Atölye ve Laboratuvar Öğretmenleri Başvuru Kılavuzu
1. Genel Açıklamalar

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan 
atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin İngilizce dil yeterliliklerinin arttırılması yoluyla kendi alanlarında uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları takip etmeleri, bilgi ve becerilerini artırmaları ve bu bilgi ve becerilerini öğrencilerine aktarmalarını sağlamak amacıyla yurt dışında genel ve alanlarıyla ilgili mesleki İngilizce dil kursu almaları sağlanacaktır.

1.1. İlgili Mevzuat

1. 28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Bakanlar Kurulunun 
11 Ekim 2017 Tarihli ve 2017/10924 Sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki sayılı kararıyla kabul edilen 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ekinde 2017H020020 numaralı "Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenlerinin İngilizce Dil Yeterliliklerinin Artırılması Projesi"

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

3. Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

4. 18/01.2018 tarihli ve 75998021-774.02-E.1308795 sayılı Makam Oluru

1.2. Genel Esaslar

a) İngilizce dil eğitimlerinin tamamı yurt dışında; İngiltere, İskoçya, İrlanda, ABD, Malta 
veya Kanada ülkelerinden birinde gerçekleştirilecektir.

b) İngilizce dil eğitimleri Haziran 2018 - Ekim 2018 tarihleri arasında 12 hafta (3 ay) 
olarak planlanmıştır.

c) Eğitim süresi genel İngilizce ve mesleki İngilizce eğitimi olmak üzere toplam 360 ders 
saati olacaktır.

d) İngilizce dil eğitimine gönderilecek öğretmenlerin; yurt dışı dil eğitimi masrafları, 
gidiş-dönüş ulaşım giderleri, konaklama hizmetleri giderleri, vize ve sigorta ücretleri Bakanlıkça yapılan hizmet alımı doğrultusunda yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Ayrıca kursiyerlere Bakanlıkça belirlenen tutar üzerinden günlük ödeme yapılacaktır.

e) Yurt dışı dil eğitimi öncesi kursiyerlere Ankara’da Bakanlık tarafından belirlenen 
tarihlerde 1 ay süre ile “Hazırlık Eğitimi” verilecektir. Hazırlık eğitimine ait tüm giderleri Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

f) Kursiyerler, yurt dışında alınacak eğitim süresince eğitim aldığı ülke veya başka 
ülkelerde kurs, seminer, çalıştay, proje, toplantı, sınav vb faaliyetlerde görev almayacaktır.

2. Başvuru İşlemleri

2.1. Başvuru Şartları

Sözlü sınava katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Genel Şartlar

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (sözleşmeli öğretmenler hariç),

3) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda 
alan/bölüm/atölye ve laboratuvar şefi veya atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak Tablo-1’de belirtilen atamaya esas alanlardan birinde veya tematik Meslekî ve Teknik Anadolu liselerinde alan/bölüm/atölye ve laboratuvar şefi veya atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak fiilen öğretmenlik yapıyor olmak,

4) Başvuru günü itibariyle yöneticilik görevinde bulunmuyor olmak (Müdür, Müdür Baş 
Yardımcısı, Teknik Müdür Yardımcısı, Koordinatör Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların başvuruları dikkate alınmayacaktır),

5) Son başvuru tarihi itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında (adaylık dahil) en az 2 
(iki) yıl hizmeti bulunmak,

6) Başvuru yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 50 (Elli) yaşını doldurmamış 
olmak,

7) İlgili makamlarca yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda elde 
edilecek bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine engel bir hali bulunmamak,

8) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

9) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

10) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 
engeli bulunmamak,

11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen 
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

12) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş 
olmak,

13) Son başvuru tarihi itibariyle İngilizce dilinden son beş yıl içinde, YDS/KPDS/ÜDS’den 
en az kırkbeş (45) puan ve üzerinde puan almak ya da 25.02.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip olmak,

14) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak;

 Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, 
son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde yapılmış YDS/KPDS/ÜDS İngilizce dilinden en az kırkbeş (45) puan almış olmak kaydıyla Tablo-1’de ilan edilen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday dil puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.

 Sözlü sınava, alanlar itibariyle Tablo-1’de belirtilen kontenjan için öngörülen sayıda 
başvurunun olmaması veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde atama alanının kadro ve ihtiyaç durumuna göre atama alanları arasında sayısal olarak değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

 Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü takdirde alan bazında yurt dışına gönderilecek 
kişi sayısında değişiklik yapılabilir.

 Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 20 Nisan 2018 tarihinde Millî Eğitim 
Bakanlığı (www.meb.gov.tr) ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (mtegm.meb.gov.tr) internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 Sözlü sınav Ankara’da gerçekleştirilecek olup internet üzerinden gerekli duyurular 
yapılacaktır.

2.2. Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri

a) Adaylar 2.3. maddede yer alan başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacak ve 
okul/kurum müdürlüklerince onaylanan belgeleri 12-23.02.2018 tarihleri arasında doğrudan bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine elden teslim edeceklerdir.

b) Öğretmen Bilgi Formu hatasız, eksiksiz ve kılavuza uygun olarak doldurulacaktır.

c) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.

d) Aday, kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

2.3. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) 4 (dört) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Ek-1, okul/kurum 
müdürlüklerince onaylanacak),

b) 4 (dört) adet Öğretmen Bilgi Formu (Ek-2, okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak),

c) 3 (üç) adet yabancı dil belgesi (okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak),

d) 4 (dört) adet nüfus cüzdan fotokopisi (okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak),

e) 4 (dört) adet adli sicil ve sabıka kayıt belgesi (e- Devletten alınabilir),

f) 1 (bir) adet vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

g) 2 (iki) adet hizmet cetveli (okul/ kurum müdürlüklerince onaylanacak),

h) 2 (iki) adet atamaya esas mezun olduğu yükseköğretim programı ve fakülteye ait 
diploma ya da çıkış belgesinin fotokopisi (okul/kurum müdürlüklerince onaylanacak),

 Ek-1 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun boyutları ve içeriği 
değiştirilmeyecek, bilgilerde kısaltma yapılmayacak, formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, formlarda son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf kullanılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacak, okul/kurum müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.

 Çeşitli sebeplerle mahkeme kararı sonucunda “soyadı” değişen adayların ilgili karar 
örneği Bakanlığa gönderilecek belgeler arasına konulacaktır.

 Bilgi veya belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan olduğunun sonradan ortaya 
çıkması halinde, beyanda bulunan aday ile beyanı onaylayan okul/kurum yetkilileri hakkında idari ve hukuki işlemler başlatılacaktır.

2.4. Adaylarla İlgili Okul/Kurum Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

a) Adayların başvuru evrakını incelemek, doğru beyan edilen başvuru evrakını 12-
23.02.2018 tarihleri arasında onaylamak,

b) “Öğretmen Bilgi Formu”nu onayladıktan sonra adaya inceletmek, imzalatmak ve 1 
örneğini de okul/kurum müdürlüğünde üç yıl süreyle saklamak,

c) Öğretmen Bilgi Formundaki bilgileri belgelendirmek amacıyla aday tarafından ibraz 
edilen belge var ise bunları kontrol edip üç yıl süreyle okulda saklamak,

d) Bilgi ve belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan verdiği sonradan ortaya çıkan 
aday hakkında gerekli idari işlemi başlatmak. (Bu durumdaki adayın sınavla ilgili tüm hakları iptal edilecektir.)

2.5. Sınava Girecek Adaylarla İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

a) İl millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, en az 3 (üç) kişiden 
oluşan “İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurarak adayların başvuru evrakını incelemek ve birer örneğini 3 yıl süre ile saklamak,

b) Bilgi ve belgelerde sonradan ortaya çıkacak eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanının 
tespit edilmesi halinde aday hakkında gerekli idari işlemi başlatmak ve Bakanlığa bilgi vermek,

c) Sözlü Sınava katılacak öğretmenlerin, il düzeyindeki güvenlik soruşturmalarını 
ivedilikle yaptırmak, il genelinde sınava katılacak öğretmenlerin tamamının güvenlik kaydı yoksa “ilimizden sınava katılan öğretmenlerden güvenlik kaydı olan yoktur” ibaresini, güvenlik kaydı bulunan öğretmenlerinde bilgi ve belgelerini toplu olarak Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik eğitim Genel Müdürlüğüne ivedilikle göndermek,

d) İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenen ve başvuru şartlarını taşıyan 
adaylara ait

 1 (bir) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu ( EK-1),
 1 (bir)adet Öğretmen Bilgi Formu (Ek-2),
 1 (bir) adet yabancı dil belgesi,
 1 (bir) adet nüfus cüzdan fotokopisi,
 1 (bir) adet adli sicil ve sabıka kayıt belgesi,
 1 (bir) adet vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
 1 (bir) adet hizmet cetveli,
 1 (bir) adet branşında son mezun olunan okula ait diploma ya da çıkış belgesinin fotokopisi, en geç 19 Şubat 2018 tarihine kadar “T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı” Atatürk Bulvarı No:98 Kat:3/A Bakanlıklar/Ankara adresine ivedi olarak posta, kargo veya APS ile göndermek (Başvuru evrakı güvenlik soruşturması sonuçları beklenmeden gönderilecektir.)

e) Güvenlik soruşturmasının yapılabilmesi için gerekli olan başvuru evrakı ilgili 
emniyet birimine gönderilecektir.

f) Posta ile gönderilecek evrakın 26 Şubat 2018 mesai bitiminden önce belirtilen adrese 
ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2.6. Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar

a) Aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki olan,

b) Yanlış beyanda bulunan,

c) Başvuru süresi içinde başvuru yapmayan,

d) Başvuru belgelerine göre İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca onaylanmayan 
adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

2.7. Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirme

a) Sözlü sınav, Ankara’da yapılacaktır.

b) Adayların sözlü sınav tarihleri ve sınav yeri http://www.meb.gov.tr ve 
http://mtegm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

c) Sözlü Sınav Konuları

1. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi : 25 Puan
2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü: 25 Puan
3. İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: 25 Puan
4. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: 25 Puan

TOPLAM: 100 Puan

d) Sözlü sınava alınan her aday, yukarıdaki konu başlıkları üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

2.8. Sözlü Sınav Başarı Sıralaması

a) Adayların başarı sıralaması, sözlü sınav puanlarına göre; alanlar dikkate alınarak 
yapılacaktır.

b) Sözlü Sınav sonucunda puanı 70 (yetmiş) ve daha yukarı olan adaylar içerisinde, puan 
üstünlüğüne göre bir başarı sıralaması yapılarak, Tablo-1’de belirtilen alan ve sayıda aday başarılı sayılacak yurt dışında eğitim almaya hak kazananlar listesinde yer alacaktır. Başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan adaylar ile eşit puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi başarı sıralama listesine alınacaktır.

c) Sözlü sınav sürecinde veya duyurular yapıldıktan sonra meslek alanlarında yeni 
ihtiyaçların ortaya çıkması, ihtiyacın ortadan kalkması ya da gerekli görülmesi halinde belirlenen kontenjan sayısını azaltmaya veya artırmaya ve yedek aday belirlemeye ilgili Komisyon yetkilidir.

3. Sözlü Sınav Sonuçları

a) Sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr ve mtegm.meb.gov.tr internet 
adreslerinden duyurulacaktır.

b) Sözlü sınavdan sonra başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların sınav 
sonuçları geçersiz sayılacaktır.

c) Bir adayın belirtilen şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya şartlardan 
herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, sınavı kazanmış/ yurt dışına gönderilmiş olsa dahi sıralama listesinden çıkartılarak adayın görevlendirmesi iptal edilir.

4. Sözlü Sınav İtirazları

a) Adaylar sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun adaylara duyurulmasından itibaren 
en geç 5 (beş) iş günü içerisinde doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru ile yapacaklardır.

b) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, 
imza ve adresleri olmayan dilekçeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

c) İtirazlar Komisyonca en geç on (10) iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç adaya 
yazılı olarak bildirilir.

5. Diğer Hususlar

 Yurt dışına gönderilecek öğretmenlerin, vize işlemleri aşamasında Sağlık Kurulu 
Raporu sonucuna göre yurt dışına çıkmaya engel teşkil edecek herhangi bir hastalığı olduğunun (Hepatit B ‘Viral Hepatit – Bulaşıcı Sarılık’ vb) tespit edilmesi hâlinde, ilgili ülke makamları tarafından vize verilmediğinden yurt dışına gönderilmesi iptal edilecektir.

Başvuru Kılavuzu

Başvuru Kılavuzu Ekleri 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.