15 Personel Eğitim İçin Yurtdışına Gönderilecek
Sayı : 94166756-730.01 -E. 13239098

Konu : 2018 yılında Yetiştirilmek Üzere 
Yurt Dışına Gönderilecek Memurlar Hk.

İlgi: a) 27/06/2018 tarihli ve 351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

b) Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik.

İlgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına memur gönderilmesine ilişkin Bakanlığımıza kontenjan tahsis edilmiş olup lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek Bakanlığımız personeline ait kontenjan sayıları, eğitim konuları ve süreleri EK-l'de, bilgilerini artırmak üzere yurt dışına gönderilecek Bakanlığımız personeline ait kontenjan sayıları, eğitim konuları ve süreleri EK-2'de, uluslararası kuruluşlarda staj yapmak üzere yurt dışına gönderilecek personele ait kontenjan sayısı, staj konusu ve süresi EK-3 'te; staj yapılabilecek uluslararası kuruluş isimleri ise EK-4'te yer almaktadır.

Lisansüstü öğrenim, bilgilerini artırma ve staj alanlarında 5'er kişilik kontenjan tahsis edilmiş olup söz konusu kontenjanlar 2018 yılına aittir. Bu kapsamda başvuruda bulunacak adayların;

1. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri (GİH) veya Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) sınıfında görev yapıyor olması,

2. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına başvuracakların, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavının en az 70 puanına denk bir puan almış olması,

3. Bilgilerini artırmak veya uluslararası kuruluşlarda staj yapmak amacıyla başvuracakların, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (A) düzeyinde (90 ve üzeri) puan alması veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olması,

4. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına başvuracakların, ilgi Yönetmeliğin "Eğitim Görülecek Yerlerin Kesinleşmesi" başlıklı 9. maddesine göre YÖK tarafından http://www.yok.gov.tr/web/burs/yurtdisi_lisansustu_egitim internet adresinde ilan edildiği üzere Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 içerisine giren üniversitelerden kabul alması,

5. Yabancı dil belgesi için ÖSYM'nin Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesinin

6. maddesinin 3. fıkrasının (d) bendine göre sınav Türkiye'de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılan sınav sonuçları geçerli sayılacağından buna göre alınan bir dil belgesinin beyan edilmesi,

6. EK-1 ve Ek-2'de belirtilen kontenjanlara başvuracakların, adaylıklarının kaldırılmış olması şartıyla adaylık dahil en az 3 yıl; EK.-3'te belirtilen kontenjanlara başvuracakların ise adaylık dahil en az 4 yıl çalışmış olması,

7. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olması,

8. Askerlikle ilgisi bulunmaması,

9. Lisansüstü öğrenim görmek ve staj yapmak üzere başvuracakların 40 yaşını; bilgilerini artırmak üzere başvuracakların 50 yaşını tamamlamamış olması,

10. Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olması,

11. Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine göre daha önce yurt dışından geri çağırılmamış olması, gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılacak başvuru ve seçme sürecine ilişkin detaylar ise aşağıda yer almaktadır.

1. Lisansüstü öğrenim görmek, bilgilerini artırmak ve staj yapmak üzere EK- 1, EK-2 ve EK-3'te belirtilen kontenjanlara gönderilecek personeli belirlemeye ilişkin işlemler ilgi (b) Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre yarışma sınavı veya seçme usulü ile yapılacaktır.

2. Adaylar tarafından, lisans ile varsa yüksek lisans veya doktora mezuniyet belgesi örneği, hizmet cetveli, nüfus cüzdan örneği, yabancı dil belgesi, askerlik belgesi, sağlık raporu ve Türkçe ve İngilizce özgeçmişleri ile lisansüstü eğitime başvuranların üniversite kabul belgesi EK-5'te yer alan dilekçe örneği ile birlikte 18/07/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar kadrolarının bulunduğu Bakanlık Birimine/il milli eğitim müdürlüğüne şahsen teslim edilecektir.

3. İlgili Bakanlık Birimleri/il milli eğitim müdürlükleri, adayların başvuru evraklarını MEBBİS kayıtlarından alınacak ödül ve cezalara ilişkin dökümü de ekleyerek en geç 23/07/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile ulaştıracaktır.

4. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından adayların başvuru evrakları incelenecek ve inceleme sonucu başvurusu uygun görülen adayların listesi ve değerlendirme usulüne ilişkin duyurular 25/07/2018 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü "http://abdigm.meb.gov.tr/"intemet sayfasında ilan edilecektir.

5. Yurt dışına gitmeye hak kazananlarla ilgili Makam Onayı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından alınarak ilgili diğer birimlere gönderilecektir.

6. İlgi (b) Yönetmelik gereği, yurt dışına gitmeye hak kazananlardan bu hakkı kazansalar dahi yurt dışı eğitim veya staj kabul belgesi sağlanamayan adaylar yurt dışına gönderilmeyecek ve herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir. Eğitim göreceği yer kesinleşmeyen hiçbir devlet memuru yurtdışına gönderilmeyecektir.

7. Yabancı dil eğitimi için yurt dışına personel gönderilmeyecektir.

8. Lisansüstü öğrenim görmek, bilgilerini artırmak ve staj yapmak üzere yurt dışına gönderilecek personelden Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınacaktır. Bu belgeleri tamamlamayanlar yurt dışına gönderilmeyecektir.

9. Yurt dışına gönderilecek personel, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek birimde yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet görmekle yükümlü olacaktır.

10. Yurt dışına gönderilecek personel, ilgi (b) Yönetmeliğin 23. maddesinde belirtilen davranışlarda bulunmaları halinde, geri çağırılarak haklarında yasal işlem yapılacaktır.

11. Kontenjanlar dolmadığı takdirde, kalan kontenjanlar için yeni bir duyuru yapılabilecektir.

Bu çerçevede, lisansüstü eğitim görmek, bilgilerini artırmak ve staj yapmak üzere Bakanlığımız personelinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin duyuru ve diğer çalışmaların, personelin mağduriyetine yol açmayacak şekilde titizlikle yürütülmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.

Funda KOCABIYIK Bakan a.

Genel Müdür

EKLER:

EK-1: Lisansüstü Öğrenim Kontenjan Bilgileri

Ek-2: Bilgilerini Artırma Kontenjan Bilgileri

EK-3: Staj Kontenjan Bilgileri

EK-4: Staj Yapmak Amacıyla Gönderilebilecek Uluslararası Kuruluşların Listesi EK-5: Dilekçe Örneği EK-6: Özgeçmiş Formu


2018 YILINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM AMACIYLA

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI İÇİN

KURUMLARA TAHSİS EDİLEN KONTENJANLARA İLİŞKİN (I) SAYILI CETVEL

Kurumu

Sayısı

Sınıfı

Eğitim ve Öğrenimin Konusu

Süresi

Gideceği Ülke

Milli Eğitim Bakanlığı

5

GİH,

EÖH

Eğitim Bilimleri, Mülteci ve Göçmen Eğitimi,
İstatistik, Eğitim Politikaları, Bilişim Teknolojileri,
Eğitim Sistemlerinin Karşılıklı Analizi

0-24 AY

AB Ülkeleri, BM Ülkeleri,
OECD Ülkeleri

2018 YILINDA BİLGİLERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI İÇİN

KURUMLARA TAHSİS EDİLEN KONTENJANLARA İLİŞKİN (I) SAYILI CETVEL

Kurumu

Sayısı

Sınıfı

Eğitim ve Öğrenimin Konusu

Süresi

Gideceği Ülke

Milli Eğitim Bakanlığı

5

GİH,

EÖH

Eğitim Sistemlerinin
Karşılaştırmalı Analizi, Yabancı
Dil Eğitimi İçin Ülkelerin Yabancı Dil
Yeterliliği Uygulamaları,
Mülteci Ve Göçmen Eğitimi,
Uzaktan Öğrenme Uygulamaları,
Eğitim Konulu Uluslararası
Yatırım ve Hibe Anlaşmaları,
Çocuk Hakları, AİHM İçtihatları
Kapsamında Yargı Kararlarının
Değerlendirilmesi, Eğitim Yönetimi ve
Denetimi, Eğitim Finansmanı

0-6 AY

AB Ülkeleri, BM Ülkeleri, OECD Ülkeleri

2018 YILINDA STAJ YAPMAK AMACIYLA

ULUSLARARASI KURULUŞLARA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI İÇİN

KURUMLARA TAHSİS EDİLEN KONTENJANLARA İLİŞKİN (II) SAYILI CETVEL

Kurumu

Sayısı

Sınıfı

Eğitim ve Öğrenimin Konusu

Süresi

Milli Eğitim Bakanlığı

5

GİH, EÖH

Uluslararası Kuruluşlarda Staj

0-12 AY


Başvuru şartları ve detaylı bilgi için tıklayınız.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Talep 11 ay önce

Meb den 2018 eylul ayinda engelli ogretmen atamasi talep ediyoruz sizden ricam duyurun artik sesimizi