2017 Yılı Hac Organizasyonu Esas ve Usuller
2017 Yılı Hac Organizasyonu Esas ve Usuller

DUYURU / 2017 Hac 01

Konu: Esas ve Usuller

Değerli üyemiz, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 19 Aralık 2016 tarihinde toplanmış ve 2017 Hac Dönemi ile ilgili hususları görüşerek karara bağlamıştır. Buna göre;

I – 2017 Yılı Hac Müracaatları

1. 2017 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza “Ön Kayıt” imkânı tanınmasına ve bu işlemlerle ilgili müracaatların 28 Aralık 2016 ~ 06 Ocak 2017 tarihleri arasında alınmasına, 2016 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının ise hacca gitme ve hac konaklama türlerini tercih etmedeki iradelerinde meydana gelebilecek değişikliklerin tashih edilebilmesi için 09 Ocak 2017 ~ 31 Ocak 2017 tarihleri arasında “Kayıt Yenileme” ile ilgili müracaatların alınmasına,

2. İlk defa kayıt yapacaklardan kişi başına 20.-TL alınmasına, kayıt yeniletmeyenlerden ise her hangi bir ücret alınmamasına; hac müracaatı için kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu paranın iade edilmemesine,

3. Kayıt yenileyecek ve ilk defa ön kayıt yaptıracakların; Kurulumuzun 20/10/2016 tarihli ve 06 sayılı kararı ile daha önceki yıllarda uygulanan “Normal ve Müstakil Odalı” konaklama türlerinin birleştirilerek 2017 yılı haccında “Oda Tercihli” konaklama türüne geçilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre; a) 2016 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen bütün hacı adaylarının; elektronik ortama veya müftülüklere müracaat ederek Otel ve Oda Tercihli hac konaklama türü tercihini belirtmek sureti ile kayıtlarını yenilemelerine, kaydını yeniletmeyenlerin 2017 yılı kurasına dâhil edilmemesine, b) ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalara yatıran ilk defa müracaat edecekler ile kayıt yenileyenler müracaatlarını; http://hac.diyanet.gov.tr adresinden veya Müracaat Formunu doldurmak suretiyle doğrudan müftülüklere yapabilmelerine,

4. Hacı adaylarının müracaat formunda mutlaka, varsa kuraya birlikte katılmak isteyen kişi / kişileri belirtmelerine ve hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak konaklama türünü tercih etmelerine,

5. Yapılacak tercihler bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyeceği için müracaat edenlerin konaklama türleri hakkında tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları hususunda bilgilendirilmelerine,

6. Kayıtların T.C. Kimlik Numarası ile yapılmasına, yabancı uyruklu olanların kayıtlarının alınmamasına,

7. Hacca götürülmek istenen (“0” yaş dâhil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte kayıtlarının yapılmasına,

8. Müracaat formunda hacı adayı tarafından doldurulan bilgilerin esas alınmasına,

9. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş alttı kadınlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanların, ileride mahrem birleştirme taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olamayacağından, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapılmasına,

10. Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi akrabaların birbirleriyle; her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımızın istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde tek bir kura numarası ile kuraya katılabilmelerine, bunlardan farklı il ve ilçelerde, farklı tarihlerde ve türlerde kayıt yaptırıp, çekilen kurada da ayrı ayrı kura numarası alanların, bilahare hacca birlikte gitme arzularını dile getirerek kayıtlarının birleştirilmesi yönündeki taleplerinin karşılanmamasına,

11. Günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli vatandaşlarımızın müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapmalarına,

12. Geçmiş yıllarda müracaatı olduğu halde 2017 yılı hac müracaatını mahremiyle veya grubuyla birlikte yaparak tek numara ile kuraya girmek isteyenlere uygulanacak kura kat sayısının; müracaat edilen yıllar için her bir kişiye uygulanacak katsayı toplamının gruptaki kişi sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek rakama göre belirlenmesine ve uygulamanın bu şekilde yapılmasına,

13. Daha önce hacca gidenlerin müracaatlarının kabul edilmemesine, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtlarının silinmesine, ön kayıt ücretinin iade edilmemesine,

14. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde sisteme girilmeyen müracaatların kabul edilmemesine, bu nedenle vatandaşlarımızın hac müracaat ve hac konaklama türü tercihlerini internet ortamında veya müftülüklere süresi içerisinde yapmalarına, müftülüklere yapılan müracaatların programa mutlaka süresi içerisinde doğru bir şekilde girilmesine, süresi içerisinde kaydı edilmeyenlerin istemeleri halinde ön kayıt ücretinin iadesine,

15. Müracaatlarını usulüne uygun şekilde yaptıkları halde müftülüklerce sehven bilgisayara girilmemesi veya elektronik ortamda internet müracaatından kaynaklanan hatadan dolayı kuraya dâhil edilemeyenlerin, önceki yıllardaki müracaat birliktelikleri de göz önünde bulundurularak varsa birlikte müracaat ettiği kişilerle birleştirilmesine, yoksa bunların müracaat ettiği ilde tercih ettiği hac konaklama türünün en son sırasına eklenmesine,

II – 2017 Yılı Kur’a Çekimi

1. 2017 yılında hac kayıtlarını yenileyenler ile hac için ön kayıt yaptıran vatandaşlar arasından; hac konaklama tercihleri ve ön kayıt yaptırdıkları yıllar dikkate alınarak EK-4'de yer alan kat sayı ve oranlar esas alınmak suretiyle kura çekilmesine,

2. 2017 yılı hac kurasının 23/02/2017 Perşembe günü saat l0:00'da Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek yerde bilgisayar ortamında ve basın huzurunda çekilmesine,

3. İki defa kesin kayıt hakkı elde ettiği halde, mazeretsiz olarak hacca gitmekten vazgeçenlerin 2017 yılında kaydını yenilemeleri halinde kuraya; ilk kez ön kayıt yaptıran hacı adaylarına uygulanan kat sayı verilerek dâhil edilmesine,

4. Kuranın; hacı adaylarının müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri "Oda Tercihli ve Otel" hac konaklama türlerinde, güncellenen listeler üzerinden sıraya konulması şeklinde çekilmesine, kura çekiminde asıl ve yedek tasnifi yapılmamasına,

5. 2017 yılında çekilecek kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenlerden kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, gerek ek kayıt süresinde gerekse müteakip yıllarda kesin kayıt hakkı verilmemesine,

6. Acenta organizasyonlarına kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızdan münferiden veya topluca vazgeçenlerin olması halinde, boşalan bu kontenjanların doldurulması bağlamında kayıt hakkı verilen vatandaşlarımızın, sayıların Suudi Arabistan Hac Bakanlığına bildirildiği tarihten önce istedikleri acentaya serbestçe kayıt yaptırabilmelerine, vazgeçmeler sebebiyle acentanın kaydında meydana gelen bu eksikliğin doldurulması konusunda, ilgili acenta için bunun müktesep bir hak teşkil etmemesine,

7. Hacı adaylarının kesin kayıt yaptıracakları organizasyonu serbestçe tercihlerine imkân sağlamak amacıyla, kura çekiminde Diyanet İşleri Başkanlığı ve acenta ayırımı yapılmamasına,

8. Kura sonuçlarının Diyanet İşleri Başkanlığı'nın http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden yayımlanmasına,

9. Kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarının, tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kayıt aralıklarının internet ortamında yayımlanmasına,

III – Kontenjan Dağılımına İlişkin Hususlar

1. Kontenjan dağılımı ile ilgili hususların Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile protokol görüşmeleri sonrasında yapılacak Kurul toplantısında belirlenmesine,

IV – Hac Kesin Kayıtlarına İlişkin Hususlar

1. Hac kesin kayıtlarının 28 Şubat - 10 Mart 2017 tarihleri arasında yapılmasına,

2. Kesin kayıt hakkı elde eden hac yolcularının;

a) Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının; Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesini alması esnasında sistemde kayıtlı olan cep telefonlarına gelecek şifre ile sisteme giriş yapabilmelerine, cep telefonu bulunmayanların ise müftülüklere müracaat etmelerine,

b) Diyanet İşleri Başkanlığına veya acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesini http://hac.divanet.gov.tr internet adresinden, bu imkânı olmayanların ise il/ilçe müftülüklerinden alabilmelerine,

3. Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesini alan hacı adaylarının kayıt süresi içerisinde;

a) Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonunu tercih edenler il müftülüklerine,

b) Acenta organizasyonunu tercih edenler Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşme imzalayan acentaya, Müracaat ederek kesin kayıtlarını yaptırmalarına,

4. Hacı adaylarının kesin kayıt sıralarını müftülüklerden veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet adresinden takip etmelerine,

5. Kayıt sırası geldiği halde kaydını yaptırmayanların yerine kayıt yapılabilmesi için:

a) Kaydım yaptırmayan kişi ile irtibata geçilerek kayıt yaptırması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine,

b) Kayıt yaptırmayacağını beyan etmesi halinde, kendisinden dilekçe alınmasına,

c) İrtibata geçilememesi veya şahsın dilekçe vermekten imtina etmesi halinde bu durumun tutanakla kayıt altına alınmasına,

6. Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesini aldığı halde süresi içerisinde Başkanlığa veya acentaya müracaat etmeyerek kayıt yaptırmayanlara kesin kayıt hakkı verilmemesine,

7. 2016 yılı hac organizasyonuna kesin kaydını yaptırıp heyet raporuyla ibraz edilecek sağlık problemleri ile birinci derece yakınlarından birisinin vefatından dolayı hacca gidemeyenlere, istemeleri halinde tercih ettiği hac konaklama türüne ait ücreti yatırmaları kaydıyla kesin kayıt hakkı verilmesine,

8. Kuraya birlikte katılıp kesin kayıt hakkı elde edenlerin kesin kayıt belgesine tamamının İsimlerinin yazılmasına,

9. Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Diyanet İşleri Başkanlığı 60 ve acentalar 40 oranına göre hac kesin kayıt yaptırabilir belgesi verilmesine, kesin kayıtların her bir ilde hac konaklama türleri ve zikredilen oranlara göre yapılmasına,

10.  Kayıt süresi sonunda il bazında kontenjanların dolmaması halinde, konaklama türlerine göre kura sıra numarası gözetilerek 17-24 Mart 2017 tarihleri arasında kayıt alınmasına,

11. Diyanet İşleri Başkanlığı veya acentaya kayıt yaptırdıktan sonra vefat, vazgeçme ve diğer nedenlerle kontenjanlarda oluşacak boşlukların konaklama türlerine göre kura sıra numarası gözetilerek doldurulmasına,

12. Kayıtların öncelikle her bir hac konaklama türü için ayrılan oranlar çerçevesinde yapılmasına; ancak imkân bulunması halinde il kontenjanını aşmamak kaydıyla, kayıt sırası gelen hacı adaylarına konaklama türleri arasında;

a) Oda tercihli konaklama türünden otele geçiş imkânı verilmesine,

b) Otelden Oda tercihli konaklama türüne geçiş imkânının tanınmamasına,

13. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup (oturumlular hariç) ilk defa hacca gidecekler için hac kayıt izni verilmesine ve bunların kesin kayıtlarının ön kayıt ücreti de alınarak Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek bir tarihte T.C. Lefkoşe Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince yapılmasına,

14. Ulusal basın ve yayın organlarında sarı basın kartına sahip olup basın mensubu olarak hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek bir tarihte yapmalarına. Başkanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince belirlenen liste de simleri bulunan basın mensuplarının kayıtlarının alınmasına,

15. Türkiye Büyük Millet Meclisinde fiilen görev yapan Milletvekilleri ile eş, anne, baba ve bakmakla yükümlü oldukları bekâr çocuklarından hacca gitmek isteyenlerin Kurulca belirlenecek sayıda Diyanet İşleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vize işlemleri tamamlandıktan sonra Diyanet İşleri Diyanet İşleri Başkanlığına veya acentalar organizasyonuna kayıt yaptırabilmelerine,

16. Kesin kayıtların bitiminden sonra vefat veya vazgeçme gibi sebeplerden dolayı kontenjanlarda oluşabilecek boşlukların; vize işlemleri için yeterli sürenin bulunması halinde, belirlenen kayıt ilkeleri çerçevesinde sıra gözetilerek doldurulabilmesine,

17. Çekilecek kurada kesin kayıt hakkı elde edenlerden vefat edenlerin yerine, varislerinin noterden vekâletname verecekleri bir kişinin, daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın kaydının yapılabilmesine ve bu şekilde gidişlerin arşiv bilgisi olarak değerlendirilmemesine,

18. Hac maksadıyla Suudi Arabistan'a götürüldüğü halde mücbir sebeple hac görevini ifa edemeden yurda döndüğü tespit edilen vatandaşlarımızın, Diyanet İşleri Başkanlığına başvurmaları ve hac konaklama türlerinden birini tercih ederek ücretlerini de yatırmaları durumunda kesin kayıtlarının yapılmasına,

19. 2016 yılı hac organizasyonuna katılan ancak hac farizasını eda edemeden Suudi Arabistan'da vefat edenlerin yerine; varislerinin noterde vekâletname verecekleri bir kişiye talep ettiği konaklama türüne ait ücreti yatırmak kaydıyla, daha önceden hacca gidip gitmediğine ve kuraya katılıp katılmadığına bakılmaksızın kesin kayıt hakkı verilmesine ve bu şekilde gidişlerin arşiv bilgisi olarak değerlendirilmemesine,

20. Kesin kayıt hakkı elde eden anne ve babaların istemeleri halinde 0-5 yaş grubu arası çocuklarına münferiden pasaport alınması gerektiğinden, kontenjan durumu dikkate alınarak hacı sayılarının Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığına bildirildiği tarihe kadar kesin kayıt hakkı verilmesine, bunların arşiv bilgilerinin tutulmamasına, 5-12 yaş arası çocukların ise hac ibadeti ile mükellefiyetleri bulunmaması nedeniyle kesin kayıt hakkı verilmemesine, kesin kayıt hakkı elde eden 12 yaş ve üstü çocuklarının ise arşiv bilgilerinin tutulmasına,

21. Hac kayıt formunda konaklama türü tercihi bilgisayara müftülüklerce sehven yanlış aktarılan hacı adaylarının, kesin kayıt sırasının gelmesi ve ilgilinin istemesi halinde, müracaat formunda tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kesin kayıtlarının yapılmasına, Ancak müracaat1arını elektronik ortamda İnternet yoluyla yapanların ise sadece sistemde tercih ettikleri konaklama türüne kayıtlarının yapılmasına,

22. Diyanet İşleri Başkanlığı veya acentalara kesin kayıt yaptıran hac yolculannın; yazılı talepleri halinde kayıt süresi içinde hac konaklama türü ve kişi sayısı aynı olmak kaydı ile karşılıklı olarak Başkanlık ve acentalar arasında becayiş yapabilmelerine,

23. Kesin kayıt hakkı elde edenlerden; sağlık durumu ve yaşlılık sebebiyle hacca giderneyeceği heyet raporu ile tespit edilen hacı adaylannın yerine, noterden vekâletname verecekleri bir kişiye daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş altında ve sağlıklı olması halinde kesin kayıt hakkı verilmesine, bu şekilde gidişierin arşiv bilgisi olarak değerlendirilmemesine, vekâlet verenin ise hac arşiv kaydının tutulmasına,

24.  Milletvekilleri ve mahremiyet birleştirmeleri için ayrılan kontenjanda boşluk oluşması halinde; Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen, hacca gitme talebinde bulunanlardan, tercih ettikleri konaklama türüne ait ücreti yatırmaları halinde kesin kayıtlarının alınmasına,

25. Hac kayıtları tamamlandıktan sonra; hac yolcularının vefat etmesi, vazgeçmesi, hac ücretini tedarik edememesi ve benzeri sebeplerle kayıt yaptıramayanların yerine; illerde kafile oluşturulamaması, kafile için yeterli sayıya ulaşılamaması, büyük gövdeli uçakların her havaalanına iniş-kalkış yapamaması ve slotların daha verimli kullanılabilmesi gibi hususlar dikkate alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı 60, acenta 40 oranı korunmak suretiyle gerektiğinde illerin hac kontenjanları arasında konaklama türlerine göre kısmi geçişe imkân verilmesine,

26. Otel konaklama türlerinde oluşan kontenjan boşluklarının; öncelikle otel, mümkün olmaması halinde oda tercihli konaklama türlerinde kura sıralaması dikkate alınarak doldurulmasına,

V – 2017 Yılı Hac Ücretleri

1. 2017 yılı hac ücretlerinin Türk Lirası (TL) cinsinden belirlenmesine,

2. 2017 yılı hac tavan ücretlerinin kurban ücreti dâhil edilmek suretiyle, kesin hac fiyatlarının Suudi Arabistan Krallığı Hac Umre Bakanlığı ile yapılacak protokol toplantısı sonrasında belirlenmesine, ancak, vatandaşların tercihlerini yapabilmesi amacıyla ön kayıt formunda aşağıdaki fiyat aralıklarının belirtilmesine,

HAC KONAKLAMA TÜRLERİ

2017 Yılı Hac Fiyat Aralıkları (TL)

Alt Limit

Üst Limit

Oda Tercihli Konaklama

14.000

19.000

Otel Konaklama

Tip – 1

Serbest

Serbest

Tip – 2

23.000

25.000

3. Çocuk ücretlerinin; hac konaklama türlerine, yaş grupları ve verilecek hizmet kalemleri dikkate alınarak, hac ücretleri ile birlikte hesaplanmasına ve yapılacak duyurularda belirtilmesine,

4. Uçak programı veya slot yetersizliği nedeniyle, hac broşürlerinde belirtilen seyahat sürelerinin uzaması halinde hacı adaylarından ilave bir ücret alınmamasına, sürelerin kısa olması halinde ise her hangi bir ücret iadesi yapılmamasına,

5. Hac ücretinin tamamının kesin kayıt sırasında yatırılabileceği gibi, taksit halinde de yatırılabilmesine, ödeme takviminin broşürlere yazılmasına ve kesin kayıt esnasında hacı adaylarına duyurulmasına, belirlenen süreler içerisinde ödeme yapmayanların kayıtlarının silinebilmesine,

6. Hacı adaylarından, hac için belirlenen ücretler dışında her hangi bir ad altında ücret alınmamasına,

7. Konaklama türlerine göre Kurulca belirlenen hac tavan ücretlerinin üzerine çıkılmamasına,

VI – HAC KONAKLAMA TÜRLERİ

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine' deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescidi Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine,

1- Oda Tercihli KonaklamaTürü

a) Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli 2,3 ve 4 kişilik odalarda konaklamanın yaptırılmasına,

b) Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla (7) km. Medine'de ise Merkeziye’de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılmasına,

c) Mekke ve Medine'de binalarda her bir odada asgari 4 m2'ye 1 kişi düşecek şekilde konaklama yaptırılmasına,

d)Verilecek yemeklerin; sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tabldot şeklinde verilmesine,

e) Süresinin uçak programına göre en fazla 35 gün olmasına,

f) Medine'de konaklama süresinin 4-6 gün arasında planlanmasına,

2- Otel KonaklamaTürü

Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılmasına, Otellerin Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Nebevi'ye olan takribi uzaklıklarına göre 2 ayrı kategoride organizasyon düzenlenebilmesine;

a) Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Meseld-i Haram'a en fazla 700 metre mesafede; Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılmasına ve sürenin uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olmasına,

b) Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılmasına ve sürenin uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olmasına, Otel konaklama türleri için yapılacak ilanlarda ve hazırlanacak broşürlerde otelin ismi, mesafesi, ücreti ve kaç öğün yemek verileceği hususlarına yer verilmesine,

VII – HAC T AKVİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Hac çıkışlarının 31 Temmuz - 26 Ağustos 2017 (Hicri 08 Zilkade - 4 Zilhicce 1438) dönüşlerinin ise 05 Eylül- 30 Eylül 2017 (Hicri 14 Zilhicce 1438- 10 Muharrem 1439) tarihleri arasında yapılmasına,

VIII - HAC ÇIKIŞ VE GİRİŞLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. 2017 yılı hac seyahatlerinin hava yolu ile yapılmasına,

2. Hac çıkış ve girişlerinin; Adana, Adıyaman, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya, Antalya Gazipaşa, Balıkesir-Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa- Yenişehir. Denizli - Çardak, Çanakkale, Çorlu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta - Süleyman Demirel, İstanbul-Atatürk ve Sabiha Gökçen, İzmir-Adnan Menderes, Kayseri - Erkilet, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya-Erhaç, Mardin, Muğla - Dalaman, Muş, Nevşehir, Or-Gi (Ordu Giresun), Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van - Ferit Melen ve Zonguldak havalimanlarından yapılabilmesine,

3. Yeterli sayıda hac yolcusu olmaması, büyük gövdeli uçakların inememesi, hava muhalefeti gibi sebeplerle hac yolcusunun tercih ettiği hava limanından uçuş olamaması halinde mezkûr havalimanlarının en uygun olanından uçuşların sağlanmasına,

4. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Ramazan ayı ve öncesinde umre vizesi alınarak Suudi Arabistan'a götürülüp kaçak olarak hacca kadar bırakmak veya üçüncü bir ülke üzerinden vatandaşlarımızı usulsüz yollarla hacca götürmek isteyen kişi ve kuruluşların faaliyetleri, vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesine ve ülkemizin itibarına yakışmayacak bazı olumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet verdiğinden bu duruma engel olmak için;

a) Yurt dışında yaşayan ve kayıt işlemleri Yurt Dışı Din Hizmetleri Müşavirlik/Ataşeliklerince yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonuna katılan görevli ve hac yolcularına, ilgili Müşavirlik! Ataşeliklerce, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanacak resimli, seri numaralı, mühürlü ve güvenlik işaretli "Hac Kimlik.Kartı" verilmesine,

b) Hac çıkışlarının başlayacağı mezkûr tarihler arasında Suudi Arabistan'a gidecek hac vizeli yolculardan "Hac Kimlik Kartı" istenmesine, ibraz edemeyenlerin çıkışlarına izin verilmemesine,

c) Suudi Arabistan'da çalışan daimi işçiler, ikameti olanlar, diplomatik, ziyaret veya ticari vize ile anılan ülkeye gideceklerden "Hac Kimlik Kartı" istenmemesine,

d) Usulsüz yollarla vatandaşlarımızı hacca götürme vaadinde ve faaliyetinde bulunanların tespit edilmesi halinde, bunların ivedilikle ilgili mercilere bildirilmesine,

5.2017 yılı hac mevsiminde sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Suudi Arabistan'a gönderilecek ilaç ve tıbbi malzemeleri taşıyacak TIR ve ambulanslarla gidecek eczacı, tercüman, muhasebeci ve şoförlerin, kara, deniz veya hava yolu ile çıkış yapabilmelerine.

6. Emniyet birimlerince istenmesi halinde ilgili havalimanlarında Diyanet İşleri Başkanlığınca Arapça bilen personel görevlendirilmesine,

7. Hac seyahat i düzenleyecek Acenta isimlerinin, hac çıkışları başlamadan önce çıkış yapılacak kapılara, Diyanet İşleri Başkanlığınca bildirilmesine,

IX – DİB’NIN DENETİM VE GÖZETİMİ ALTINDA HAC ORGANİZASYONU DÜZENLEYECEK SEYAHAT ACENTALARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. 2017 yılında hac organizasyonu düzenleyecek seyahat acentalarının uyması gereken hususlarla ilgili "2017 Yılı Hac Şartname”si ile şartname çerçevesinde hazırlanacak "2017 Yılı Hac Sözleşme”sinin; Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcilerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından hazırlanarak uygulanmasına,

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca müştereken belirlenecek kriterleri haiz acentalardan 2017 yılında hac seferi düzenleyecek olanların; Kültür ve Turizm Bakanlığından alacakları onaylı işletme belgesi ile birlikte 06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığına müracaat etmelerine,

3. Müracaatların 13-17 Şubat 2017 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığınca değerlendirilerek sonucun ilgili acentalara bildirilmesine,

4. Müracaatı kabul edilen acentaların; Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünden 150,00.-(Yüz Elli)TL karşılığında alacakları şartname ile 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşme imzalamalarına,

5. Sözleşme imzalayan seyahat acentalarına Diyanet İşleri Başkanlığınca "2017 Yılı Hac Kayıt Yetki Belgesi" verilmesine, kayıt yetkisi verilen bu acentalann isimlerinin, il müftülüklerine bildirilmesine.

6. Suudi Arabistan'da kiralanacak bina ve ote1lere ilişkin EK-2'dc yer alan niteliklere göre bina ve oteller kiralanmasına, ön denetim ekibince uygun görüldükten sonra hac yolcusu iskân ettirilmesine,

7. Düzenleyecekleri hac konaklama türlerine ait alınacak ücret ve sunulacak hizmetleri içeren duyuru ve broşürlerin birer örneğini Diyanet işleri Başkanlığına teslim etmelerine,

8. Duyum, broşür ve afişlerde yer alan bilgilerle, hacı adaylarıyla imzalanan sözleşmedeki taahhütlerin birbirine mutabık olmasına,

9. Kayıt ettikleri hac yolcu sayısını, hac konaklama türünü, iskân ettireceği bina ve otellerde bunların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye olan uzaklıklarını, hazırlanacak forma göre doldurarak ön denetimin bittiği tarihten sonraki 5 gün içinde Diyanet İşleri Başkanlığına bildirmelerine.

10. Sözleşme imzalayan her bir acentaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Programına giriş için "Kurum Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifre" verilmesine, kayıtların günlük olarak ilgili programa girilmesine,

11. Acentaların illerde kendi adlarına kayıt yapmaya yetkili kıldıkları alt acentalar ile yetkililerinin isim, adres, telefon numaralarını gösterir TÜRSAB'ca onaylanmış listeyi sözleşme esnasında Diyanet İşleri Başkanlığına teslim etmelerine ve söz konusu listenin il müftülüklerince vatandaşların görebileceği yerlerde asılı bulundurulmasına,

12. Kayıt süresi içerisinde illerde kaydettikleri hacı adaylarına ait bilgileri içeren listeleri, kayıt süresinin bitiminden itibaren en geç 7 gün içerisinde kayıt yaptığı il müftülüğüne tasdik ettirerek Diyanet İşleri Başkanlığına teslim etmelerine,

13. Kayıt hakkı bulunan her bir acentanın, organizasyonu bizzat kendisinin yapmasına, hac döneminde bir yetkilisini mutlaka Suudi Arabistan' da bulundurmasına,

14. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı mevzuatına göre hac organizasyonu düzenleyebilmesi için asgari 50 kişi olması gerektiğinden, 50 kişiden az kayıt yapan acentaların kendi aralarında birliktelik yapmalarına,

15. Birliktelik yapacak acentaların birlikteliklerini gösterir noter tasdikli belgelerini, acentalanrı kayıt ettiği hacı sayılarının Suudi Arabistan Krallığı ilgili birimlerine bildirileceği tarihe kadar Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne vermelerine,

16. Birlikteliği oluşturan acentaların, verecekleri hizmetlerden ve bu hizmetlerin yerine getirilmemesi, eksik verilmesi veya hiç verilmemesi halinde uygulanacak müeyyidelerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

17. Acentaların, her bir hac yolcusu için Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Hesabına ödeyeceği ücretlerin bir sonraki toplantıda belirlenmesine,

18. Acentalara EK-3'ün 1. Maddesinde yer alan Eğitim Setinin Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğünce, EK-3'ün 2. Maddesinde yer alan kimlik kartının ise Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce teslim edilmesine,

19. Acenta yetkilisi veya görevlisi olarak istihdam edileceklerde; - Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmamak, - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesine sahip olmak, Şartlarının aranmasına,

20. Görevlendirilecek kafile başkanı, din görevlileri ve kadın irşat görevlilerinin Diyanet İşleri

Başkanlığınca belirlenmesine ve bunların yol, iaşe ve ibate masraflarının ilgili acentalar tarafından karşılanmasına,

21. Acentalarca, hac yolcuları gelmeden önce binaların/otellerin bakım ve temizliğinin yapılarak yerleşime hazır hale getirilmesine,

22. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi, Denetim-Gözetim ve Rehberlik, Fetva ve İrşat ve Kargo ekip başkanlıkları ile en yakın sağlık ocağı ve TÜRSAB'ın telefon ve adreslerinin binaların/otellerin uygun yerlerine asılmasına,

23. Teminat mektubu ve sigorta işlemleriyle ilgili olarak;

a) Kurul kararları, şartname ve sözleşme hükümleri gereğince hacı adaylarına yurt içinde ve yurt dışında vermeyi taahhüt ettikleri hizmetlerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde meydana gelebilecek zararların karşılanması amacıyla, 50 kişiden az olmamak kaydı ile kayıt edeceği her bir hacı adayı için belirlenen ücretin tamamı kadar teminat mektubunu Diyanet İşleri Başkanlığına vermelerine,

b)1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca, düzenlenecek hac organizasyonu kapsamında; "hacı adaylarına taahhüt edilen hizmetlerin, acentanın iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarının" sigorta ettirilmesine,

c) Sigorta işlemlerini istedikleri sigorta şirketlerine yaptırabilmelerine ve buna ilişkin belgelerini, sözleşmelerinin yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na vermelerine,

d) Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sticker veya 5'li formları teslim almaları esnasında hac yolcularının sigorta işlemlerinin yaptırıldığına dair belgeyi Diyanet İşleri Başkanlığına teslim etmelerine,

24. Verilecek hizmetler karşılığı Suudi Arabistan tarafından her bir hac yolcusu için talep edilen meblağın anılan ülkenin belirlediği usule göre acentalar tarafından ödenmesine,

25. Tasdikli listelerin ilgili acentalarca Diyanet İşleri Başkanlığından alınarak TÜRSAB'a teslim edilmesine, pasaportların vize işlemleri için TÜRSAB yetkilileri tarafından konsolosluğa iletilmesine,

26. Acentaların Kurul ve Komisyon kararları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Suudi Arabistan Yetkili Makamlarının talimatları ile şartname ve sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde hareket etmelerine,

27. Acentalarla ilgili hususların TÜRSAB tarafından acentalara duyurulmasına,

28. Diyanet İşleri Başkanlığının denetim ve gözetimi altında 2016 yılında hac seyahati düzenleyen seyahat acentalarının Başkanlığa verdikleri ikinci dönem teminat mektuplarının iade edilmesine,

X - HAC YOLCULARININ EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Hac yolcularını hacca hazırlamak, yolculuk ve kutsal mekânlarda yerine getirecekleri dini vecibeler hususunda eğitmek, rehberlik yapmak ve aydınlatmak büyük önem arz etmektedir. Bugüne kadar hac organizasyonunda karşılaşılan sorunların büyük ölçüde eğitim seminerlerine katılmayan hacı adaylarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu sebeple;

a) Hac yolcuları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek tarihler arasında il ve ilçe Müftülüklerince "Hac Hazırlık Kursları" düzenlenmesine, bu kurslarda gerektiğinde sağlık personelinden de hizmet desteği alınmasına,

b) Kursların başarıyla verilmesi, hacı adaylarının bu kurslara katılmalarının sağlanması hususunda Müftülük ve acentaların gerekli her türlü tedbirleri almalarına,

c) Hac çıkışlarından önce de il müftülükleri ve acentalarca ayrı ayrı belirlenip ilan edilecek tarihlerde kafile başkanları ve din görevlilerinin iştirakiyle tanışma ve bilgilendirme toplantılarının yapılmasına,

XI- HACl EŞYALARININ NAKLİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

1. Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin ek (ı) fıkrası gereğince, hac yolcularının eşyalarının Türkiye'ye nakline yardımcı olmak amacıyla;

a) Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve PTI Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde hazırlanan ortak projenin uygulanmasına,

b) Uygulamanın, Diyanet ve acenta hac organizasyonuna katılan yolcuların tümünü kapsamasına,

c) Konuya ilişkin duyuruların Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB'ca yapılmasına,

XII- HACDA KESTIRILECEK KURBANLARLA ILGILI HUSUSLAR

1. Hac yolcularının kurbanlarını Suudi Arabistan'daki mevcut kurban kesim sistemi içinde ve hijyenik şartlarda kestirebilmeleri, bu konuda standart ve birliğin sağlanabilmesi ve muhtemel suiistimallerin önlenebilmesi amacıyla;

a) Kurbanların Diyanet İşleri Başkanlığınca İslam Kalkınma Bankası aracılığı ile toplu olarak kestirilmesine, ücretlerinin ise hac ücretlerine dâhil edilerek tahsil edilmesine,

b) Acentalar tarafından hac yolcularından tahsil edilen kurban ücretlerinin; Diyanet İşleri Başkanlığına yatırılan diğer hizmet bedelleri ile birlikte Başkanlıkça belirlenecek hesaba yatırılmasına,

c) Kurbanlarını bayramdan önce kestirmek isteyenlerin kafile başkanı, din görevlisi ve acenta temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilmesine, gerekli tedbirlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca alınmasına,

XIII- HAC DÖNEMİNDE SUUDİ ARABİSTAN'DA ÇALIŞACAK GEÇİCİ İŞÇİLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

2017 yılı hac mevsiminde Suudi Arabistan'a götürülecek olan kasap, aşçı ve çeşitli alanlarda çalıştırılacak vasıfsız işçiler ve bu işçileri götürecek firmalar ile ilgili olarak iş ve işlemlerin 28/10/2009 tarihli ve 27390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararı Doğrultusunda Hac Döneminde Suudi Arabistan'da çalışacak Geçici İşçiler ile İlgili Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, bu kapsamda, geçici statü de hac döneminde Suudi Arabistan'da çalışacak geçici işçilerin de havayolu ile seyahat ettirilmelerine,

XIV- HAC YOLCULARINA YÖNELİK YEMEK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

a) Diyanet İşleri Başkanlığı ile Başkanlığın denetim ve gözetimi altında hac organizasyonu düzenleyen seyahat acentalarınca hac yolcularına verilecek yemeklerde çeşit, gıda ve kalori değeri yönünden birliktelik sağlanabilmesi amacıyla yemek mönüsünün hazırlanması için Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin başkanlığında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcilerinden oluşacak Komisyona yetki verilmesine, Komisyonca hazırlanan yemek mönüsünün uygulanmasına,

b) Hac organizasyonu düzenleyecek seyahat acentaları ile hacca gideceklere verilecek sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeğinin tabldot usulü verilmesi hususunda ihale ve sözleşme konularında TÜRSAB'a yetki verilmesine,

c) Hac organizasyonu düzenleyen acentalar ile hacca gidecek yolculara, Mekke ve Medine'de verilecek yemek hizmetlerinin; Diyanet İşleri Başkanlığının yemek sunumu için tespit ettiği esas ve şartları karşılayacak niteliklere sahip yemek firmalarınca yerine getirilmesine, bu firmaların hac sezonu boyunca da denetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmasına,

XV -2017 YILINDA HAC YOLCULARINA VERİLECEK MALZEMELER

2017 yılında hac yolcularına Ek-3'de belirtilen malzemelerin verilmesine,

XVI- HAC SAĞLIK KOMİSYONUNUN OLUŞTURULMASI

2017 yılı hac mevsiminde hac yolcularına verilecek sağlık hizmetleriy1e ilgili esasları tespit etmek üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin başkanlığında; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcileri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek hac organizasyonlarında tecrübesi bulunan doktorlardan müteşekkil Hac Sağlık Komisyonu oluşturularak yetkilendirilmesine,

XVII-KİRALANACAK BİNA, OTELLERİN ÖN DENETİMİ

a) Hac yolcularının iskânı için Suudi Arabistan'da kiralanan bina ve otellerin Ön Denetiminin Diyanet İşleri Başkanlığınca oluşturulacak Ön Denetim Ekibince yapılmasına, Ön Denetim Ekibince uygunluğu onaylanmayan bina ve otellerde konaklama yaptırılmamasına,

b) Bina ve otellerin ön denetiminin Diyarıet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince tespit edilecek bir tarihte yapılmasına, ön denetim esnasında Başkanlık ve acenta temsilcilerinin de Suudi Arabistan'da hazır bulunarak söz konusu mekânları ön denetime açık halde tutmalarına,

c) Ön Denetim ekibinin belirlenecek tarihlerde Suudi Arabistan'da görevlendirilmesine,

XVIII - HAC YOLCULARININ SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ ŞEHİRLERARASI TRANSFERLERİ

Hac yolcularının Suudi Arabistan'daki şehirlerarası intikallerinin Nekabe ile yapılan akde ilave olarak başka şirket/şirketlerle sözleşme yapılarak 2011 model ve üzeri standardı yüksek, klimalı ve bakımlı otobüslerle sağlanmasına,

XX- Kurulumuzun 20/10/2016 tarihli ve 06 sayılı kararının B Bölümünün (g) Bendinin;

“Umre mevsiminde acentaların; umreye götürecekleri her bir kişi adına kafile başkanı, din görevlisi ve kadın irşat görevlisi harcırahı, denetim, sağlık, idari işlemler ile aşı ve kimlik kartı için Başkanlığa 175.- TL (yüz yetmiş beş) ödemelerine” şeklinde tashihine ve 02/01/2017 tarihinden itibaren TL olarak tahsiline,

Karar verilmiş olup ilgili acentelerimizin bilgilerine önemle sunarız,

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.