MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

13 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30300

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,"

"j) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı.

c) Büro hizmetleri grubu;

1) Sayman,

2) Ayniyat saymanı,

3) Çözümleyici,

4) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici, sekreter, şoför.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, şehir plancısı, mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır;

a) Şube müdürü kadrosu için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,

3) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

b) Şef kadrosu için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak,

4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.

c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı kadrosu için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Sayman kadrosu için;

1) Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

d) Ayniyat saymanı kadrosu için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

5) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

f) Bilgisayar işletmeni kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,

3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,

3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

ğ) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici kadroları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

h) Sekreter kadrosu için;

1) Büro yönetimi veya sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

ı) Şoför kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "mezun" ibaresi "mezunu" olarak değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Merkez Sınav Kurulu

MADDE 8 - (1) Merkez Sınav Kurulu; Bakan onayıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu müsteşar yardımcısı başkanlığında; biri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden olmak üzere üç daire başkanı ve bir hukuk müşavirinden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Merkez Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya kurul başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Merkez Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Merkez Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 9 - (1) Merkez Sınav Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının tarihlerini belirlemek,

b) Yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

ç) Yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak,

d) Yazılı sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak,

e) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek,

f) Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonunun kimlerden, ne şekilde ve hangi merkezlerde oluşturulacağını belirlemek,

g) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

ğ) Sözlü sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

h) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,

ı) Sözlü sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "70" ibaresi "60" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu

MADDE 14 - (1) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu; Merkez Sınav Kurulunca belirlenen kamu görevlilerinden oluşacak bir başkan, dört asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere dört yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, sınav merkezlerinde oluşturulan yedek üye havuzundan görevlendirilir.

(2) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu merkezde ve illerde kurulur. Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu oluşturulabilir.

(3) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri, sınava alınacak personelden ihraz ettikleri kadro unvanı ve lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katılacağı sözlü sınavlara ilişkin iş ve işlemlere dahil olamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(5) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Sözlü sınav değerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır.

(6) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri; merkezde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, illerde ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri birimlerince yürütülür."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri

MADDE 15 - (1) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek,

b) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi %20,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %15,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu %15,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı %15,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği %20,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı %15,

(3) Sözlü sınava giren adaylar, Ek-1 Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır ve başvuruda bulunduğu unvana atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18 - (1) Yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde ilgililerce görev yaptıkları birimler aracılığıyla yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu itirazlar, en geç on iş günü içinde Merkez Sınav Kurulu tarafından incelenir veya sınavı yapan birime/kuruma incelettirilir ve sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde merkezde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, illerde il milli eğitim müdürlüklerine itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgili sözlü sınav ve değerlendirme komisyonunca en geç on iş günü içinde incelenerek oy çokluğuyla karara bağlanır ve itirazların muhatabı birimlerce itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanların sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Atanmak üzere başvuruda bulunan adayların atamaları, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak yapılır.

(2) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Sözlü sınav sonrasında atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınır.

(4) Atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılmaz.

(5) Başarılı oldukları halde yapılan duyuruda tercihte bulunmayanlar atama hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

(6) Atanma hakkından vazgeçmiş sayılanlar ile göreve başlamama nedeniyle ataması iptal edilenlerin, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "uzman" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, terzi ve kaloriferci kadrolarına, atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda belge sahibi olanlar atanabilir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 23 - (1) İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına; öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olanlar arasından atama yapılır."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "31 Mayıs" ibaresi "30 Eylül" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "30 Haziran" ibaresi "30 Eylül" ve "kesintisiz en az beş yıl" ibaresi "kesintisiz en az üç yıl" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 - Aynı Yönetmelik eki Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Fatih 12 ay önce

Sube mudurlugu sinavini kazananlar once atansin.

Misafir Avatar
Şube Müdürü 12 ay önce

Öncelikle kanunda ve yönetmelikte yer alan ilçe Müdürü, İl müdür yardımcısı, şube müdürü rotasyonu niçin sadece Şube müdürlerine uygulanıyor? Rotasyonda Hizmet Bölgeleri maalesef uygun değil, 1.500.000 nüfuslu Büyükşehir İl Milli Eğitim de 2. Bölge, taşrada 20-30 bin nüfuslu ilçe de 2. Hizmet bölgesi bu durumun mantığı yok. İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nın hizmet bölgelerinin esas alınarak Hizmet Bölgelerinin yeniden belirlenmesi daha isabetli ve uygulanabilir olacaktır. Ayrıca Hizmet sürelerinin uygulanabilir ve verimliliği, üretmeyi esas alacak şekilde yeniden düzen esi önemli. Rotasyonun temel nedeni kamu görevlisinin yıpranmasının, eskimesinin ve motisyon düşüklüğünü önlemeye yöneliktir. Koskocaman Büyükşehirlerde Şube müdürü 4 yılda çevreyi ancak tanıyacak, işleri ancak verimli olmaya başladığı dönemde rotasyonla yeri değişecek. Yerine gelen yine aynı şeyleri yaşayacak verimli olmaya başladığında rotasyonla gidecek. 2.000.000 nüfuslu kocaman Büyükşehir İl Milli Eğitim de Şube müdürünü kim tanıyacak ne kadar sürede yıpranmak..... Tekrar sürelerin değerlendirilmesi düzeltilmesi önemli olduğunu düşünüyoruz.

Misafir Avatar
Adalet 12 ay önce

Seçim öncesi kimlerde adalet duygusu oluşturabiliriz gayreti...
Kimse bunu yemez, bu güne kadar yapılanlar ortada...
Öğrenci görmemiş, veli ile muhatap olmamış, okulu bile tanıyamamış, öğretmenlikten bihaber insanlar bugün şube müdürü, bunlar yarın da ilçe müdürü olacaklar ve ilçede eğitimi planlayacaklar...
Bu değişiklik öğrenciyle tanışmamış, veliyle muhatap olmamış, okulu tanımayda şube müdürü olmuş olanları ilçe müdürlüğü koltuğuna oturtma operasyonundan başka birşey ifade etmiyor...

Misafir Avatar
DÖSE 12 ay önce

Yönetim hizmetleri grubu; Şube müdürü, Şef olarak belirlendi.

Büro hizmetleri grubu; Sayman,

Şef olabilme şartları ile Sayman olabilme şartlarına bakabilirmisiniz.

En az iki yıllık mezun olma şartı olan Yönetim Hizm. Grubunda;

En az 4 yıllık üniv. Mezunu olma şartı olan (Üstelik Ciddi Bölümler olmak kaydıyla) Büro hizmetleri grubunda. Saymanların Büro hizmetleri ile bir alakası yoktur. Yönetim dönemi hesabını sayman vermektedir. Saymanlar için en ideali Mali Hizmetler grubu oluşturularak burada gösterilmesi en azından yaptığı işle ilintili olur.


Tüm Saymanlar adına
Saygılarımla,

Misafir Avatar
Veli Egitimci 12 ay önce

Su anda şube müdülüğü sınavını kazananamiş ve torpille daire başkanı olmuş bir cok kişı var. AKP nin adaleti bu kadar. Dillerinden düşürmedikleri Liyakat kavramının içeregi torpil+yalakalık+biat= AKP adaleti.

Misafir Avatar
Mudur 12 ay önce

Tum yoneticilere rotasyon uygulanmasi daha iyi olur

Misafir Avatar
Atamalar 12 ay önce

Yeni sınav olmasın. Sinav kazananlar atansın

Misafir Avatar
Amir 12 ay önce

Rotasyon kalkmasin. Rotasyon suresi uzatilmasin.tşk.