MEB, Görevde Yükselme Kılavuzunu Yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, görevde yükselme kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda Bin 814 şef, 3 bin 490 kadrosu yer alıyor.

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF VE MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Bu kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 2018/Pr No:14 No'lu protokole göre hazırlanmıştır.
GÖREVDE YÜKSELME SINAV TAKVİMİ
SINAV
BAŞVURUSU
SINAV ÜCRETİ YATIRMA
FOTOĞRAFLI SINAV GİRİŞ BELGESİ ALIM
SINAV
SONUÇ İLANI
15/10/2018-
24/10/2018
12/11/2018-
23/11/2018
03/12/2018
09/12/2018 Pazar Günü
Saat:14:30
10/01/2019

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

İLGİLİ MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

1-GENEL AÇIKLAMALAR
UNVANI
TEŞKİLATI
TOPLAM
MERKEZ
TAŞRA
ŞEF
64
1750
1814
MEMUR
40
3450
3490

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şef ve memur kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 09 Aralık 2018 tarihinde saat 14.30' da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav sürecine ilişkin açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr ve http://pgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
2. BAŞVURU ESASLARI

Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümler gereği;
a) İlan edilen şef ve memur kadroları için; başvuru tarihinin son günü itibarıyla (24/10/2018) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar başvuruda bulunabileceklerdir.
b) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.
c) Diğer kurumlann personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamayacaktır.
ç) Başvurular Bakanlıkça incelenerek, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.meb.gov.tr ve http://pgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

2.1. BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar:
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrası gereği;
a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,
b- Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar:
Başvurunun son günü (24/10/2018) itibarıyla;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.
3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.
Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar:
Başvurunun son günü (24/10/2018) itibarıyla;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

3. YAPILACAK İŞLEMLER

1- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
1.1. Kılavuz, taşra teşkilatı personeline duyurulacaktır.
1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
1.3. Başvuruda bulunanların durumları, özlük dosyalarının tutulduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince incelenecektir.
1.4. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak taşra teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları sırasıyla ilçe /il milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.
1.5. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile adayın
kendisi sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir. _
2- Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler
2.1. Kılavuz, birimlerince personeline duyurulacaktır.
2.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak merkez teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları birimlerince incelenerek onaylanacaktır.

4. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Yazılı Sınava Başvuru
1.1. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvurulan üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler MEBBİS modülünde yapılacaktır. (OHAL Komisyonu Başkanlığı tarafından görevine iade edilenlerin, MEB deki hizmet süresine dahil edilmeyen açık sürelerin hesabı için e-personel modülünde yer alan "MEB'den Ayrılma İşlemi" ekranından açık süre bilgilerinin doldurulması gerekmektedir.) Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile özlük dosyalarının tutulduğu birime ait olacaktır.
1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar kılavuzda belirtilen süreler içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki elektronik başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle başvurularını yapacaklardır.
1.3. Adayların onaylanan başvuru çıktısı, merkez teşkilatında görev yaptıkları birimlerde, taşra teşkilatında ise görev yaptığı il milli eğitim müdürlüğünün personel biriminde muhafaza edilecektir.
1.4. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları
http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.
1.5. Aday, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.
1.6. Sınava girecek engelli adayların bilgisi MEBBİS bilgileri esas alınarak hazırlanacaktır. MEBBİS bilgilerinin doğru ve güncel olmasından adayların kendileri ve görev yaptığı kurum sorumludur. Engelli adayların almak istediği hizmete ilişkin MEBBİS modülünde ilgili adayın kendisi tarafından belirtilen talep doğrultusunda işlem yapılacaktır.
2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar
a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,
b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvuruya dayanarak yapılan işlemler iptal edilecektir.

5. SINAV ÜCRETİ

a) Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 100 TL'yi (Yüz TL. KDV dahil), 12/11/2018 - 23/11/2018 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla yatıracaktır.
b) Adaylar sınav ücretini;
T.C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı
Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı
Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube
Ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları
ile ödeme yapabilirler.
Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınav adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.
Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.
c) Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
ç) Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı (Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavı ) bulunacaktır.
d) Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacaktır.
e) Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan aday sınava alınmayacaktır.

6. SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekleri bina ve salonları gösteren sınav giriş belgeleri; 03/12/2018 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgesinin çıktısı, adaylar tarafından internet ortamında alınacak ve bağlı bulundukları Eğitim Kurumu/Birimi tarafından onaylanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra
bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ÖDSGM'nin uygun görüşü alınmak suretiyle sınav yeri değiştirilebilecektir. Bu hususların dışında sınav yeri değişiklik talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR
7.1. SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre konular ile puan ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara eşit puan ağırlıklı toplam 100 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır.
Sorular aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.
Şef unvanı için;
KONULAR
KONU
SORU
AĞIRLIKLARI
SAYISI
Türkçe dilbilgisi
(%6)
6
Yönetimde insan
ilişkileri ve iletişim
(%3)
3
Yönetim, liderlik
ve organizasyon
(%3)
3
İnsan hakları ve demokrasi
(%3)
3
Yönetimde etik
(%3)
3
Türk idare sistemi
(%4)
4
Protokol kuralları
(%3)
3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
(%4)
4
Genel kültür
(%4)
4
T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları)
(%5)
5
(%12)
12
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
¦ ¦
(%10)
10
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
(%4)
4
1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler
(%12)
12
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
(%4)
4
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
(%8)
8
Bunlara bağlı mevzuat;
MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği
(%2)
2
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
Atanması Hakkında Yönetmelik
(%2)
2
MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
(%2)
2
MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(%2)
2
MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
(%2)
2
MEB Personelinin İzin Yönergesi
(%2)
2
GENEL TOPLAM
%100
100
Memur unvanı için ;
KONULAR
KONU
AĞIRLIKLARI
SORU
SAYISI
Türkçe dilbilgisi
(%8)
8
İnsan hakları ve demokrasi
(%4)
4
Türk idare sistemi
(%4)
4
Protokol kuralları
(%4)
4
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
(%4)
4
Genel kültür
(%6)
6
T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları)
(%7)
7
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
(%12)
12
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
(%10)
10
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
(%4)
4
1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler
(%12)
12
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
(%5)
5
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
(%8)
8
Bunlara bağlı mevzuat;
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
(%4)
4
Atanması Hakkında Yönetmelik
MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik
(%3)
3
MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(%2)
2
MEB Personelinin İzin Yönergesi
(%3)
3
GENEL TOPLAM
%100
100

8. SINAVIN UYGULANMASI

a) Yazılı sınav, kılavuzda belirtilen sınav merkezlerinde 09 Aralık 2018 Pazar günü saat 14.30'da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir.
b) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 13.45'de sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav binalarında hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport), kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar yanlarında şeffaf plastik şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
c) Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
ç) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanlarında bulunduran adaylar sınav binasına alınmayacaktır.
d) Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik poşetlerini adayların önünde açarak cevap kağıtlarını dağıtacaktır.
e) Aday; cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek; hata varsa salon görevlilerine bildirerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kağıdına adayın kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.
f) Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday, soru kitapçığı ve cevap kağıdını kontrol ederek soru kitapçığında eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
g) Aday, cevap kağıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
ğ) Sınavda cevap kağıdının başkaları tarafından görülmesi veya herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde durum salon görevlileri tarafından tutanakla tespit edilecektir. Ayrıca ikili veya toplu kopya çektiği bilgisayar ortamında tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
h) Aday, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. ı) Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca uygun görülen adaylar sınava alınacak, bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Aday, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonundan ayrılamayacaktır.
i) Bu kurallara uymayan adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu adayların sınavlarının geçersiz sayılması için kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir.
Sınav bitiminden sonra;
Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kağıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.
Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kağıdı ve varsa tutanaklar) adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.
j) Görevde yükselme (şef-memur) sınav soruları ve cevap anahtarı 11 Aralık 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.

9. SINAV DEĞERLENDİRMESİ I I

a) Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır.
b) Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
c) Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmaz.
ç) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Yürütme Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.
d) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
e) Adayların; sınav puanının eşit olması halinde başarı sıralaması, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.

10. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a) Adayın başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girmesi,
b) Sınav bitiminden sonra, cevap kağıdı ve soru kitapçığının, sınav güvenlik kutularından çıkmaması/ eksik çıkması,
c) Herhangi bir şekilde kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
ç) Sınavda Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisinin (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ibraz edilmemesi,
d) Sınav evrakındaki bilgilerle geçerli kimlik belgesi arasında çelişki olması,
e) Başka adayın sınav evrakının kullanılması,
f) Adayın yerine başkasının sınava girmesi,
g) Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde ve cevap kağıdında bulunan fotoğrafların aynı olmaması,
ğ) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerin sınav süresince adayın yanında bulundurması,
h) Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakının gönderilmesi, ı) Cevap kağıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin aynı salonda, adayın oturduğu sıralar dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucunda ikili/ toplu kopya çekildiğinin tespit edilmesi,
i) Cevapların soru kitapçığına işlenip cevap kağıdının boş bırakılması
j) Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kağıdını yırtmak vb.),
k) Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin salon görevlileri veya kurum temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilmesi halinde adayın sınavı geçersiz sayılır.

11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 10/01/2019 tarihinde Bakanlığımızın http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

12. SINAV İTİRAZLARI

a) Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde PGM'ye yapacaklardır. PGM tarafından gönderilen itirazları ÖDSGM en geç 10 (on) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak PGM'ye bildirecektir.
b) İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara PGM tarafından bildirilecektir.
c) Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
ç) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
d) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvurulan dikkate alınmayacaktır.
Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemelerden Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Başvuru süresince sorumlu birimler ve başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir.
Sözlü sınava ilişkin takvim, yazılı sınava ilişkin sürecin tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

UYARI:

Görevde yükselme sınavı (yazılı ve sözlü) başarılı olanlardan atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile iptal edilecektir.
Ek: Merkez ve Taşra Teşkilatı Kontenjan Listesi (5 sayfa)
TEŞKİLATI
SINIF
UNVAN
KODU
KADRO
UNVANI
DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR
TOPLAM
SAYI
MERKEZ
GİH
7555
MEMUR
37
3
40
GİH
6835
ŞEF
30
4
30
64
İL
KODU
İLİ
İLÇESİ
KURU
M
KODU
KURUMU
SINIF
UNVAN
KODU
KADRO
UNVAN
I
DUYURUYA ÇIKILACAK MÜNHAL KADRO
TOPLAM
1
ADANA
BÜYÜKŞEHİR
111918
İL MEM
GİH
6835
Şef
7
6
6
19
2
ADIYAMAN
MERKEZ
114014
İL MEM
GİH
6835
Şef
5
4
6
15
3
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
114972
İL MEM
GİH
6835
Şef
6
6
7
19
4
AĞRI
MERKEZ
116743
İL MEM
GİH
6835
Şef
14
27
6
47
5
AMASYA
MERKEZ
117521
İL MEM
GİH
6835
Şef
6
1
1
8
6
ANKARA
BÜYÜKŞEHİR
118778
İL MEM
GİH
6835
Şef
34
8
8
50
7
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
123908
İL MEM
GİH
6835
Şef
5
2
2
9
8
ARTVİN
MERKEZ
125358
İL MEM
GİH
6835
Şef
4
8
1
13
9
AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
753091
İL MEM
GİH
6835
Şef
5
0
2
7
10
BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR
753092
İL MEM
GİH
6835
Şef
13
9
2
24
11
BİLECİK
MERKEZ
130608
İL MEM
GİH
6835
Şef
10
2
1
13
12
BİNGÖL
MERKEZ
131256
İL MEM
GİH
6835
Şef
5
3
6
14
13
BİTLİS
MERKEZ
131925
İL MEM
GİH
6835
Şef
10
2
6
18
14
BOLU
MERKEZ
132441
İL MEM
GİH
6835
Şef
2
0
1
3
15
BURDUR
MERKEZ
133637
İL MEM
GİH
6835
Şef
3
3
2
8
16
BURSA
BÜYÜKŞEHİR
134954
İL MEM
GİH
6835
Şef
12
4
6
22
17
ÇANAKKALE
MERKEZ
136451
İL MEM
GİH
6835
Şef
6
2
4
12
18
ÇANKIRI
MERKEZ
137887
İL MEM
GİH
6835
Şef
7
5
3
15
19
ÇORUM
MERKEZ
138868
İL MEM
GİH
6835
Şef
9
3
6
18
20
DENİZLİ
BÜYÜKŞEHİR
753093
İL MEM
GİH
6835
Şef
17
1
2
20
21
DİYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR
142108
İL MEM
GİH
6835
Şef
14
36
22
72
22
EDİRNE
MERKEZ
143199
İL MEM
GİH
6835
Şef
6
2
4
12
23
ELAZIĞ
MERKEZ
144729
İL MEM
GİH
6835
Şef
10
3
1
14
24
ERZİNCAN
MERKEZ
145627
İL MEM
GİH
6835
Şef
13
1
2
16
25
ERZURUM
BÜYÜKŞEHİR
146501
İL MEM
GİH
6835
Şef
14
24
23
61
26
ESKİŞEHİR
BÜYÜKŞEHİR
148477
İL MEM
GİH
6835
Şef
10
9
1
20
27
GAZİANTEP
BÜYÜKŞEHİR
149770
İL MEM
GİH
6835
Şef
5
5
2
12
28
GİRESUN
MERKEZ
151059
İL MEM
GİH
6835
Şef
9
13
13
35
29
GÜMÜŞHANE
MERKEZ
152472
İL MEM
GİH
6835
Şef
4
2
1
7
30
HAKKARİ
MERKEZ
153130
İL MEM
GİH
6835
Şef
6
5
11
22
31
HATAY
BÜYÜKŞEHİR
753094
İL MEM
GİH
6835
Şef
15
13
2
30
32
ISPARTA
MERKEZ
155104
İL MEM
GİH
6835
Şef
9
3
1
13
33
MERSİN
BÜYÜKŞEHİR
156732
İL MEM
GİH
6835
Şef
13
8
6
27
34
İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
157916
İL MEM
GİH
6835
Şef
53
43
38
134
35
İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
164283
İL MEM
GİH
6835
Şef
15
2
5
22
36
KARS
MERKEZ
166711
İL MEM
GİH
6835
Şef
13
7
4
24
37
KASTAMONU
MERKEZ
168220
İL MEM
GİH
6835
Şef
8
7
8
23
38
KAYSERİ
BÜYÜKŞEHİR
169943
İL MEM
GİH
6835
Şef
10
2
7
19
39
KIRKLARELİ
MERKEZ
171448
İL MEM
GİH
6835
Şef
5
1
8
14
40
KIRŞEHİR
MERKEZ
172728
İL MEM
GİH
6835
Şef
5
1
2
8
41
KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
173950
İL MEM
GİH
6835
Şef
16
6
7
29
42
KONYA
BÜYÜKŞEHİR
175088
İL MEM
GİH
6835
Şef
29
7
17
53
43
KÜTAHYA
MERKEZ
178678
İL MEM
GİH
6835
Şef
5
2
1
8
44
MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
753095
İL MEM
GİH
6835
Şef
6
0
1
7
45
MANİSA
BÜYÜKŞEHİR
753096
İL MEM
GİH
6835
Şef
15
4
7
26
46
KAHRAMANMARAŞ
BÜYÜKŞEHİR
753097
İL MEM
GİH
6835
Şef
10
4
2
16
47
MARDİN
BÜYÜKŞEHİR
753098
İL MEM
GİH
6835
Şef
22
6
17
45
48
MUĞLA
BÜYÜKŞEHİR
753099
İL MEM
GİH
6835
Şef
9
0
2
11
49
MUŞ
MERKEZ
187711
İL MEM
GİH
6835
Şef
19
1
1
21
50
NEVŞEHİR
MERKEZ
188346
İL MEM
GİH
6835
Şef
9
1
3
13
51
NİĞDE
MERKEZ
189531
İL MEM
GİH
6835
Şef
6
1
1
8
52
ORDU
BÜYÜKŞEHİR
753105
İL MEM
GİH
6835
Şef
18
5
16
39
53
RİZE
MERKEZ
193096
İL MEM
GİH
6835
Şef
8
2
3
13
54
SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
194197
İL MEM
GİH
6835
Şef
14
4
9
27
İL
KODU
İLİ
İLÇESİ
KURU
M
KODU
KURUMU
SINIF
UNVAN
KODU
KADRO
UNVAN
I
DUYURUYA ÇIKILACAK MÜNHAL KADRO
TOPLAM
55
SAMSUN
BÜYÜKŞEHİR
195345
İL MEM
GİH
6835
Şef
9
3
4
16
56
SİİRT
MERKEZ
196853
İL MEM
GİH
6835
Şef
2
6
8
16
57
SİNOP
MERKEZ
197775
İL MEM
GİH
6835
Şef
8
2
4
14
58
SİVAS
MERKEZ
198719
İL MEM
GİH
6835
Şef
19
3
22
44
59
TEKİRDAĞ
BÜYÜKŞEHİR
753101
İL MEM
GİH
6835
Şef
13
14
10
37
60
TOKAT
MERKEZ
201380
İL MEM
GİH
6835
Şef
8
1
1
10
61
TRABZON
BÜYÜKŞEHİR
753102
İL MEM
GİH
6835
Şef
21
6
6
33
62
TUNCELİ
MERKEZ
205066
İL MEM
GİH
6835
Şef
7
1
1
9
63
ŞANLIURFA
BÜYÜKŞEHİR
753103
İL MEM
GİH
6835
Şef
33
9
23
65
64
UŞAK
MERKEZ
206704
İL MEM
GİH
6835
Şef
4
0
1
5
29
VAN
BÜYÜKŞEHİR
753104
İL MEM
GİH
6835
Şef
25
6
17
48
66
YOZGAT
MERKEZ
208416
İL MEM
GİH
6835
Şef
20
6
8
34
67
ZONGULDAK
MERKEZ
210137
İL MEM
GİH
6835
Şef
7
6
5
18
68
AKSARAY
MERKEZ
221014
İL MEM
GİH
6835
Şef
8
8
2
18
69
BAYBURT
MERKEZ
221026
İL MEM
GİH
6835
Şef
4
1
1
6
70
KARAMAN
MERKEZ
221038
İL MEM
GİH
6835
Şef
3
2
2
7
71
KIRIKKALE
MERKEZ
221051
İL MEM
GİH
6835
Şef
8
1
1
10
72
BATMAN
MERKEZ
231938
İL MEM
GİH
6835
Şef
1
4
1
6
73
ŞIRNAK
MERKEZ
232598
İL MEM
GİH
6835
Şef
8
15
18
41
74
BARTIN
MERKEZ
265324
İL MEM
GİH
6835
Şef
4
1
0
5
75
ARDAHAN
MERKEZ
278344
İL MEM
GİH
6835
Şef
4
8
2
14
76
IĞDIR
MERKEZ
278871
İL MEM
GİH
6835
Şef
2
3
1
6
77
YALOVA
MERKEZ
353754
İL MEM
GİH
6835
Şef
4
1
1
6
78
KARABÜK
MERKEZ
353646
İL MEM
GİH
6835
Şef
8
1
1
10
79
KİLİS
MERKEZ
353705
İL MEM
GİH
6835
Şef
3
1
1
5
80
OSMANİYE
MERKEZ
378835
İL MEM
GİH
6835
Şef
2
1
1
4
81
DÜZCE
MERKEZ
815135
İL MEM
GİH
6835
Şef
0
2
6
8
GENEL TOPLAM
838
438
474
1750
İL
KODU
İLİ
İLÇESİ
KURUM
KODU
KURUMU
SINIF
UNVAN
KODU
KADRO
UNVANI
DUYURUYA ÇIKILACAK MÜNHAL KADROLAR
10°
TOPLAM
1
ADANA
BÜYÜKŞEHİR
111918
İL MEM
GİH
7555
Memur
41
14
11
66
2
ADIYAMAN
MERKEZ
114014
İL MEM
GİH
7555
Memur
25
10
6
41
3
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
114972
İL MEM
GİH
7555
Memur
26
19
13
58
4
AĞRI
MERKEZ
116743
İL MEM
GİH
7555
Memur
16
4
5
25
5
AMASYA
MERKEZ
117521
İL MEM
GİH
7555
Memur
16
9
8
33
6
ANKARA
BÜYÜKŞEHİR
118778
İL MEM
GİH
7555
Memur
27
18
10
55
7
ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
123908
İL MEM
GİH
7555
Memur
39
9
10
58
8
ARTVİN
MERKEZ
125358
İL MEM
GİH
7555
Memur
30
2
4
36
9
AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
753091
İL MEM
GİH
7555
Memur
25
7
13
45
10
BALIKESİR
BÜYÜKŞEHİR
753092
İL MEM
GİH
7555
Memur
35
17
24
76
11
BİLECİK
MERKEZ
130608
İL MEM
GİH
7555
Memur
10
7
7
24
12
BİNGÖL
MERKEZ
131256
İL MEM
GİH
7555
Memur
17
3
5
25
13
BİTLİS
MERKEZ
131925
İL MEM
GİH
7555
Memur
14
8
8
30
14
BOLU
MERKEZ
132441
İL MEM
GİH
7555
Memur
9
2
8
19
15
BURDUR
MERKEZ
133637
İL MEM
GİH
7555
Memur
21
5
1
27
16
BURSA
BÜYÜKŞEHİR
134954
İL MEM
GİH
7555
Memur
66
3
17
86
17
ÇANAKKALE
MERKEZ
136451
İL MEM
GİH
7555
Memur
20
7
4
31
18
ÇANKIRI
MERKEZ
137887
İL MEM
GİH
7555
Memur
22
10
11
43
19
ÇORUM
MERKEZ
138868
İL MEM
GİH
7555
Memur
12
16
7
35
20
DENİZLİ
BÜYÜKŞEHİR
753093
İL MEM
GİH
7555
Memur
19
10
18
47
21
DİYARBAKIR
BÜYÜKŞEHİR
142108
İL MEM
GİH
7555
Memur
14
7
3
24
22
EDİRNE
MERKEZ
143199
İL MEM
GİH
7555
Memur
13
11
9
33
32
ELAZIĞ
MERKEZ
144729
İL MEM
GİH
7555
Memur
33
5
0
38
24
ERZİNCAN
MERKEZ
145627
İL MEM
GİH
7555
Memur
30
7
3
40
25
ERZURUM
BÜYÜKŞEHİR
146501
İL MEM
GİH
7555
Memur
47
7
8
62
26
ESKİŞEHİR
BÜYÜKŞEHİR
148477
İL MEM
GİH
7555
Memur
13
3
8
24
27
GAZİANTEP
BÜYÜKŞEHİR
149770
İL MEM
GİH
7555
Memur
26
16
10
52
28
GİRESUN
MERKEZ
151059
İL MEM
GİH
7555
Memur
17
13
13
43
29
GÜMÜŞHANE
MERKEZ
152472
İL MEM
GİH
7555
Memur
10
6
6
22
30
HAKKARİ
MERKEZ
153130
İL MEM
GİH
7555
Memur
10
4
4
18
31
HATAY
BÜYÜKŞEHİR
753094
İL MEM
GİH
7555
Memur
24
12
16
52
32
ISPARTA
MERKEZ
155104
İL MEM
GİH
7555
Memur
24
10
9
43
33
MERSİN
BÜYÜKŞEHİR
156732
İL MEM
GİH
7555
Memur
54
7
9
70
34
İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR
157916
İL MEM
GİH
7555
Memur
172
90
50
312
35
İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
164283
İL MEM
GİH
7555
Memur
96
26
20
142
36
KARS
MERKEZ
166711
İL MEM
GİH
7555
Memur
22
7
2
31
37
KASTAMONU
MERKEZ
168220
İL MEM
GİH
7555
Memur
40
10
8
58
38
KAYSERİ
BÜYÜKŞEHİR
169943
İL MEM
GİH
7555
Memur
30
22
0
52
39
KIRKLARELİ
MERKEZ
171448
İL MEM
GİH
7555
Memur
13
9
5
27
40
KIRŞEHİR
MERKEZ
172728
İL MEM
GİH
7555
Memur
8
7
1
16
41
KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
173950
İL MEM
GİH
7555
Memur
24
17
5
46
42
KONYA
BÜYÜKŞEHİR
175088
İL MEM
GİH
7555
Memur
73
18
12
103
43
KÜTAHYA
MERKEZ
178678
İL MEM
GİH
7555
Memur
17
18
3
38
44
MALATYA
BÜYÜKŞEHİR
753095
İL MEM
GİH
7555
Memur
15
11
12
38
45
MANİSA
BÜYÜKŞEHİR
753096
İL MEM
GİH
7555
Memur
25
21
14
60
46
KAHRAMANMARAŞ
BÜYÜKŞEHİR
753097
İL MEM
GİH
7555
Memur
27
23
10
60
47
MARDİN
BÜYÜKŞEHİR
753098
İL MEM
GİH
7555
Memur
20
8
12
40
48
MUĞLA
BÜYÜKŞEHİR
753099
İL MEM
GİH
7555
Memur
13
8
8
29
49
MUŞ
MERKEZ
187711
İL MEM
GİH
7555
Memur
13
12
5
30
50
NEVŞEHİR
MERKEZ
188346
İL MEM
GİH
7555
Memur
13
1
8
22
51
NİĞDE
MERKEZ
189531
İL MEM
GİH
7555
Memur
18
2
3
23
52
ORDU
BÜYÜKŞEHİR
753105
İL MEM
GİH
7555
Memur
24
18
16
58
53
RİZE
MERKEZ
193096
İL MEM
GİH
7555
Memur
13
12
6
31
54
SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
194197
İL MEM
GİH
7555
Memur
28
20
7
55
55
SAMSUN
BÜYÜKŞEHİR
195345
İL MEM
GİH
7555
Memur
29
28
19
76
56
SİİRT
MERKEZ
196853
İL MEM
GİH
7555
Memur
17
6
5
28
57
SİNOP
MERKEZ
197775
İL MEM
GİH
7555
Memur
9
12
5
26
58
SİVAS
MERKEZ
198719
İL MEM
GİH
7555
Memur
20
9
9
38
59
TEKİRDAĞ
BÜYÜKŞEHİR
753101
İL MEM
GİH
7555
Memur
14
14
9
37
60
TOKAT
MERKEZ
201380
İL MEM
GİH
7555
Memur
28
4
1
33
61
TRABZON
BÜYÜKŞEHİR
753102
İL MEM
GİH
7555
Memur
22
16
11
49
62
TUNCELİ
MERKEZ
205066
İL MEM
GİH
7555
Memur
12
0
7
19
63
ŞANLIURFA
BÜYÜKŞEHİR
753103
İL MEM
GİH
7555
Memur
20
20
9
49
64
UŞAK
MERKEZ
206704
İL MEM
GİH
7555
Memur
15
7
4
26
İL
KODU
İLİ
İLÇESİ
KURUM
KODU
KURUMU
SINIF
UNVAN
KODU
KADRO
UNVANI
DUYURUYA ÇIKILACAK MÜNHAL KADROLAR
10°
TOPLAM
65
VAN
BÜYÜKŞEHİR
753104
İL MEM
GİH
7555
Memur
14
12
11
37
66
YOZGAT
MERKEZ
208416
İL MEM
GİH
7555
Memur
24
10
12
46
67
ZONGULDAK
MERKEZ
210137
İL MEM
GİH
7555
Memur
21
4
4
29
68
AKSARAY
MERKEZ
221014
İL MEM
GİH
7555
Memur
22
2
1
25
69
BAYBURT
MERKEZ
221026
İL MEM
GİH
7555
Memur
21
1
1
23
70
KARAMAN
MERKEZ
221038
İL MEM
GİH
7555
Memur
12
9
5
26
71
KIRIKKALE
MERKEZ
221051
İL MEM
GİH
7555
Memur
29
9
2
40
72
BATMAN
MERKEZ
231938
İL MEM
GİH
7555
Memur
7
1
1
9
73
ŞIRNAK
MERKEZ
232598
İL MEM
GİH
7555
Memur
13
8
2
23
74
BARTIN
MERKEZ
265324
İL MEM
GİH
7555
Memur
22
0
1
23
75
ARDAHAN
MERKEZ
278344
İL MEM
GİH
7555
Memur
10
5
1
16
76
IĞDIR
MERKEZ
278871
İL MEM
GİH
7555
Memur
11
4
1
16
77
YALOVA
MERKEZ
353754
İL MEM
GİH
7555
Memur
10
2
7
19
78
KARABÜK
MERKEZ
353646
İL MEM
GİH
7555
Memur
19
10
1
30
79
KİLİS
MERKEZ
353705
İL MEM
GİH
7555
Memur
2
6
1
9
80
OSMANİYE
MERKEZ
378835
İL MEM
GİH
7555
Memur
16
0
2
18
81
DÜZCE
MERKEZ
815135
İL MEM
GİH
7555
Memur
22
1
5
28
GENEL TOPLAM:
1970
848
632
3450
 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
HİZMETLİ 11 ay önce

SAĞLIK BAKANLIGI UYUYOR

Misafir Avatar
yazıklar olsun hepinize 11 ay önce

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI GİRMEYECEKSE KİM GİRECEK

Misafir Avatar
657 11 ay önce

Çok şükür Allah'a...