''Doğa Seni Bekler'' Liseliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 84037561-821.05-E.9991958 sayılı "Doğa Seni Bekler" Liseliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması konulu 28 Temmuz 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

EĞİTİM PERSONELİ 06.08.2020, 10:35 06.08.2020, 10:42
''Doğa Seni Bekler'' Liseliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması Duyurusu

Genel Müdür V. Hüseyin Kendirci imzalı resmi yazıda ''Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün; doğaya ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak ve doğanın korunmasına aktif katılım sağlanmasına ön ayak olmak amacıyla düzenlediği "Doğa Seni Bekler" Liseliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması şartnamesi ekte sunulmuştur.

Duyurusuna http://ogm.meb.gov.tr/www/yarisma/kategori/19 linkinden ulaşılabilecek 
olan söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda, gönüllülük esasına göre yapılması ve öğrencilerimize duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.'' denilmiştir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

“Doğa Seni Bekler” 
Liseliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Teması: Doğa Sevgisi

Yarışmanın Amacı: Öğrencilerimizde doğaya ve doğa sorunlarına 
karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak ve doğanın korunmasına aktif katılım sağlanmasına ön ayak olmaktır.

Yarışma Organizasyonu: Yarışmaya ilişkin tüm iş ve işlemler Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğünce yürütülecektir.

Yürütme Kurulu: Yarışma Yürütme Kurulu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli bir 
Daire Başkanı Başkanlığında, bir Şube Müdürü ve üç Öğretmen olmak üzere beş kişiden oluşur.

Değerlendirme Kurulu:

Birinci Aşama: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli bir Daire Başkanı Başkanlığında, 
bir Şube Müdürü ve üç Öğretmen olmak üzere beş kişiden oluşur.

İkinci Aşama: Alanında uzman öğretmenlerden oluşur.

Yarışma Kategorileri / Bölümleri: Yarışma dijital ortamda ve renkli fotoğraf olmak üzere 
tek kategoridedir.

Yarışma Genel Şartları


1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışma Yürütme ve Değerlendirme Kurul Üyelerinin 1. derece akrabaları dışında; son başvuru tarihi itibarıyla resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyebilecek herkes yarışmaya katılabilecektir.

3. Her katılımcı en fazla 1 (bir) adet renkli fotoğraf ile katılabilir. Her türlü teknik serbest 
olmakla birlikte, tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.

4. Katılımcılar, doğa fotoğrafı çektikleri yerde, kendilerine ait 1 (bir) adet öz çekim (selfie) 
fotoğraf da çekerek yarışmaya katılacak fotoğraf ile birlikte, aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderecektir. Bu fotoğraflar, daha sonra EBA TV Lise’de ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ait çeşitli mecralarda kullanılabilecektir.

5. Yarışmaya sadece “ogm_etkinlik@meb.gov.tr” adresine gönderilen eserler kabul 
edilecektir. Baskı veya CD / DVD ile katılım kabul edilmeyecektir.

6. Gönderilen fotoğraflar yarışma yürütme kurulunca numaralandırılır ve bu numaralar ile 
değerlendirmeye girer. Değerlendirme Kurulu hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

7. Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine 
ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

8. Kural ihlali yapan kişilerin ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül 
verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve / veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

9. Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone gibi insansız hava araçlarının 
kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır.

10. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, 
mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

11. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Yarışma Yürütme 
Kurulu kararları geçerli olacaktır.

Fotoğrafların Kullanımı, Telif Hakları ve Diğer Koşullar

1. Yarışmada ödül alan eserlerin kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü arşivine alınacaktır. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, bu eserleri tanıtım amaçlı olarak kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibinden ayrıca izin alınmayacaktır ve telif ödenmeyecektir. Fotoğraflarla yapılacak kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.

2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında-basılı evraklarında, 
tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vb.) serbestçe kullanabilme hakkına sahiptir. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin / muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde olacaktır.

3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham 
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

4. Yarışmaya fotoğraf gönderenler fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt 
etmiş sayılır. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

5. Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların 
telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6. Yürütme Kurulu uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının 
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Yürütme Kurulu iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Yürütme Kurulu sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya; son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla yetkilidir.

7. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, ogm.meb.gov.tr internet 
sitelerinde ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün sosyal medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacaktır.

8. Ödül alanların, ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin 
postadaki/kargodaki zarar ve kayıplarından Ortaöğretim Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

9. Yarışmaya fotoğraf gönderen yarışmacılar belirtilen tüm hususları kabul etmiş 
sayılacaklardır. Bu şartname yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte katılımcılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların gönderimi, isimlendirilmesi ve formatı

1. Yarışma, “ogm_etkinlik@meb.gov.tr” adresine gönderilen fotoğraflar üzerinden 
yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

2. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf 
üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. Ancak gönderilecek epostada katılımcı öğrencinin adı, soyadı, okulu, ilçesi, ili ve telefon numarasına yer verilecektir.

3. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü 
gibi Türkçe karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

4. Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG / JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte 8-12 
sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 2 MB'den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir.

10. E-posta sisteminden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
sorumlu olmayacaktır.

Değerlendirme

Değerlendirme süreci üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 
Birinci aşamada Değerlendirme Kurulu ilk 50’ye giren fotoğrafları belirleyecektir. İkinci aşamada Jüri Üyeleri İlk 50’ye giren fotoğraflar arasından ilk 20’ye giren fotoğrafları belirleyecektir. Üçüncü ve son aşamada ise “http://ogm.eba.gov.tr/fotograf” adresinden yapılacak halk oylaması ile ilk 10’a giren fotoğraflar belirlenecektir.

Yarışma sonuçlarının açıklanması


Sonuçlar ogm.meb.gov.tr adresinden ve TRT EBA TV Lise kanalından duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışma Başlangıç Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba

Son Katılım Tarihi: 9 Ağustos 2020 Pazar 23:59 (TSİ)

Seçici Kurul Toplantı Tarihi


a) Birinci Aşama: 12 Ağustos 2020 Çarşamba
b) İkinci aşama: 14 Ağustos 2020 Cuma
c) Halk Oylaması: 17 – 21 Ağustos 2020

Sonuç Bildirim Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, sonuç bildirim haftası boyunca EBA TV Lise’de 
yayınlanacaktır.

Ödüller


İlk 10’a giren öğrenciler ödüllendirilecek olup; ilk üçe giren öğrencilere Fotoğraf Makinesi, diğerlerine mansiyon ödülü verilecektir.
Yorumlar (0)
-3
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12