693 Sayılı KHK İle Göreve İade ve İhraç Edilen Öğretmenlerin Listesi
Kamuajans.com - 693 Sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edilenler arasında 6 öğretmen, 1 Eğitim Uzmanı (Şahsa Bağlı) toplam 7 kişi bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevine iade edilenler arasında 4 öğretmen ve 1 memur bulunmaktadır.

EK (1) SAYILI LİSTE

EK (2) SAYILI LİSTE

EK (3) SAYILI LİSTE

EK (4) SAYILI LİSTE

EK (5) SAYILI LİSTE

EK (6) SAYILI LİSTE


KHK/692 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 102 kişi ihraç edilirken, 40 kişi de göreve iade edildi.


MEB'den ihraç edilenler arasında Öğretmen, memur, Şube Müdürü, Teknisyen (Özelleştirme), Sürekli İşçi, Hizmetli unvanlarında kişiler bulunurken, listede öğretmenlerin çoğunluk olduğu dikkatlerden kaçmadı.MEB'de göreve iade edilenler arasında Öğretmen, Maarif Müfettişi, Şube Müdürü yer almaktadır.

1 SAYILI LİSTE
(İHRAÇ EDİLEN PERSONEL LİSTESİ)

2 SAYILI LİSTE
(GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ)

3 SAYILI LİSTE
(RÜTBELERİ ALINAN EMEKLİ 
TSK PERSONELİ STESİ)

4 SAYILI LİSTE
(
AÇILAN DERNEK LİSTESİ)

5 SAYILI LİSTE
(ÖĞRENCİLİK İLE İLİŞKİLERİ KESİLENLER LİSTESİ)

6 SAYILI LİSTE
(ÖĞRENCİLİKLERİ İADE
 EDİLENLER LİSTESİ)

7 SAYILI LİSTE
(MADALYA VE NİŞANLARI ALINANLAR LİSTESİ)Aylardır süren olağanüstü hal kapsamında KHK'lar yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan KHK'lar kamu görevlilerinin görevden ihraç ve iadeleri anlamında büyük önem taşımaktadır. Bunlardan bir yenisi daha bu gece Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayınlandı. Görevlerinden ihraç edilen ve iade edilen kamu görevlileri büyük bir heyecan içinde listeleri kontrol etmeye başladılar.

Karar Sayısı: KHK/689 Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.
(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.
İade hükümleri
MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.
(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.
Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler
MADDE 3 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (3) sayılı listede yer alan gazete, dergi, vakıflar, dernekler ve özel sağlık kuruluşları kapatılmıştır.
(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
(3) Ekli (4) sayılı listede yer alan dernekler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu dernekler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
Yurtdışında öğrenim görenler
MADDE 4 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.
Değişiklik hükümleri
MADDE 5 – (1) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya diğer terör örgütlerine” ibaresi ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Bu madde hükümleri 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler uyarınca gerçekleştirilen bütün kapatma işlemleri hakkında uygulanır.”
(2) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkrada belirtilen taşınmazların devredildiği üçüncü kişilerin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olması halinde, taşınmaz üzerinde aynı faaliyete devam edildiğine bakılmaksızın devir işlemleri muvazaalı kabul edilir ve tapuda ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak resen tescil edilir.
(3) Bu madde kapsamında görülmekte olan davalarda konusuz kalma nedeniyle davanın esası ve yargılama giderleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilir.”
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MEB İade EdilenlerMEB İhraç Edilenler--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KHK/688  Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 29.03.2017 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete - Mükerrer'de yayımlanmasıyla birlikte bakanlıklarda ve kamu kurumlarında kamu görevine iade edilenler ve ihraç edilenler belli oldu.

Bu akşam yayımlanan 688 Sayılı KHK ile toplam 416 kamu görevlisi görevlerine geri döndü. İhraç edilen kamu görevlileri ile görevlerine iade edilen kamu görevlilerinin listesi aşağıdaki linkte yayınlandı. 

KHK ile 416 personel görevine iade edilip, 288 yeni personel ihraç edildi


688 SAYILI KARARNAME İLE İHRAÇ EDİLEN VE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZGÖREVE İADELERİN DAĞILIMI


Danıştay Başkanlığı’ndan 3 kişi,
Sayıştay’dan 1 kişi,
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden 1 kişi,
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 76 kişi, 
Adalet Bakanlığı’ndan 15 kişi,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan 24 kişi,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2 kişi,
İller Bankası’ndan 5 kişi,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 3 kişi,
Dışişleri Bakanlığı’ndan 1 kişi,
İçişleri Bakanlığı’ndan 1 kişi,
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 24 kişi,
İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 1 kişi,
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 4 kişi,
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Personeli’nden 90 kişi,
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 2 kişi,
Milli Savunma Bakanlığı’ndan 7 kişi,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 7 kişi,
Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlardan 83 kişi, 
Ulaştırma Bakanlığı’ndan 25 kişi


İhraç Edilenlerin Dağılımı

İçişleri Bakanlığı'ndan 90 kişi,

Diyanet İşleri Bakanlığından 76 kişi,

Adalet Bakanlığından 15 kişi,

Emniyet Genel Müdürlüğünden 24 kişi,

Sağlık Bakanlığından 83 kişi

Danıştaydan 3 kişi,

Sayıştay'dan 1 kişi,

Yargıtay'dan 4 kişi,

BYEGM'den 1 kişi

SGK 24 kişi,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 2 kişi ihraç edildi.

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Fatih kir 1 yıl önce

Ben uç çocuk babasiyim 40yasindayim öğretmendir meslekten atiltim 2 yıl önce bıraktığım bir sendika yüzünden alindim biz ne yer ne iceriz Allahım bize yardim et garibaniz ne olur yardim et simit satsam satamam elimden gelmez 3 çocuğuna nasıl bakarım bilemem sen yardim et

Misafir Avatar
www 1 yıl önce @Fatih kir

bir eğitim senli olarak size yapılanlara şiddetle kınıyor ve bu haksızlıklara karşı hiç bir şey yapamamanın ezikliğini yaşıyorum

Beğenmedim (21)
Misafir Avatar
cer 1 yıl önce

BU GÜN 28 BİN ÖĞRETMEN İŞTEN ATILDI
İÇLERİNDE ALAKASIZ BİR ÇOK MAZLUM İNSAN VAR...
....
....
ADALETSİZLİK DAHA BUYUK BİR ADALETSİZLİKLE DÜZELTİLMEZ....

Misafir Avatar
Cicek 1 yıl önce

Atıldım hiç bir suçum yok oh diyenleri Allahım sana havale ettim içim yaniyor

Misafir Avatar
KUL HAKKI KUL 1 yıl önce

Kurunun yanında yaş da yandı malesef Allah ıslah etsin bu AK Parti cemiyetini ankaraya giden isimlerin bir sorguya çekilmeden bu şekilde ihraç edilmesi masum insanlar için çook büyük haktır mahşer günü bunun acısı çıkacaktır yapmamaları gerekiyordu Ak parti hakkında meclis hakkında tüm düşüncelerim değişti bu ahlaksızdır küçük bebeklerin ekonomik durumu az olan tüm günahsızların hakkını yemektir bu ahlaksızlık terbiyesizliktir Yazıklar Olsun

Misafir Avatar
kul hakki yimek bu 1 yıl önce

Bu hiç adil olmadı. Darbe öğretmenlere oldu su halde. Tayyip Erdoğan da güvenmişti ohalde yazık

Misafir Avatar
Saskin 1 yıl önce

Meslekten atılan o kadar suçsuz günahsız kardeşimiz var ki kimse görmüyor . Feto nun ikinci planı bu inşAllah mısır veya libya gibi olmadan hükümetimiz uyanır

Misafir Avatar
YAZIKLAR OLSUN 1 yıl önce

Sen masum halkın kadrosu nu boşalt kadro ilan et ondan sonra bu insanlar in ne suçu var durust işini yapması mi seytan gülüyor halimize çünkü onuda gectiniz bu yalan dünya ama öbür dünyada var

Misafir Avatar
TAHKİKAT 1 yıl önce

iyi oldu.. suçu olan herkese iyi oldu... masum kardeşlere Allah yardım etsın.. ama faal olarak örgüt içinde yer almıs her fetöcü cezasını buldu bu az bıle mal varlıklarına el konulmalı... ve en 2 yıl hapis yatmaları gerek

Misafir Avatar
gunal sarıgul 11 ay önce @TAHKİKAT

masum ınsanlara gücünüz yeter o masum ların ahı ınsAllah sızlerı boğar

Beğenmedim (5)