2018 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışma Şartnamesi
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULUNCA 2018 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

Diyanet işleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde taşra teşkilatında görevli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında görev yapan erkek personel arasında Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma; Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel arasında Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları düzenlenecek.

1. AMAÇ:

Diyanet işleri Başkanlığı personelinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerini ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarını sağlamaktır. Ayrıca ülkemizde Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından, yurtdışında ise diğer ülkelerce düzenlenen uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmalarına Türkiye’yi temsilen katılacak yarışmacıların; ulusal düzeyde yapılan yarışmalarla tecrübe edinerek uluslararası yarışmalarda daha iyi dereceler elde etmeleri hedeflenmektedir.

2. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl, vekil ve sözleşmeli imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan erkek personel,
Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız taşra teşkilatında görevli asıl ve sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi unvanlarında görev yapan kadın personel katılabilecektir.

3. MÜRACAAT:

Şartları uygun olan personel, 01-30 Mart 2018 tarihleri arasında bağlı bulundukları müftülüklere müracaat edebileceklerdir. İhtisas ve kıraat bölümü kursiyerlerinin müracaatları ilgili eğitim merkezi müdürlüğünce alınacaktır. Eğitim merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları ise eğitim merkezi müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir.

Yarışmalara katılma şartlarını taşıyan personel, bu şartnamede belirtilen yarışmalardan kendisinin belirleyeceği sadece bir dalda yarışmaya müracaat edebilecek, aynı yıl içerisinde birden fazla yarışmaya müracaatı kabul edilmeyecektir.

Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin,
Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.

4. UYGULAMA:

a) Hafızlık yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-sada ve tecvit üzerinden yapılacaktır.

b) Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca güzel okuma (eda), tecvit, terennüm (makam) ve meal üzerinden yapılacaktır. Seçici kurul, Ek Liste-11’de belirlenen aşırlar arasından (il ve ilçelerde 4, bölge yarışmalarında 7, Türkiye Final Yarışmalarında 10) kura ile yarışmacının okuyacağı aşrı belirleyecek ve yarışmacıya okuduğu aşırdan bir ayet meali, varsa sebeb-i nüzul ile kelime bilgisini ölçmek amacıyla bir soru daha soracaktır. Bu hususta yarışmacılar, söz konusu listedeki aşırlardan “Kur’an Yolu Meal ve Tefsiri” isimli eserin ilgili bölümlerinden sorumlu tutulacaktır.

c) Ezanı Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca fonetik/diksiyon/tecvit, güzel okuma (eda), makam ve güzel ses üzerinden yapılacaktır.

ç) Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ile Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarına, ilçe ve il bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılımı sağlanacaktır. İlçe ve il merkezi birincileri belirlenecek, bunlar arasında il merkezinde yapılacak yarışma sonucunda bölge yarışmasında ili temsil edecek olan il birincisi tespit edilecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi belirlenecektir.

d) Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına, il bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip istekli bütün personelin katılması sağlanacaktır. İlçelerden müracaat edenler ildeki yarışmaya katılacaktır. İl birincileri böylece belirlenecektir. Büyükşehir statüsünde olan illerin yalnızca metropol ilçelerinde İlçe Seçici Kurulu oluşturulabilecek ve ilçe birincileri, bağlı oldukları il müftülüklerine bildirilecektir. Büyükşehirlerde metropol ilçe birincileri ile diğer ilçelerden müracaat edenler arasından il birincisi belirlenecektir. Bölgelerde düzenlenecek yarışmada Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge birincisi tespit edilecektir.

e) İhtisas ve Kıraat Bölümü Kursiyerleri: Birden fazla müracaat olması halinde ilgili dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüğünce belirlenecek seçici kurul marifetiyle bu şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yarışma yapılacak, yarışmada birinci olan kursiyerin ismi il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılması temin edilmek üzere il müftülüğüne bildirilecektir.

f) İl, ilçe ve bölge merkezlerindeki yarışmalar halkın huzurunda ve daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde veya cami dışında uygun salonlarda yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati çeşitli yollarla vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

g) Yarışmalar için mümkün mertebe öğle ve/veya ikindi namazlarından sonraki saatler tercih edilecektir.

5. SEÇİCİ KURULLAR:

5.1- Erkek Görevliler: Hafızlık, Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları;

a) İl ve İlçe Seçici Kurulları:

İl merkezlerinde ve görevli sayısı 30’dan fazla olan ilçe merkezlerinde; il veya ilçe müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere–takrip icazeti almış bir hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin kayyım unvanlarındaki toplam görevli sayısı 30’dan az olan ilçe merkezlerinde seçici kurul oluşturulmaz ve bu ilçelerde yarışmalara katılmaya istekli olanlar il merkezindeki/metropol ilçedeki yarışmaya katılırlar.

İlçede bir dalda gerçekleştirilen yarışmaya sadece bir personelin müracaat etmesi durumunda seçici kurul oluşturulmaz. Bu personel il birincisinin belirleneceği yarışmaya katılmak üzere ile bildirilir.

b) İl Seçici Kurulları:

İl genelindeki seçmelerin yapılmasında il seçici kurulu; il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve bir rehber öğreticiden (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

c) Bölge Seçici Kurulları:

Bölge Seçici Kurul Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenecektir. Kurul komisyon üyeleri iseyarışmanın yapılacağı ilin müftülüğü tarafından belirlenecek- il müftüsü veya il müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni ve aşere – takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

5.2- Kadın Görevliler: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları;

a) İl Seçici Kurulları:

İl merkezlerinde il müftüsünün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı, aşere-takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) ve bir rehber öğretici olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir.

b) Metropol İlçe Seçici Kurulları:

İlçe merkezlerinde ilçe müftüsünün başkanlığında, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden bir kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden bir eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı, aşere - takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) ve bir rehber öğretici olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir.

c) Bölge Seçici Kurulları:

Bölge Seçici Kurul Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenecektir. Kurul komisyon üyeleri iseyarışmanın yapılacağı ilin müftülüğü tarafından belirlenecek- il müftüsü veya il müftü yardımcısı, ilahiyat fakültesi öğretim üyelerinden/görevlilerinden iki kişi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş/uzman/vaizlerden bir kişi, din hizmetleri uzmanı, aşere–takrip icazeti almış bir hafız (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Kurul üyelerinin, varsa ikisi veya üçü kadın personel arasından seçilir.

5.3- Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Seçici Kurulları:

Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde; müdürün başkanlığında, bir müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/eğitim merkezinden iki eğitim görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, başvaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere – takrip icazeti almış bir hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi (yoksa hafız) olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

5.4- Yüksek Seçici Kurul:

Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecektir.

5.5- Seçici Kurullar ile İlgili Diğer Hususlar:

a) Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları seçici kurullarında hafız olanlar tercih edilecek, bulunmaması halinde diğer görevlilerden oluşturulacaktır.

b) Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları seçici kurullarında Dini Musiki Hizmet İçi Eğitim Kurslarından geçmiş öğretmenler, müftüler ve hafızlar tercih edilecektir. Bu özelliklere sahip görevli bulunmaması halinde söz konusu kurullar Dini Musiki’ye yatkın, bu alanda birikimi ve çalışması olan diğer görevlilerden oluşturulacaktır.

c) Her yarışma için ayrı bir seçici kurul oluşturulacaktır. Yeterli sayıda görevli bulunmaması halinde, bir görevliye birden fazla seçici kurulda görev verilebilecektir. Kur’an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma dinihaber.com yarışmasını tek seçici kurul yapabilecektir.

6. DEĞERLENDİRME ESASLARI:

A. Hafızlık Yarışmasında İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları Şu Hususlara Dikkat Eder: a) GENEL İLKELER:

1. Yarışma sırası kura ile belirlenecektir.

2. Her adaya üç soru sorulacaktır.

3. Önceden hazırlanan sorular kura ile belirlenecektir.

4. Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.

b) SORULAR:

1- Birinci soru sayfa başından sayfa sonuna kadar olacak (soru 1.-10. cüzlerden sorulacak),

2- İkinci soru sayfa geçişli olacak (sayfa sonundan diğer sayfaya geçebilecek ve soru 11.- 20. cüzlerden sorulacak),

3- Üçüncü soru sure geçişli olacak (soru 21.-30. cüzlerden sorulacak).

c) OKUYUŞ TARZI:

1. Okuyuşlarda aday hadr, tedvir veya tahkik usullerinden birini seçebilecektir. Hafızlık yarışmalarında tercih edilen okuma usulü tedvirdir.

ç) NOT BAREMİ:

1. Hıfzda her soru 20 puandır (20x3=60).

2. Tecvid ve meharic-i huruf 25 puandır.

3. Eda-sada 15 puandır.

d) DEĞERLENDİRME:

1. Aday takılır veya müşabehata kaçarsa geriden almasına iki defa imkân verilecektir. Birinci tekrarda okuyabilirse bir puan, ikinci tekrarda okuyabilirse iki puan düşülecektir. Aday takılır ve kurul tarafından hatırlatma yapılınca devam edebilirse üç puan daha düşülecektir.

2. Aday takılır, hatırlatmaya rağmen devam edemezse o soruyu okuyamamış sayılacak ve bu soruya puan verilmeyecektir.

3. Aday hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan düşülecektir.

e) TECVİT:

1. Her tecvit ve meharic-i huruf, sıfatı huruf, vakıf ve ibtida hatasından bir puan düşülecektir.

2. Her hareke hatasından bir puan düşülecektir.

3. Her eksik/zayıf tecvit, mahreç ve sıfat uygulamasından dolayı yarım puan düşülecektir.

f) EDA-SADA:

Puanlamada okuyucunun eda ve sadası yönünden değerlendirme, Seçici Kurul Üyelerinin takdirine bırakılmıştır.

I. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında; İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları Şu Hususlara Dikkat Eder:

a) GENEL İLKELER:

1. Sorular eşit uzunlukta ve her bir yarışmacı için farklı ayetlerden olmak üzere meal sorularıyla birlikte önceden hazırlanacaktır.

2. Yarışma sırası ve sorusu kura ile belirlenecektir.

3. Yarışmacıların yarışma okuyuşu 10 dakikayı geçmeyecektir.

4. Ayet tekrarı yapılmayacaktır.

5. Yarışmacının hatalarından dolayı okuma esnasında müdahale edilmeyecektir.

b) OKUYUŞ TARZI:

Tahkik usulünde okunacaktır.

c) NOT BAREMİ:

1. Tecvit, meharic-i huruf ve sıfat-ı huruf 50 puandır.

2. Eda-sada, makam ve terennüm 40 puandır.

3. Meal sorusu 10 puandır.

ç) DEĞERLENDİRME:

1. Her tecvit kuralı ihlalinde bir puan düşülecektir.

2. Her meharic-i huruf ve sıfatı huruf ihlalinde bir puan düşülecektir.

3. Her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir puan düşülecektir.

4. Manayı bozacak şekilde kelimeyi veya harekeyi yanlış okuma ile oluşan galattan iki puan düşülecektir.

5. Her eksik/zayıf tecvit, mahreç ve sıfat uygulamasından dolayı yarım puan düşülecektir. 6. Aday hadr veya tedvir usulünde okursa beş puan düşülecektir.

7. Eda-sada-makam ve terennüm yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyesinin takdirine bırakılmıştır.

B. Ezanı Güzel Okuma Yarışması İlçe, İl ve Bölge Seçici Kurulları Şu Hususlara Dikkat Eder:

a) GENEL İLKELER:

1. Yarışma sırası kura ile belirlenecektir.

2. Yarışmacı Saba, Uşşak, Rast ve Hicaz makamlarından birinden ezan okuyacaktır.

3. Yarışmacı okuduğu ezan içerisinde istediği makama (yukarıda zikredilen makamlara) geçki yapmakta serbesttir.

4. Yarışmacıya 10 dakikalık süre tanınacaktır.

5. Yarışmacının hatalarından dolayı müdahale edilmeyecektir.

b) NOT BAREMİ:

1. Üslub/ Tavır 25 puan,

2. Nefes / Mimik / Tecvid 25 puan,

3. Ses Güzelliği 25 puan,

4. Makamı tatbik 25 puandır.

c) DEĞERLENDİRME:

1. Her nefes/ mimik/ tecvid kuralı ihlalinde 5 (beş) puan düşülecektir.

2. Makamı uygulayamadığı takdirde 5 (beş) puan düşülecektir.

3. İkinci makama geçki konusunda başarısız olduğu takdirde 10 (on) puan düşülecektir.

4. Üslub/Tavır, güzel ses ve makam uygulama değerlendirmesi Yüksek Seçici Kurulun takdirine bırakılmıştır.

C. Yarışmacıların puanı, yarışma Seçici Kurul Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması halinde sırasıyla (not baremindeki) değerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara bakılacak, eşitlik bozulmadığı takdirde kur’a çekimine gidilecektir.

8. ÖDÜLLER:

Yarışmalarda başarılı olan personele il ve ilçe müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. Türkiye 1. 2. ve 3.’lerine Başkanlıkça Camiler ve Din Görevlileri Haftası resmi açılış merasiminde aşağıdaki ödüller verilecektir.

A- Hafızlık Final Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye 10.000 ₺

İkinciye 9.000 ₺

Üçüncüye 8.000 ₺

B- Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye 6.000 ₺

İkinciye 5.000 ₺

Üçüncüye 4.000 ₺

C- Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye 5.000 ₺

İkinciye 4.000 ₺

Üçüncüye 3.000 ₺

D- Ayrıca bölge birincilerinden;

Hafızlık final yarışmasında dereceye giremeyenlere : 1.000 ₺

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere : 750 ₺

Ezanı Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere : 500 ₺ ödül verilecektir. 

(KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA) İL VE İLÇE YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER:

1. Bakara 197-202
2. Ankebut 56-63
3. Rum 20-27
4. Saff 1-9

(KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA) BÖLGE YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER:
1. Bakara 197-202
2. Ankebut 56-63
3. Rum 20-27
4. Saff 1-9
5. Âli imran 144-148
6. Kehf 45-49
7. Fatır 27-32

(KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA) TÜRKİYE FİNAL YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I ŞERİFLER:
1. Bakara 197-202
2. Ankebut 56-63
3. Rum 20-27 
4. Saff 1-9
5. Âli imran 144-148
6. Kehf 45-49
7. Fatır 27-32
8. En’am 160-165
9. İbrahim 35-41
10. İsra 31-38

2018 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE ERKEK DİN GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK, KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA VE EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM

HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi: 01–30 Mart 2018 tarihleri arası
İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 20 Nisan 2018
İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 14 Mayıs 2018
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 30 Haziran 2018
Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 09 Eylül 2018
Türkiye finalinin yapılacağı yer: ERZURUM

Hafızlık Final Yarışması Ödülleri:
Birinciye 10.000 ₺
İkinciye 9.000 ₺
Üçüncüye 8.000 ₺

KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ
Müracaat tarihi : 01–30 Mart 2018 tarihleri arası
İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 04 Mayıs 2018
İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 28 Mayıs 2018
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 28 Temmuz 2018
Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 16 Eylül 2018
Türkiye finalinin yapılacağı yer: KAHRAMANMARAŞ

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödülleri:
Birinciye 6.000 ₺
İkinciye 5.000 ₺
Üçüncüye 4.000 ₺

EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi : 01–30 Mart 2018 tarihleri arası
İl ve ilçelerdeki yarışmaların son tarihi: 11 Mayıs 2018
İl birincilerinin belirlenmesinin dinihaber.com son tarihi: 04 Haziran 2018
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 07 Temmuz 2018
Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 16 Eylül 2018
 Türkiye finalinin yapılacağı yer: BİTLİS

Ezanı Güzel Okuma Yarışması Ödülleri:
Birinciye 5.000 ₺
İkinciye 4.000 ₺
Üçüncüye 3.000 ₺

Ayrıca bölge birincilerinden;
Hafızlık final yarışmasında dereceye giremeyenlere: 1.000 ₺
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere: 750 ₺
Ezanı Güzel Okuma final yarışmasında dereceye giremeyenlere: 500 ₺ ödül verilecektir.
Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüklerlce imza karşılığı tebliğ edilecektir.

2018 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE KADIN DİN GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI TAKVİMİ

Müracaat tarihi: 01–30 Mart 2018 tarihleri arası
İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 14 Mayıs 2018
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 01 Temmuz 2018
Türkiye finalinin yapılacağı tarih: 09 Eylül 2018
Türkiye finalinin yapılacağı yer: ARTVİN

Hafızlık Final Yarışması Ödülleri:
Birinciye 10.000 ₺
İkinciye 9.000 ₺
Üçüncüye 8.000 ₺

KADIN DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TAKVİMİ
Müracaat tarihi : 01–30 Mart 2018 tarihleri arası
İl birincilerinin belirlenmesinin son tarihi: 28 Mayıs 2018
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih: 29 Temmuz 2018
Türkiye finalinin yapılacağı tarih : 16 Eylül 2018
Türkiye finalinin yapılacağı yer: YALOVA

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödülleri
Birinciye 6.000 ₺
İkinciye 5.000 ₺
Üçüncüye 4.000 ₺

Ayrıca bölge birincilerinden;

Hafızlık final yarışmasında dereceye giremeyenlere: 1.000 ₺
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma final dinihaber.com yarışmasında dereceye giremeyenlere: 750 ₺ ödül verilecektir.
Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname müftülüklerce imza karşılığı tebliğ edilecektir.

dinihaberler.com - özel haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.