banner220

2017 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Sınav Tarihleri
Kamuajans.com - Adaylar Yurtdışı Uzun Süreli Din Görevlis Mesleki Ehliyet Sınav Tarihlerini İKYS Üzerinden Sınav İşlemlerimden Öğrenebileceklerdir.

NOT: Sınava Girecek Adaylar Saat:09.00'da Başkanlığımız Merkezinde Hazır Bulunmaları Gerekmektedir. 

Avrupa MBSTS Puanı : 82.2222

Avrasya MBSTS Puanı : 76.2963

YAPILAN DUYURU ŞÖYLEYDİ:

ABD, Avrupa Ülkeleri Avustralya, Japonya, Kanada ülkelerine görevlendirilmek üzere 300 (üç yüz) din görevlisi, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere 50 (elli) din görevlisi sınavla seçilecektir.

Yurtdışı Din Görevlisi Sınav Duyurusu.pdf

DUYURU
(Yurtdışı Uzun Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı)


ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya ve Kanada ülkelerine görevlendirilmek üzere 300 (üç yüz) din görevlisi, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere 50 (elli) din görevlisi sınavla seçilecektir.

Görevlendirme süresi 
1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine 
göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında 
sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,

d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

e) 14.02.2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak,

f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Tecilli 
olmamak)

g) En az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

h) Müracaat tarihinin son günü itibariyle; lisansüstü diploması olanlar, dört yıllık dinî 
yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları için 5 yıl (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dâhil) fiili olarak, (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev yapmış olmak,

i) Başvurunun son günü itibariyle fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak, 
(Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için)

j) 2015, 2016 ya da 2017 yılında yapılan MBSTS’den; ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, 
Japonya ve Kanada ülkeleri için en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek için en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,

k) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen görevli sayısının iki 
katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan diğer başvuru sahipleri de sınava çağrılacaktır,

l) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat 
saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmeleri,

m) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında 
görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden diğer grup camilere atanmayı kabul etmeleri, 

n) Başvurunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer 
olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak,

o) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile personel yurtdışında en çok iki kez 
görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren sınava son başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl çalışmış olmak,

p) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 
kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,

q) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli 
bulunmamak,

r) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

s) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

t) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 19.07.2017 – 04.08.2017 tarihleri arasında mesai 
saati sonuna kadar yapacaklardır,

a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları Birimlerine,

b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini 
Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

d) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulundukları İl 
Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerdir,

e) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız 
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir,

g) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır,

h) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik 
yapılmayacaktır,

i) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını 
taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

b. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,

c. Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir 
belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,

d. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat 
saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasında Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne) hitaben yazılmış dilekçesi,

e. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların yurtdışında 
görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış dilekçesi,

f. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

 Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları 
kabul edilmeyecektir.

 Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yalnızca (d) ve (f) 
fıkralarda belirtilen dilekçeler Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bir üst yazı ile gönderilecektir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların 
ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a. Mesleki Ehliyet Sınavı sözlü şeklinde yapılacaktır.

b. Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konuları kapsayacaktır;

1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin, 
Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü),

2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana konuları, meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, tefsir 
ve hadis usulü, hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm ilmihali, İslâm dininin temel kaynakları, güncel dinî meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve düşünce tarihi),

3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, Yaşayan 
Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının güncel siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür,

6. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

a. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı 
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

b. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlamak üzere öncelikle sınav puanı dikkate alınır. 
Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılacaktır.

c. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca 
Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatına alınacak olup mülakat tarihleri Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünden ilan edilecektir.

d. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik 
Mülakatında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

7. SINAV SONUÇLARI

Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

8. DİĞER HUSUSLAR

a. Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilecektir.

b. Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış 
olup planlamaları yapılmış bulunan personel, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacak daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaklardır.

c. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları 
kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.

d. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit 
edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın yurtdışından geri çağırmaya yetkilidir. 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
4b li 12 ay önce

4b li Zenciliğimiz devam ediyor.....

Misafir Avatar
4 b li 1 yıl önce

Zenciler ( 4 li ) yine başvuramıyorlar..