MEB İlköğretim Seminer Programını Açıkladı
 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-30 Haziran 2017 tarihlerinde ilköğretim kademelerinde uygulanacak seminer programının takvimini açıkladı.

İLKOKULLAR

12 - 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMIBİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma

Zamanı

Katılımcılar

Eğitim

Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

 

09.00-09.45

Tülll

Öğretmenler

Okııl Müdürleri

Mesleki çalışma programı hakkında
bilgilendirme

12.06.2017

Pazartesi

10.00-10.30

Tüm

Öğretmenler

Doç. Dr. Yusuf
TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması
(EBA üzeruıden canlı olarak yayınlanacaktır)

 

10.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

 

2016- 2017 Eğitim Öğretuıı Yılı Sene Sonu
Öğretmenler Kurulu Toplantısı

13.06.2017

Sah

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

İlgili Müdür
Yarduııcısı
Zümre
Başkaıılan

Ana suufı ile 1,2,3 ve 4. Sınıflar ve branş
dersleri Zümre toplantıları

14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm

öğretmenler

Yem öğretim
programları
konusunda
eğituıı almış
koordinatör
öğretmenler

Yenilenen Öğretuıı Programlanılın
Tanıtılması

15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

Tüm

öğretmenler

Rehber

Öğretmenler

(Gerektiğinde

RAM'dan

destek

almacaktır.)

Özel Eğituıı konularında çalışmalar, (BEP,
hıperaktıf öğrenciler, özel eğituıı gereksinimi
olan birey vs.)

Okul içindeki kaynaştırma eğitimi
politikasının gözden geçirilmesi,

Kaynaştınııa eğirimi yapılan öğrencilerle
ilgili değerlendınııeleruı yapılması,

Eğituıı öğretim yılı süresinde çocuklara
yönelik yapılan rehberlik çalışmalarının
değerlendirilmesi

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

Okul

müdürlükleri

tarafından

planlanacaktır.

Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:
Bakanlığumzca yayınlanan Mılh Eğitim
dergısınm farklı sayılanndan
(
http://dl12mmeb.eov.tr/vav1mlar/n11ll1 eeıt
iııı dereisi.html) her öğretmenin kendi
alanıyla ügih okuyacağı bir makaleye
üişkin sıunuıı yapmasıİLKOKULLAR

12 - 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMIİKİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma

Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Deı sleı ve Yapılacak Faaliyetleri

19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

FATİH projesi
eğitmenleri ve Bilışmı
Teknolojileri
Öğretmenleri

FATİH Projesi ve EBA'nın tanıtımı:
Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf
Uygulamaları

20.06.2017

Salı

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

Bakanlı ğmıızca
düzenlenmiş “Sınıfında
Yabancı Uyruklu
Öğrenci Bulunan
Öğretmenlerin Eğitici
Eğitimi” konulu
programda eğıtmı
almış rehber
öğretmenler

Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğıtmı
konusunda ulusal ve uluslararası
gelişmeler. Kapsayıcı eğıtmı
ükeleruuıı temel eğitime yansımaları,
örnek uygulamalar

21.06.2017

Çarşamba

09 30-12.30

Tüm

öğretmenler

Okul müdürlükleri
tarafından
planlanacaktır

Mesleki Gelişim Çalışması:
Eğitini ve öğretmenlikle ilgili
kitapların incelenerek bireysel yaz
okuma lıstesuını oluşturulması
(Ömek kitap listesi üzerinden
tartışılacaktır)

22.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

Tüm

öğretmenler

İlçe Milli Eğıtmı
Müdürlükleri veya
okul müdürlükleri
tarafından
planlanacaktır.

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uygulamaları

23.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm

öğretmenler

Okul müdürlükleri
tarafından
planlanacaktır

Kişisel ve mesleki gelişim plam
yapılması (Steplıeıı R. Covey’in
Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve
benzen kıtaplaruı okunup tartışılarak
her öğretmelim kendi kişisel ve
mesleki gelişim önceliklerini
belirlemesiİLKOKULLAR

12 -30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMIÜÇÜNCÜ HAFTA

Tarih

Çalışma

Zamanı

Katılımcı

Eğitim

Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
tarafından
planlanacaktır.

İl/ilçe milli eğıtmı müdürlüklerince yerel
ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen
konularda uzman isimler tarafından
düzenlenen çalışmalar

29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
tarafından
planlanacaktır.

Mlçe milli eğıtmı müdürlüklerince yerel
ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen
konularda uzman isimler tarafından
düzenlenen seminerler

30.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
tarafından
planlanacaktır.

Mlçe milli eğitim müdürlüklerince yerel
ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen
konularda uzman isimler tarafından
düzenlenen seminerlerORTAOKULLAR

12 - 30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMIBİRİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma

Zamanı

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45

Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri

Mesleki çalışma programı baklanda
bilgilendirme

10.00-10.30

Tüm

Öğretmenler

Doç. Dr. Yusuf
TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması
(EBA üzerinden canlı olarak
yayınlanacaktır)

10.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

 

2016- 2017 Eğıtun Öğretim Yılı Sene
Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı

13.06.2017

Salı

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

İlgili Müdür
Yardımcısı
Zümre Başkaıılan

Branş zümre toplantıları:
Güncellenen Öğretim programlaruını
Tanıtımı,

Öğretun Programı ve kazananlar

14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

Bakanlığımızca
düzenlenmiş
‘ Smıfulda Yabancı
Uyruklu Öğrenci
Bulunan

Öğretmenlerin Eğitici
Eğitimi” konulu
programda eğitim
almış rehber
öğretmenler.

Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim
konusunda ulusal ve uluslararası
gelişmeler. Kapsayıcı eğıtmı
ılkelermın temel eğitime yansımaları,
örnek uygulamalar

15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

Rehber Öğretmenler
(Gerektiğinde
RAM’dan destek
aluıacaktır.)

Özel Eğitim konularında çalışmalar,
(BEP. hıperaktıf öğrenciler, özel
eğitim gereksinimi olan birey vs.)

Okul ıçmdeki kaynaştırma eğitimi
politikasının gözden geçirilmesi,
Kaynaştırma eğitimi yapılan
öğrencilerle ilgili değerlendımıelerm
yapılması,

Eğitim öğretim yılı süresinde
çocuklara yönelik yapılan rehberlik
çalışmalarının değerlendirilmesi

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

 

TEOG sonuçlarının
değerlendirilmesi ve akademik
başarıyı arttıracak hususların
görüşülmesi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının
etkinliğinin artırılması ıçuı
almabılecek tedbirler.ORTAOKULLAR

12-30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMIİKİNCİ HAFTA

Tarih

Çalışma

Zamanı

Katılımcılar

Eğitim

Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

FATİH projesi
eğitmenleri ve
Bilişim
Tekııoloj ilen
Öğretmenleri

FATİH Projesi ve EBA’nın tanıtımı: Alan
bazlı EBA ders ve EBA sınıf
Uygulamaları

20.06.2017

Sah

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

İlçe Milli Eğıtmı
Müdürlükleri
veya okul
müdürlükleri
tarafından
planlanacaktır

Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yarduıılar ve
Okul Pansiyonları Yönetmeliği

21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

İlçe Milli Eğitmı
Müdürlükleri
veya okul
müdürlükleri
tarafından
planlanacaktır

Araştırmacı öğretmen etkmiıklen:
Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğıtmı
dergisinin farklı sayılarından
(
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egi
tun_dergisi.html)

her öğretmelim kendi alanıyla okuyacağı
bir makaleyle ilgili sunum yapınası

22.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

Üçe Milli
Eğitim
Müdürlükleri
veya okul
müdürlükleri
tarafından
planlanacaktır

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uygulamaları

23.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

Okul

müdürlükleri

tarafından

planlanacaktır

Kişisel ve mesleki gelışmı planı
yapılması (Stephen R. Covey’m Etkili
İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri
kıtaplaruı okunup tartışılarak her
öğretmelim kendi kişisel ve mesleki
gelişini önceliklerim belirlemesiORTAOKULLAR

12-30 HAZİRAN 2017

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMIÜÇÜNCÜ HAFTA

Tarih

Çalışma

Zamanı

Katılımcı

Eğitim

Görevlileri

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri

28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

Okul

müdürlükleri

tarafından

planlanacaktır

Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların
incelenerek bireysel yaz okuma listesinin
oluşturulması

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
tarafından
planlanacaktır.

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel
ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen
konularda uzman isimler tarafından
düzenlenen çalışmalar

30.06.2017

Cuma

09.30-12.30

Tüm

Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
tarafından
planlanacaktır

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel
ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen
konularda uzman isimler tarafından
düzenlenen çalışmalar

 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.