında yapılacak sınavlarda adaylar, seçmeli derslerden muaf tutulacaktır" ifadesi yer almaktadır. ilgi (a) Kararın "Sınav görevi" başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir" hükmü bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre;

1- Kalfalık ve Ustalık sınavlarının ilgi (b) Yönergenin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda, il sınav komisyonunca planlaması ve bu toplantıda sınavlarla ilgili kararların alınması,

2- İl sınav komisyonunca yapılan planlama doğrultusunda, okul/kurum müdürlüğünce ilgi (b) Yönergenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde sınav komisyonlarının oluşturulması,

3- Sınav komisyon üyelerinin, sınav tarihinden önce yapılacak bir program dahilinde, soruların ve cevap anahtarlarının hazırlanması için görevlendirilmesi, sınavlar yapıldıktan sonra değerlendirme işlemlerinin de aynı komisyon görevi dahilinde yapılması,

4- Sınav programı oluşturulurken; her ders için ayrı komisyon oluşturulması, bir öğretmene aynı günde farklı saatlerde olmak üzere sınav komisyon üyeliği görevi verilmesi ve bu görevleri karşılığında 5'er saat ek ders ücreti ödenmesi, aynı oturumda birden fazla dersin sınavının yapıldığı sınav salonlarında sınav gözcülüğü yapan öğretmenlere ise her ders için değil her oturum için 5 saat ek ders ücreti ödenmesi, 

5- Beceri sınavlarının süresi ve aynı anda kaç adayın sınavının yapılabileceği dikkate alınarak komisyonda görev alacak üye sayısı ve bir komisyon görevi ile kaç adayın sınavının yapılacağının, ilgili alan öğretmenlerinin de görüşü alınarak okul/kurum müdürlüğü tarafından belirlenmesi,

6- Beceri sınavlarında; adayların sınav alanına giriş çıkışlarının kontrol edilmesi ve sınav esnasında kamera kayıtlarının sağlıklı olarak alınması hususlarında sınav komisyon üyelerine yardımcı olması için sınav gözcüsü olarak bir üyenin görevlendirilmesi,

7- Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilgi (a) Kararın 9 uncu maddesi doğrultusunda ders görevi verilen Teknisyen/Teknikerler ile Uzman ve Usta Öğreticilere, okuttukları derslerin uzantısı olan sınavlarda (kalfalık ve ustalık) görev verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi,

8- İlgi (a) Kararın 9 uncu maddesi doğrultusunda ders görevi verilmeyen Teknisyen/Teknikerler ile Uzman ve Usta Öğreticilere, meslekî formasyon (kalfalık ve ustalık) sınavlarında görev verilse dahi ek ders ücreti ödenmemesi,

9- İl genelinde sınav komisyonlarının oluşturulamadığı durumlarda; ilgili meslek odaları ile işbirliği yapılarak üyelerinden usta öğreticilik belgesine sahip kişilerin, sınav komisyon görevi ücretinin ilgili meslek odasınca ödenmesi koşuluyla görevlendirilmelerinin sağlanması, bunun da mümkün olmadığı durumda ise diğer illerden öğretmen görevlendirilerek sınav komisyonlarının oluşturulması,

10- İl genelinde beceri sınavı yapmaya uygun okul/ku: durumunda ise adaylara bilgi verilerek bu sınavların açıldığı di yapılması, * gerekmektedir.

Dersin Adı
Komisyon Üyelerinin Adı Soyadı
(En az iki kişi olması şartıyla sınava girecek aday sayısına göre komisyonda görev alacak
öğretmen sayısı belirlenecek)
Komisyonunun
Toplanacağı
Tarih
Saat
Türk Dili ve Edebiyatı-9
Öğretmen-1
Öğretmen-2
Öğretmen-3
Öğretmen-4
11.06.2018
09.00
Matematik-9
Öğretmen-1
Öğretmen-2
Öğretmen-3
Öğretmen-4
11.06.2018
09.00
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-9
Öğretmen-1
Öğretmen-2
Öğretmen-3
Öğretmen-4
11.06.2018
09.00
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-10
Öğretmen-1
Öğretmen-2
Öğretmen-3
Öğretmen-4
11.06.2018
11.00
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-11
Öğretmen-1
Öğretmen-2
Öğretmen-3
Öğretmen-4
11.06.2018
13.00
Mesleki Gelişim
Meslek Öğretmeni
Meslek Öğretmeni
Meslek Öğretmeni
Meslek Öğretmeni
11.06.2018
09.00
(A) Alanı Alan Ortak Dersi-1
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
11.06.2018
09.00
(A) Alanı Alan Ortak Dersi-2
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
11.06.2018
11.00
(A) Alanı Alan Ortak Dersi-3
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
11.06.2018
13.00
(A) Alanı Alan Ortak Dersi-4
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
11.06.2018
15.00
(A) Alanı (Al) Dalı Dersi-1
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
12.06.2018
09.00
(A) Alanı (Al) Dalı Dersi-2
Alan Öğretmeni-1 4
Alan Öğretmeni-2
 
 
12.06.2018
11.00
(A) Alanı (Al) Dalı Dersi-3
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
12.06.2018
13.00
(A) Alanı (Al) Dalı Dersi-4
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
12.06.2018
15.00
(A) Alanı (Al) Dalı Dersi-5
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
13.06.2018
09.00
(A) Alanı (A2) Dalı Dersi-1
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
13.06.2018
11.00
(A) Alanı (A2) Dalı Dersi-2
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-^
 
 
13.06.2018
13.00
(A) Alanı (A2) Dalı Dersi-3
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-^
 
 
13.06.2018
15.00
(A) Alanı (Al) Dalı Beceri Sınavı
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
Oda Temsilcisi
Gözcü
14.06.2018
09.00
(A) Alanı (Al) Dalı Beceri Sınavı
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
Oda Temsilcisi
Gözcü
14.06.2018
13.00
(A) Alanı (A2) Dalı Beceri Sınavı
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
Oda Temsilcisi
Gözcü
15.06.2018
09.00
(A) Alanı (A2) Dalı Beceri Sınavı
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
Oda Temsilcisi
Gözcü
15.06.2018
13.00
(B) Alanı Alan Ortak Dersi-1
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
11.06.2018
09.00
(B) Alanı Alan Ortak Dersi-2
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-3
 
 
11.06.2018
11.00
(B) Alanı Alan Ortak Dersi-3
Alan Öğretmeni-2
Alan Öğretmeni-3
 
 
11.06.2018
13.00
(B) Alanı Alan Ortak Dersi-4
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
11.06.2018
15.00
(B) Alanı Alan Ortak Dersi-5
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-3
 
 
12.06.2018
09.00
(B) Alanı (Bl) Dalı Dersi-1
Alan Öğretmeni-2
Alan Öğretmeni-3
 
 
12.06.2018
11.00
(B) Alanı (Bl) Dalı Dersi-2
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
12.06.2018
13.00
 


 
(B) Alanı (Bl) Dalı Dersi-3
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-3
 
 
12.06.2018
15.00
(B) Alanı (B2) Dalı Dersi-1
Alan Öğretmeni-2
Alan Öğretmeni-3
 
 
13.06.2018
09.00
(B) Alanı (B2) Dalı Dersi-2
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
 
 
13.06.2018
11.00
(B) Alanı (B2) Dalı Dersi-3
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-3
 
 
13.06.2018
13.00
(B) Alanı (B2) Dalı Dersi-4
Alan Öğretmeni-2
Alan Öğretmeni-3
 
 
13.06.2018
15.00
(B) Alanı (Bl) Dalı Beceri Sınavı
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
Oda Temsilcisi
Gözcü
14.06.2018
09.00
(B) Alanı (Bl) Dalı Beceri Sınavı
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
Oda Temsilcisi
Gözcü
14.06.2018
13.00
(B) Alanı (B2) Dalı Beceri Sınavı
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
Oda Temsilcisi
Gözcü
15.06.2018
09.00
(B) Alanı (B2) Dalı Beceri Sınavı
Alan Öğretmeni-1
Alan Öğretmeni-2
Oda Temsilcisi
Gözcü
15.06.2018
13.00
 


 
Dersin Adı
Gözcülerin Adı Soyadı
(Her sınav salonunda en az iki kişi olacak şekilde belirlenecektir.)
Sınavın Yapılacağı
Tarih
Saat
Genel Kültür Dersleri ve Mesleki Gelişim Dersi
Gözcü-1
Gözcü-6
Gözcü-11
Gözcü-16
16.06.2018
10.00
Gözcü-2
Gözcü-7
Gözcü-12
Gözcü-17
Gözcü-3
Gözcü-8
Gözcü-13
Gözcü-18
Gözcü-4
Gözcü-9
Gözcü-14
Gözcü-19
Gözcü-5
Gözcü-10
Gözcü-15
Gözcü-20
(A) Alanı Ortak Dersleri
Gözcü-1
Gözcü-3
Gözcü-5
Gözcü-7
17.06.2018
10.00
Gözcü-2
Gözcü-4
Gözcü-6
Gözcü-8
(A) Alanı (Al) Dalı Dersleri
Gözcü-1
Gözcü-3
 
 
17.06.2018
14.00
Gözcü-2
Gözcü-4
 
 
(A) Alanı (A2) Dalı Dersleri
Gözcü-5
Gözcü-7
 
 
17.06.2018
14.00
Gözcü-6
Gözcü-8
 
(B) Alanı Ortak Dersleri
Gözcü-1
Gözcü-3
Gözcü-5
Gözcü-7
17.06.2018
10.00
Gözcü-2
Gözcü-4
Gözcü-6
Gözcü-8
(B) Alanı (Bl) Dalı Dersleri
Gözcü-1
Gözcü-3

 
17.06.2018
14.00
Gözcü-2
Gözcü-4
 
 
(B) Alanı (B2) Dalı Dersleri
Gözcü-5
Gözcü-7
 
 
17.06.2018
14.00
Gözcü-6
Gözcü-8
 
 
 

Kamuajans.com/ÖZEL

Anahtar Kelimeler:
MEBKalfaUstaSınav
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.