MEB'den Elektronik Eğitim İçeriği Temin Süreci Yönergesi
Kamuajans.com - Genel Müdür Vekili Bilal Tırnakçı imzalı resmi yazıda ''Bilindiği üzere; öğretmen ve öğrencilerimize sayısız içeriğe ulaşma, kendi oluşturdukları içerikleri paylaşma imkanı sunan çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişi Ağı (EBA); teknolojinin eğitime entegre edildiği günümüz eğitim sistemi ve bu kapsamda ülkemizin en büyük eğitim projesi olan Eğitimde FATİH projesinin en önemli bileşenlerinden biri sayılmaktadır. Sunduğu dijital eğitim içerikleri bakımından dünyanın en büyük e-içerik portallerinden olan EBA, sayısı yüz binleri aşan dijital eğitim içeriğini, öğrenci ve öğretmenlerimizin istifadesine sunmaktadır. Çünkü; sürekli değişime ve gelişime zorlayan bir geleceğe ve yeniden şekillenen öğretim ortamlarına hazırlanmaya çalışan öğrencilerin çoklu ortam öğeleriyle zenginleştirilmiş ders kaynaklarını kullanmaları günümüz eğitim yaklaşımları bakımından zorunludur.

Bu sebeple, Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında ders içi 
ve ders dışı bireysel ve toplu öğrenme süreçlerinde ihtiyaç duyulan elektronik eğitim içeriklerinin Bakanlığımız ilgili birimlerinin eşgüdümü ve iş birliği ile üretilmesi veya temin edilmesi kararlaştırılmış ve tüm Bakanlık birimleri ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda ekte sunulan “Millî Eğitim Bakanlığı Elektronik Eğitim İçeriği Temin Süreci Yönergesi” hazırlanmıştır.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, söz konusu yönergenin yürürlüğe 
konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ELEKTRONİK EĞİTİM İÇERİĞİ TEMİN SÜRECİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve 
türdeki eğitim kurumlarında; ders içi ve ders dışı, bireysel ve toplu öğrenme süreçlerinde ihtiyaç duyulan ve tüm öğrenciler için erişilebilir nitelikte olan elektronik eğitim içeriklerinin,
Bakanlığın ilgili birimlerinin eşgüdümü ve iş birliğiyle üretilmesi veya temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından üretilen veya temin edilen 
elektronik eğitim içeriklerinin ihtiyaç tespiti, kontrolü, kabulü ve yayımlanması süreçlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve b bentleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

1) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

2) Bakanlık Birimleri: 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin üçüncü bölümünde 
yer alan hizmet birimlerini,

3) Dış Yapım: Elektronik eğitim içerik ihtiyaçlarının, dış hizmet alımı veya hibe 
yöntemiyle karşılanmasını,

4) EBA: Millî Eğitim Bakanlığının resmî platformu olan www.eba.gov.tr adresinde ve 
diğer dijital platformlarda içerik sağlayan “Eğitim Bilişim Ağı”nı,

5) Elektronik Eğitim İçerikleri Talep Komisyonu: İlgili bakanlık birimleri tarafından 
kurulacak ve YEĞİTEK’e elektronik eğitim içerik taleplerini iletecek komisyonu,

6) İç Yapım: Elektronik eğitim içeriklerinin, YEĞİTEK bünyesinde üretilmesini,

7) İçerik Özeti: Hazırlanacak elektronik eğitim içeriklerinin; tür, süre, teknoloji, öğretim 
programı ilişkisi, eğitsel, teknik unsurlar vb.nin yer aldığı içeriği genel hatlarıyla tanımlayan, senaryo yazımına kaynaklık edecek özet metni,

8) İTYS: YEĞİTEK tarafından geliştirilen İçerik Talep ve Yönetim Sistemi’ni,

9) Senaryo Taslağı: Hazırlanacak elektronik eğitim içeriklerinin; tür, süre, etkileşim 
ögesi, öğretim programıyla ilişkisi, içeriğe özgü olarak diyalog, değişken, görsel, görüntü, ses, yazılım, geri bildim vb. unsurlarının tüm detaylarıyla yer aldığı, üretim / temin sürecine kaynaklık edecek taslak metni,

10) TTKB: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

11) YEĞİTEK: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları

İlgili bakanlık birimlerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 5-(1) Elektronik içeriklerin üretimi veya temini sürecinde içerik talep eden ilgili 
bakanlık birimlerinin görev ve sorumlukları çerçevesinde yapılacak iş ve işlemler, aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir:

a) Elektronik Eğitim İçerikleri Talep Komisyonu üyelerinin, elektronik eğitim içerikleriyle 
ilgili eğitime ihtiyaç duymaları hâlinde, finansmanı ve organizasyonu kendilerinin üstleneceği bir eğitim düzenler ve bu eğitim için YEĞİTEK’ten personel desteği talep eder.

b) Elektronik Eğitim İçerikleri Talep Komisyonları vasıtasıyla ihtiyaç tespiti yapar. Bu 
ihtiyaç analizleri doğrultusunda içerik özeti veya senaryo taslağını hazırlar.

c) İhtiyaç analizi sonucunda hazırlanan içerik özeti veya senaryo taslağını YEĞİTEK 
tarafından geliştirilen İTYS’ye yükler.

ç) Elektronik eğitim içeriklerinin üretim veya temininde, kontrol ve kabul süreçlerine 
üye /üyeler verir.

d) İç yapım olarak üretilecek elektronik eğitim içerikleri için YEĞİTEK’in talep etmesi 
hâlinde uzman ve bilgi desteğinde bulunur.

e) Elektronik eğitim içeriklerinin güncelliğini takip ederek, içerikler üzerinde yapılacak 
güncellemelerle ilgili YEĞİTEK ile iş birliği yapar.

f) Elektronik eğitim içeriklerinin uygulanması ve kullanımı esnasında kendi görev 
tanımlarıyla ilgili sahadan görüş toplar ve nitelik değerlendirme raporları hazırlar.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 6-(1) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Görev ve 
Sorumlulukları aşağıdadır.

a) Elektronik eğitim içeriklerinin üretimi veya temininde, kontrol ve kabul süreçlerinin 
koordinasyonunu sağlar.

b) Elektronik eğitim içeriklerinin üretimi veya temininde, kontrol ve kabul süreçlerine 
üye / üyeler verir.

c) İTYS’nin çalışmasını ve sürekliliğini sağlar.

ç) İlgili bakanlık birimlerine istemeleri hâlinde elektronik içerik geliştirme konusunda 
eğitim desteği verir.

d) İlgili bakanlık birimlerinden gelen elektronik eğitim içerik taleplerini inceler. Söz 
konusu elektronik eğitim içeriklerinin iç yapım veya dış yapım olmasına karar verir. Üretim / teminlerin gerçekleştirilmesi için gerekli yöntemleri belirler.

e) Gelen ihtiyaç taleplerinin teknik uygunluğu hakkında ilgili bakanlık birimlerine dönüt 
verir.

f) Gelen ihtiyaç talepleri doğrultusunda, elektronik eğitim içeriği temininde gerekli olan 
teknik şartnameyi hazırlar.

g) Kabul edilen elektronik eğitim içeriklerinin EBA üzerinden yayımlanmasını sağlar.

h) Hedef kitlenin, EBA’da yer alan elektronik eğitim içeriklerine erişebilmesi için gerekli 
tedbirleri alır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görev ve Sorumlukları

MADDE 7-(1)Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Elektronik eğitim içeriklerinin üretim veya temininde, kontrol süreçlerine üye / üyeler 
verir.

b) Öğretim programı değişikliklerinin, elektronik eğitim içeriklerine yansıtılmasında ilgili 
bakanlık birimleri ve YEĞİTEK ile iş birliği yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Eğitim İçerikleri Talep Komisyonu Görev ve Sorumlulukları

Elektronik eğitim içerikleri talep komisyonunun kurulması

MADDE 8-(1) Elektronik eğitim içerikleri talep komisyonu, aşağıdaki şekilde oluşur:

a) Elektronik eğitim içerikleri talep komisyonları, ilgili bakanlık birimi onayı ile kurulur.

b) Elektronik eğitim içerikleri talep komisyonu ilgili bakanlık birimi bünyesinde, sınıf, 
ders, alan veya dal bazında ayrı ayrı kurulur.  Komisyon üyeleri birden fazla komisyonda görev alabilir.

c) İlgili bakanlık birimleri, Elektronik Eğitim İçerikleri Talep Komisyonuna gerektiğinde 
akademisyen, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, eğitim teknoloğu, dil uzmanı, grafiker gibi diğer alanlarda uzman kişileri görevlendirebilir.

Elektronik eğitim içerikleri talep komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 9-(1) Elektronik eğitim içerikleri talep komisyonu, aşağıdaki görevleri yapar:

1) Elektronik eğitim içeriklerinin tespitine yönelik ihtiyaç analizi yapar.

2) Elektronik eğitim içeriğini “içerik özeti” veya “senaryo taslağı” şeklinde tanımlayabilir.

3) YEĞİTEK tarafından sağlanan İTYS üzerinden talep formunu doldurur.

4) YEĞİTEK’in önerileri doğrultusunda içerik özeti veya senaryo taslaklarında 
düzenlemelere gidebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhtiyaç Analizi, İçerik Türleri ve İçerik Türünün Belirlenmesi

İhtiyaç analizi

MADDE 10-(1) İlgili bakanlık birimleri, kendi bünyesinde öncelik verdiği ders ve sınıf 
düzeyini belirler, bu önceliğe göre 9. maddenin birinci fıkrasının a ve b bendinin gereğini yapar.

İçerik türleri

MADDE 11-(1) İhtiyaca yönelik üretilmesi istenen elektronik eğitim içerikleri aşağıda 
belirtilen içerik ögelerinin biri veya birkaçını içerebilecek şekilde belirlenir.

a) Metin

b) Görsel (çizim, fotoğraf, harita, infografik, grafik, figür, tablo vb.)

c) Ses (müzik, konuşma, efekt vb.)

ç) Video (animasyon, gerçek görüntü vb. )

d) Etkileşim (etkileşimli video, etkileşimli animasyon, simülasyon, etkileşimli resim, 
harita, infografik vb.)

(2) Bakanlık birimleri, gerekli görürlerse çağın gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojileri 
doğrultusunda kendi alanlarına uygun elektronik eğitim içerik türlerinin İTYS’de yer alması için YEĞİTEK’e başvurur.

İçerik türünün belirlenmesi

MADDE 12-(1) İçerik türü belirlenirken kazanım analizi, fayda / maliyet analizi ve 
eğitsel (pedagojik) fayda dikkate alınmalıdır.

a) Kazanım analizi; içeriklerin kazanıma yönelik anlamlı bir bütünlüğe sahip olması 
için yapılan çalışmadır. İçerikler tasarlanırken kazanımlar çok kapsamlı ise analiz edilerek uygun parçalara ayrılabilir. Bazı durumlarda ise konu bütünlüğünü sağlamak için ilgili birkaç kazanım birleştirilebilir.

b) Fayda / maliyet analizi; kazanımlara ulaşmak için en etkili ve en uygun elektronik 
eğitim içerik türünün belirlenmesinde, maliyetin dikkate alınmasıyla yapılan çalışmadır.

c) Eğitsel (pedagojik) fayda; öğrencinin ön bilgisi, ihtiyaçları ve sınıf düzeyi dikkate 
alınarak içerik türünün belirlenmesidir. Öğretim programında yer alan sınırlılıklara dikkat edilmelidir. Eğitsel faydalar gözetilerek içeriğin yalın, anlaşılabilir ve sade olmasını
sağlayacak içerik türü belirlenmelidir.

(2) Aynı kazanıma yönelik bireysel öğrenmeyi destekleyici farklı tür içerikler 
üretilebilir.

(3) İçerikler belirlenirken, ilgili kazanıma yönelik içeriklerin EBA’da mevcut olup olmadığı 
incelenmeli ve öncelikli olarak eksik içeriklerin üretilmesi için planlama yapılmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İçerik Talep ve Yönetim Sistemi

İçerik talep ve yönetim sistemi

MADDE 13-(1) YEĞİTEK, Elektronik eğitim içerikleri talep komisyonlarının, taleplerini 
gireceği bir sistem (İTYS) oluşturur.

(2) İlgili bakanlık birimleri tarafından yetkilendirilen kişi / kişiler, İTYS’ye giriş yapmaları 
için YEĞİTEK tarafından sisteme tanımlanır. İTYS’deki tüm veriler iki yıl süre ile saklanır.

(3) Elektronik eğitim içerikleri talep komisyonları, YEĞİTEK tarafından ilan edilecek 
takvime uygun olarak elektronik eğitim içerik taleplerini İTYS’ye girer ve başvuru işlemlerini yine İTYS üzerinden sonlandırır.

(4) İletilen talepler, İTYS üzerinde YEĞİTEK tarafından “dış yapım” veya “iç yapım” 
olarak belirlenir.

(5) Senaryo, taslak çizim ve çalışmalarla nihai ürünlerin “ret”, “onay”, “düzeltme” işlemleri 
İTYS üzerinden gerçekleştirilir.

(6) YEĞİTEK, İTYS’nin kesintisiz hizmet vermesi için gerekli tedbirleri alarak sistem 
üzerinde gerekli düzeltme işlemlerini gerçekleştirir.

ALTINCI BÖLÜM

İçerik Üretim ve Temin Süreci

İçerik üretim ve temin süreci

MADDE 14-(1) İTYS üzerinden talep edilen elektronik eğitim içeriklerinin üretim ve 
temininin, iç yapım veya dış yapım şeklinde gerçekleştirilmesine YEĞİTEK karar verir.

İç yapım süreci

MADDE 15-(1) İç yapım kararı alınan elektronik eğitim içeriklerinin üretim sürecinde 
YEĞİTEK ilgili bakanlık birimlerine teknik destek, stüdyo ve donanım sağlar. İlgili bakanlık birimleri, üretimin her aşamasında sürecin içerisinde yer alır ve gerekli personel desteğini sağlar.

(2) İç yapım ile üretilen içerikler, YEĞİTEK’in onayı ile yayıma girer.

Dış yapım süreci

MADDE 16-(1) Dış yapım kararı alınan elektronik eğitim içeriklerinin temini, YEĞİTEK 
tarafından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İçeriklerin Yayımlanması, Değişiklik ve Güncelleme Çalışmaları

İçeriklerin yayımlanması

MADDE 17-(1) İç yapım ve dış yapım yolu ile kabul edilen elektronik eğitim içerikleri, 
YEĞİTEK tarafından yayımlanır.

Elektronik eğitim içeriklerinde yapılacak değişiklik ve güncelleme çalışmaları

MADDE 18-(1) İlgili bakanlık birimleri, EBA’da yayımlanan elektronik eğitim içeriklerinin 
güncelliğini takip ederek, içerikler üzerinde yapılacak değişikliklerle ilgili YEĞİTEK ile iş birliği yapar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 19-(1) Bu Yönergede, hükmü bulunmayan hâllerde konuyla ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20-(1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21-(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Kamuajans.com - özel haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.