2021 Yılı Cemâziyelevvel Ayı Son Gün Ne Zaman? Cemâziyelevvel Ayı İbadetleri Nelerdir?

Müslümanlar bazı ibadetlerini HİCRİ AYLARa göre yaptıklarından dolayı bu ayları takip etmek ve bunları yaşamımıza geçirmek önemlidir. Bu aylardan olanCemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı önemli aylarımızdan biridir.

Dini Günler ve Bilgiler 06.01.2021, 18:20 18.01.2021, 13:21

Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı (Arapça: جمادی‌الاول), hicrî kameri ayların beşincisidir. Cemazi sözcüğü, kuru ve sert toprak anlamına gelir ve bu yaz ayında toprak kuruduğu için bu adla anılır. Bu yıl 16 Aralık 2020 tarihinde başlayacak 13 Ocak 2021 tarihinde bitecek Cemaziyelevvel Ayı'nın anlam ve önemi büyüktür. Cemaziyelevvel Ayı'na yakışır şekilde ibadet etmek isteyenler için yapılması gereken ibadetleri araştırdık.

Yılın beşinci ve altıncı ayları olmalarından dolayı cumâdelûlâya cumâdâ hamse, cumâdelâhireye cumâdâ sitte de denilmiştir. Cumâdâ “soğuk” ve “kurak” anlamlarına gelir.

Cemaziyelevvel veya Cemaziyelula ayı (Arapça: جمادی‌الاول), hicrî kameri ayların beşincisidir. Cemazi sözcüğü, kuru ve sert toprak anlamına gelir ve bu yaz ayında toprak kuruduğu için bu adla anılır. Türkçe’de cemâdilûlâ ve cemâdilâhire, daha yaygın olarak da cemâziyelevvel ve cemâziyelâhir şekillerinde kullanılan iki ayın Arapça’daki asıl adları cumâdelûlâ (جمادى الأولى) ve cumâdelâhiredir (جمادى الآخرة).


Eskiden cemâziyelevvel câ (جا), cemâziyelâhir (ج) şeklinde kısaltılırdı. Osmanlıca vesikalarda bu iki ayın kısaltması “cemâzeyn” (جماذين) olarak yapılır, ulûfe dağıtımında ise rebîülâhirle birlikte “recec” (رجج) veya “recâc” (رجاج) şeklinde ifade edilirdi. Bu ay aynı zamanda “büyük tövbe ayı” olarak da bilinir. 2020 Yılı Cemâziyelevvel Ayı 16 Aralık 2020 tarihinde başlayacak 13 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

Birinci Gün
 

1- Mirza Şirazi'nin tenbakuyu (tütün) boykot hükmünü vermesi (h. 1309)
2- Araştırmacı ve mütercim Muhammed İbrahim Ayeti’nin vefatı (h. 1384)

İkinci Gün
 

1- İranlı Şii şairlerden Mecduddin Kesayi Mervezi’nin vefatı (h. 391)
2- Ali Ekber Nehavendi’nin vefatı (h. 1369)
3- Seyyid Cafer Şahrudi’nin vefatı (h. 1393)

Üçüncü Gün
 

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Hüccet Kuh Kemeri’nin vefatı (h. 1372)
2- Ayetullah Hasan Safi İsfahani’nin vefatı (h. 1416)

Dördüncü Gün
 

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Taki eş-Şia’nın vefatı (h. 1431)

Beşinci Gün
 

1- Hz. Zeyneb-i Kübra’nın (s.a) kutlu doğumu (h. 5)
2- Ayetullah Ebu’l Hasan Şirazi’nin vefatı (h. 1421)

Altıncı Gün
 

1- Mute savaşı (h. 7)

Yedinci Gün
 

Hicri kameri takvimin yüz yirmibeşinci günü

Sekizinci Gün
 

1- Ayetullah Hacı Kerbasi’nin vefatı (h. 1262)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Hansari’nin vefatı (h. 1313)

Dokuzuncu Gün
 

1- Şehid-i Evvel’in şehadeti (h. 786)
2- Molla Sadra Şirazi’nin doğum günü (h. 980)
3- Haydar Ali Muhakkik’in vefatı (h. 1421)

Onuncu Gün
 

1- Cemel savaşı (h. 36)
2- Ayetullah Mirza Ali Ekber Nukani’nin vefatı (h. 1370)

Onbirinci Gün
 

1- Hacı Nasıruddin Tusi’nin veladeti (h. 597)
2- Hasan b. Muhammed Sekakini’nin şehadeti (h. 744)

Onikinci Gün
 

1- Hz. Resulullah’ın (s.a.a) babası Abdullah b. Abdulmuttalib’in vefatı
2- Ayetullah Abdurrahim Rabbani Şirazi’nin vefatı/şehadeti (h. 1402)
3- Ayetullah Seyyid İsmail Sadr’ın vefatı (h. 1338)

Onüçüncü Gün
 

1- Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) şehadeti (h. 11)

Ondördüncü Gün
 

Hicri kameri takvimin yüz otuzikinci günü

Onbeşinci Gün
 

1- Ayetullah Seyyid Ali Han Kebir’in doğum günü (h. 1052)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan Şirazi’nin (Mirza müceddid) doğum günü (h. 1230)

Onaltıncı Gün
 

Hicri kameri takvimin yüz otuzdördüncü günü

Onyedinci Gün
 

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Şah Abdulazimi’nin veladeti (h. 1285)

Onsekizinci Gün
 

1- Zulkarneyn’in kutlu doğumu 
2- Ayetullah Seyyid İsmail İsfahani’nin vefatı (h. 1420)

Ondokuzuncu Gün
 

1- Muhammed Kasım Ordubadi’nin veladeti (h. 1274)

Yirminci Gün
 

1- Fahru’l Muhakkikin Hilli’nin veladeti (h. 682)
2- Mirza Bahauddin Fazıl Nuri’nin vefatı (h. 1343)

Yirmibirinci Gün
 

Hicri kameri takvimin yüz otuzdokuzuncu günü

Yirmiikinci Gün
 

1- Seyyid Mecduddin Gazi’nin vefatı (h. 1406)
2- Ayetullah Muhammed Taki Behcet’in vefatı (h. 1430)

Yirmiüçüncü Gün
 

1- Ömer b. Hattab’in hilafeti zamanında Kirman’ın fethi (h. 24)
2- İbn Şazan Nişaburi’nin vefatı (h. 376)
3- Şah Abbas Safavi’nin vefatı (h. 1038)
4- Mirza Nasrullah Meliki’l Mütekellimin’in Kaçar şahı Muhammed Ali Şah’ın emriyle öldürülmesi (h. 1326)
5- Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazi’nin vefatı (h. 1375)
6- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır es-Sadr ve Seyyide Bintu’l Huda Sadr’ın şehadeti (h. 1400)

Yirmidördüncü Gün
 

1- Ayetullah Mirza Ali Ağa Şirazi’nin vefatı (h. 1375)
2- Ayetullah Hacı Ağa Hasan Kumi’nin vefatı (h. 1428)

Yirmibeşinci Gün
 

1- Muaviye b. Yezid’in ölümü (h. 64)
2- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır İmami’nin vefatı (h. 1428)
3- Ayetullah Mirza Muhammed Feyz Kumi’nn vefatı (h. 1370)

Yirmialtıncı Gün
 
Ayetullah Mirza Naini’nin vefatı (h. 1355)

Yirmiyedinci Gün
 
Abdulmuttalib’in (a.s) vefatı

Yirmisekizinci Gün


Ayetullah Seyyid Rıza Sadr’ın vefatı (h. 1415)

Yirmidokuzuncu Gün


İmam Mehdi’nin (a.f) ikinci naibi Muhammed b. Osman’ın vefatı (h. 305)
Ayetullah Ali Al-i İshak’ın doğum günü (h. 1358)

Otuzuncu Gün


Ayetullah Ali Asgar Kerbasçiyan’ın vefatı (h. 1424)

Yeni Ay Görüldüğünde Okunacak Dua

“Birinci veya ikinci günleri aya bakarak şu duayı okumak sünneti şeriftir”

هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ بِللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَميِنَ
“Hilalü hayrin ve ruşdin amentü billahillezii halegake velhamdülillahi rabbil alemiin”

Manası: Hayır ve hidayet ayı(hilali)olasın. Ey hilal seni yaratan Hz.Allah’a iman ettim. Ve alemlerin rabbi olan Hz.Allah’a hamd olsun. (Ebul-Faruk KS Hazretleri buyurmuşlardır )

Bu dua’dan evvel şunlar okunur. 1 defa tekbir getirilir ve sonra bu dua 3 veya daha fazla okunur. Bu duayı okuyan kimsenin çocuğunun çoluğunun dinini diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder.


Ve maddi ve manevi faydası vardır ve sünneti seniyyedir. Dünyada ve ahirette sıkıntı görmez; yeni ayı gözetlemek sünneti şerifedir.
Veya Hilâl görülünce üç kez tekbir ve tehlilden sonra üç kez şöyle demeli: Sonra da: şöyle dua etmelidir.

“Hilâle hayrin ve rüşdin! Amentü billâhillezî halekake. (3 kere)

Elhamdü lillâhillezî zehebe bişehrin keza ve cae bişehrin keza. (Ebu Davud)

Allahümme ahlilhü aleyna bil-emal ve’l-imani vesselâmeti vesselam.”

Anlamı: “Ey hayır ve salah hilâli? Seni yaratan Allahü Teâlâ’ya iman ettim. Şu ayı götürüp bu ayı getiren Yüce Allah’a hamd olsun, Allah’ım! Bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selâmet ve selâmla bulundur.”

Ayın Başında ve Sonunda Fatiha ve Mülk Sureleri Okunmalıdır

Hilali görünce veya o gece, evvelinde ve sonunda Fatiha-i şerife ile beraber süre-i mülk (tebareke) okunmalıdır. Mülk suresi 30 ayettir. Her ayeti ayın bir gününe tekabül eder. Bu okunduğu zaman o kişiyi Cenabı Hak o ay içerisinde her türlü kazadan ve beladan muhafaza eder, hatta çoluğunu çocuğunu bile süfliyatın ve cinlerin tasallutundan muhafaza eder.

Bu Ayın Zikri Şu Şekildedir: Sübbûhun kuddûsün bu ay bitene kadar bu tesbih yapılır. Ay ihya edilir.

Bu Ayın Namazları
 

Cemâziyelevvel ayının 21. gecesi
 
Bu gecenin ihyası niyetiyle 2 rekat dahi kılınsa gece ihya olunur. (bu gece namaz haricinde amenarrasulu bile okunsa gece ihya olunmuş sayılır.)

Rivayeti: Bu gece ekseri Evliyaullah’a manevi miraç nasip olduğu için o gecenin ihyası icap eder.

Cemâziyelevvel ayının 27. gecesi  2 kere 4 rekatlık nafile namaz kılınır
 

Fatihadan sonra 1 kere vedduha suresi okunur.(bilmeyen ihlas suresini okur.) 

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12