Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönerge'nin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin kuruluş, eğitim ve öğretim, yönetim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin kuruluşu, bu merkezlere devam edecek öğrencilerin seçilmesi, kayıt kabul işlemleri, öğretmenlerin seçilmesi ve hizmet içi eğitimleri ile bilim ve sanat merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönerge, 31.05.2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönerge'nin uygulanmasında;

a) Alan/disiplin: Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütününü, bilim dalını, program uygulama tablosunda mevcut bulunan alınması zorunlu temel alanlar ve seçmeli alanları,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Bilim ve sanat merkezi kayıt bölgesi: Birden fazla bilim ve sanat merkezi bulunan il ve ilçelerde bilim ve sanat merkezlerinin öğrenci kayıt ve nakil işlemlerini gerçekleştirecekleri bölgeyi,

ç) BİLSEM: Bilim ve sanat merkezini,

d) BİLSEM modülü: Bilim ve sanat merkezi yönetim bilgi sistemini,

e) Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP): Özel yetenekli bireylerin bilim ve sanat merkezlerinde takip ettikleri program esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları, performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programını,

f) Bireysel yetenekleri fark ettirme programı (BYF): Genel zihinsel yetenek alanından tanılanan ve destek eğitim programını tamamlayan öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri amacıyla yürütülen eğitim programını,

g) Danışman öğretmen: Öğrencinin proje üretimi ve yönetimi programı aşamasında birlikte çalıştığı danışman öğretmeni,

ğ) Danışman rehber öğretmen: Öğrencilerin zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini izlemek; devam ettiği örgün eğitim kurumu, aile ve çevresi ile olumlu iletişim kurmalarına destek olmak üzere görevlendirilen danışman rehber öğretmeni,

h) Destek eğitim odası: Okul ve kurumlarda kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel yetenekli öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarını,

ı) Destek eğitim programı: Genel zihinsel yetenek alanından tanılanan öğrencilerin tüm alan/disiplinlerle ilişkilendirilerek yürütülen eğitim programını,

i) Etkinlik: İlgili alan/disiplinlerde hazırlanmış çerçeve planlar doğrultusunda bilim ve sanat merkezinde veya bilim ve sanat merkezi dışında yürütülen eğitim faaliyetlerini,

j) Genel Müdürlük: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

k) Öğrenci dosyası: Öğrencinin BİLSEM'e kayıt ve merkez değiştirme belgelerinin, öğrenci velisiyle yapılan yazışmalarının, programlar içeriğinde ders/alan seçim evraklarının ve rehberlikle ilgili her türlü kayıtların yer aldığı dosyayı,

l) Özel yetenekleri geliştirme programı (ÖYG) : Müzik ve görsel sanatlar yetenek alanından uyum programını, genel zihinsel yetenek alanından ise bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmek amacıyla yürütülen eğitim programını,

m) Özel yetenekli birey: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireyi,

n) Program uygulama tablosu: Bilim ve sanat merkezinde uygulanan eğitim programlarının saat, süre, grup öğrenci sayısı, alan, yetenek geliştirme atölyeleri, seçmeli alan ve açıklamalarını gösterir tabloyu,

o) Proje: Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapmak, görüş geliştirmek, yeni bilgilere ulaşmak, özgün düşünce üretmek ve çıkarımlarda bulunmak amacıyla danışman öğretmen rehberliğinde grupla ya da bireysel olarak yapacakları çalışmaları,

ö) Proje üretimi ve yönetimi programı: Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda/disiplinde danışman öğretmen rehberliğinde bireysel olarak veya grupla yürüttükleri eğitim programını,

p) Uyum programı: BİLSEM'e yeni kaydı yapılan öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu öğrencilere bilim ve sanat merkezini tanıtmak için yürütülen eğitim programını,

r) Veli: Öğrencilerin anne/babasını ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

s) Yetenek alanı: Özel yetenekli öğrencinin tanılandığı genel zihinsel yetenek alanı, görsel sanatlar yetenek alanı ve müzik yetenek alanını,

ş) Yetenek geliştirme atölyeleri: Bilim ve sanat merkezlerinin temel alanları dışında öğrencilerin keşfetme, bağımsız düşünme, fikirlerini ifade etme imkanı sağlayan ve ürün odaklı yürüttükleri tüm eğitim ve öğretim çalışmalarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilim ve Sanat Merkezinin Açılışı, Amaçları ve İlkeleri

Bilim ve sanat merkezinin açılışı

MADDE 5 - (1) BİLSEM'ler okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla yerleşim biriminin özellikleri, ulaşım imkanları ve bölgesel olarak nüfusunun 100.000'den az olmaması şartı ile hizmet alması öngörülen öğrenci sayısı gibi hususlar da dikkate alınarak valiliklerin teklifi üzerine Bakanlıkça açılır.

Amaçlar

MADDE 6 - (1) Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda BİLSEM'de sunulan eğitim hizmetleri ile özel yetenekli öğrencilerin;

a) Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen; ailesini, vatanını, milletini seven, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirilmesi,

b) Ülkesinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; lider, yapıcı, yaratıcı ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireyler olarak yetiştirilip geliştirilmesi,

c) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmeleri, yetenekleri ve yaratıcılıklarını erken yaşta fark ederek en üst düzeyde kullanmaları,

ç) Öğrencilerin yaratıcı düşünce, keşif, icat, sosyal ilişkilerde başarı, inovasyon, liderlik, iletişim ve sanatsal beceriler kazanmaları,

d) Özel yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini kazanmaları, disiplinler arası düşünme, sorunları çözme, belirlenen ihtiyaçları karşılamaya yönelik projeler gerçekleştirmeleri amaçlanır.

İlkeler

MADDE 7 - (1) BİLSEM'deki eğitim ve öğretim etkinliklerinin aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi esastır:

a) Eğitim hizmetleri özel yetenekli öğrencilerin performansları ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak BEP'e göre yürütülür.

b) BEP hazırlanırken özel yetenekli öğrencilerin eğitim ve öğretimindeki tüm gelişim alanları bütünlük içerisinde ele alınır.

c) BİLSEM'de uygulanan öğretim programları, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumlarının programları ile bütünlük oluşturacak şekilde hazırlanır ve öğrenci merkezli olarak yürütülür.

ç) Eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalara yer verilir.

d) Öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.

e) Eğitim ve öğretim süreci öğrencinin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumu, veli ve BİLSEM arasında sağlanan iş birliği ile yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tanılama Süreci

Aday gösterme

MADDE 8 - (1) Bakanlıkça belirlenen tanılama yaşı veya sınıf seviyesi esas alınarak ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ile müzik alanlarında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin BİLSEM'lere aday gösterilmesi ile ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkça yayımlanan tanılama takvimi doğrultusunda yürütülür.

(2) Genel zihinsel yetenek alanında Bakanlıkça belirlenen tanılama yaşı veya sınıf seviyesi dışında aday gösterilen öğrenciler, rehberlik ve araştırma merkezlerince özel yetenekli olarak tanılananlar il özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile destek eğitim odası hizmetinden faydalanır.

(3) Görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında Bakanlıkça belirlenen tanılama yaşı veya sınıf seviyesi dışında aday gösterilen öğrencilerin başvuruları, il tanılama sınav komisyonuna yapılır. İl tanılama sınav komisyonu tarafından görsel sanatlar ve müzik yetenek alanında özel yetenekli olarak tanılananlar, destek eğitim odalarından faydalanır.

Tanılama

MADDE 9 - (1) BİLSEM'e kaydı yapılacak öğrencilerin tanılanmasına ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın yayımladığı kılavuz doğrultusunda Bakanlık, il tanılama sınav komisyonu, BİLSEM'ler ile rehberlik ve araştırma merkezlerince yürütülür.

(2) Bu sürece ilişkin olarak Bakanlıkça yürütülecek iş ve işlemler şunlardır:

a) Sınav ve tanılama takvimini belirlemek.

b) Tanılama yaşı ve sınıf düzeyini belirlemek.

c) Gözlem formlarını değerlendirerek grup değerlendirmesine alınacak öğrencileri belirlemek.

ç) Grup tarama ölçme araçları ve ölçütlerini belirlemek.

d) Grup tarama testinin, aynı tarihte ve saatte uygulanarak merkezi sistemle yapılmasını sağlamak.

e) Grup değerlendirilmesinde belirlenen ölçütte ya da üzerinde performans gösteren öğrencilerin, bireysel incelemeye alınmalarını sağlamak.

f) Bireysel incelemede kullanılacak objektif ve standart testleri belirlemek ve uygulamayı yapacak uzman personelin yetiştirilmesini sağlamak.

g) Görsel sanatlar ve müzik yetenek alanında değerlendirmeye alınacak öğrencilerin değerlendirme kriterlerini belirlemek.

ğ) İl tanılama sınav komisyonu tarafından tanılama sonuçları bildirilen öğrencilerdenBİLSEM'e yerleştirilmeyehak kazananları belirlemek.

(3) Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yürütülecek iş ve işlemler şunlardır:

a) İl tanılama sınav komisyonunca verilen görevleri yapmak.

b) Bireysel incelemeyi yapacak öğretmenleri il tanılama sınav komisyonuna önermek.

c) Genel zihinsel yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemesini yapmak.

Grup tarama

MADDE 10 - (1) Aday gösterilen öğrencilerin grup taraması sınavında Bakanlıkça belirlenen ölçütler esas alınır.

(2) Aday gösterilen öğrenciler Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları ile grup taramasına alınır.

Bireysel inceleme

MADDE 11 - (1) Tanılama takvimi süreci içerisinde, grup taramasında belirlenen ölçütte ya da üzerinde performans gösteren öğrencilerin listesi Bakanlıkça il tanılama sınav komisyonuna gönderilir. İl tanılama sınav komisyonu tarafından Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda, objektif ve standart ölçme araçları ile öğrencilerin bireysel incelemesi yapılır.

(2) Bireysel inceleme süreci ile ilgili genel zihinsel yetenek alanına ait evraklar rehberlik ve araştırma merkezlerinde, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanına ait evraklar BİLSEM arşivlerinde muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul, Nakil, Devam-Devamsızlık ve İlişik Kesme İşlemleri

Kayıt, kabul ve nakil işlemleri

MADDE 12 - (1) BİLSEM'e yerleştirme kararı alınan öğrencilerin kayıtları tanılama kılavuzunda belirtilen takvime göre velileri tarafından yaptırılır. Birden fazla BİLSEM bulunan yerlerde öğrencinin kaydı il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen BİLSEM'e yaptırılır. Tanılama kılavuzunda belirtilen takvim doğrultusunda kaydı yaptırılmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder.

(2) BİLSEM'e kayıtlı öğrencinin nakli velinin ikamet adresi veya öğrencinin devam ettiği okuluna göre BİLSEM kayıt bölgesindeki BİLSEM'e yapılır. Nakil isteği velinin yazılı başvurusu ile BİLSEM modülü üzerinden gerçekleştirilir.

(3) Nakil başvurusu alınan öğrencinin dosyası, nakledilen BİLSEM'e otuz gün içinde gönderilir. BİLSEM'ler arası nakillerde en çok yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

(4) BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar kayıt güncelleme işlemleri yapılır.

(5) Ortaokuldan liseye geçen BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerin kayıt güncelleme ve nakil işlemleri, örgün eğitimdeki yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir.

(6) BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerin nakil gittiği ilde BİLSEM olmaması durumunda ya da zorunlu nedenlerle yurt dışına çıkmış öğrenci velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda BİLSEM öğrencisi olma hakkı saklı kalır.

(7) BİLSEM'e kayıtlı öğrencilerden kayıt hakkı saklı kalıp daha sonra dönen öğrencilerin hangi program seviyesinde devam edeceği öğretmenler kurulunca belirlenir.

Kayıt sürecinde gerekli belgeler

MADDE 13 - (1) BİLSEM'e kayıt sürecinde;

a) Kayıt formu (Ek-2),

b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),

c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

Devam-devamsızlık ve ilişik kesme

MADDE 14 - (1) BİLSEM'de bir eğitim ve öğretim yılında özürsüz devamsızlık süresi eğitim süresinin %30'unu geçemez. Devamsızlığı %20'ye ulaşan öğrenciye devamsızlık uyarısı gönderilir. Mazeret göstermeksizin devamsızlık sınırını aşanların kaydı dönem sonunda silinir.

(2) İkamet adresi değişikliği nedeniyle gittikleri il/ilçelerde BİLSEM bulunmaması dolayısıyla BİLSEM'e devam edemeyen öğrencilerin, BİLSEM öğrencisi olma hakkı saklı kalır. Bu hüküm büyükşehir merkez ilçeleri için uygulanmaz. Kayıt hakkı saklı tutulan öğrenciler bulundukları il/ilçede destek eğitim odasından öncelikli olarak yararlandırılır.

(3) BİLSEM'e kayıtlı olup kayıt güncelleme döneminde işlem yaptırmayan öğrencilerin BİLSEM ile ilişiği kesilir. Ancak kayıt güncelleme tarihleri içinde resmi mazeret belirtilmesi halinde bu hüküm uygulanmaz.

(4) Her program sonunda, programa devam eden öğrencilerin durumları BİLSEM öğretmenler kurulunda değerlendirilir. Devam ettiği programdan istifade edemediği ve programa devamında yarar bulunmadığı oy çokluğuyla kararlaştırılan öğrencilerin BİLSEM'le ilişiği kesilir. Karar öğrenci velisine bildirilir.

(5)Devam-devamsızlık işlemleri BİLSEM modülü üzerinden takip edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Uygulama

Eğitim etkinlikleri

MADDE 15 - (1) BİLSEM'de eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) BİLSEM'de gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim etkinlikleri öğrencinin örgün eğitim gördüğü saatler dışında hafta içi ve/veya hafta sonu olacak şekilde planlanır.

b) BİLSEM'de özgün ürün, proje ve üretimlerin gerçekleşmesi için öğrencilerin yeteneklerine uygun proje tabanlı, disiplinler arası, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış eğitim programı uygulanır ve eğitim etkinlikleri düzenlenir.

c) BİLSEM'de eğitim ve öğretim hizmetleri bireysel ve/veya grup eğitimi şeklinde yürütülür.

ç) Eğitim ve öğretim etkinlikleri eğitim ve öğretim yılı içerisinde Bakanlıkça hazırlanan ortak yıllık çalışma takvimine göre yürütülür. Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde yaz okulu, kış okulu ve öğrenci kampları düzenlenebilir. Eğitim ve öğretim yılı içindeki her dönem sonunda BİLSEM müdürlüğünce hazırlanacak değerlendirme raporları Bakanlığa gönderilir.

d) BİLSEM'e kayıtlı öğrenciler; uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme, proje üretimi ve yönetimi programlarına alınırlar.

e) Eğitim ve öğretim etkinlikleri BİLSEM program uygulama tablosunda (Ek-1) belirtilen esaslara göre uygulanır.

f) Tarihi mekan, müze, sanayi tesisi, üniversite, festival, fuar ve yakın çevre ziyaretleri, konferans, dinleti, konser, sergi, imza günü etkinliklerine katılım ile kurum içi ve dışı bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin tamamı eğitim ve öğretim etkinlikleri kapsamında değerlendirilir.

Eğitim ve öğretim programlarının ilkeleri

MADDE 16 -(1) BİLSEM'lerde uygulanacak eğitim ve öğretim programları, aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlanır ve geliştirilir:

a) Programlar, ilgili sınıf/branş öğretmenlerinin rehberliğinde, öğrenci merkezli ve disiplinler arası yapıda, bireysel öğrenmeye uygun, öğrencilerin etkin problem çözme, karar verme ve yaratıcılık gibi yetişkinlik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları üst düzey zihinsel, sosyal, kişisel ve akademik becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde ilgi, yetenek ve potansiyellerine göre farklılaştırılarak ve zenginleştirilerek hazırlanır.

b) Planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenen, gerçek yaşam problemlerine çözüm üreten, yaratıcı düşünebilen, çevresi ile iletişim kurabilen, bilimsel araştırma ve buluş yapabilen bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlayacak şekilde yürütülür.

c) Özel yetenekleri geliştirmeye yönelik programlar disiplin ve disiplinler arası yaklaşımlar dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine ve ileri düzeyde bilgi, beceri davranış kazandırma amacıyla hazırlanıp yürütülür.

ç) Eğitim programları hazırlanırken üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesini sağlayan etkinliklerin planlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilir.

d) Uygulanacak eğitim programlarının her aşamasında değerler eğitimine yer verilir.

e) BİLSEM'de gerçekleştirilen bütün etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları esas alınır.

f) Eğitim programlarının uygulanmasında üniversite, kurum ve kuruluşlarla bilimsel, sanatsal, kültürel vb. hususlarda iş birliği yapılır.

g) Uyum programı dışındaki diğer tüm programlarda yerel fırsatlar da değerlendirilerek seçmeli alan/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri açılabilir.

ğ) Öğrencilerin seçmeli alanlardan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölye seçimlerinde tanılandıkları yetenek alanlarına göre Program Uygulama Tablosu'nda (Ek-1) belirtilen esaslara uygun seçim yapılır.

h) Öğrenciler temel alanlarda öngörülen ders/etkinlikleri öngörülen sürelerde almak şartıyla; seçmeli alan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölyelerinden haftada en az birini, en az 2 ders saati olarak alabilirler. Seçmeli ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri seçiminde üst sınır aranmaz. Seçmeli etkinlik/ders/yetenek geliştirme atölyeleri kayıt güncelleme döneminde veli tarafından seçilir.

ı) Seçmeli alanların eğitim programları öğrencilerin yaş ve bilişsel düzeylerine uygun olarak ilgili seçmeli alan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölye öğretmeni tarafından hazırlanır ve BİLSEM yönetimince onaylandıktan sonra uygulanır.

Eğitim programları

MADDE 17 -(1) BİLSEM'e kayıtları yapılan öğrenciler;

a) Uyum,

b) Destek eğitimi,

c) Bireysel yetenekleri fark ettirme,

ç) Özel yetenekleri geliştirme,

d) Proje üretimi ve yönetimi eğitim programlarına alınırlar.

(2) Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda BİLSEM müdürlüğünce "Program Tamamlama Belgesi" (Ek-4) verilir.

Uyum programı

MADDE 18 - (1) BİLSEM'e yeni kaydı yapılan genel zihinsel yetenek, müzik ve görsel sanatlar yetenek alanı öğrencilerinin BİLSEM'e uyumunu sağlamak amacıyla kurumu, programları tanıma ile öğretmen ve diğer öğrencileri tanımalarını içeren programdır.

(2) BİLSEM'lerde uyum programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere öncelikle BİLSEM'in misyon, vizyon ve temel değerleri tanıtılır.

b) Uyum etkinliklerinin yapılacağı gruplardaki öğrenci sayıları program uygulama tablosuna (Ek-1) göre belirlenir.

c) Yapılacak etkinlikler öğrencilerde BİLSEM kültürü oluşturacak şekilde planlanır.

ç) Öğrenciyi tanımayı amaçlayan; kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayan, bilimsel düşünceyi ve estetik duyguları geliştiren etkinlikler yapılır. Etkinliklere ait evrak rehberlik öğretmenine verilerek öğrenciye ait dosyada muhafaza edilir.

d) Uyum programı etkinliklerinde sınıf öğretmeni ile rehberlik öğretmeni öncelikli olmak üzere tüm öğretmenler uygulayıcı ve gözlemci olarak görev alabilir.

e) BİLSEM imkanlarının, laboratuvarlarının, yetenek geliştirme atölyelerinin ve çalışanlarının tanıtılmasına yönelik etkinlikler planlanır.

f) Görsel sanatlar ve müzik alanlarında tanılanarak BİLSEM'e devam eden öğrenciler, uyum programı sonunda tanılandıkları alanda özel yetenekleri geliştirici eğitim programına devam eder. Bu öğrenciler program uygulama tablosundaki (Ek-1) seçmeli etkinliklerden de BİLSEM imkanları dahilinde yararlanır.

g) Uyum programı süresince öğrencilerle ilgili elde edilen veriler öğretmenler kurulunda her öğrenci için ayrı ayrı değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları rehberlik öğretmeni tarafından öğrenci dosyasına işlenir.

ğ) Her bir öğrenciden sorumlu olacak danışman rehber öğretmen bu dönemde belirlenir.

Destek eğitim programı

MADDE 19 - (1) Uyum programını tamamlayan genel zihinsel yetenek alanından tanılanan öğrencilerin geliştirmesi gereken temel becerileri tüm alan/disiplinlerle ilişkilendirilmesini esas alan eğitim programıdır.

(2) BİLSEM'de destek eğitim programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Destek eğitim programında iletişim, iş birliği, grupla çalışma, öğrenmeyi öğrenme, problem çözme, bilimsel araştırma, girişimcilik, eleştirel ve yaratıcı düşünme, etkili karar verme, teknoloji okuryazarlığı, sosyal sorumluluk, kaynakları etkin kullanma becerileri program uygulama tablosu (Ek-1) ile ilişkilendirilerek kazandırılır. Öğretim programları Ek-1'de belirtilen destek eğitim programını okutabilecek öğretmenler tarafından hazırlanır.

b) Destek eğitim programı etkinliklerinin yapılacağı gruplardaki öğrenci sayıları program uygulama tablosuna (Ek- 1) göre belirlenir.

c) Destek eğitim programında öğrencilerle bireysel ya da grup olarak proje hazırlama çalışmalarına başlanabilir.

Bireysel yetenekleri fark ettirme programı

MADDE 20 - (1) Genel zihinsel yetenek alanında tanılanan ve destek eğitim programını tamamlayan öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri amacıyla yürütülen eğitim programıdır.

(2) Bireysel yetenekleri fark ettirme programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Destek eğitim programı sonunda elde edilen veriler doğrultusunda bu programın uygulanabilmesi için öğrenciler gruplara ayrılır.

b) Oluşturulacak gruplardaki öğrenci sayıları Program Uygulama Tablosu'na (Ek-1) göre belirlenir.

c) Her danışman rehber öğretmenin sorumlu olacağı öğrenci grubu bireysel yetenekleri fark ettirme programında tekrar belirlenir.

ç) Öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark ettirebilmek amacıyla yaratıcılıklarını öne çıkaran disiplinlere yönelik programlar hazırlanır ve uygulanır.

d) Öğrencinin en çok ilgi duyduğu, yetenekli olduğu ve ileride üzerinde derinlemesine çalışmalar yapabileceği alanları belirlemek için her bir alana özgü tutum ve becerileri fark ettirici etkinlikler ilgili alan öğretmeni tarafından planlanır.

e) Bireysel yetenekleri fark ettirme programı döneminde disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak proje üretim çalışmaları devam ettirilir ve projeler destek eğitim programına göre daha kapsamlı hazırlanır.

f) Bireysel yetenekleri fark ettirme programının tamamlanmasını takiben öğrenciler, öğretmenler kurulunca çoklu değerlendirme yöntemiyle değerlendirilerek özel yetenekleri geliştirme programı alanlarına yönlendirilir.

Özel yetenekleri geliştirme programı

MADDE 21 - (1) Müzik ve görsel sanatlar yetenek alanından uyum programını, genel zihinsel yetenek alanından ise bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmek amacıyla yürütülen eğitim programıdır.

(2) BİLSEM'de özel yetenekleri geliştirme programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin özel yetenek alanı/alanlarına yönelik bilimsel ve sanatsal etkinlik temelli çalışmalara özel yetenekleri geliştirme programı döneminde yoğunluk kazandırılır.

b) Özel yetenekleri geliştirme programı, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımına uygun disiplin veya disiplinler arası yapıda hazırlanır.

c) Oluşturulacak gruplardaki öğrenci sayıları Program Uygulama Tablosu'na (Ek-1) göre belirlenir.

ç) Özel yetenekleri geliştirme programının uygulanması sürecinde, disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak öğrencilerin yönlendirildiği disiplin/disiplinlerde derinlemesine, ileri düzeyde bilgi, beceri, davranış kazanmaları ve bu doğrultuda üretimde bulunmaları sağlanır.

d) Görsel sanatlar ve müzik alanından tanılanan öğrenciler için hazırlanan özel yetenekleri geliştirme programında ilgili alanın tanıtımı yapılır. Öğrencinin alan ile ilgili yeteneklerini fark ettirici etkinlikler planlanır, derinlemesine sanatsal etkinliklere bu aşamalardan sonra geçilir.

e) Genel yetenek, görsel sanatlar ve müzik özel yetenekleri geliştirme programı öğrencileri, tanılandıkları alandaki özel yetenekleri geliştirme programı etkinliklerini öngörülen sürelerde almak koşuluyla Program Uygulama Tablosu'nda (Ek-1) belirtilen seçmeli alan ders/etkinlik ve yetenek geliştirme atölyelerinden öğretmen ve öğrencilerin talepleri göz önünde bulundurularak BİLSEM imkanları dahilinde yararlandırılır.

Proje üretimi ve yönetimi programı

MADDE 22- (1)Özel yetenekleri geliştirme programını tamamlayan öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda/disiplinde grupla veya bireysel olarak yürütülen eğitim programıdır.

(2) BİLSEM'de proje üretimi ve yönetimi programının uygulanması ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Proje üretimi ve yönetimi programı aşamasında öğrenci her eğitim ve öğretim yılında en az bir proje hazırlar.

b) Proje konuları, danışman öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından belirlenir ve yürütülür.

c) Proje konusu seçiminde öncelikle öğrencinin özel yetenekleri geliştirme programında eğitim aldığı alan olmak üzere diğer alanlar da tercih edilebilir. Her türlü üretim, bilimsel çalışma ve sanat etkinlikleri projelendirilir.

ç) Proje üretimi ve yönetimi programı kapsamında yürütülen etkinliklerde yöntem olarak öğretmenlerin öğrencilere bilgi aktarmasından çok belirlenen projeler doğrultusunda çalışmaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınır.

d) Danışman öğretmen, öğrencisi ile birlikte proje sürecinde en az iki ilerleme raporu hazırlar. Hazırlanan raporlar araştırma ve geliştirme birimine sunulur.

e) Öğrencinin proje üretimi ve yönetimi programı aşamasında bir eğitim ve öğretim yılında proje üretememesi durumunda danışman öğretmen üretimin gerçekleşmeme nedenlerini yazılı rapor halinde öğretmenler kuruluna bildirir.

f) Araştırma ve geliştirme birimi, proje çalışmaları sırasında ortaya çıkan özgün fikrin endüstriyel hale getirilmesi için patent, fikri ürün bildirimi, faydalı model başvuru süreçlerine ilişkin işlemleri gerçekleştirir.

g) Tamamlanan projeler öğrenci ve proje danışmanı öğretmen tarafından araştırma ve geliştirme birimine teslim edilir. Teslim edilen projeler usulüne uygun olarak tasnif edilir, listelenir ve arşivlenir. Proje listeleri eğitim ve öğretim yılı sonunda BİLSEM yönetimince BİLSEM modülüne işlenir.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 23- (1) Ölçme ve değerlendirme programların uygulama sürecinde ve sonunda öğrencilerin performanslarını ve yapılan etkinliklerin ne düzeyde başarılı olduğunu belirlemeyi amaçlar.

(2) Programların ölçme ve değerlendirmesi aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Her eğitim programında, programların süreç ve sonuç değerlendirmesi danışman öğretmenlerce yapılır. Bakanlıkça hazırlanan BİLSEM modülündeki "Eğitim Programı Değerlendirme Tablosu" ilgili alan öğretmenlerince doldurulur.

b) Her kademedeki eğitim programı uygulamasını sürdüren öğretmenler, öğrenciler hakkında hazırladıkları bütün gözlem evrakını rehberlik öğretmenine teslim eder.

Eğitim ve öğretim ortamı

MADDE 24 - (1) BİLSEM'deki eğitim ve öğretim ortamları bireysel eğitim ve grup eğitimine uygun, özel yetenekli öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerini destekleyici nitelikte hazırlanır.

(2) Eğitim ve öğretim ortamları, farklı ilgi ve yetenek alanlarını tespit etmeye, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik zengin araç gereç ve materyallerle donatılır.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 25 - (1) BİLSEM'deki eğitim ve öğretim uygulama süreleri aşağıdaki esaslar dikkate alınarak hazırlanır:

a) Uyum programı iki aylık süreyi geçmeyecek şekilde toplam 40 ders saati olarak planlanır ve uygulanır.

b) Destek eğitim programı, 2 ve 3. sınıfta BİLSEM'e girmeye hak kazanan öğrenciler için ilk yılı öncelikle sınıf öğretmenleri tarafından okutulmak üzere, uyum programı süresi dahil 2 eğitim ve öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır. 4 ve 5. sınıfta BİLSEM'e girmeye hak kazanan öğrenciler için sınıf/branş öğretmenleri tarafından okutulmak üzere uyum programı süresi dahil en az 1 eğitim ve öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır.

c) Bireysel yetenekleri fark ettirme programı öğrencinin bütün alanları tanıyacağı şekilde 3 eğitim ve öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır.

ç) Özel yetenekleri geliştirme programı, genel zihinsel yetenek alanında tanılanan öğrenciler için 2 eğitim ve öğretim yılı; görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanan öğrenciler için 4 eğitim ve öğretim yılı olarak planlanır ve uygulanır.

d) Proje üretimi ve yönetimi programı öğrenci ortaöğretimden mezun oluncaya kadar devam eder.

e) Her ders/etkinlik/yetenek atölyesi saati 40 dakika olarak planlanır ve uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurul, Komisyonların Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Bilim ve sanat merkezi öğretmenler kurulu

MADDE 26- (1)BİLSEM öğretmenler kurulu, BİLSEM müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşur.

Bilim ve sanat merkezi öğretmenler kurulunun görevleri

MADDE 27- (1)BİLSEM öğretmenler kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim yılının başında, ilk öğretmenler kurulu toplantısında bir eğitim ve öğretim yılı boyunca ihtiyaç duyulan kurul ve komisyonları belirlemek ve üyelerinin seçimini yapmak.

b)BİLSEM'de yıl boyu yapılacak etkinlikleri planlamak ve değerlendirmek.

c) Devam ettiği programlarda anlamlı derecede farklılığı gözlenen öğrencilerin, öğretmenler kurulu kararı ile öğrenci düzeyine uygun alt/üst eğitim programlarına yerleştirilmesini sağlamak.

ç) Uyum programı dışındaki diğer tüm programlarda yeni seçmeli alan/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri açmak için karar almak.

Bilim ve sanat merkezi öğretmenler kurulu çalışma usul ve esasları

MADDE 28- (1) BİLSEM öğretmenler kurulunun usul ve esasları şunlardır:

a) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca BİLSEM müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

b) Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanıp saklanır.

Araştırma ve geliştirme birimi

MADDE 29- (1) Araştırma ve geliştirme birimi; müdür yardımcısı başkanlığında en az dört öğretmenden oluşur. Ekip, eğitim ve öğretim yılı başında BİLSEM öğretmenler kurulunca oluşturulur.

(2) Araştırma ve geliştirme biriminin görevleri şunlardır:

a) Stratejik planlama ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek ve raporlamak.

b) BİLSEM'de üretilecek olan kurumsal proje çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve uygulamak.

c) BİLSEM'in kurumsal kapasitesini geliştirecek ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde hibe programlarını takip etmek, projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak.

ç) Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçleri ile eğitim modellerine yönelik yerel ve uluslararası düzeyde inceleme ve araştırmaları takip etmek ve sonuçları ile ilgili raporları BİLSEM yönetimine sunmak.

d) Proje üretimi ve yönetimi programında yürütülen projelerin BİLSEM dışı kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile iş birliği imkanlarını araştırmak ve koordinasyonunu sağlamak.

İl tanılama sınav komisyonu ve üyeleri

MADDE 30 - (1) Her eğitim ve öğretim yılında merkezlere yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere, il tanılama sınav komisyonu oluşturulur.

(2) İl tanılama sınav komisyonu özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında;

a) BİLSEM müdürleri,

b) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü olmak üzere en az 3 üyeden oluşur.

İl tanılama sınav komisyonunun görevleri

MADDE 31 - (1) İl tanılama sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Genel zihinsel ve özel yetenek/beceri alanında, bireysel incelemeye alınacak öğrencilerle ilgili tanılama sürecini yönetmek.

b) Tanılama takvimi dışında görsel sanatlar ve müzik alanlarında aday gösterilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu ve müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonunu oluşturmak.

ç) Görsel sanatlar ve müzik alanında değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısını dikkate alarak birden fazla komisyon oluşturmak.

d) Üniversitelerin ilgili bölümleri, konservatuarların öğretim üyeleri ve güzel sanatlar lisesi öğretmenleri öncelikli olmak üzere, görsel sanatlar ve müzik alanında yeterli sayıda öğretmen görevlendirerek komisyonun oluşumunu sağlamak.

e) Bireysel inceleme ve değerlendirme sürecinde görevlendirileceklerin onay ve izin işlemlerini yürütmek.

f) Bireysel inceleme ve değerlendirme süreci için uygun sınav ortamı sağlamak.

g) Bireysel inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre sıralanan öğrenci listesini Bakanlığa göndermek.

Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri

MADDE 32 - (1) Görsel sanatlar alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan komisyon BİLSEM'lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üye belirlenir.

(2) Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu görsel sanatlar alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapar.

Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri

MADDE 33 - (1) Müzik alanından özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan komisyon BİLSEM'lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üye belirlenir.

(2) Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu müzik alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda yapar.

İl öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri

MADDE 34 - (1) Bakanlıkça yayımlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu doğrultusunda merkezlerde görev yapacak öğretmen adaylarının değerlendirme kriterlerini incelemek üzere il öğretmen değerlendirme komisyonu oluşturulur.

(2) İllerde insan kaynaklarından sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, özel eğitim hizmetlerinden sorumlu il milli eğitim müdür

yardımcısı/şube müdürü, ilde bulunan BİLSEM müdürleri, il

milli eğitim müdürlüğünce seçilen bir rehberlik ve araştırma merkezi müdürü,

ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden birer müdür olmak üzere en az yedi (7) üyeden oluşur.

(3) İl öğretmen değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek.

b) Yapılan değerlendirme sonucunda, alanlar bazında en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere başarı durumu listesini (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil) oluşturmak.

c) Alanlar bazında merkezlerin norm ihtiyacının 3 (üç) katı kadar adayın, bölge sözlü sınavına (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil) alınması için sonuçları Bakanlığa bildirmek.

(4) İl öğretmen değerlendirme komisyonu sekretarya işlemleri illerdeki öğretmen atamadan sorumlu birimlerce yürütülür.

Bölge sözlü sınav komisyonu üyeleri ve görevleri

MADDE 35 - (1) Genel Müdürlükten bir daire başkanı başkanlığında, il milli eğitim müdürünün belirleyeceği il milli eğitim müdür yardımcısı veya ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim şube müdürü (öncelikle özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde sorumlu şube müdürü) olmak üzere üç üyeden oluşur. Komisyona herhangi bir yasal gerekçe ile üyelerin katılamama durumunda aynı usulle yedek üye belirlenir.

(2) Bölge sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

b) İl öğretmen değerlendirme komisyonunca bildirilen adaylara sözlü sınav yapmak ve değerlendirmek.

c) Sözlü sınava katılan adayların sınav sonuçlarını duyurmak.

d) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

e) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

ALTINCI BÖLÜM

Bilim ve Sanat Merkezi Personeli ve Görevleri

Bilim ve sanat merkezi müdürünün görev ve sorumlulukları

MADDE 36- (1) Müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) BİLSEM'i ilgili mevzuat doğrultusunda yönetmek.

b) Eğitim ve çerçeve planlarını hazırlama, uygulama, değerlendirme süreçlerini izleyip gerekli tedbirleri almak.

c) BİLSEM öğretmenler kuruluna başkanlık etmek.

ç) BİLSEM aylık faaliyet raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak.

d) BİLSEM modülü üzerinden ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Bilim ve sanat merkezi müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 37- (1) Müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlgili mevzuat kapsamında iş ve işlemleri yürütmek.

b) BİLSEM'de oluşturulan kurul, komisyon ve ekiplerde verilen görevleri yerine getirmek.

c) Müdürün görev almadığı kurul, komisyon ve ekiplere başkanlık etmek.

ç) Belge, defter, çizelge ve formlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) Kendisine verilen nöbet görevini yürütmek, öğretmen nöbet hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

e) Sorumlu olduğu öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirmek.

Rehberlik öğretmeninin görevleri

MADDE 38 - (1) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nde belirtilen görevlere ilave olarak rehberlik öğretmeninin görevleri şunlardır:

a) Her eğitim programı sonunda süreç ile ilgili verileri tasnif etmek, raporlaştırmak, değerlendirmeleri yapmak, değerlendirme raporlarını öğretmenler kuruluna sunmak.

b) BİLSEM öğrenci ve velileriyle bireysel görüşmelerde bulunmak.

c) Uyum eğitim programı sürecinde velilere BİLSEM'in tanıtımını yapmak.

ç) Veli ve öğrencinin devam ettiği okul arasında iletişim ve iş birliğini yürütmek.

d) Velilere aile eğitimi seminerleri vermek.

e) Danışman rehber öğretmenlerin sorumlu olduğu öğrencileri belirleyerek öğrencilerle ilgili yapılan gözlem sonuçları ile öğretmenlerin teklifleri doğrultusunda öğrenci gruplarını yeniden oluşturmak.

f) Mezunların izlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

g) BİLSEM müdürünün verdiği diğer görevleri mevzuatına uygun olarak yapmak.

Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 39 - (1) Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) BİLSEM eğitim modeline ve amacına uygun olarak eğitim ve öğretim planı hazırlamak, hazırlanan planın aksayan yönlerini belirlemek ve öğretmenler kurulu toplantılarında gündeme getirmek.

b) Öğrencileri, yetenek alanlarında gösterdikleri başarılarının yanında gelişim özellikleri ile de değerlendirmede rehberlik öğretmeni ve veli ile işbirliği yapmak.

c) BİLSEM'de uygulanan programların her eğitim ve öğretim aşaması içinde ve süreç sonunda öğrencilere yönelik değerlendirmelerini yaparak rehberlik öğretmenine bildirmek,

ç) Danışman rehber öğretmeni olduğu öğrencilerin "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" kapsamında çalışma planını hazırlamak ve BİLSEM yönetimine sunmak.

d) Danışman rehber öğretmeni oldukları öğrencilerin velileri ve örgün eğitim kurumlarındaki öğretmenleri ile periyodik aralıklarla görüşmek ve görüşme sonuçlarını rehberlik öğretmenine bildirmek.

e) Alanı ile ilgili etkinliklerde gerekli olan araç gereci belirlemek ve eksik olanları idareye bildirmek.

f) Öğretmen nöbet hizmetlerini mevzuata uygun olarak yürütmek.

g) BİLSEM müdürü tarafından verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirmek.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bilim ve Sanat Merkezine Öğretmen Seçimi ve Atama

Öğretmen seçme ve atama

MADDE 40- (1) BİLSEM'e öğretmen seçimi Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlük tarafından belirlenen atama ölçütleri doğrultusunda yayımlanan kılavuz hükümlerine göre Bakanlıkça yürütülür.

(2) BİLSEM'lerin öğretmen ihtiyaçlarına göre Bakanlık herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın öğretmen seçimi yapabilir.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler" başlıklı 50'nci maddesinde belirtilen hususlar göz önüne alınarak öğretmenler, seçim sürecine başvuruda bulunur.

(4)Atamalar, başvuruda bulunan öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen en son atama alanlarına göre yapılır.

(5)Yönetici konumunda olanların bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmaları halinde yöneticilik görevleri sona erer.

(6) Ataması gerçekleştirilenlerin, eski görev yerinden ayrılmamış olmak şartıyla atama tarihinden sonra oluşan ve Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen mazeret durumlarına bağlı olarak istemeleri halinde atamaları iptal edilir.

(7) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kurumlarda geçici görevli olanlar, yurt dışı görevinde bulunanlar ile aylıksız izinli olan öğretmenlerin başvuruları kabul edilir. Ancak atamalarının yapıldığı tarihten itibaren en geç 2 ay içinde göreve başlamamaları halinde atamaları iptal edilir.

(8) Atama koşullarını taşımadıkları halde atanan veya göreve başlayanların atamaları iptal edilerek sorumlular hakkında gerekli işlem yapılır.

Hizmet içi eğitim

MADDE 41- (1) BİLSEM'de verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla her eğitim ve öğretim yılında alanlar bazında öğretmenlere ve yöneticilere Bakanlıkça yılda en az bir kez hizmet içi eğitim, seminer veya kurs düzenlenir.

Denetim

MADDE 42 - (1) BİLSEM'in denetimi Maarif Müfettişleri Başkanlıklarınca yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 43 - (1) 26.08.2015 tarihli ve 8422166 sayılı makam onayı ile yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 44- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Ekler:

Ek-1:Program Uygulama Tablosu

Ek-2:Kayıt Formu

Ek-3:Veli Muvafakat Belgesi

Ek-4:Program Tamamlama Belgesi

Ek-5 Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Kayıt Defteri

PROGRAM UYGULAMA TABLOSU EK-1

EĞİTİM PROGRAMLARI

UYUM

DESTEK-1

DESTEK-2

BYF-1 -2-3

ÖYG

1-2

PROJE

HAFTALIK ETKİNLİK/DERS
SAATİ ARALIĞI

***

4 - 12

4 - 12

4 - 12

4 - 12

2 - 8

ÖĞRENCİNİN ALMASI GEREKEN
EN AZ ALAN SAYISI

-

-

-

-

2

1

GRUPLARDAKİ ÖĞRENCİ
SAYI ARALIĞI (*****)

8 - 20

4 - 10

4 - 10

2 - 6

2 - 6

**

ALANLAR/BRANŞLAR

UYUM PROGRAMI

DESTEK -1 PROGRAMI

DESTEK-2 PROGRAMI

BYF-1-2-3 PROGRAMI

ÖYG 1-2 PROGRAMI

PROJE PROGRAMI

GENEL ZİHİNSEL YETENEK ALANINA GÖRE TANILANAN ÖĞRENCİLERİN ALABİLECEĞİ ALANLAR

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

+

+

+

-

-

*

FEN VE TEKNOLOJİ

*

*

+

+

*

*

İLKÖĞRETİM MATEMATİK

*

*

+

+

*

*

REHBERLİK

+

*

-

-

-

SOSYAL BİLGİLER

*

*

+

+

*

*

TEKNOLOJİ TASARIM

*

*

+

+

+

*

TÜRKÇE

*

*

+

+

*

*

YABANCI DİL

*

+

+

+

+

+

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

*

+

+

+

+

+

GÖRSEL SANATLAR

*

-

-

-

-

-

MÜZİK

*

-

-

-

-

-

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

*

-

*

+

+

+

BİYOLOJİ

*

-

*

+

+

+

COĞRAFYA

*

-

*

+

+

+

FELSEFE

*

-

*

+

+

+

FİZİK

*

-

*

+

+

+

KİMYA

*

-

*

+

+

+

LİSE MATEMATİK

*

-

*

+

+

+

TARİH

*

-

*

+

+

+

ALANLAR/BRANŞLAR

UYUM PROGRAMI

DESTEK -1 PROGRAMI

DESTEK-2 PROGRAMI

BYF-1-2-3 PROGRAMI

ÖYG 1-2 PROGRAMI

PROJE PROGRAMI

GENEL ZİHİNSEL YETENEK ALANINA GÖRE TANILANAN ÖĞRENCİLERİN ALABİLECEĞİ SEÇMELİ ALAN DERS/ETKİNLİK/YETENEK GELİŞTİRME ATÖLYELERİ ****

AHŞAP HOBİ ATÖLYESİ

-

+

+

+

+

+

AKIL OYUNLARI

-

+

+

+

+

+

ARKEOLOJİ

-

+

+

+

+

+

ASTRONOMİ

-

+

+

+

+

+

DİKSİYON VE HİTABET

-

+

+

+

+

+

DRAMA

-

+

+

+

+

+

ETİK

-

+

+

+

+

+

FİLOLOJİ

-

+

+

+

+

+

FOTOĞRAFÇILIK

-

+

+

+

+

+

GELENEKSEL SANATLAR ******

-

+

+

+

+

+

GİRİŞİMCİLİK

-

+

+

+

+

+

GÖRSEL SANATLAR

-

+

+

+

+

+

HAVACILIK VE UZAY

-

+

+

+

+

+

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

-

+

+

+

+

+

JEOLOJİ

-

+

+

+

+

+

KORO

-

+

+

+

+

+

LİDERLİK

-

+

+

+

+

+

MATEMATİK UYGULAMALARI

-

+

+

+

+

+

MASAÜSTÜ YAYIMCILIK

-

+

+

+

+

+

MEKATRONİK

-

+

+

+

+

+

MÜZİK

-

+

+

+

+

+

ORİGAMİ

-

+

+

+

+

+

PALEOGRAFYA

-

+

+

+

+

+

ROBOTİK

-

+

+

+

+

+

YARATICI YAZARLIK

-

+

+

+

+

+

YAZILIM GELİŞTİRME

-

+

+

+

+

+

İSTATİSTİK

-

+

+

+

+

+

VERİ MADENCİLİĞİ

-

+

+

+

+

+

DÜŞÜNME EĞİTİMİ

-

+

+

+

+

+

SERAMİK

-

+

+

+

+

+

ALANLAR/BRANŞLAR

UYUM PROGRAMI

DESTEK-1 PROGRAMI

DESTEK-2 PROGRAMI

BYF-1-2-3 PROGRAMI

ÖYG 1-2 PROGRAMI

PROJE PROGRAMI

GÖRSEL SANAT VE MÜZİK YETENEK ALANLARINA GÖRE TANILANAN ÖĞRENCİLERİN ALABİLECEĞİ TEMEL ALANLAR

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

+

-

-

-

-

-

FEN VE TEKNOLOJİ

+

-

-

-

-

-

İLKÖĞRETİM MATEMATİK

+

-

-

-

-

-

REHBERLİK

+

-

-

-

-

-

SOSYAL BİLGİLER

+

-

-

-

-

-

TEKNOLOJİ TASARIM

+

-

-

-

-

-

TÜRKÇE

+

-

-

-

-

-

YABANCI DİL

+

-

-

-

-

-

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

+

-

-

-

-

-

GÖRSEL SANATLAR

+

-

-

-

+

+

MÜZİK

+

-

-

-

+

+

GÖRSEL SANAT VE MÜZİK YETENEK ALANLARINA GÖRE TANILANAN ÖĞRENCİLERİN ALABİLECEĞİ SEÇMELİ ALAN DERS/ETKİNLİK/YETENEK GELİŞTİRME ATÖLYELERİ ****

AHŞAP HOBİ ATÖLYESİ

-

+

+

+

+

+

AKIL OYUNLARI

-

+

+

+

+

+

ARKEOLOJİ

-

+

+

+

+

+

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

-

+

+

+

+

+

DİKSİYON VE HİTABET

-

+

+

+

+

+

DÜŞÜNME EĞİTİMİ

-

+

+

+

+

+

DRAMA

-

+

+

+

+

+

ETİK

-

+

+

+

+

+

FOTOĞRAFÇILIK

-

+

+

+

+

+

GELENEKSEL SANATLAR
******

-

+

+

+

+

+

GİRİŞİMCİLİK

-

+

+

+

+

+

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

-

+

+

+

+

+

KORO

-

+

+

+

+

+

LİDERLİK

-

+

+

+

+

+

MASAÜSTÜ YAYIMCILIK

-

+

+

+

+

+

ORİGAMİ

-

+

+

+

+

+

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

-

+

+

+

+

+

SANAT FELSEFESİ

-

+

+

+

+

+

SANAT
TARİHİ

-

+

+

+

+

+

PALEOGRAFYA

-

+

+

+

+

+

SERAMİK

-

+

+

+

+

+

PROGRAM UYGULAMA TABLOSU AÇIKLAMALARI

*

UYUM, DESTEK, BYF-1, BYF-2, BYF-3, ÖYG ve PROJE aşamalarında görev alacak

öğretmenler belirlenirken tabloda (+)ile işaretli branşlara öncelik verilir. İhtiyaç halinde
(*) ile belirtilen öğretmenlere de görev verilebilir.

**

Proje çalışmalarında öğrenciler grupla çalışabilecekleri gibi bireysel olarak da projeler
hazırlayabilirler; projelerin grupla veya bireysel olarak yapılması ile ilgili karar, alan öğretmeni
ve bilsem yönetimi işbirliği ile belirlenir.

***

İki aylık süreyi geçmeyecek şekilde toplam 40 saat olarak uygulanır.

****

Temel alanlarda öngörülen ders/etkinlikleri öngörülen sürelerde almak şartıyla; seçmeli alan
ders/etkinlik/ yetenek geliştirme atölyelerinden bir veya daha fazlasını, en az 2 ders saati olarak
alabilirler. Seçmeli ders/ etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri seçiminde üst sınır aranmaz.

*****

Grupları oluşturacak öğrenci sayısına ulaşılamadığında BİLSEM yönetimi gerekli önlemleri alır.

******

Geleneksel Sanatlar atölyelerinde Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Nakkaşlık, Kitap Ciltçiliği, Çinicilik,
Telkari vb. yetenek geliştirme atölyelerine BİLSEM imkanları dahilinde yer verilir.

NOTLAR

1-BİLSEM yönetimleri imkanları dahilinde yerel fırsatları da değerlendirerek seçmeli alan
ders /etkinlik/atölyelere Genel Müdürlüğün onayını da alarak yenilerini ekleyebilir.

Tanılama sınıf seviyelerinin değişmesi, yönerge değişikliği vb. durumlarda iş bu tablo Genel Müdürlük
kararı ile güncellenebilir.

2-BYF-1 ve BYF-2 programı öncelikli ilköğretim branş öğretmenleri, BYF-3 programı ise öncelikli lise
branş öğretmenleri tarafından yürütülür. BİLSEM imkanlarına göre öncelikli branşların yeterli olmaması
halinde diğer branşlardan yararlanılır.

EK - 2

........................ BİLİM ve SANAT MERKEZİ KAYIT FORMU

ÖĞRENCİNİN

Adı - Soyadı :

Doğum Yeri/Tarihi :

Okuduğu Okul :

Sınıfı ve Okul No :

Tanılama Yılı :

BİLSEM'de Eğitime Başlama Tarihi :

VELİSİNİN

Adı - Soyadı :

Öğrenciye Yakınlığı :

Mesleği :

Ev Adresi :

İş Adresi :

Ev Telefonu :

İş Telefonu :

Cep Telefonu :

e - Mail Adresi :

............................... Bilim ve Sanat Merkezine ..../..../20... tarihinde kayıt yaptırdığım ............ ......................................................................'nın veliliğini kabul ederim. Öğrencinin BİLSEM'e devamının tarafımdan sağlanacağını kabul ve taahhüt ederim.

..../..../20... ..../..../20...

Veli İmzası ................ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü

EK-3

VELİ MUVAFAKAT BELGESİ

Velisi bulunduğum, .........................T.C. Kimlik Numaralı ......................... ..............................................'nın;...................................Bilim ve Sanat Merkezinde kayıtlı olduğu sürece Merkezinizce yapılacak kurum içi eğitim etkinlikleri ve önceden bilgilendirilmek kaydıyla kurum dışı (laboratuvar çalışmaları, gözlem gezileri, kaynak kişi ve kurum ziyaretleri, fırsat eğitimleri vb.) eğitim etkinliklerine katılmasında tarafımca hiçbir sakınca bulunmadığını kabul ve taahhüt ederim.

..../..../20...

İmza

Velinin Adı - Soyadı

EK - 4

T.C.

.................................VALİLİĞİ/ KAYMAKAMLIĞI

................................. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü

Belge Tarihi:

Belge No:

T.C. Kimlik No:

PROGRAM TAMAMLAMA BELGESİ

.................................................

....../....../20... - ....../...../20... tarihleri arasında Bilim ve Sanat Merkezimizde sürdürülen ........................................ programını başarıyla tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

.................... Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü

EK -5

.................................... BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ KAYIT DEFTERİ

EK - 5

.................................... BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİ KAYIT DEFTERİ

Resim

Düşünceler

Aldığı Ödüller ve Dereceler

Katıldığı Bilimsel Çalışmalar

Katıldığı Proje Çalımaları

Aldığı Eğitim Programı

Yetenek Alanı

Merkeze Kayıt Tarihi

Sınıfı

Devam Ettiği Okul

Doğum Tarihi ve Yeri

Ana Adı

Baba Adı

Adı ve Soyadı

Kayıt No

Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi´ni indirmek için 
tıklayınız. 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.