banner220

Hac Esnasında Yapılabilecek Dualar
Kamuajans.com - Arapça bir kelime olan dua, çağırmak, seslenmek, yalvarmak, yakarmak ve yardım istemek anlamlarına gelir. Dua, insanın inandığı yüce bir varlığa sığınması, ona yönelmesi ve ondan kendisine yardımcı olmasını istemesidir.

Dua, Allah’ın yüceliği karşısında, kulun aczini itiraf etmesi, Yaratıcı’dan lütuf ve yardım dilemesi demektir. Duada amaç, kişinin durumunu Allah’a arz ederek niyazda bulunmasıdır.

Nitekim Yüce Allah: “De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?” buyurmaktadır. (Furkân sûresi, 77)

Kulluğun bir ifadesi olması hasebiyle dua, 
Allah tarafından da istenen bir ameldir. Kur’an-ı Kerim’de, “Bana dua edin, duanıza karşılık
vereyim.” (Mü’min sûresi, 60) “Beni anın ki ben de sizi anayım...” (Bakara sûresi, 152) buyurulmaktadır.

Dua, yüksek sesle değil, sade bir dil ve duyarlı bir kalple yapılmalıdır. Hele hele bağıra bağıra gösterişe kaçan bir tavırla dua yapmaktan şiddetle sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz: “Sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her şeyi duyan ve gören Allah’a dua ediyorsunuz” buyurmaktadır. (Buhari, Deavat, 50)

KUTSAL İKLİMDE DUA

Duada genel olarak kıbleye dönülerek eller 
açılır ve semaya kaldırılır. Bu, kulun acziyetini temsil eder. Duanın bir çeşidi olan zikir ise, bir ayette (Al-i İmran sûresi, 3/191) işaret edildiği gibi, ayakta, oturarak, yan üstü yatarak dahi yapılabilir. Önemli olan, öz ile sözün bütünleşmesi, bedenden çok kalbin yönelmesidir. Bunun için dua ve zikrin en vazgeçilmez unsuru ihlâs, samimiyet ve içtenliktir. Duada önemli olan, herkesin içinden geldiği gibi dua etmesidir. 

Hadislerde ifade edildiği gibi “Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 1) Bunun için beş vakit namazımızın her rekatında okuduğumuz Fatiha sûresi en güzel dua ayetlerini içermektedir. Duanın en makbul ve efdal olanı; riyadan, gösterişten uzak bulunanı, icabet saatine yakın olanı ve gizlice yapılanıdır. Allah’a yakarış için belli bir zaman dilimi yoktur. Günün 24 saatinin her dakikasında dua yapılabilir. 

KUTSAL İKLİMDE YAKARIŞLAR

1. YOLCULUK

Yola Çıkarken

Yola çıkarken iki rekat namaz kılıp, ardından 
Ayete’l-Kürsi okuyup Allah’a hamd ve Rasûlullah’a salat ü selamdan sonra okunacak dua

“Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar.
Bana yardımcı bir kuvvet ver. Allahım! Yalnız senden yardım diler, yalnız sana güvenirim. Allahım! Bu işimi ve yolculuğumu kolaylaştır. Bana, dilediğimden fazla iyilik lütfet. Her türlü kötülüğü benden sav. Rabbim! Gönlüme genişlik, işlerime kolaylık ver.

Allahım! Kendimi, dinimi, ailemi, yakınlarımı, 
dünyada ve ahirette bize lütfettiğin nimetlerin hepsini sana emanet ediyorum. Ey keremi bol Rabbim! Bizi her türlü kötülükten koru.”

Vasıtaya Binerken

“Allah’ın adıyla (biniyorum). O’nun adıyla yürür, O’nun adıyla dururuz. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bunu bize lütfeden Allah, her türlü noksandan uzaktır. Onun lütfu olmasaydı, biz buna güç yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.

Allahım! Bu yolculuğumuzda senden iyilik, 
takva ve rızana uygun işler istiyoruz. Allahım! Yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Uzağını yakın eyle. Allahım! Yolculukta sahibimiz, ailemize vekilimiz sensin. Allahım! Yolculuğun sıkıntılarından, kötü duruma düşmekten, dönüşte malımı ve ailemi kötü bir durumda bulmaktan sana sığınırım.”

2. İHRAMA GİRERKEN VE İHRAMLI İKEN OKUNACAK ZİKİRLER

İhrama girerken ve girdikten sonra bolca telbiye, 
tekbir, tehlil, tesbih ve salavat okunur.

Telbiye

(Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ 
şerîke leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk, lâ şerîke lek)

“Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur! 
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!

Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Tekbir

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.”


Tehlil

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter.”


Tesbih

“Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet,
şanı yüce olan Allah’a aittir.” 

Veya kısaca:

“Allah, her türlü noksandan uzaktır. Ona hamd ederim. Yüce Allah her türlü noksandan uzaktır.”

Salavat-ı Şerife

“Allahım! Peygamberimiz Hz.Muhammed’e salat ve selam eyle!”

Yahut:

“Allahım! Hz. İbrahim ve ailesine salat ve selam eylediğin gibi, Hz.Muhammed ve ailesine de salat ve selam eyle! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.”

“Allahım! Hz. İbrahim ve ailesini mübarek 
kıldığın gibi, Hz.Muhammed ve ailesini de mü- barek kıl! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.”


3. MEKKE’YE GİRİŞTE/HAREM BÖLGESİNE VARINCA

“Allahım! Burası senin güvenli kıldığın Harem bölgendir. Burayı Harem kıldığın gibi benim vücudumu da Cehennem ateşine haram
kıl! Kullarını dirilteceğin gün, beni azabından emin eyle, beni dostlarından ve sana itaat edenlerden eyle.”

Mescide Girerken

“Kovulmuş şeytanın şerrinden Yüce Allah’a, onun üstün zatına ve ezeli otoritesine sığınırım. Allah’ın adıyla giriyorum. Salat ve selam Allah’ın elçisinedir. Allahım! Günahlarımı bağışla, bana rahmet kapılarını aç.”

Kâbe’yi Görünce

“Allahım! Bu Kâbe’nin şerefini, yüceliğini, saygınlığını ve heybetini artır. Hac ve umre yapanların şerefini, saygınlığını ve iyiliğini de artır. Allahım! Sen esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey Rabbimiz! Bizi esenlikle yaşat.”


Zemzem İçerken

“Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü dert ve hastalığa karşı şifa niyaz ediyorum.”

Mescitten Çıkarken

“Allah’ın adıyla çıkıyorum. Salât ve selam Allah’ın elçisinedir. Allahım, bana nimetlerinden vermeni istiyorum. Beni kovulmuş şeytanın şerrinden koru!”


4. TAVAF

Tavafta her şavtın başında şu duanın okunması 
güzel olur:

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak
işte buradayım. Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.”

Tavafta Yemen köşesi ile Hacer-i Esved kö
şesi arasında şu dua okunur:

“Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi!
Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”


Tavafın Şavtları

1. Şavt:

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak
işte buradayım… Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir. Rabbimiz, tavafımızı kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin. Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lütfeyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Sen tövbeleri çok kabul edersin ve çok merhametlisin. Allahım! Sen kullarını kutsal beytini ziyarete çağırdın. Ben de Senin rızanı istemeye geldim. Sen bunu bana nasip ettin. Beni bağışla, bana merhamet et, bana sağlık ve afiyet ver ve beni affet. Senin her şeye gücün yeter.

Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahları
mızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”


2. Şavt:

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak
işte buradayım. Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir. Rabbim! Gönlüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Rabbim! Ben kendime zulmettim, beni bağışla. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü noksandan uzaksın. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Rabbim! Beni bağışla ve merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin.

Rabbim! İlmimi artır ve beni salihlere erdir. Allahım! Ben Senin kulun ve ziyaretçinim. Her ziyaretçinin, ziyaret edilen üzerinde bir
hakkı vardır. Sen ise ziyaret edilenlerin en hayırlısısın. Beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni ve beni cehennem ateşinden azad etmeni niyaz ediyorum. Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”


3. Şavt:

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak
işte buradayım. Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir. Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka hüsrana uğrarız. Allahım! Senden rahmetini çekecek tutum ve davranışları, bağışlamanı sağlayacak çabaları her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennete kavuşmayı ve cehennemden kurtuluşu niyaz ediyorum. Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin. Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla, şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

4. Şavt:

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak
işte buradayım… Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir. Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiç bir ilah yoktur. Beni yaratan Sensin. Ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince Sana verdiğim söz ve ahdime bağlı kalacağım. İşlediğim günahların şerrinden Sana sığınıyorum.
İhsan ettiğin nimetleri ikrar ediyor, günahlarımı itiraf ediyorum. Beni bağışla. Çünkü Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. İnkârcı toplumlara karşı bize yardım et! Allahım! Günahlarımızı bağışla. Bize merhamet et. Kusurlarımızı biliyorsun, bunları affet. Çünkü sen mutlak güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”


5. Şavt:

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak
işte buradayım… Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce azamet sahibi Allah’a aittir. Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz sen duaları işitensin. Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı kabul eyle! Rabbim! Bana hayırlı nesiller lütfet. Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni salihler arasına dahil eyle. Rabbim! Beni bereketli bir yere yerleştir. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Allahım! Bize imanı sevdir ve onu güzel göster. Küfrü, doğru yoldan sapmayı ve Sana karşı gelmeyi gözümüzde çirkinleştir. Bizi doğru yolda olanlardan eyle. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”


6. Şavt:

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak
işte buradayım… Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir. Allahım! Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve beni Senin sevgine eriştirecek işleri sevmeyi niyaz ediyorum. Ey kalpleri evirip çevirmek elinde olan Rabbim! Kalbimi dininde sabit kıl. Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlamlaştır. İnkârcı toplumlara karşı bize yardım et! Rabbimiz! Bizi inkârcıların baskı ve şiddetine maruz bırakma! Rabbimiz, bizi bağışla. Şüphesiz sen mutlak güç ve hikmet sahibisin. Allahım! Şüpheden, şirkten, münafıklıktan, haktan ayrılmaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. iyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”


7. Şavt:

“Bismillahi Allahü ekber! Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak
işte buradayım… Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce azamet sahibi Allah’a aittir. Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl. Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde bize çıkış yolunu göster. Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz gerçekten sana yöneldik. Allahım! Senden kâmil îman, doğru ve kesin bilgi, bol helâl ve temiz rızık, Sana karşı derin saygılı bir kalp, Seni anan bir dil, katıksız bir tevbe ve faydalı ilim niyaz ediyorum. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!”

Tavaf Namazından Sonra

Allahım! Her çeşit övgü Sanadır, her çeşit olgunluk Senindir. Her çeşit yücelik Senindir. Her çeşit kusursuzluk Sana aittir. “Rabbimiz! Tavafımızı ve namazımızı bizden kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin. Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlamlaştır. İnkârcı topluma karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma! Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar. Ey Rabbimiz! Bize bol sabır ver ve bizim canımızı müslüman olarak al. Rabbimiz! Bizi inkârcıların elinde fitneye düşürme! Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz sen mutlak güç ve hikmet sahibisin. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatır. Tövbe edenleri ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun.

Allahım! Geçmişte işlediğim bütün günahlarımı bağışla. Gelecektede günah işlemekten beni koru. Ey büyük lütûf sahibi, bana Senin razı olacağın salih ameller işlemeyi nasip eyle. Allahım! Ben senin kulunum. Birçok günahlarla ve kötülüklerle huzuruna geldim. Burası ise
cehennem ateşinden sana sığınma makamıdır. Beni bağışla. Çünkü sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Allahım! Şu kutsal makamında bizim bağışlamadığın hiç bir günahamızı, kapatmadığın hiç bir ayıbımızı, gidermediğin hiç bir sıkıntımızı, ödenmedik hiç bir borcumuzu, dünya veya ahirete ait olup hoşnut olduğun, bizim için yararlı ihtiyaçlardan karşılanmadık hiç bir ihtiyacımızı bırakma.


5. SA’Y


1. Şavt:

“Bismillah! Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Allah yücedir. Her türlü hamd ve övgü O’na mahsustur. Şanı yüce olan Allah’ı akşam sabah övgüyle anar ve O’nu bütün eksikliklerden uzak görürüm. Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin. Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle.
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lütfeyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olan ancak sensin. Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl. Allahım! Kusursuz bir iman, doğru ve kesin bir inanç, bol, helal ve temiz rızık, haşyet dolu bir kalp, zikreden bir lisan ve asla bozmayacağım bir tövbe niyaz ediyorum. Allahım! Senden bildiğim bilmediğim şu anki ve gelecekteki tüm iyilikleri niyaz ediyorum. Bildiğim bilmediğim şu anki ve gelecekteki bütün kötülüklerden de Sana sığınıyorum. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak her türlü söz eylem ve davranışı diliyorum. Cehennemden ve cehenneme yaklaştıracak her türlü söz, eylem ve işten de Sana sığınıyorum. Senden kulun ve elçin Muhammed Aleyhisselamın istediği iyilikleri istiyorum. Kulun ve elçin Muhammed Aleyhisselamın sığındığı bütün kötülüklerden de Sana sığınıyorum. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.”

2. Şavt:

“Bismillah! Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Allahım! Sen hükümransın. Senin hiç bir ortağın yoktur. Sen eşsizsin, hiç bir dengin yoktur. Senden başka her şey son bulacaktır. Rabbimiz! Senin indirdiğin (vahy)e iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inanın!” diye imana çağıran (Kur’an)ı işittik ve iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiğin şeyleri bize de ihsan et ve kıyamet gününde bizi rezil etme; şüphesiz sen vadinden dönmezsin. Allahım! Beni helalinden yeterince lütfet ki harama bulaşmayayım. Beni Sana itaatle meşgul et ki günahlara dalma fırsatım kalmasın. Bana lütfûndan bolca ver ki başkasına muhtaç olmayayım. Allahım! Beni en güzel ahlaka eriştir. Buna Senden başka kimse eriştiremez. Benden kötü ahlâkı uzak tut. Bunu Senden başka kimse uzak tutamaz. Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada
iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Sözünü yerine getirmiş, kuluna yardım etmiştir. Tek başına düşmanlarını hezimete uğratmıştır.”

3. Şavt:

“Bismillah! Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.
Yeri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi bilen Allahım! Her şeyin Rabbi ve sahibi, şehadet ederim ki tek Senden başka hiç bir ilah yoktur. Senin hiç bir ortağın da yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve çağrısından, kendi aleyhime bir kötülük işlemekten yahut ta bir müslümana böyle bir kötülük taşımaktan Sana sığınırım. Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen mutlak güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbim! Beni, bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi işlere yönelt ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat! Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-babamı ve bütün müminleri bağışla. Rabbim! Annem babam, küçükken beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara acı. Allahım! Beni nefsime bırakırsan, bir takım zaaflara, açıklara, günahlara ve hatalara terketmiş olursun. Halbuki ben ancak Senin rahmetine güveniyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları Senden başka kimse bağışlayamaz. Tövbemi kabul buyur. Şüphesiz Sen tövbeleri kabul eder ve çok merhamet edersin.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur, öldürür. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.”


4. Şavt:

“Bismillah! Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Ey mülkün sahibi Allahım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın, dilediğini aziz eder dilediğini zelil edersin. Hayır, yalnız Senin elindedir. Senin her şeye gücün yeter. Senden değişip bozulmayan yok olup kaybolmayan kalıcı nimetler diliyorum. Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl. Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde bize çıkış yolu göster. Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz gerçekten sana yöneldik. Allahım! Senden bildiğim bilmediğim tüm iyilikleri istiyorum. Bildiğim bilmediğim tüm kötülüklerden de Sana sığınıyorum. Allahım! Senden salih insanların istediği tüm iyilikleri diliyorum. Salih insanların Sana sığındığı tüm kötülüklerden de Sana sığınıyorum. Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O, vadini yerine getirmiştir. Kuluna yardım etmiştir. Tek başına düşmanları hezimete uğratmıştır.”


5. Şavt:

“Bismillah! Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.
Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı süreklidir! Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve
bize acı. Sen en iyi bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurlarımızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allahım! Beni İslam’a eriştirdiğin gibi müslüman olarak ölünceye dek ondan koparmamanı niyaz ediyorum. Allahım! Sana karşı görevlerimde birçok eksiğim var. Yaratıklarının da üzerimde birçok hakkı bulunmaktadır. Allahım! Sana karşı olan eksikliklerimi bağışla. Yaratıklarına karşı olanlardan da beni kurtar. Bana helali ver, harama
muhtaç olmayayım. İbadetinle meşgul et, günaha düşmeyeyim. Lütfunu ver, başkasına muhtaç olmayayım. Ey bağışlaması bol olan Rabbim! Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd, ona mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.”


6. Şavt:

“Bismillah! Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.
Allahım! Hidayet nasip ettiğin kişilerle birlikte bana da hidayet ver. Sıhhat ve afiyet verdiklerin içinde bana da afiyet ver. Dost edindiklerin içinde beni dost edin. Bana verdiğini bereketli kıl. Şer olarak yarattıklarından beni koru. Şüphesiz Sen hüküm veren fakat aleyhine hüküm verilemeyensin. Sana dost olan zelil olmaz. Sana düşman olan da aziz olmaz. Rabbimiz! Sen çok mübarek ve çok yücesin. Verdiğin her türlü hükümden dolayı hamd Sana mahsustur. Senden af diliyor ve Sana tövbe ediyoruz. Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz
sen duaları işitensin. Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı kabul eyle! Ey Rabbim! Bana hikmet bahşet ve beni salihler arasına kat. Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle. Sonra gelenler arasında beni doğrulukla anılanlardan eyle. 

Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni
salihlere dahil eyle.
Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurları-
mızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen
güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada
iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem
azabından koru.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O, vadini yerine getirmiştir. Kuluna yardım etmiştir.
Tek başına düşmanları hezimete uğratmıştır.”

7. Şavt:

“Bismillah!
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.
Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak
bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey
Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri
de yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!
Sen bizim Mevlâmızsın. İnkârcı topluma karşı
bize yardım et.
Rabbim! Bizi bağışla, merhamet et, kereminle
bizi affet. Bilmediklerimizi de, kusurları-
mızı da sen biliyorsun, onları affet. Çünkü sen
güç ve kerem sahibisin. Rabbimiz! Bize dünyada
iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem
azabından koru.
Allahım! Beni hidayetinle doğru yolda daim
eyle. Takva ile tertemiz kıl. Bana bu dünyada da
ahirette de affınla muamele et.
Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra
kalplerimizi kaydırma, bize rahmetinden ver.
Şüphesiz sen çok bağışlayansın.
Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı
sağlamlaştır. İnkârcı toplumlara karşı
bize yardım et.
Allahım! Senin bağışlaman, benim günahlarımdan
daha geniş. Rahmetin, benim amelimden
daha umut verici. Allahım! Sen affedicisin,
affetmeyi seversin, beni affet.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir.”

Sa’yden Sonra Merve’de

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi
dininde sabit kıl.
Allahım! Senden, beni rahmetine ulaştıracak
ve bağışlamana vesile olacak şeyleri, her türlü
günahtan uzak kalmayı ve sonunda Cennete kavuşup
Cehennem ateşinden kurtulmayı diliyorum.

Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve yeterlilik
vermeni niyaz ediyorum.
Allahım! Zikir, şükür ve sana güzelce ibadet
hususunda bana yardım et.
Allahım! Bana, bildiğim bilmediğim bütün
iyilikleri vermeni niyaz ediyorum. Bildiğim bilmediğim
bütün kötülüklerden de sana sığınıyorum.

Allahım! Cenneti ve beni cennete ulaştıracak
her türlü söz ve davranışı nasip etmeni niyaz
ediyorum. Cehennemden ve beni ona götürecek
her türlü söz ve davranıştan da sana sığınıyorum.”


6. ARAFAT
Arafat’a Çıkarken

“Allahım! Ümidim yalnızca sensin ve yalnızca
sana dua ediyorum. Beni umduğum güzel
şeylere ulaştır. Günahlarımı bağışla. Sana itaat
edenlere lütfettiklerinden bana da ihsan eyle.
Şüphesiz ki sen, her şeye gücü yetensin.
Allah büyüktür. Hamd sınırsız bir şekilde ona
mahsustur. Sabah akşam, Allah her türlü noksandan
uzaktır.

“Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin,
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.” 

Mina’dan Arafat’a Hareket Edince

“Allahım! Yalnızca sana yöneldim ve yalnızca
senin rızanı istiyorum. Günahlarımı ba-
ğışla. Haccımı kabul eyle. Bana merhamet et.
Ümidimi boşa çıkarma. Şüphesiz sen, her şeye
gücü yetensin.
Allahım! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin,
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Arafat Duaları

“Bismillahirrahmanirrahim.
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur
Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim
buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet
de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın
yoktur.
Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Hamd Allah’a
mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce olan Allah’a aittir.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir,
hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir.
Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm,
hesap ve ceza (ahiret) gününün mâliki Allah’a
mahsustur.
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız
senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin
yoluna ilet.
Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna
değil.
Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphesiz
ki sen her şeyi işiten ve bilensin.
Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle.
Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet
lütfeyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster,
tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok
kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin.
Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı
bağışla ve bizi Cehennem ateşinden
koru.
Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve
Hz. Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber
yaz.
Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inanın!”
diye imana çağıran davetçiyi (Kur’an’ı) işittik
ve iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı
bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle
beraber al. Rabbimiz! Peygamberlerine vadetti-
ğin şeyleri bize de ihsan et ve kıyamet gününde bizi rezil etme; şüphesiz sen vadinden dönmezsin.
Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak
bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey
Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri
de yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!
Sen bizim Mevlâmızsın. İnkârcı topluma karşı
bize yardım et.
Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra
kalplerimizi saptırma, bize rahmetinden ver.
Şüphesiz sen çok bağışlayansın.
Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki
aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı
sağlamlaştır. İnkârcı topluma karşı bize
yardım et.
Rabbimiz! Bizi inkârcıların elinde fitneye dü-
şürme! Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz sen
güç ve hikmet sahibisin.
Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun
baskı ve şiddetine maruz bırakma! Bizi rahmetinle
o kâfirler topluluğundan kurtar.
Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer
bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen,
mutlaka hüsrana uğrayacağız.

Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize
merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin.
Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca
sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.
Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla,
şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
Rabbim! Gönlüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.
Rabbim! Muhakkak ki ben kendime zulmettim,
beni bağışla.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü
noksandan uzaksın. Muhakkak ki ben zalimlerden
oldum.
Rabbim! Bağışla, merhamet buyur. Sen en iyi
merhamet edensin.
Rabbim! İlmimi artır ve beni salihlere erdir.
Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz
sen duaları işitensin.
Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri,
namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı
kabul eyle!
Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak
eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine
önder kıl.
Rabbim! Bana hüküm ve hikmet ver ve beni
salihlere erdir.
Rabbim! Beni bereketli bir konuma yerleştir.
Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.
Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni
salihler arasına dahil eyle.
Ey Rabbimiz! Bize bir rahmetinden ver ve
işimizde bize çıkış yolunu göster.
Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz.
Biz gerçekten sana yöneldik.
Ey Rabbimiz! Bize bol sabır ver ve bizim canımızı
müslüman olarak al.
Rabbimiz! Bize bol sabır ver. Yolunda ayaklarımızı
sabit kıl ve inkârcı topluma karşı bize
yardım et.
Rabbim! Şeytanların yönlendirmelerinden ve
bana yaklaşmalarından sana sığınırım.
Rabbim! Bana lütfettiğin nimete karşılık olarak,
asla mücrimlere arka çıkmayacağım.
Rabbim! Beni zalimler toplumuna dahil
etme.
Rabbim! Bozguncular topluluğuna karşı bana
yardım et. 
Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her
şeyi kuşatır. Tövbe edenlerin ve senin yoluna
uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından
koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından,
eşlerinden ve soylarından iyi olanları da,
vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen
mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi
kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun.

Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin
nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi
işler yapmaya yönelt ve beni rahmetinle salih
kullarının arasına kat!
Rabbim! Annem babam, küçükken beni nasıl
yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara acı.
Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-babamı
ve bütün mü’minleri bağışla.
Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını
uzaklaştır, gerçekten onun azabı süreklidir!
Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve
bize acı. Sen en iyi bağışlayansın.
Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman
etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma!
Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin,
çok merhametlisin.
Ey Rabbim! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından
koru.
Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi
dininde sabit kıl.
Allahım! Seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi
ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bana
nasip etmeni niyaz ediyorum.
Allahım! Bize imanı sevdir ve onu bize güzel
göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret
ettir. Bizi doğru yolda olanlardan eyle.
Allahım! Sen benim Rabbimsin. Senden
başka hiçbir ilah yoktur. Beni yaratan sensin,
ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim
söz ve ahdime bağlı kalacağım. İşlediğim
günahların şerrinden sana sığındım. İhsan etti-
ğin nimetleri ikrar ediyorum, günahlarımı da itiraf
ediyorum. Beni affet; çünkü senden başka
hiç kimse günahları affedemez.
Allahım! Senden, bildiğim ve bilmediğim
geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki
tüm şerlerden de sana sığınıyorum.
Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz,
fiil ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden
ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve
amelden de sana sığınıyorum. Allahım! Kulun
ve elçin Hz.Muhammed’in senden istediği
bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve
elçin Hz. Muhammed’in sana sığındığı bütün
şerlerden ben de sana sığınıyorum.
Allahım! Beni işlerin en güzeline ve ahlâkın
en güzeline eriştir. Bunlara ancak sen eriştirirsin.
Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru.
Bunlardan da beni ancak sen korursun.
Allahım! Bana helal ile yetinerek haramdan
sakınmayı, sana itaatle yetinerek günahlardan
uzak kalmayı nasip et ve lütfunla beni başkalarına
muhtaç etme.
Allahım! Beni öyle bir bağışla ki, iki cihanda
da durumum düzelsin. Bana öyle bir rahmet et
ki, iki cihanda da mutlu olayım. Öyle içten bir
tövbe nasip et ki, onu bir daha ebediyen bozmayayım
ve bana öyle bir istikamet ver ki ebediyen
bu doğrultudan sapmayayım. 
Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her
derde deva niyaz ediyorum.
Allahım! Dini-dünyevi hayatım ile ailem ve
malım için Senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.

Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve yeterlilik
vermeni niyaz ediyorum.
Allahım! Senden teslim olmuş bir kalb ve
doğru bir lisan niyaz ediyorum.
Allahım! Senden sıhhat, iffet, emanet, güzel
ahlâk ve takdire rıza vermeni niyaz ediyorum.
Allahım! Senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri
terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağış-
lamanı ve bana merhamet etmeni niyaz
ediyorum.
Allahım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten,
doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan
sana sığınırım.
Allahım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslâm’ın
emir ve yasaklarına karşı gelmekten, mü-
nafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlâktan
sana sığınırım.
Allahım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten,
tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana
sığınırım.
Allahım! Zulmetmekten de, zulme uğramaktan
da sana sığınırım.
Allahım! Günahtan, Cehennem azabından,
kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin
fitnesinden sana sığınırım.
Allahım! Çekilmez belalardan, isyana düş-
mekten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindirecek
musibetlerden sana sığınırım.
Allahım! Verdiğin nimetlerin son bulmasından,
verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden,
azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından
sana sığınırım.
Allahım! Günahlardan ve masiyetlerden sana
sığınırım.
Allahım! Günün, gecenin ve her anın kötülü-
ğünden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana
sığınırım.
Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gizli ve açık
her şeyi bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allahım!
Senden başka hiçbir ilah olmadığına şehadet
eder, nefsimin şerrinden, şeytanın ve
tuzaklarının şerrinden sana sığınırım.

Allahım! Sen ‘Bana dua edin, duanıza karşı-
lık vereyim’ buyurdun. Sen asla vadinden dönmezsin.
Beni İslam’a ilettiğin gibi, Müslüman
kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip
eyle.
Allahım! Bana sıhhat, iffet, emanet, güzel
ahlâk ve takdire rıza vermeni istiyorum.
Allahım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan,
dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle.
Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin
sakladıklarını bilirsin.
Allahım! Hayatta kaldığım sürece masiyetleri
terk etmem konusunda bana acı! Gereksiz
sıkıntılara düşmemem konusunda da bana acı!
Bana, rızana ulaştıracak basiret ver.
Allahım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan
emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan,
solumdan ve üstümden (gelebilecek her türlü
tehlikeye karşı) muhafaza buyur.
Allahım! Ansızın altımızdan gelecek bir tehlike
ile helak olmaktan da sana sığınırım.
Allahım! Beni, güzellikler işledikleri zaman
sevinenlerden, kötülük işlediklerinde de bağış-
lanma dileyenlerden eyle!
Allahım! Bedenime sağlık ve afiyet ver. Allahım!
Kulağıma sağlık ve afiyet ver, Allahım!
Gözüme sağlık ve afiyet ver. Senden başka hiç-
bir ilah yoktur.
Allahım! Geçmişte işlediğim tüm günahlarımı
bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında
da beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana
razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.
Allahım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile
olsa nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri
benden çekip alma.
Allahım! Gizli veya açık olarak geçmişte iş-
lediğim ve gelecekte işleyebileceğim ve senin
benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı ba-
ğışla. Sen dilediğini öne alır, dilediğini geri bı-
rakırsın. Senin her şeye gücün yeter. Senden
başka hiçbir ilah yoktur.
Allahım! Kalbimin frekanslarını zikrine aç.
Sana ve Rasulüne itaat etmeyi ve kitabınla amel
etmeyi nasip eyle.
Allahım! Bana öğrettiklerinden yararlanmamı
nasip eyle, bana faydalı olacak şeyleri
öğret ve yarar sağlayacak ilim lütfeyle.
Allahım! İlmimi artır. Beni hidayete ulaştırdıktan sonra kalbimi eğriltme. Bana rahmetinden
lütfet. Muhakkak ki sen çok lütufkârsın.
Allahım! Bana lütfettiğin rızkı bereketli kıl
ve beni kanaatkâr eyle. Elde edemediklerimin
yerini hayırlı bir şekilde doldur.
Allahım! Bana takva ver ve beni arındır. En
iyi arındıran sensin. Sen benim yardımcım ve
mevlamsın.
Allahım! Günahımı bağışla, rızkımı bollaştır
ve verdiğin rızkı hakkımda bereketli kıl.
Allahım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel
eyle. Bizi dünya perişanlığından ve Ahiret azabından
koru.
Allahım! Birbirimize karşı kalplerimizi ısındır
ve aramızı düzelt. Bizi barış yollarına ilet.
Karanlıklardan aydınlığa kavuştur. Bizi gizli ve
açık bütün kötülüklerden koru.
Allahım! Bize bol bereket, rahmet, iyilik ve
rızık ver.
Allahım! Bizi bağışla. Bize merhamet et ve
tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz sen tövbeleri
çok kabul eden ve çok merhamet edensin.
Allahım! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin
gibi, Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de rahmet et. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.
İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi;
Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesini mübarek
kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.
Allahım! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin
gibi, Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de
rahmet et. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın
gibi; Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesini mü-
barek kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.”

Arafat’tan Müzdelife’ye İnerken

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah bü-
yüktür.
Allahım! Yalnızca sana yöneliyorum. Tek
ümidim sensin. Hac vazifelerimi kabul buyur.
Beni muvaffak eyle. Burada bana istediğimden
daha da fazla hayırlar ihsan eyle. Ümidimi boşa
çıkarma. Şüphesiz ki sen, her şeye gücü yetensin.

Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur!
Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin,
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

7. MÜZDELİFE VAKFESİNDE

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir.
Hamd ona mahsustur. O, her şeye gücü yetendir.
Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur!

Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur!
Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin,
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.
Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından
koru.
Allahım! Hamd bütünüyle sana mahsustur.
Bütün mükemmellik sana aittir. Yücelik bütü-
nüyle senindir. Büyüklük bütünüyle sana aittir.
Allahım! Nimetler sayısınca sana hamd
olsun. Bildiğim bilmediğim bütün nimetlerinden
dolayı, yüce zâtına layık bildiğim bilmedi-
ğim bütün övgülerle her durumda sana hamd
ederim.
Allahım! Peygamber efendimize ve onun âilesine
salat ü selam olsun.
Allahım! Şimdiye kadar işlediğim günahlarımı
bağışla. Bundan sonra günahlardan beni
koru. Ey lütuf ve azamet sahibi! Razı olacağın
iyi işler yapmamı bana nasip eyle.
Allahım! Arafat’ı görmeyi ve orada vakfe
yapmayı bize nasip ettiğin gibi, burada da gösterdiğin
şekilde seni anmayı bize nasip eyle.
Bizi bağışla. Bize merhamet eyle. Nitekim “Arafat’tan indiğinizde, Meş’ar-ı Haram”ın bulunduğu
yerde (Müzdelife’de), Allah’ı zikredin.
Onu, size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz
daha önce yanlış yolda idiniz. Sonra insanların
akın ettiği yerden siz de akın edin. Allah’tan ba-
ğışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır,
çok merhamet edendir.” sözünle bunu bize
vadetmiştin. Senin vadin ise haktır.
Allahım! Bu mübarek yerde tüm hayırları
bana lütfetmeni, durumumu bütünüyle düzeltmeni,
dostlarına lütfettiğin şeyleri bana da ihsan
etmeni ve tüm şerleri benden uzaklaştırmanı
niyaz ediyorum. Çünkü bunu senden başka hiç
kimse yapamaz, bunun en iyisini sen yaparsın,
Ey merhametlilerin en merhametlisi!
Allahım! Beni kovulmuş şeytandan koru.
Her türlü kötülükten muhafaza buyur. Bana yeterince
rızık ver ve bunu hakkımda bereketli kıl.
Allahım! Beni sana yol bulanların en iyilerinden
eyle. Ey Âlemlerin Rabbi! Sana kavu-
şuncaya kadar beni bu dosdoğru yoldan
ayırma.”

8. MİNA’DA

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Bizi hidayete
ulaştıran Allah büyüktür. Hamd, bizi nimetlerle
donatan Allah’a mahsustur.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona
mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de
O’dur. Hayır ancak onun elindedir. O, her şeye
gücü yetendir. 
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. İnkârcıların
hoşuna gitmese de biz, yalnızca ona bağlanıp
ancak ona kulluk ederiz.
Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahları-
mızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.
Hamd, beni sağ salim buraya ulaştıran, beni
İslâm ve imanla şereflendiren ve beni Muhammed
Aleyhisselamın ümmetinden eyleyen Allah’a
mahsustur.
Allahım! Veli kullarına lütfettiğin şeyleri
bana da ihsan etmeni ve beni salih kullarından
eylemeni niyaz ediyorum. Ey merhamet edenlerin
en merhametlisi!
Allahım! Hüsrana uğramaktan, günahtan,
mahrumiyetten, aklım ve dinim hususunda musibete
düşmekten sana sığınırım.
Rabbim! Şeytanların yönlendirmelerinden ve
bana yaklaşmalarından sana sığınırım.”

Cemerata Taş Atarken
“Allah’ın adıyla! Allah büyüktür! Kahrolsun
şeytan ve taraftarları!
Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahları-
mızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.
Amellerimizi salih ve makbul eyle. Onları bitmez
tükenmez bir kazanca dönüştür.
Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.”
Kurban Keserken
“Allah’ın adıyla! Allah büyüktür! Allahım!
(Bu kurban da dahil sahip olduğum ne varsa
hepsi) sendendir. (Bu kurban da) senin rızan
içindir. Benim bu ibadetimi kabul buyur.
Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü,
gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a
ortak koşanlardan değilim.
Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim
de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin
Rabbi Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.
İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların
ilkiyim.”

Saçlarını Tıraş Ederken

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.
Bizi doğru yola ileten Allah’a hamdolsun.
Bize verdiği nimetlerden dolayı da Allah’a hamdolsun.

Allahım! Bütün varlığım sana aittir. Haccımı
kabul buyur. Günahlarımı bağışla. Beni ve haccını
eda edip saçlarını kestiren ve kısaltan bütün
müminleri bağışla, Ey bağışlaması bol olan!
Amin.”

İhramdan Çıktıktan Sonra

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.
Hamd, hac görevlerimizi yerine getirmemizi
sağlayan Allah’a mahsustur. Allahım! İmanımızı
güçlendir. Bize hiçbir tereddüt taşımayan bir
inanç ver. Bize başarı ver ve yardım et. Bizi, annelerimizi,
babalarımızı ve bütün Müslümanları
bağışla.”

Teşrik Günlerinde Mina’da

“Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah’tan
başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah
büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur.
Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a
mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı
yüce olan Allah’a aittir.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir.
O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir.
Hamd ona mahsustur. O’nun her şeye gücü
yeter.”

9. VEDA TAVAFINDAN SONRA

“Hamd, hac görevlerimizi yerine getirmemizi
sağlayan Allah’a mahsustur.
Gizli ve açık her şeyi bilen, göklerin ve yerin
yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allahım!
Senden başka hiçbir ilah olmadığına şehadet
ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın
şerrinden ve tuzaklarından, kendime karşı bir
kötülük işlemekten veya herhangi bir Müslü-
manı böyle bir kötülüğe sürüklemekten sana sı-
ğınırım.
Allahım! Sana teslim oldum. İşimi Sana havale
ettim. Ümit ve endişeyle Sana dayandım.
Senden başka hiçbir sığınak ve dayanak yoktur.
İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin elçiye inandım.
Allahım! İşte Kâbe’nin yanındayım. Ben
senin kulunum. Senin kulların olan bir anne babanın
çocuğuyum. Bana lütfettiğin nimetlerle
nice beldeleri aşarak bana buralara gelmeyi
nasip ettin. Lütfunla beni buralara ulaştırdın ve
hac görevimi yerine getirmeme yardım ettin. Allahım!
Eğer benden razı isen, bu rızanın artmasını
lütfet. Yok eğer razı değilsen; Beytinden
yurduma dönmeden önce şimdi nasip et rızanı!
İşte dönüş vaktim gelip çattı ve izninle ayrılıyorum. Seni ve Kâbe’ni hiçbir şeyle değişmeyeceğim.
Senden ve Beytinden asla yüz çevirmeyeceğim.
Allahım, bedenime sağlık lütfet,
dini hayatımı muhafaza buyur. Dönüşümü güzel
eyle. Bana hayat lütfettiğin sürece sana tam anlamıyla
bağlanmayı nasip et. Dünya ve Ahiret
iyiliğini birlikte lütfet. Muhakkak ki senin her
şeye gücün yeter.
Allahım! Senin verdiğine engel olabilecek,
engel olduğunu da verebilecek hiçbir güç yoktur.
Sana itaat etmediği takdirde, varlığı olanın
varlığının, senin katında hiçbir yararı yoktur.
Allahım! Rahmetini umuyorum. Beni bir göz
açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Durumumu
her yönüyle ıslah eyle. Senden başka
hiçbir ilah yoktur.”

10. MEDİNE
Medine görülünce salat ü selam artırılır. Ziyaretin
yararlı olması, dünya ve Ahiret saadeti
getirmesi için dua edilir. Bu çerçevede yapılabilecek
dualardan biri şöyledir:

“Allahım! Bana rahmet kapılarını aç. Veli
kullarına ve sana tam anlamıyla bağlananlara
lütfettiğini bana da lütfet. Beni bağışla ve bana
merhamet buyur. Ey kendisinden istekte bulunulanların
en iyisi!”
Mescid-i Nebevî’ye ve diğer mescitlere girerken
okunan dua ve salavat-ı şerifeyi birleştirerek
şöyle dua edilebilir:

“Allah’ın adıyla ve Rasûlullah’ın sünneti
üzere. Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve
esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden
de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar.
Bana yardımcı bir kuvvet ver.
Allahım! Hz. İbrahim ve ailesine salat ve
selam eylediğin gibi, Hz. Muhammed ve ailesine
de salat ve selam eyle! Sen övgüye layıksın,
şanı yüce olansın.
Allahım! Hz. İbrahim ve ailesini mübarek
kıldığın gibi, Hz.Muhammed ve ailesini de mü-
barek kıl! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.

Allahım! Günahlarımı bağışla. Bana rahmet
kapılarını aç.”

Rasûlullah’ın Kabrini Ziyaret
Namaz için vakit müsaitse iki rekat Tahiyyetü’l-mescit
namazı kılar. Sonra Hz. Peygamber’in
kabrinin yanına gelir ve şöyle selam verir:

“Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey
Allah’ın Resulü!
Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey
Allah’ın Habibi!
Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey
âlemlere rahmet olarak gönderilen!
Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey
Peygamberlerin efendisi!
Allah’ın rahmeti ve selamı üzerine olsun ey
Peygamberlerin sonuncusu!
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine
olsun ey Nebi!
Allah’ın rahmeti ve selamı sana, aile efradına,
tüm ashabına, Ehl-i Beyt’ine ve diğer peygamberlere
ve Allah’ın salih kullarına olsun! ey
Allah’ın elçisi!
Ey Allah’ın Rasulü! Yüce Allah’ın şöyle buyurduğunu
duydum: ‘Eğer onlar kendilerine
zulmettiklerinde sana gelip Allah’tan bağışlama
dileselerdi ve Peygamber de onlar için istiğfar
etseydi, şüphesiz Allah’ı tevbeleri çok kabul
eden ve çok merhamet eden bulurlardı.’ Ben,
günahlarımdan dolayı bağışlanma dileğiyle,
Rabbime şefaatçi olman için geldim. 
Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur. Yine şehadet ederim ki sen onun elçisisin.

Şehadet ederim ki sen peygamberlik görevini
yaptın, emaneti yerine getirdin. Ümmete samimi
davrandın. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel
öğütle çağırdın. Ölüm sana gelinceye kadar
Allah yolunda cihad ettin. Ümmetinin elçisi olarak
Allah seni en üstün şekilde mükafatlandırsın.
Allahım! Ona yakınlık, yücelik ve yüksek dereceler
ver. Onu, vadettiğin Makam-ı Mahmud’a
ulaştır.
Rabbimiz! İndirdiğin kitaba iman ettik. Gönderdiğin
Peygambere uyduk. Bizi tasdik eden
şahitlerden yaz.”
Kardeşlerinin göndermiş olduğu selamları da
söyledikten sonra, bir metre kadar ilerler. Önce
Hz. Ebu Bekir, ardından da Hz. Ömer’in kabirleri
başında durur ve onlara da selam verir:

Hz. Ebu Bekir’e Selam

“Ey Ebu Bekri’s-Sıddık, selam üzerine olsun!
Ey Peygamberin Halifesi, selam üzerine
olsun!
Ey Peygamberin mağaradaki arkadaşı, seferlerdeki
yoldaşı ve sırdaşı! Allah’ın selamı üzerine
olsun. 
Allah, seni en güzel şekilde mükafatlandırsın.
Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine
olsun.
Allahım! Ondan razı ol. Derecesini yükselt.
Makamını mübarek kıl. Mükafatını bol eyle.”

Hz. Ömer’e Selam

“Ey Müminlerin emiri Ömer el-Faruk! Selam
üzerine olsun.
Ey İslam’ı güçlendiren! Selam sana!
Ey putları kıran! Selam sana!
Allah seni en güzel şekilde mükafatlandırsın.
Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine
olsun.
Allahım! Ondan razı ol. Derecesini yükselt.
Makamını mübarek kıl. Mükafatını bol eyle. 
Sonra uygun bir yere çekilerek kendisi, anne
babası, kardeşleri, yakınları, arkadaşları, dostları,
kendisine iyiliği dokunmuş olanlar ve diğer
Müslümanlar için dua eder.
Mescid-i Nebevî’de bulunduğu vakitleri
büyük bir ganimet bilmeli ve bolca hamd etmeli,
tekbir, tehlil ve tesbih okumalı, dua etmeli, salat
ü selam getirmelidir.”

Uhut Şehitleri, Bakî’ Mezarlığı ve Diğer
Mezarlıkları Ziyaret 

“Selam size, ey mü’minler yurdunun sakinleri.
İnşallah biz de size katılacağız. Siz bizden
önce gelip geçtiniz. Biz de sizin peşinizden geleceğiz.
Allah bizi de, sizi de bağışlasın. Sizden öncekilere
de, sonrakilere de Allah rahmet eylesin.
Allahım! Ölülerimizi de dirilerimizi de, burada
bulunanları da, bulunmayanları da, küçüklerimizi-büyüklerimizi,
erkeklerimizi kadınlarımızı
bağışla. Bizden hayat verdiklerini İslam üzere
yaşat, vefat ettirdiklerini de imanla vefat ettir.
Allahım! Onlardan razı ol, derecelerini yükselt,
makamlarını mübarek kıl, mükafatlarını bol
eyle. Lütfunla ve kereminle ey ikram edenlerin
en kerimi!
Allahım! Onların mükafatından bizi mahrum
etme. Onlardan sonra bizi fitneye düşürme.
Sabrınızdan dolayı size selam olsun. Ahiret
yurdu ne güzeldir!”

Mescid-i Nebevî’de Okunabilecek Dua

“Allahım! Sana ihsan ettiğin bütün nimetlerden
dolayı sonsuz hamd eder lütuf ve keremini
artırmanı niyaz ederim.
Yüce, ulu, bir, samed, üstün ve hikmet sahibi
Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet
ederim. Muhammed’in onun kulu, elçisi, seçimi,
habibi ve dostu, mahlukatın en üstünü, geçmiş
ve gelecek tüm yaratılmışların en iyisi olduğuna
da şehadet ederim.
Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve
Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber
yaz.
Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize inanın!”
diye imana çağıran davetçiyi (Kur’an’ı) işittik
ve iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı
bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber
al. Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiğin
şeyleri bize de ihsan et ve kıyamet gününde bizi
rezil etme; şüphesiz sen vadinden dönmezsin.
Alah’ım! Kulun ve elçin Muhammed Aleyhisselam’ın
senden istediği tüm hayırları bana
da lütfetmeni niyaz ediyorum. Kulun ve elçin
Muhammed Aleyhisselam’ın sığındığı tüm şerlerden
de sana sığınırım.
Allahım! Beni Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’ın Sünneti üzere yaşat, bana onun dini
üzere ölmeyi nasip et ve beni fitnelerin saptırmasından
muhafaza buyur.
Allahım! İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin
gibi, Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de
rahmet et. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın
gibi; Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesini mü-
barek kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.

Mescid-i Nebevî’den Ayrılırken
Mescid-i Nebevî’den ve Medine’den ayrılacağı
zaman Mescid-i Nebevî’de iki rekat namaz
kılarak bolca dua edip Rasûlullah’ı tekrar usulüne
göre ziyaret ederek veda etmesi güzel olur.
Ayrılırken şöyle dua edilebilir:

“Allahım! Bize seni sevmeyi lütfet. Meleklerini,
peygamberlerini, elçilerini ve Salih kullarını
sevmeyi de nasip eyle. Allahım! Bize
sevgini lütfet. Meleklerin, peygamberlerin, elçilerin
ve salih kulların tarafından da sevilmeyi
ihsan eyle.
Allahım! Bu ziyaretimi Medine-i Münevvere’yi
son ziyaretim kılma. Lütfun ve ihsanınla
Harem-i Şerif’e ve Medine-i Münevvere’ye tekrar
gelmemi kolaylaştır. Bana dünyada ve Ahirette
sağlık ve bereket ihsan eyle. Bize,
memleketlerimize sağ salim ve haccın feyiz ve
bereketini elde etmiş olarak güvenlik içinde
dönmeyi nasip eyle.
Allahım! Tamamen sana teslim oldum. Yalnızca
sana tevekkül ettim. Sana iman ettim ve
sadece senin hükmüne başvurdum. Geçmişte iş-
lediğim ve gelecekte işleyebileceğim gizli ve
açık bütün günahlarımı bağışla. Sen benim Rabbimsin.
Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman
etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde,
iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma!
Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin,
çok merhametlisin.
Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette
de iyilik ver. Bizi cehennem azabından
koru.”
11. NİYETLER
Niyet Hakkında Kısa Açıklama
Niyet, kişinin zihninde oluşan bir karardır.
Kişi bir şeye karar verir ve karar verdiği şeyi
gerçekleştirmeye azmederse o işe niyet etmiş
olur. Zihnen karar vererek bir şey yapmaya yö-
nelen ve yapmak istediği şeyin farkında olan
kişi, o işe niyet etmiş demektir. İşte esas niyet,
zihinde oluşan karardır. Buna göre zihninde herhangi
bir ibadeti yerine getirmeye karar veren
kişi o ibadete niyet etmiş olur. İbadetlerde esas
niyet işte budur. Ancak bu niyetin dil ile de ifade
edilmesi güzel görülmektedir.
İbadete niyet dil ile ifade edilirken, en uygunu
kişinin niyetini kendi diliyle ifade etmesidir.
Yani niyetin Arapça olarak söylenmesinin
dinen herhangi bir gerekliliği veya zorunluluğu
söz konusu değildir. Bu yüzden hac ibadeti esnasında
da hacılarımızın tavaf ve sa’y gibi hac
menasiki ile ilgili niyetlerini Türkçe olarak yapmalarını tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde başka
dilleri konuşan hacıların da niyetlerini kendi dilleri
ile ifade etmeleri daha uygundur. Bu sebeple
Türkçe olarak hazırlanan bu kitapçıkta niyetler
kısa olarak Türkçe cümlelerle ifade edilmiştir.
Hacı adayları niyetlerini bu ifadelerle yapabilirler.
Bununla birlikte niyetlerini Arapça ifadelerle
dile getirmek isteyenler için niyetlerin Arapçaları
da verilmiştir.
Temettu Niyeti
Temettü haccı yapan ilk önce umreye niyet
eder:

“Allahım! Umre yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylaştır ve kabul eyle.”
İfrad Niyeti

“Allahım! Hac yapmak istiyorum. Bunu bana
kolaylaştır ve kabul eyle.”

Kıran Niyeti

“Allahım! Umre ve hac yapmak istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”
Umre Niyeti

“Allahım! Umre yapmak istiyorum. Bunu
bana kolaylaştır ve kabul eyle.”
Tavaf Niyeti

“Allahım! Beytini tavaf etmek istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”
Umre Tavafı

“Allahım! Umre tavafı yapmak istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”

Hac Tavafı

“Allahım! Hac tavafı yapmak istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”
Sa’y Niyeti

“Allahım! Umre sa’yi yapmak istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”
Hac Sa’yi

“Allahım! Hac sa’yi yapmak istiyorum.
Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle.”

Peygamber
Efendimiz;
“Haccedenler ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir.
Kendisine dua ederlerse, dualarını kabul eder, Bağışlanma dilerlerse onları bağış-
lar”(İbn-i Mace, Menasik, 5) buyurmaktadır. 

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de mealen
şöyle buyurmaktadır:
“Kullarım sana beni sorduğu zaman onlara
ilet ki şüphesiz ben çok yakınım. Bana
dua edince dua edenin duasına icabet ederim.
O halde, onlar da benim davetime koşsunlar
ve bana hakkıyla iman etsinler ki dosdoğru
gidebilsinler.”(Bakara Sûresi, 186) 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.