Kamuajans.com - Açıköğretim 2017 – 2018 eğitim öğretim dönemi akademik takvimi yayımlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Sınavlar ülke çapında gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

ATA AÖF öğrencileri sınav tarihi yaklaştığı zaman Üniversitenin duyurduğu tarihten sonra öğrenci sınav giriş belgelerini öğrenci profillerinden alarak sınava girmesi zorunludur. Sınav giriş belgesinin yanı sıra kimlik olması da zorunludur. Sınav yerine en az yarım saat önceden gidilmesi ise öğrencilerin zorluk çekmemesi için önerilir.

ATA AÖF Ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından, tek ders sınavlarında 14 ünitenin tamamından sorumlu olunacak. Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanının yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

ATA AÖF Bahar Dönemi Ders Kayıtları 29 Ocak - 4 Şubat 2018 tarihinde, Mazeretli Ders Kayıtları 5-11 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. Bahar Dönemi Dersler 5-11 Şubat 2018 tarihleri arasındaydı.

ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınav (Vize) 24-25 Mart 2018 tarihinde yapıldı. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) 12-13 Mayıs 2018 tarihinde, Bütünleme Sınavı 9-10 Haziran 2018 tarihinde, Mezuniyet Üç Ders Sınavı 29 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.2017 ATA AÖF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavı Sınava Giriş Belgesi’ni ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmayan öğrenciler sınavlara giremezler. Öğrenciler; Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı,Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi) sınava girerken yanlarında bulundurmalıdırlar. 


Sınava cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; cep bilgisayarı, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınav düzenine aykırı davranışlar gösteren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Konuyla ilgili tutanak tutularak, yapılacak soruşturma sonucuna göre öğrenci ile ilgili bir karara varılır.

Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin isimleri Bireysel Sınav İptal Tutanağı’na yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır.

Fakültemize konu ile ilgili bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde gerekli işlemler yürütülür ve Sınav Komisyonu durumunuzu karara bağlar.

NOT:

Sınava girebilmeniz için yanınızda Sınav Giriş Belgesi (bu belge) ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi) bulundurmanız gerekmektedir. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmeniz için geçerli olmayacaktır.


Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda Çanta, poşet, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.


Sınavda basit fonksiyonlu hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.


Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunmalıdır.


Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.


Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız gerekmektedir.


Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.


Sınavın ilk 20 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.


Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

Ders kayıtları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Yeni kayıt olmuş veya kaydını yeniletmiş öğrencilerin derslere kaydı doğrudan Dekanlıkça yapılır. Ders veya ders grubu seçilmesi gereken sınıflarda ilgili yarıyıla ait materyal ücretini yatırmış ara sınıf öğrencilerinin FF olan derslerinin kaydı Dekanlıkça, yeni alınacak diğer derslerin kaydı öğrencilerin kendileri tarafından yapılır. Materyal ücretini yatıran ancak ders kaydını yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders kayıtları alabilecekleri dersler arasından 30 krediye kadar Dekanlıkça yapılır. Ayrıca Yatay Geçiş ve DGS yolu ile yerleşen öğrencilerin ders kayıtları, intibakları yapıldıktan sonra ilk yarıyıl için Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Derslerin onaylanıp onaylanmadığını nereden kontrol edilir?

Derslerin onaylandığını Öğrenci Bilgi Siteminden “Öğrenim” menüsünün altında yer alan “Ders Alma Listesi” başlığından kontrol edebilirsiniz. Ayrıca tarafınıza ders kaydınızın onaylandığına dair SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi ve Eğitim-Öğretim Süresi

Sınavlar

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-10/9/2015-29471) Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ve almış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için tek dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir kere mezuniyet tek ders sınavı yapılır. Bu sınavla ilgili usul ve esasları belirlemeye Fakülte Kurulu yetkilidir.

(2) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka bir sınav açılmaz. Ancak ara sınava katılmayan öğrenciler, ara sınav notu sıfır (0) kabul edilmek şartı ile yarıyıl/yıl sonu sınavına katılabilirler.

(3) (Değişik:RG-27/6/2016-29755) Sınavlar, gözetim altında olmak üzere yazılı veya uygulamalı olarak yapılır.

(4) Dersin varsa devam veya diğer koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler.

(5) Sınavlarla ilgili öğrenci cevap kâğıtları ve salon sınav tutanakları iki yıl süre ile saklanır.

Sınav kuralları

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin sınavlarda uymaları gereken kurallar Dekanlık tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, sınavlara girebilmek için Fakülte tarafından belirlenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Öğrenci eksik belge ile sınavlara giremez.

(3) Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir.

(4) Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği dönemde hiçbir dersin sınavına giremez.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16 – (1) Optik ortamda değerlendirilen cevap kâğıdında kitapçık türünü işaretlemeyen, yanlış işaretleyen ya da cevaplarını yanlış alanda işaretleyen veya soru kitapçıklarının sayfalarını eksik olarak teslim eden öğrencilerin,

(2) Eksik belge ile sınava girdiği tespit edilen, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan öğrencilerin ve sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım eden öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1)  Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yapılır.

(2) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye bildirilir.

(3) Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmaz ve cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Sınav ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Kısa süreli sınav, ödev veya uygulama gibi etkinliklerin yer aldığı ders/derslerde bu etkinliklerden alınacak olan puanların ara sınav puanına katkı oranı Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(3) (Ek:RG-27/6/2016-29755) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürür.

Ders başarı notunun belirlenmesi

MADDE 19 – (Değişik:RG-27/6/2016-29755)  

(1) Ders başarı notunun hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.

b) Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 20 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Harf Notu      Ağırlık Katsayısı

AA                      4,00

BA                       3,50

BB                       3,00

CB                       2,50

CC                       2,00

FF                        0,00

G                         Geçer

Z                         Devamsız

(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

Öğrenim süresi

MADDE 21 – (1)  Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; ön lisans ve lisans tamamlama için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine dahil edilir.

(2) Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere mezun olabilmeleri için Yönetim Kurulu tarafından uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin istekleri üzerine program ile ilişikleri kesilir veya yönetim kurulu tarafından belirlenen bir programa yine Yönetim Kurulunca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.

KamuAjans.com - Özel Haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Önder 12 ay önce

Birkaç gündür uğraşıyorum. Sınav Giriş Belgesi alamıyorum. Sürekli hata. Yarın sınav ve hala sistem giriş belgesi veremiyor.

Misafir Avatar
hatalı 1 yıl önce

yayımlanmış ancak ortada sınav giriş belgesi yok hata veryo dünden beri uğraşyom

Misafir Avatar
Akşemsettin 2 yıl önce

Ata aöf ve Anadolu aöf sınav tarihlerini çakıştırarak onlarca adayı mahrum etmişlerdir. Acilen iki üniversitede kayıtlı öğrenciler için mazeret sınavı planlanmalıdır. Yoksa bu işin vebali büyüktür...

Misafir Avatar
gülbin 2 yıl önce

ben resmi nikah yaptım sistemde soyadım değiştı ama henüz kimlik kartımı alamadım geçici kimlik belgesi aldım bütünleme sınava girebilir miyim