Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine Girmek İsteyen Adaylar İçin Başvuru Koşulları
T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİNE GİRMEK İSTEYEN ADAYLAR İÇİN GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1996 ve
sonrası doğumlu olmak),

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

5. 2017 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile 2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit 
edilen taban puanı veya üzerinde not almış olmak, şehit ve gazi eş ve çocukları ile için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak,

6. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne alınacak şehit ve gazi eş ve çocukları için belli bir kontenjan ayrılacaktır. 
Genel sıralama içinde başarılı olan adaylar bu kontenjan dışında değerlendirilecektir.

7. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

8. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği 
Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak,

9. Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış ve aracılık ve 
bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

10. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

11. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı 
suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

12. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

13. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

14. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim 
kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

15. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine 
karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

16. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi 
bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

17. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

18. 2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) yapılmasına müteakip belirlenecek geçici kayıt tarihinden önce lise ve 
dengi okullardan mezun olabilecek durumda olmak,

19. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar 
için kefil göstermek),

20. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne giriş için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki 
değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

21. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde 
belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

22. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde 
belirtilen diğer hususlara haiz olmak,

23. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde 
elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır,

24. İçişleri Bakanlığı kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ

Jandarma Genel Komutanlığı’nın temel subay kaynağı olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Ankara ilinde bulunmaktadır. 
Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu miktarda subay yetiştiren, İçişleri Bakanlığı’na bağlı yükseköğretim kurumudur. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’nde subay diplomasının yanı sıra, Kamu Yönetimi Lisans Programında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’nde öğrencilere, lisans programı öncesinde nitelikli bir İngilizce hazırlık eğitimi 
verilmekte ve başarılı öğrencilere yurt dışında dil eğitimi imkânı sunulmaktadır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’nden mezun olan subaylar, ülkenin emniyet ve asayişin sağlanmasında temel rolü oynayan 
Jandarma Genel Komutanlığı’nın yönetim kademelerinde görev almaktadır. Öğrencilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’nden mezun olan subaylara; sağlık, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma, 
OYAK üyeliği gibi birçok sosyal imkânla birlikte, görevlerinde başarılı olan subaylara yurt içinde ve dışında lisansüstü eğitim alma, çeşitli kurslara katılma ve geçici/daimi görevlere atanma imkânları da sunulmaktadır.

2017 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’nin İngilizce Hazırlık Sınıfına öğrenci alınacaktır. 
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ifadesiyle, “… her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu” olan, tarihi kahramanlıklarla bezenmiş Jandarma Genel Komutanlığı’nın onurlu subayları arasına katılmak isteyen gençlerimizi Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne bekliyoruz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında www.jandarma.tsk.tr - www.jsga.edu.tr internet adresinden başvurularını yapacaklardır. Belirtilen internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne giriş için başvuruda bulunan adaylardan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Başkanlığınca belirlenen miktarda sınav ücreti alınacaktır. Ücretler Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır. Şehit ve gazi eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmayacaktır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi’ne başvurabilmek için belirlenmiş gerekli YGS taban puanını alan ve ön başvurusu alınan 
erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere, her bir aday YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak ve alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılacaktır. Ancak, şehit ve gazi eş ve çocukları sıralama gözetmeksizin şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılacaktır.

Adayların çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.jandarma.tsk.tr -www.jsga.edu.tr internet adresinde 
yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.)

Şahsen müracaata çağrılan adaylardan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde icra edilecek Fiziki Yeterlilik ve Mülakat 
sınavlarında başarılı olanlar, seçim aşamalarında aldıkları puanlara ve 2017 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre tekrar sıralanacaktır. (Lisans Yerleştirme Sınavında TM puan türlerinin en yükseği esas alınacaktır.) Değerlendirme ile asil ve yedek adayların tespit edilmesi ile ilgili detaylı bilgi 04 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.jandarma.tsk.tr - www.jsga.edu.tr internet adresinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.

LYS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Yapılan sınavlarda başarılı olan asil adaylar “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”ndeki hükümlere göre, sağlık raporu almak üzere Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edileceklerdir. “Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi öğrenci adayı olur” sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

FAALİYET TAKVİMİ

Yükseköğretime Geçiş Sınavı : 12 Mart 2017
Yükseköğretime Geçiş Sınav Sonuçlarının Açıklanması : 28 Mart 2017
Başvuru Şartlarının İlanı ve Başvuruların Alınması : 04 Nisan 2017 - 15 Mayıs 2017
Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı : 22 - 26 Mayıs 2017
Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavları : 28 Haziran - 07 Temmuz 2017
Lisans Yerleştirme Sınavı : 10-17 Haziran 2017
Lisans Yerleştirme Sınavı Sonuçlarının Açıklanması : 11 Temmuz 2017
Kazanan Asil ve Yedek Adayların İlanı : 17 - 21 Temmuz 2017
Sağlık Raporlarının Alınması : 24 Temmuz - 11 Ağustos 2017
Geçici Kayıt : 14 Ağustos 2017

İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr - www.jsga.edu.tr
Telefon Numarası :

Personel Temin Merkezi Komutanlığı

0312 464 48 36

JSGA Personel Temin Şube Md.lüğü

0312 464 44 02

JSGA Santral


0 312 464 74 74

KamuAjans.com - Özel Haber 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
ramazan ali 12 ay önce

arkadaşlar akademiyi arayan oldumu ben ariyom hep meşgul çalıyo

Misafir Avatar
Demirci 12 ay önce

Sonuçlar bu Cumaya kadar açıklanacak,Eğer Lys puanınız iyi ise veya Harp okullarına girme şansınız varsa sivil üniversite veya harp okullarına gitmenizi öneririm,Jandarma İçişleri ne bağlandı,kır polisi hükmünde TSK değil.Aynı zamanda Jandarma her yıl sivil kaynaktan subay alımı yapacak,okul alımından fazla en kötü üniversite bitirip yine subay olabilirsiniz.Seçim sizin fakat 5 seneyi Jandarma akademisi için vermeyin,Gidebiliyorsanız harp okullarına gidin veya 4 yıl üniversite okuyup en kötü asteğmenlikten yükselin.

Misafir Avatar
ramazan ali 12 ay önce @Demirci

cumaya kadar açıklanacak bilgisine nerden ulaştın kardeşim

Beğenmedim (0)
Misafir Avatar
İbrahim 12 ay önce

Temmuz ayı bitti ne zaman açıklanacak kazananlar çok uzun sürmedi mi ?

Misafir Avatar
BoZKuRT 12 ay önce

Lys TM puanın mı 309?Eğer TM puanın 309 ve parkurda 45 ise %90 asil gelir,asil olmasada yedeklerden kesin çağrılırsın.

Misafir Avatar
emrecan 12 ay önce

benim lys 5 309 fizik 45 saniye mülakatı geçtim şansım nedir

Misafir Avatar
BoZKuRT 12 ay önce

Emre kardeş daha sonuçlar açıklanmadı Temmuz sonuna kadar açıklanacak,senin lys puan,parkur,diploma kaç

Misafir Avatar
emre 12 ay önce

sonuçlar açıklandımı bakabilen varmı acill yardım

Misafir Avatar
BoZKuRT 12 ay önce

Akademiyi kazanmayı gönülden istiyorum 5 değil 10 yıl olsa gene okurum.240 ham puan ile şansım nedir bilgi verirseniz sevinirim