Burs Ücretleri Ve Sosyal Yardımlar Vakıfbanktan Ödenmeye Başlıyor

Öğrencilerimize yapılacak burs, harçlık ve sosyal yardım ödemelerinin herhangi bir aksaklığa yer verilmeden Ek-2'de gönderilen açıklamalar yapılması gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığınca Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılan Burs, Harçlık ve Sosyal Yardım Ödemelerinin Vakıfbank/PTTBank Kanalıyla Yapılması Konusunda Yürütülecek İş ve İşlemlere Dair Açıklamalar

1- Bakanlığımızca parasız yatılı veya burslu öğrenim gören öğrencilere yapılan burs, harçlık ve sosyal yardım ödemeleri Vakıfbank kanalıyla yapılacak, Vakıfbank Şubesi veya ATM’si bulunmayan yerleşim birimlerinde ise PTTBank vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

2- Vakıfbank, şubesinin bulunduğu ya da bulunmadığı her il ve ilçedeki öğrencinin tamamına kart düzenleyip il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştıracaktır. Ancak şubenin olmadığı yerlerde öğrenciler ilk burslarını PTTBank şubelerinden bizzat kendileri giderek alabileceklerdir. Öğrenciler PTTBank şubelerine gittiklerinde burslarıyla birlikte ön ödemeli kartları imza karşılığı alacaklardır.

3- Okulların yapacakları işlemler;
a) Okullar, banka kartının öğrenciye ulaştığında sistem üzerinden (Kurum işlemleri Modülü>e- Burs İşlemleri>Burslu Öğrenci Bilgileri) onaylayacaktır.
b) Okullar, 2018/1. dönem burslu öğrenci listesini 28.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar (Kurum İşlemleri>Burs Gönderim Listesi Onay İşlemleri>Burs Dönemi) onaylayacaktır.
c) Okullar, kartları öğrenci velilerinin bilgisi dahilinde ve imza karşılığı öğrenciye teslim edecektir.

4- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Bakanlık-MEM Îşlemleri/Önemli Notlar, Bilgiler ve Duyurular ekranında bulunan Burs Ödeme Listesi Onay Durumları-İOMOIOOI B004 kodlu raporları kontrol ederek en geç 30 Mart 2018 saat 17.00’ye kadar öğrenci onayı vermeyen okulları tespit ederek onay işlemlerinin yapılmasını sağlayacaktır. Kartlar zamanında okullara ulaştırılacaktır.

5- İlgili Genel Müdürlükler, mali mevzuata uygun olarak yapacakları işlemler doğrultusunda Protokol gereği gerekli tedbirleri alacak ve öğrencilere yapılacak burs, harçlık ve sosyal yardım ödeme listelerini kontrol ederek bankanın belirlediği sisteme yükleyecekler veya bankaya ileteceklerdir.

6- Protokol süresi boyunca öğrencilerden, kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal edilmesi vb. durumlarda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

7- Okul yöneticileri ve öğrenci velileri hesap açtırmak için banka şubelerine gitmeyecekler, kartlar protokol gereğince banka tarafından oluşturulacaktır.
8- Ön ödemeli ve çipli özelliğe sahip kartlar, pos geçiş özelliğine de sahip olduğundan bakiye tutan kadar alışverişte de kullanılabilecektir. Ancak kartlar puan kazanımına ve internet alışverişine kapalı olacaktır. 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ARASINDA YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Taraflar
MADDE 1 - Bu protokol; Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası MEB /Ankara Şubesi

Amaç
MADDE 2 - Bu protokolün amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yatılı veya burslu öğrenim gören öğrencilerin burs, harçlık ve sosyal yardım ödemelerinin Türkiye Vakıflar Bankası kanalıyla ödenmesine İlişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 3 - Bu protokol hükümleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören yatılı veya burslu öğrencilerin burs, harçlık ve sosyal yardım ödemeleri için Türkiye Vakıflar Bankası MEB/Ankara Şubesi nezdinde açılacak Vadesiz mevduat hesabı iş ve işlemlerine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Tanımlar
MADDE 4 - Protokolde yer alan;
Banka: Türkiye Vakıflar Bankasını ve ilgili şubesini,
Banka kartı: Öğrencilere ödeme yapmada kullanılacak ilgili bankaya ait kartı,
Banka Şubesi: MEB/Ankara Şubesini,
DTO: Ödeme ve kanuni kesintilerle ilgili bilgilerin banka sistemine iletileceği Dosya Transfer Otomasyon sistemini,
Kurum: Millî Eğitim Bakanlığını,
MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,
Ödeme: Öğrencilerin alacağı burs, harçlık ve sosyal yardımları,
Ödeme Günü: Belirlenen tarih aralığındaki ödeme günlerini,
Öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören yatılı veya burslu öğrencileri,
Valör: Kurum tarafından ödenen toplam tutarın ödeme gününden ne kadar önce bankadaki vadesiz mevduat hesabına yatırılması gerektiğini ifade eden süreyi, ifade eder.
Bankanın yükümlülükleri

MADDE 5 - Bankanın yükümlülükleri şunlardır:
5.1. Banka, vadesiz mevduat hesabı açılan öğrencilere banka kartı hazırlayacak ve hesap sahiplerine ulaştıracaktır.
5.2. Protokol süresi boyunca öğrencilerden; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal edilmesi ve benzeri durumlarda herhangi bir ücret alınmayacaktır.
5.3. Öğrenci tarafından bankanın Türkiye genelindeki tüm şubelerinden burs hesabından yapılacak; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri dökümü işlemleri, otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmayacaktır.
5.4. Öğrencinin burs, harçlık ve sosyal yardım hesabına hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf veya ücret talep edilmeyecek, herhangi bir kesinti yapılmayacak ve hesap özeti ücreti alınmayacaktır. 
5.5. Öğrencinin talep etmesi durumunda hesap özetleri e-posta adreslerine ücretsiz gönderilecektir.
5.6. Kartlar; ön ödemeli, çipli ve pos geçiş özelliğine sahip olacaktır.
5.7. Kart ve ödeme sistemi, Bankanın uygulaması olan “Sosyal Destek Kart Projesi” kapsamında olup buna ilişkin ayrıntılı protokol, bu protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ayrıca İmzalanacaktır.
5.8. Kart temini süresi 15 gün, dağıtım süresi bir hafta, hesap işletim süresi muafiyeti 5 (beş) iş günü (valör) olup altıncı gün temerküz hesaptan öğrenci hesaplarına para aktarım işlemi yapılacaktır.
5.9. Valör süresi içerisinde ödeme tutarı kadar meblağın Kurum hesabında bulunmamasından dolayı Banka tarafından ödemelerin yapılmaması ya da gecikme meydana gelmesi durumunda Bankanın; gerek Kuruma gerekse öğrencilere karşı hiçbir sorumluluğu ya da tazmin yükümlülüğü bulunmayacaktır.
5.10. Kurum hesabında yeterli meblağ bulunduğu hâlde ödeme yapılmaması durumunda tüm sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü Bankanın olacaktır.
5.11 Banka, anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği öğrenci bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanmayacaktır.
5.12. Protokole ait her türlü vergi, resim ve harç Banka tarafından ödenecektir.
5.13. Banka, ATM cihazında oluşacak arıza ve para bitimi hâlinde, durumun Bankaya bildirilmesinden itibaren mevcut duruma müdahale edip, hizmetin devamını en kısa sürede sağlayacaktır.
5.14. Banka, banka şubesinin bulunmadığı yerlerde öğrencilere yapılacak burs, harçlık ve sosyal yardımları, öğrencinin bildireceği hesap numarasına herhangi bir ücret alınmadan ulaştıracaktır.
5.15. Kurumun banka bünyesinde vadesiz mevduat hesabında 2018 yılı yatılı veya burslu öğrencilerin tüm ödemelerini 5 (beş) iş günü süreli tutacağına mutabık, 2018 yılı içerisinde Banka tarafından Kuruma, okul pansiyonlarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere toplam yıllık 150.000,00 (yüz elli bin) TL pansiyonların koordinasyonundan sorumlu birimin talebi üzerine ödeme yapacaktır. Konu her yıl görüşülerek ödenecek tutar, yıllık TEFE, TÜFE artışlarından az olmamak kaydıyla yeniden belirlenecektir.
5. J6, Banka, yukarıda sayılan şartları ve hususları kayıtsız ve şartsız kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumun yükümlülükleri

MADDE 6 - Kurumun yükümlülükleri şunlardır:
6.1. Kurum, öğrencinin burs, harçlık ve sosyal yardım ücret tutarını belirtilen tarihlerde banka şubesine yatırılması işlemini sağlayacaktır.
6.2. Kurum, Bankanın toplu hesap açma işlemleri için, protokol süresi içerisinde kurumun belirleyeceği bir tarihte, yeni burs alan öğrencilerin hesap açma işlemleri için gerekli olan öğrenci bilgileri bankaya bildirilecektir.
6.3. Kurum, öğrencilerin ödeme işlemleri için gerekli güncel bilgileri her dönem bankaya bildirecektir.
6.4. Banka, ödeme gününden 6 (altı) iş günü önce Kurumun vadesiz mevduat hesabını kontrol etmeye başlayacak, toplam ödeme tutarı kadar bakiyeyi Kurumun vadesiz mevduat hesabında bloke edecektir, Ödemeler bu bloke işlemini müteakip, bu maddede belirtilen valör süresi olan 5 (beş) iş günü sonunda gerçekleşecektir. Bloke kurumun hesabına ödenek aktarıldığı günden başlayarak 5 (beş) iş günü olacaktır. Hesap bakiyesinin blokeye alınması gereken toplam ödeme tutarından düşük olması durumunda bakiye tamamlanacaktır.
6.5. Valör süresi içerisinde ödeme tutarı kadar meblağın Kurum hesabında bulunmaması durumunda Kurumun isteği doğrultusunda ödeme günü ertelenebilecektir. Ödeme tutan kadar meblağın Kurumun hesabında bulunmamasından Kurum sorumlu olacaktır.
6.6. Kurum hesabında yeterli meblağ bulunduğu hâlde ödeme yapılmaması durumunda tüm sorumluluk ve tazmin Bankanın olacağından, Banka Kurumdan herhangi bir hak İddia etmeyecektir.
6.7. Kurum, ilk ödeme gönünden önce, örnek Ödeme transfer bilgilerini hazırlayarak Bankaya teslim edecek ve gerekli teknik testlerin tamamlanmasını sağlayacaktır.
6.8. Kurum, öğrencilere yapacağı tüm ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6.9. Kurum, bünyesine katılan / katılacak yeni öğrencileri Bankaya bildirmekle yükümlüdür.
6.10. Kurum, ödeme ve kesinti bilgilerini, DTÖ aracılığı ile ödeme ve kesinti gününden asgari 2 (İki) iş günü önce sisteme yükleyecektir.
6.11. Kurum, yukarıda sayılan şartlan ve hususları kayıtsız ve şartsız kabul, beyan ve taahhüt eder. Diğer hükümler

MADDE 7 - 2018 yılı burs ödemelerinde Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Dîn Öğretimi Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünü kapsayacak biçimde genişletilerek uygulanacaktır.

İhtilaf
MADDE 8 - Kurum ve Banka kayıtlan arasında farklılık ya da tutarsızlık olması hâlinde tarafların kayıtları tetkik edilerek varılacak yazdı mutabakata göre işlem yapılacaktır.

Bloke
MADDE 9 - Kurumun yatılı veya burslu öğrencilerine yapılacak ödemeler için açtırmış olduğu banka hesabına, MEB’in üçüncü şahıslara olan borcundan dolayı bloke koyulmayacaktır. Ancak, mahkeme/savcılık/icra müdürlüğü gibi kanunen yetkili kuramlardan tedbir, bloke, haciz, el koyma ve benzeri hususlarda gönderilen müzekkerelerin gereğinin yerine getirilmesi, kanunen zorunlu olduğundan bu maddenin kapsamı dışında tutulacaktır.

Fesih
MADDE 10 - Protokole aykırı uygulamalar meydana geldiğinde Banka, Kurum tarafından yazıl olarak uyarılacaktır. Protokole aykırı uygulamaların ve hususların en kısa sürede düzelti İmes konusunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde hareket edilecek ve yazılı uyarının 6 (altı) ay İçerisinde aynı konuda 2 (iki) kez olması, sorunun kalıcı ve çözümsüz olduğunun tespiti hâlinde protokol Kurun tarafından tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Ayrıca taraflar, 3 (üç) ay önceden karşı tarafa yazıl olarak bildirimde bulunmak şartıyla tek taraflı veya karşılıklı olarak protokolü sona erdirebilir.

Unvan değişikliği
MADDE 11 - Kurum unvan ve/veya muhteviyatının değişmesi iş bu protokol feshine nedeı olmayacaktır. - '

Ödeme günü
MADDE 12 - Ödemeler belirtilen valör süresi olan 5 (beş) iş günü sonunda gerçekleşecektir.

İmza
MADDE 13 - İş bu protokolde yer alan imzalar Kurum ve Banka bünyesinde bağlayıcıdır.

Değişiklik
MADDE 14 - İşbu protokole ilişkin yapılacak değişiklikler tarafların karşılıklı mutabakatı sonuç gerçekleştirilecektir. 

Uzlaşmazlık
MADDE 15 - Bu protokolden doğan ihtilafların hâllinde Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Kamuoyuna duyuru
MADDE 16 - Banka, bu uygulamanın kamuoyuna duyurulması için Bakanlığın görüşünü de alarak kamu spotu hazırlayabilecektir. Banka, bu kapsamda vereceği hizmete bağlı olarak bankanın adını kullanabilecektir.

Çalışma süresi
MADDE 17 - Türkiye Vakıflar Bankası MEB /Ankara Şubesi ile çalışma süresi bu protokol süresi ile aynı olup, protokol bitiminde şube hizmetine devam edilip edilmeyeceği Banka ve Bakanlığın ortak kararı ile belirlenecektir.

Ödemelerin başlaması
MADDE 18 - Öğrencilerin ilk burs ödeme işlemine 01/04/2018 tarihinde başlanacaktır. İkametgâh ve tebligat adresleri

MADDE 19 - Tarafların ikametgâh ve tebligat adresleri aşağıda belirtilmiştir.

KURUM BANKA
Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar Türkiye Vakıflar Bankası MEB Ankara Şubesi Çankaya / ANKARA Çankaya / ANKARA

Tebligatın yapılması
MADDE 20 - Taraflar, yukarıda belirtilen adresleri, tebligat adresleri olarak kabul eder ve adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır. Bu adreslerin değişmesi durumunda adresi değişen taraf diğerine durumu 3 (üç) gün içerisinde noteı kanalı ya da iadeli taahhütlü mektupla bildirmek zorundadır. Aksi hâlde iş bu protokolde yazılı adrese gönderilen yazı ya da tebligatlar ikametgâh adresine gönderilmiş sayılır. Tarafların iş bu protokolde belirtilen adresinde meydana gelen değişikliklerin süresi içerisinde bildirmemesinden dolayı uğrayacakları her türlü zarardan karşılıklı sorumlu olacaklardır.

Protokol sûresi
MADDE 21 - Bu protokolün süresi, imza tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır. Madde ve sayfa sayısı
MADDE 22 - Taraflarca mzalanan işbu protokol; 4 (dört) sayfa ve 22 (yirmi iki) maddeden ibaret olup 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.  

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Karaman ermenek imkb lisesi 1 hafta önce

Biz aldık ama daha hiç para almadık karttan

Misafir Avatar
Isimsiz 3 ay önce

Normal öğrenciler bu harçlıktan ala giliyormu ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Misafir Avatar
Kurt 4 ay önce

Yurtta kalıyorum bu kartı yeni aldım her aynı para yatiyor

Misafir Avatar
Beyza 6 ay önce

Ben burslulugu kazanali iki yil oldu fakat hic cekmedim sonra kart degisti.su an itibari ile Hala eski kartimda para varmidir varsa kullanilabilir mi

Misafir Avatar
Çiçek 6 ay önce

Banka Kartı yutu odur budur ograsiyorum bi türlü yenisini nasil alaçam bilmiyorum çünkü kimse yardimci olmuyor banka çalışanlar bilgimiz yok diyorlar vakıf banka şikayet ciyim

Misafir Avatar
Çiçek 6 ay önce

Banka Kartı yutu odur budur ograsiyorum bi türlü yenisini nasil alaçam bilmiyorum çünkü kimse yardimci olmuyor banka çalışanlar bilgimiz yok diyorlar vakıf banka şikayet ciyim

Misafir Avatar
Serra 7 ay önce

bursluluk param 4 gün geçti yatmamış sıkıntı ne olabilir teşekkür ederim

Misafir Avatar
İsimsiz 8 ay önce

Benim kartın şifresini unuttum ve kayıtlı telefon kapalı onu ne yapabilirim. Cevap yazarsanız memnun olurum...