Erdemli ve Başarılı Birey Projesi (EDEB) Yönergesi Usul ve Esaslar

ADIYAMAN VALİLİĞİ

 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


ERDEMLİ VE BAŞARILI BİREY (EDEB) PROJESİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönergenin amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî okul ve kurumlarda erdemli ve akademik başarısı yüksek öğrencilerin yetişmesini sağlayacak “Erdemli Ve Başarılı Birey Projesi”ne ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönerge, Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî-özel okul ve kurumlarda erdemli ve akademik başarısı yüksek öğrencilerin yetişmesini sağlayacak ‘’Erdemli Ve Başarılı Birey Projesi”ne ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge;

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği,

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birlikleri Yönetmeliği,

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi,

Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Yönergesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 – Bu yönergede geçen

EDEB: Erdemli ve Başarılı Birey Projesini

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

İl Millî Eğitim Müdürlüğü: Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğünü,

 

Okul/Kurum: İlimizde bulunan, Bakanlığa bağlı resmi okul ve resmi kurumlarını,

Eylem Planı: Okul/Kurumların öğrencilerin erdem yönünü geliştirmek ve akademik başarısını yükseltmek amacıyla hazırladıkları eylem planını

Yürütme Kurulu: İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilgili çalışmaları yürütmek amacıyla kurulan kurulu,

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler ve Esaslar

İlkeler

Madde 5 EDEB Projesi sürecinde; güvenirlik, nesnellik, şeffaflık, genellik ve sürdürülebilirlik temel ilkedir. Bu ilkede temelinde değerlendirmeler, aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

a)    İlimizdeki Mülki Amirlerce ve İl yöneticilerimizce tam anlamıyla desteklenen ve birebir uygulamalarda yer alınan bir proje olması,

b)    Bütün paydaşlardan geri dönüt ve görüş alınması,

c)    Her seviyedeki paydaşların katılımı ile kararların alınması,

d)    Tamamen esnek ve uygulamaya dönük olması,

e)    Öğretmen ve İdarecilere güveni temel alması,

f)     Okul idarecileri ve Öğretmenlerin karar ve planlamalarını temel alması,

g)    Denetimden çok paylaşım ve gelişimi hedeflemesi,

h)   Okul Merkezli planlama ve uygulamalara dayanması,

i)     Okullarda yapılan çalışma kayıtlarının ve takibinin nasıl yapılacağına okul idarecileri ve öğretmenlerin karar vermesi,

Esaslar

Madde 6 – EDEB Projesi süreci aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür;PROJE OLUŞTURULMASINDA İZLENEN YOL

İl Merkezi ve İl Merkezine bağlı Ortaokul ve Lise Okul Müdürleri ile 2015-2016 öğretim yılı uygulaması değerlendirilip, 2016-2017 öğretim yılı uygulamasına ilişkin görüş ve önerileri alındı.

Bütün İlçe Merkezlerinde Ortaokul ve Lise Okul Müdürleri ile 2015-2016 öğretim yılı uygulaması değerlendirilip, 2016-2017 öğretim yılı uygulamasına ilişkin görüş ve önerileri alındı.

Valilik, Maarif Müfettişleri, İl ve İlçe MEM yöneticilerinin, okullarda yapmış olduğu tespit ve öneriler alındı.

Her okul seviyesinden İdareciler ve Öğretmenler başta olmak üzere Veli, Öğrenci, Maarif Müfettişleri ve İl İlçe MEM yöneticilerinin katılımıyla istişare kurulunda toplanan bütün bilgiler karara bağlandı.

Proje koordinasyon kurulunda karara bağlanan  uyguluma örnekleri, projeleştirilmiştir.

 

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞMALARI

İlkokul, Ortaokul ve Liselerde; Öğretim yılı boyunca okuldaki her öğrencinin en az bir kez evinde ziyaret edilmesi, Meslek Elemanlarının okula davet edilmesi ve sınıf rehber öğretmenliği kapsamında yapılacak çalışmaları içerir.(Sınıf rehber öğretmenliği ve ev ziyaretleri çalışmaları okul idaresi ve öğretmenlerin birlikte belirleyeceği çalışma ve yöntemlerle yapılacaktır. Hangi meslek elemanlarının ne zaman okula davet edileceğini okul idarecileri ve öğretmenler birlikte belirleyecek, belirlenen kişiler İl ve İlçe MEM’lere bildirilecektir. (Bu kapsamda okulda alınan uygulama ve çalışma kararlarının bir örneği istenildiğinde ibraz etmek üzere okulda dosyalanacaktır.)

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Ortaokul ve Liselerde; Okul idaresi, ilgili öğretmenlerle birlikte okuldaki her şube için 2015-2016 öğretim yılı başarısı da dikkate alınarak, 2016-2017 öğretim yılı sonunda ulaşılması amaçlanan; her dersten şube-branş ortalama net sayılarının belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmada uygulanacak yol ve yöntemlerin okul idarecileri ve öğretmenler tarafından belirlenmesini içerir.

(2016-2017 öğretim yılında okulda açılması planlanan yetiştirici kursların şube-öğrenci sayısı ile branşlarını da içeren bilgileri ve şube-branş net sayısı hedeflerini gösterir plan örneğini, okulda alınan uygulama ve çalışma kararlarının bir örneği istenildiğinde ibraz etmek üzere okulda dosyalanacaktır.)

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

İlkokul, Ortaokul ve Liselerde İl RAM çerçeve planına uygun olarak belirlenmiş değerler ile başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizin tanıtılması, şehitlik ve gazilik kavramlarının kavratılması, okul idaresi ve öğretmenlerce belirlenecek yol ve yöntemler kullanılarak aşağıda sıralanan şekilde uygulama yapılacaktır.

Kullanılabilecek yöntemler;

Afiş-Pano çalışması, Aile Büyüklerinin Katılımı, Çalışma Kağıdı, Drama, Kavram Haritası, Proje, Sınıf içi etkinlik, Sunu, Video-müzik, resim-müzik-kompozisyon çalışması v.b. Yöntemler uygulanabilir.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA TAKVİMİ

TARİH

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

Ekim

Adalet

Adalet

Adalet

Kasım

Sevgi

Sevgi

Sorumluluk

Aralık

Saygı

Saygı

Saygı

Ocak

Sorumluluk

Sorumluluk

Sevgi

Şubat

Güven

Güven

Güven

Mart

Dostluk

Dostluk

Dostluk

Nisan

Alçak Gönüllülük

Alçak Gönüllülük

Alçak Gönüllülük

Mayıs

Paylaşma

Paylaşma

Paylaşma

Haziran

Sabır

Sabır

KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARI

İlkokul 2. sınıflardan başlamak üzere Ortaokul ve Liselerde aylık her sınıf seviyesindeki öğrenciler için komisyonca belirlenmiş en az sayfa adetinin okutulmasını ve okuma sonunda -sınav, anlatım, yarışma v.b.- Yöntemlerden hangisiyle okumaların pekiştirileceğine okul idarecileri ve öğretmenlerin birlikte karar vereceği ve takibini yapacağı çalışmaları içerir.

SINIF SEVİYESİNE GÖRE AYLIK EN AZ OKUTULACAK SAYFA SAYILARI

Okul Seviyesi

İl ve İlçe Merkezi Okullar

Merkezlere Bağlı Okullar

İlkokullar (1.sınıf yoktur)

100 sayfa

80 sayfa

Ortaokullar

200 sayfa

150 sayfa

Liseler

300 sayfa

250 sayfa

MADDE BAĞIMLILIĞI VE KRİTİK GRUPLARLA ÇALIŞMALAR

İlkokul, Ortaokul ve Liselerde Okul idarecileri, Okul Rehber Öğretmenleri ile birlikte, 2016-2017 öğretim yılında okullarında bu kapsamda yapabilecekleri çalışmaları belirleyecek, rehber öğretmeni olmayan okullar en yakın okuldaki rehber öğretmenle birlikte çalışmayı yürüteceklerdir. Seminer, sunu veya daha kapsamlı uzman yardımı gerektiğinde il ve ilçe RAM’larla, bölge Maarif Müfettişleri ile ve İl İlçe MEM yetkilileri ile her an birlikte çalışma yürütülecektir. (Bu kapsamda okulda alınan uygulama ve çalışma kararlarının bir örneği istenildiğinde ibraz etmek üzere okulda dosyalanacaktır.)

SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLER

İlkokul, Ortaokul ve Liselerde; 2016-2017 öğretim yılı boyunca; en az 2 sosyal-kültürel ve 2 sportif etkinlik olmak üzere 4 etkinlik yapılacak ayrıca; okulda branş öğretmeni varsa veya başka okuldaki branş öğretmeni ile koordine sağlanabilecekse; resim, müzik ve spor dallarında, yetenekli öğrenciler tespit edilerek yetiştirici kurslar açılacak ve ilkokuldan başlanmak üzere öğrencilerimizi Özel Yetenek Sınavlarına hazırlamanın yanında madde bağımlılığı, obezite v.b. problemler ile de mücadele edilmiş olacaktır(Bu kapsamda okulda alınan uygulama ve çalışma kararlarının bir örneği istenildiğinde ibraz etmek üzere okulda dosyalanacaktır.)

PROJE REHBERLİK VE İZLEME ÇALIŞMALARI

Sayın Valimiz Abdullah ERİN ve Sayın Vali Yardımcımız Murat SÜZEN başta olmak üzere, Sayın İl Milli Eğitim Müdür Vekilimiz Kazım ÇOBAN, Maarif Müfettişleri Başkanı Muhammet Ali AKIN, Maarif Müfettişleri, Atıf BOSTANCA ve Ali Rıza AVCI, Müdür Yardımcısı Mehmet ALTINDAL, Şube Müdürleri Ramazan SERTPOLAT, Cevdet ATAOĞLU ve Zeynel ÖZÇAKMAKÇI, Maarif Müfettişlerimiz, RAM Müdürü Cebrail ÇİRKİN, İl ve İlçe MEM Yöneticilerimiz, Projenin Rehberlik ve İzleme çalışmalarını okullarımızdaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yürüteceklerdir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Mali Kaynaklar

Madde 7 – Bu yönergenin uygulanmasında ihtiyaç duyulacak maddi kaynak ilgili kurumlarca sağlanır.

Yürürlük

Madde 8 – Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 2016 –2017 yıllarında uygulanır.

Yürütme

Madde 9 – Bu yönerge hükümleri Adıyaman Valiliği (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) tarafından yürütülür.

Erdemli ve Başarılı Birey Projesi (EDEB) Yönergesi Usul ve Esaslar

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.