Eski Adıyla MEB Yaygın Eğitim Kurumları (21.05.2010) Yeni Adıyla MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği (11.04.2018) Karşılaştırması
1.BÖLÜM


TANIMLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


Yeni yönetmelikte Kulüp, Kurs Yeri, Okul Aile Birliği, Sosyal Etkinlikler, Teknik Müdür Yardımcısı, Yaygın Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Şube Müdürü, Yetişkin Eğitim Uzmanı gibi kavramlara yer almamaktadır. 


Buna karşın yeni yönetmelikte Açık Öğretim Okulları ibaresi en önemli ayrıntı olarak göze çarpıyor özellikle kavramın açıklanmasında “uzaktan eğitim teknolojilerini uygulayarak ortaokul, lise, imam hatip lisesi, meslek lisesi ile kurs ve sertifika programı eğitimleri veren okullar” ibaresi gayet dikkat çekicidir. 


Yine halk eğitim merkezlerinde tartışma konusu olan kursların ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ile ilgili bir çözüm sayılabilecek Ders Yılı, Dönem, Eğitim Öğretim Yılı gibi tanımlar getirilmiştir.


Yaygın eğitim kurumlarının isimlerinin hayat boyu öğrenme kurumları şeklinde değiştirildiğini görmekteyiz. Yeni yönetmelikteki usta öğretici dışında Öğretmen kavramının da tanımlar arasına girdiğini görmekteyiz.


2. BÖLÜM


KURUMLARIN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE EĞİTİM ORTAMLARI  

Madde 5-2) Kurumların kuruluş ve görevleri içerisine çağımızda çok önemli yer tutan tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri araştırma geliştirme gibi görevlerde dâhil olmuştur.


İl Milli Eğitim Müdürü Ve Şube Müdürünün Sorumlulukları Kaldırıldı!


Yeni yönetmelikle birlikte il müdür yardımcılarının ve şube müdürlerinin halk eğitim merkezleri ve bağlı kurs merkezlerinin denetim çalışmalarını yapmaları, il düzeyinde eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları, ilçe hayat boyu öğrenme ve halk eğitimi planlama komisyonlarına katılma zorunlulukları kaldırılmıştır.


Ana Sınıfı Açma İzni Geldi


Madde 11-1) Eski yönetmelikte sadece Çocuk Bakım ve Oyun Odası varken yeni yönetmelikte ana sınıfı açma hakkı açıkça tanınmıştır. Çocuk bakım ve oyun odası çalışma prensipleri de açıkça belirtilmiştir.


Kütüphane


Madde 17-1) Yeni yönetmelikte merkezlerde kütüphane oluşturulması için düzenleme yapılmıştır.

3. BÖLÜM


MÜDÜRÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Yeni yönetmelikte kurum müdürleri Halk Eğitim Merkezlerinin işleyişi ile ilgili örgün eğitimde bulunan ve bu nedenle bilinen bazı yeni görevleri de icra edecekler. İşte bunlardan bazıları:


Kurum Müdürleri Bundan Sonra Zümre Öğretmenler Toplantısı Yapacak!


Madde 19-1-b) Yeni yönetmelikte en önemli değişikliklerden bir tanesi kurum müdürünün bundan sonra zümre öğretmenler toplantısını sağlamak, bunlara ait yıllık planları incelemek onaylamak göze çarpmaktadır.


Okul Gelişim Yönetim Ekipleri Yeniden Kuruluyor!


Madde 19-1-g) Yeni yönetmelikte OGYE çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi müdürün görevleri arasında açıklanmıştır.


Madde 19-1-ö) Okul Aile Birliğini Kurmak Ve Etkin Şekilde Çalıştırılması Müdürün Görevleri Arasında Açıkça Belirtilmiştir.


Madde 19-1-s) Müdür Yardımcılarının Nöbet Görevlerini Düzenlemek,  Müdür Yardımcısı Bir Tane İse Muayene Ve Kabul Komisyonuna Başkanlık Etmek.


Madde 19-1-t) Yılda en az bir defa öğretmen ve usta öğreticilerin derslerini izlemek.


Madde 19-1-z) 6331 sayılı isg kanunun 11.ve 12. Maddelerinin yerine getirtilmesini sağlamak. 


Yüz Yüze Eğitimde Flaş Değişiklik…!


Madde 19-1-z-bb) Mesleki açık öğretim lisesi programlarına katılan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi için gerekli önlemleri almak müdürlerin sorumluluğuna girdi.


Müdür Yardımcılarına Nöbet Sonrası İzin!


Madde 19-1-z-çç) Kursların mesai saati sonrası veya hafta sonu devam etmesi durumunda müdür yardımcılarına idari görev nöbeti verilmesi ve akabinde de kurumun işleyişini aksatmayacak şekilde de izin kullandırılması yönünde değişiklik yapılmıştır.


MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


Müdür yardımcılarında dikkate değer herhangi bir değişiklik göze çarpmamaktadır.


ÖĞRETMENLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Madde 22-1) Yeni yönetmelikte genel olarak öğretmenler tıpkı diğer örgün eğitim kurumlarında olduğu gibi Türk milli eğitiminin genel amaç ve ilklerine göre hazırlanan mevzuat hükümlerine uymanın yanı sıra;


a) Sorumluluğuna verilen rehber öğretmenlik görevi yapmak


b) Aday öğretmenlerini yetiştirmek


c) Kurul komisyon ve diğer ekipteki çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı içinde yürütmek


d) Tam gün tam yıl eğitim yapan kurumlarda çalışma saatleri dışında, hafta sonlarında, yarıyıl ve yaz tatilinde verilen görevleri yapmak


e) Kurs görevi verilmediği takdirde kurum müdürünün uygun göreceği planlama kursa hazırlık, alan araştırması gibi görevleri yerine getirmek


f) Tıpkı müdür yardımcılarında olduğu gibi amirleri tarafından verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek gibi sorumluluklar getirilmiştir

KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ MÜMKÜN OLUYOR!


Madde 23-1) İhtiyaç halinde MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğe hükümlerine uygun olarak koordinatör öğretmen görevlendirilecek


DİĞER PERSONELERLE İLE İLGİLİ BÜYÜK KOLAYLIKLAR!


Madde 24-2) Bir önceki yönetmelikte ihtiyaç duyulması halinde şoför, kütüphaneci, bekçi, yemekhanesi bulunan kurumlarda yemek çıkarılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek üzere aşçı çalıştırılması açıkça belirtilmezken, diğer personelin devlet tarafından mı yoksa aile birliği tarafından mı çalıştırılan personel olduğu belli değil iken; yeni yönetmelikte bu gibi kişilerin çalıştırılabileceği açıkça belirtilmiştir.


4.BÖLÜM


USTA ÖĞRETİCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Kurumlarda kadrolu usta öğretici varsa ve bunlara kurs görevi verilemediği takdirde alanlarına yakın kurslarda görev verilebilmesi bu da mümkün olmadığı takdirde büro ve üretim hizmetlerinde görevlendirilecekleri belirtilmiştir.


Halk Eğitimlerde Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirmelerde Büyük Değişiklik !!!


Yeni yönetmelikte emekli öğretmenler görevlendirme hiyerarşisinde hem yer aldı hem de 2. sıraya yükseldi. İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır denilerek hiyerarşi şu şekilde sıralanmıştır:

Madde 26-3-a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.


Madde 26-3-b) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.


Madde 26-3-c) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.


Madde 26-4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesinde Aranacak Şartlarda Yapılan Bazı Değişiklikler!!!

Madde 26-5-c,ç,d,e) Ücretli usta öğreticilere kamu haklarından bulunmamak gibi genel kuralların yanı sıra 18 yaş sınırı ve askerlikle ilişiği bulunmama şartları getirildi.


Madde 26-7) Ücretli usta öğretici başvuruları eylül ayı içerisinde alınacak sonuçlar ekim ayının ilk haftasında açıklanacak


Madde 26-9-ç) Geçerli sebep olmadan göreve başlamayanlar ile görevi bırakanlar bir yıl süreyle görev alamayacaklar


Madde 26-10) İhtiyaç halinde belge denkliği yapılmış olmak kaydıyla, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından çalışma izni, içişleri bakanlığından da oturma izni, alan yabancı uyruklarda ders ücreti karşılığında görevlendirileceklerdir.


Madde 26-12) Ücretli usta öğreticiler bir mali yıl 11 aydan fazla görevlendirilemeyecekler.


Madde 27-4) Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilemeyecek.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞLARI KURULUŞ, YETKİ VE GÖREVLERİ YÖNETMELİKTE YER BULDU!


Bir önceki yönetmelikte olgunlaşma enstitüleri ile ilgili herhangi bir açıklama, görev ve yetki tanımlaması bulunmazken yeni yönetmelikte bu kurumların kuruluşu, bölümleri, yetki ve görevleri, çok açık bir şekilde tafsilatıyla birlikte verilmiştir.


6. BÖLÜM


KOMİSYON, KURUL VE EKİPLERDE DEĞİŞİKLİK!


Merkez Halk Eğitimi Ve Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Kaldırıldı 


Bir önceki yönetmelikte merkez halk eğitimi ve hayat boyu öğrenme komisyonu varken yeni yönetmelikte bu komisyon kaldırılmıştır. İlçe ve hayat boyu öğrenme komisyonları yeni yönetmelikte de yer bulmuştur.


Madde 35) Yeni yönetmelikte il hayat boyu öğrenme komisyon üyeleri;


1. Vali veya vali yardımcısı başkanlığında
2. Büyükşehir belediyesi sekreteri ve temsilcisi
3. Diğer illerde il başkanı veya temsilcisi
4. İl özel dairesi genel sekreteri
5. İl milli eğitim müdürlüğü
6. Hayat boyu öğrenmeden mesleki eğitim sorumlu müdür yardımcısı ve ya şube müdürü
7. İl milli eğitim müdürlüğümün belirleyeceği hayat boyu öğrenme müdürleri
8. Çalışma ve iş kurumu il müdürü
9. Yükseköğretim kurumlarından bir temsilci
10. İl ticaret ve sanayi odası başkanı veya temsilcisi
11. İl planlama ve koordinasyon müdürü
12. Yetkili eğitim sendikası il temsilcisi veya belirleyeceği temsilci
13. Genlik spor il müdürü
14. Esnaf sanatkârlar konfederasyon temsilcisi
15. Türkiye işveren sendikalarının konfederasyonlar temsilcisi


Madde 36) İlçe hayat boyu komisyon üyeleri,


1. Kaymakam başkanlığında 
2. İlçe de bulunan tüm idare şube başkanları
3. Belediye başkanı veya temsilcisi
4. Hayat boyu öğrenmeden sorumlu şube müdürü ve mesleki eğitimden sorumlu şube müdürü
5. Dekan veya müdürün seçeceği fakülte veya yüksekokul temsilcisi
6. İlçe yazı işleri müdürü
7. Genlik ve spor müdürü
8. İlçe özel idare müdürü
9. Meslek odaları temsilcisi
10. İlçe de yetkili eğitim sendikası temsilcisi
11. Çalışanları temsil eden sendikaların temsilcileri
12. Temel eğitim ve her türde ki ortaöğretim kurumlarını temsilen birer müdür 
13. İlçe halk eğitim müdürü 
14. Kaymakamca uygun görülen diğer resmi, özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarından oluşur


Madde 37) Sınav Komisyonu;


1. Kurum müdürünün başkanlığında en az iki alan meslek dalı öğretmeni
2. Genel bilgi derslerinde kurum müdürü başkanlığında biri dersi okutabilecek olmak üzere en az iki öğretmen
 
Not; Merkezlerde Kurulacak olan ihale komisyonu kalite kontrol komisyonu değer tespit komisyonu, Muayene ve kabul komisyonlarına yeni yönetmelikte yer verilmemiştir.


KURULLAR


Kurullarda Dikkat Çeken Yenilikler!


Madde 38) Bir önceki yönetmelikte olmayan;


a) Öğretmenler Kurulu 
b) Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu
c) Zümre Öğretmenler Kurulu gibi örgün eğitim kurumlarında bulunan kurullar yeni yönetmeliğe eklenmiştir. Bu kurulların işleyişi örgün eğitim kurumlarında olduğu gibidir.

Ekipler


Madde 42) Yeni Yönetmelikte kurumlarda;


1. Sivil savunma ekibi
2. İş sağlığı ve güvenliği ekibi
3. Diğer ekipler


İlgili mevzuat doğrultusunda kurulması kararlaştırılmıştır.


7. BÖLÜM


KURSLARA KAYIT KABUL, DEVAM, AÇMA-KAPATMA İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLER!


Madde 43-1-b) Mesleki teknik kurslarda 13 yaşını doldurmuş olma, genel kurslarda ise yaş durumu belgesi.


Madde 43-2) Kurslara kabulde başvuru fazlalığı gibi nedenlerle sınav veya ön değerlendirme yapılması mümkün kılınmıştır.


Madde 43-3) Muhtarlıklar ve bakanlığa bağlı okul ve kurumlar başvuru yerleri olarak ilan edilmiştir.


Madde 43-6) Kişilere en fazla 2 defa devam hakkı tanınmıştır. Fakat bu durum olanların kurslara kabul edilmesi için en az 7 yeni kursiyerin kayıtlı olma şartı aranır.


Kurs Açma Kapatma ve Kursa Katılacakların Sayısı


Madde 45) Eski yönetmelikte olduğu gibi bir kurs için en az 12 kişilik grubun oluşması gerekirken, kursun kapatılması veya ek onayla eğitime devam edebilmesi şartı 8 kişiden 7 kişiye düşürülmüştür.


Madde 43-4) Eski yönetmelikte olduğu gibi okuma yazma, özel eğitim, koruma altında hastane de unutulmaya yüz tutmuş kurslarda kişi sayısı dikkate alınmayacaktır. 


9. BÖLÜM


EĞİTİM ÖĞRETİM


Eğretim Programları


Madde 49-2-ç) Kurumlarda kurs bitirme belgesine götüren programlar esastır


Madde 49-2-d) Programların bir günde en fazla 8 ders saati olarak düzenlenmesi esastır


Madde 50-2) Öğretmen ve usta öğreticilerin raporlu veya izinli olması göreve geç başlaması dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerden dolayı işlenmeyen konular yoğunlaştırılmış eğitimlerle tamamlanacak ve kurslar uzatılmayacaktır.

Seminer Dönemi Çalışmaları Yönetmelikte Yer Buldu!!!


Madde 52-1) Bir önceki yönetmelikte bulunmayan yönetici ve öğretmenlerin ders kesim tarihinden temmuz ayına, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışma yapması yönetmelikte göze çarpan önemli bir husustur.


Kursların Düzenlenmesinde Önemli Değişiklikler!!!


Madde 55-1) Kurslarda, uygulama yapılması halinde uygulamada ortaya çıkacak eğitim giderlerinin okul aile birliği tarafından karşılanacağı bu bölümde yapılan en önemli değişikliktir. Özellikle maddi durumu uygun olmayan kursiyerlerin daha nitelikli eğitim almalarını sağlayacak olan bu madde, uygulama gerektiren kursların yapılması konusunda ortaya çıkan boşluğu telafi etmiştir.


Kursların Düzenleneceği Yerler!!!


Madde 56) Tüm maddeler aynı kalmış fakat gerçek kişiler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları bünyesinde açılacak kurslar için kurum müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı ve öğretmen-usta öğreticiden oluşan komisyon kurulması ve yerin uygunluğunun rapora bağlanarak ilçe milli eğitim müdürlüğünden onay alma şartı getirilmiştir.


Madde 57-4)  5580 sayılı kanuna tabi kurumlarla iş birliği yapılamaz ve kurslar düzenlenemez.


Madde 58-3) Özel mevzuatı olan kursların açılmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.


Madde 58-4-a) Özel eğitim ihtiyacı olan ve 22 yaşını doldurmuş bireylere yönelik kurslar Özel Eğitim ve Rehberlik. Hizmetlerine bağlı kurumlarla iş birliği yapılabilir  


Madde 58-4-b) 22 yaşını doldurmamış özel eğitim ihtiyacı olan bireyler içinde milli eğitim müdürlüğünün onayı şartı getirilmiştir.


Madde 58-4-ç) Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere açılan her bir kursta bir özel eğitim öğretmeni ve bir de öğretmen/usta öğretici görevlendirilmesi esastır.

DYK Kursları!!!


Destekleme yetiştirme kurslarına; 


Madde 59-1) Mezun öğrencilerin yani sıra fiziki ve psikososyal gelişimi uygun olan örgün eğitim öğrencileri de katılabilir ibaresi getirilmiştir.


Madde 59-2) DYK kursları resmi ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim bünyesinde de açılabilecektir.


10. BÖLÜM


ÇALIŞMA SÜRELERİ VE DERS SAATLERİ


Ders Saatlerinde Flaş Değişiklik!!!


Madde 69-1) Bu konuda ki en önemli değişiklik ders saatinin teorik ders saatlerinin 40 dakikaya düşürülmesidir. Yine ders arası dinlenme süreleri 5 dakikadan 10 dakikaya çıkarılmış olan öğlen arası dinlenme süreside 45 dakikadan az olmamak kaydıyla yeniden düzenlenmiştir.


Okuma Yazma Yeterlilikleri Ölçülmesi-Değerlendirilmesi


Madde 73-5) Bu konuda ki en önemli değişiklik okuma yazma yeterliliklerinin doğrudan ölçülmesi aday sayısı ve zaman kısıtlaması şartlarının kaldırılmasıdır.


15. BÖLÜM


ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLERDE DİKKAT ÇEKİCİ DEĞİŞİKLİKLER


Madde 87) Yabancı uyrukluların Türkçe ifade ve anlama seviyelerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile İlgili ortaya çıkan boşluğun nasıl ve ne şekilde giderileceği yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.


Madde 90) EuroPass diploma ve sertifika eki ile ilgili açıklamalar getirilmiştir.


Madde 91) Kursların Türkiye ve Avrupa yeterlilikler çerçevesine uyumlu olacak şekilde genel müdürlük tarafından düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.


Hüküm Bulunmayan Hallerde Çok Önemli Değişiklik!!!


Madde 93-1) Bir önceki yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde bakanlığın diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır derken; yeni yönetmelikte bu durum açıklığa kavuşturularak öncelikle Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine sonrasında da diğer mevzuat hükümlerine bakılır denilmektedir.


11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlanan ESKİ ADIYLA MEB YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI(21.05.2010) ile ilgili dikkat çeken değişiklikleri sizlere sunmaya çalıştık değerlendirmemiz şimdilik bu kadardır.


İbrahim Hakkı DAMAT
Esenyurt İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü