İLKSAN Aidat Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği Yayımlandı

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sandık üyelerinin aidatlarının tasfiyesinin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, Sandık üyelerinin yardımlara nasıl hak kazanacağı, yapılacak yardım miktarı, müracaat şekli ve ibrazı gereken belgelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sandık üyelerinin, aidatlarının tasfiyesi, üyeliğin sürdü-rülmesi, Sandığa olan borçların mahsubu ile Sandık tarafından üyelere yapılacak yardım-lar ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik,4357 sayılı Kanunun 3179 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesi gereğince, 22/3/1995 tarihli 22235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl-kokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Aidat: Üyelerin her ay maaşlarından kesilen parayı,

b)Aidat iadesi: Üyeliği sona erenlere yapılan ödemeyi,

c)Ana Statü: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünü,

ç) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

d) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

e) Cenaze yardımı: Sandık üyesi iken vefat eden üyelerin varislerine yapılan yardımı,

f) Doğal afet yardımı: Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara yapılan yardımı,

g) Doğum yardımı: Sandık üyelerine doğum sonrası yapılacak yardımı,

ğ) Emekli yardımı: Emekli yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı,

h) Evlenme yardımı: Evlenme yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı,

ı) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,

i) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,

j) Sağlık destek yardımı: Üyenin tedavisi sırasında yapılacak konaklama yardımı, k) Şehit yardımı: Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin varislerine yapılan yardımı,

l) Üye: 4357 sayılı Kanun kapsamında atananları,

m) Yönetim Kurulu: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Üyelere Yapılacak Yardımlar

Evlenme yardımı

MADDE 5 - (1) Evlenme yardımı, Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımdır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.

(3) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlilik ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar.

(4) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Evlenme tarihlerini gösterir son altı aylık nüfus kayıt örneği,

istenir.

Şehit yardımı

MADDE 6 - (1) Şehit yardımı, Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin varislerine yapılan yardımdır. Şehit yardımının miktarı, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilir.

(2) Şehit yardımının yapılabilmesi için;

a) Varislerden biri tarafından imzalanmış form dilekçe,

b) Veraset ilamı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,

c) Bakanlıkça veya valilikçe düzenlenen şehitlik belgesi,

ç) 18 yaşın üzerindeki varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde; noter onaylı vekaletname,

istenir.

Doğal afet yardımı

MADDE 7 - (1) Doğal afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit oranına göre yapılan yardımdır.

(2) Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyenin doğal afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.

(3) Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise doğal afet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

(4) Doğal afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

(5) Doğal Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,

c) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi adına kayıtlı meskeni ise tapu tescil belgesi,

ç) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,

d) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,

istenir.

Emekli yardımı

MADDE 8 - (1) Emekli yardımı;

a) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere yapılan toplu emekli ödemesi olarak,

b) Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malülen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan malüliyet ödemesi olarak,

c)Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni varislerine ölüm ödemesi olarak,

ç) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni varislerine ölüm ödemesi olarak,

bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve esaslarına göre ödenir.

(2) Emekli yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;

a)Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,

b)Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

c)Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,

toplamlarıdır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

(4) Sandık üyesi iken hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.

(5) Emekli yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi.

ç) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya askerlik durum belgesinin fotokopisi

istenir.

(6) Üyenin vefatı durumunda varislerine yardım yapılabilmesi için;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c)Veraset ilamı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,

ç) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi veya ölü olduğunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt sureti aslı,

d) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya askerlik durum belgesinin fotokopisi,

e) 18 yaşın üzerindeki varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekaletname,

istenir.

Cenaze yardımı

MADDE 9 - (1) Cenaze yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni varislerine yapılan yardımdır. Cenaze yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Cenaze yardımının yapılabilmesi için varislerden;

a) Form dilekçe,

b) Veraset ilamı veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin sureti,

istenir.

Doğum yardımı

MADDE 10 - (1) Sandık üyelerine bir defaya mahsus olarak yapılan doğum yardımıdır. Doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Doğum yardımının yapılabilmesi için;

a) Form dilekçe,

b) Nüfus kayıt örneği veya doğum belgesi,

istenir.

Sağlık destek yardımı

Madde 11 - (1) Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan ve uzun süreli tedavi gerektiren hastalığının tedavisi amacıyla Sandığa ait konaklama tesislerinin bulunduğu yerlere sevk edilen üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3(üç) günden fazla süren tedavilerinde bu durumlarını resmi veya özel hastanelerden alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri kaydı ile Sandığa ait konaklama tesislerinde konaklaması halinde kendisi ve refakatinde bulunan 1 (bir) kişinin en fazla 10 güne kadar konaklama ücretlerinin %50 tutarı Sandık tarafından ödenir.

2) Ödeme şartları ve istenilen belgeler Yönetim Kurulunca belirlenir.

Sağlık ve sosyal muhtevalı yardımlar

MADDE 12 - (1) Ana Statünün 15 inci maddesinin, birinci fıkrasının, (b) bendinde belirtilen sağlık ve sosyal yardımlar ile bu Yönetmeliğe dahil edilen yardımlar dışında, afet durumunda, Yönetim Kurulunca belirlenen ayni yardımları kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Üyeliğe devam etme

MADDE 13 - (1) Sandık üyesi iken emekliye ayrılıp emekli yardımını almayanlar 90 gün içerisinde aidatlarını yatırmaları ve Sandığa yazılı bilgi vermeleri kaydıyla, üyeliklerini devam ettirebilirler.

(2) Emekli yardımını almadan üyeliğini devam ettiren üyelerin emekli yardımı; emsallerine göre en son ödemiş olduğu aidat tutarı üzerinden hesaplanarak ödenir.

(3)Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, üyeliklerini devam ettiremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir.

(4)Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden Sandık aidatlarını peş peşe 3 ay ödemeyenlere, iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu süre içerisinde aidatlarını ödemeyenlerin üyeliği sona erer. Bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat hükümlerine göre hesaplanır.

(5) Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.

Aidatların iadesi

MADDE 14 - (1) Üyelik sürelerine bakılmaksızın;

a) Sandık üyesi iken üyelikleri sona erenlere,

b) Emekli olduğu tarihte 120 ayını doldurmamış olanlara,

c) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde,

ç) Sandıktan emekli yardımı almış olup, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönenlere, ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir, ayrıca emekli yardımı ödemesi yapılmaz

(2) Aidatların iade edilebilmesi için;

a) Form dilekçe;

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c)Atama kararnamesi,

ç) Personel nakil bildirimi,

d) Sandıktan emekli yardımı alıp, tekrar üyelik kapsamında bir göreve döndükten sonra emekli olanlara aidat iadesi yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi,

e) Üyelik süresi 120 ayın altında olanların emekli olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığına dair yazı fotokopisi,

istenir.

Sehven kesilen aidatlar

MADDE 15 - (1) Üyelik kapsamında olmadığı halde sehven kesilen aidatlar, kendilerine aynen iade edilir. Bu kapsamda bulunan kişilere, kesilen aidatları karşılığında herhangi bir sosyal yardım ödemesi yapılmaz.

Sorumluluk

MADDE 16 - (1) Aidatın düzenli ve tam olarak kesilmesinden; üyenin kendisi, görev yaptığı kurum amiri ve kurum amirince görevlendirilen ilgili memur sıralı olarak sorumludur.

(2) Üye aidatları, ilgili saymanlıklarca tahakkuk ettirilerek Sandık hesaplarına aktarılır.

Takip

MADDE 17 - (1) Sandığa kayıtlı üyelerden kesilecek aidatların kesilip kesilmediği Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü tarafından takip edilir.

Yeniden üyelik kapsamında göreve başlama

MADDE 18 - (1) Ana Statü ve Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erip, aidatları iade edilenlerden yeniden üyelik kapsamında bir göreve başlayanların, geçmişe yönelik borçlanmaları kabul edilmez. Ancak yeniden üyelik kapsamına girdikleri tarihten itibaren üyelik süresi ve yatırmış oldukları aidatlarına göre sosyal yardımlardan faydalanırlar.

(2) Ana Statü ve Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erdiği halde, aidatları iade edilmeyenler; Sandığa üye iken ödedikleri toplam aidatlarına ve üyelik sürelerine göre sosyal yardımlardan faydalanırlar.

Yardım miktarı

MADDE 19 - (1) Üyelere, müracaatları halinde; yardıma hak kazandıkları tarihteki usul ve esaslara göre tahakkuk ettirilecek miktar kadar ödeme yapılır.

Yardımların ödenme şekli

MADDE 20 - (1) Yardımlar, üye adına ödenmek üzere aracı kurum vasıtası ile üyenin hesabına gönderilir. Üyenin vefatı durumunda yapılacak yardımlar, vefat eden üyenin veraset ilamında tespit edilen yasal varis/varislerin hesabına payları oranında gönderilir.

Sandığa olan borcun yardımlardan mahsup edilmesi

MADDE 21 - (1) Üyeye yapılacak emekli yardımı ve aidat iadeleri sırasında üyenin Sandığa borcu varsa, bu borç yapılacak ödemeden mahsup edilir.

(2) Sandığa ikraz borcu bulunan üyenin vefatı halinde; Kredi Hayat Sigortası kapsamında olanlar hariç, kalan borcu, yapılacak emekli yardımından mahsup edilir.

(3) Evlenme yardımı ödemelerinde, üyenin vadesi geçmiş ikraz taksitleri varsa bu taksitler yapılacak ödemeden mahsup edilir.

(4) Emekliye ayrıldığı veya öldüğü tespit edilen üyenin Sandığa olan borcu, 90 günlük süre göz önünde bulundurularak sosyal yardım başvurusu beklenmeksizin re'sen tahakkuk ettirilerek mahsup edilir. Bakiye alacağı olması durumunda, bu alacağı emanet hesapta bekletilir.

Müracaat makamı

MADDE 22 - (1) Üyeler; Sosyal yardım ve aidat iadesine ilişkin başvurularını; istenilen belgeler ile birlikte posta veya e-devlet portalı ile online olarak Sandık Genel Müdürlüğüne gönderirler.

Kesilemeyen aidatların tahsili

MADDE 23 - (1) Ücretsiz izine ayrılanlar ile üyelik kapsamında bir görevde bulunan üyelerin herhangi bir sebeple kesilemeyen aidatları talepleri durumunda, talep tarihinde üyenin derece/kademesine tekabül eden aidat miktarının, aidat kesilmeyen ay sayısı ile çarpılmasından çıkacak miktar üzerinden hesaplanarak borçlanmaları yapılır.

(2) Üyeden tahsil edilen meblağın; üyenin aidat kesilmeyen aylardaki derece/ kademesine tekabül eden tutarı üyenin aidat hesabına, kalan miktar ise Sandığa gelir kaydedilir.

(3) 90 günden az olmamak üzere, Yönetim Kurulunca belirlenen sürede birikmiş aidatlarını yatırmayanların evrakları arşiv dosyalarına kaldırılır. Bu üyelerin emekli yardımı talepleri sırasında eksik kalan aidatlar ve bu aidatlara karşılık gelen süreler dikkate alınmaz.

(4) Üyeye; bu maddenin birinci fıkrası gereğince belirlenen kesilemeyen aidatlar toplamı, bu aidatların hangi tarihlere ait olduğu ve bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ödenmesi gerektiği iadeli-taahhütlü bir yazı ile bildirilir.

Zamanaşımı süresi

MADDE 24 - (1) Sosyal yardım ödemeleri ve aidatların iadesinde; Borçlar Kanununda belirtilen genel zamanaşımı süresi uygulanır. Sosyal yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Belgelerin saklanma süresi

MADDE 25 - (1) Sosyal yardımlara ait müracaat evrakı ve ekli belgeler, Sandık Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl muhafaza edildikten sonra Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle imha edilir ve imha işlemi tutanağa bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük Hükümleri

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 - (1) Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Cenaze yardımı yürürlük

GEÇİCİ MADDE 27 - Bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinde bahsi geçen Cenaze yardımı 2/3/2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün değişikliğinin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik, hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
İLKSAN ZULÜMDÜR 12 ay önce

KİMSE BANA SORMADI İLKSAN LI OLURMUSUN DİYE VE HER AY ZORLA BENDEN PARA KESİLİYOR. İLKSANI İSTEMİYORUM YETER ARTIK BİTSİN BU ZULÜM!!!

Misafir Avatar
misafir 12 ay önce

2000-2003 yıllarında ilksan kesintim var.Kurum değiştirdim. aidatlarımı geri alabirimiyim.