Yeni Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'nde Neler Değişti?

 

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Araştırma : Öğretim elemanının çalıştığı kurum tarafından ve araştırmanın ilgili olduğu kurumlarca önceden onaylı, başlangıcı belgelenmiş, çalışmanın sonuç raporu aynı kurumlarca tescillenmiş, herhangi bir proje kapsamında yürütülmemiş, en az üç ay süreyle yapılmış eski bilgileri test etmeye, bir problemi çözmeye veya analiz etmeye, bir teoriyi geliştirmeye, yeni bir teori ortaya koymaya, yeni bilgi, uygulama, teknoloji veya yaratıcı eser üretmeye yönelik, süreçleri raporlaştırılmış, Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumlan tarafından yürütülen değişim programlarının teşvik kapsamı dışında kalan ve bu Yönetmelikteki diğer faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmalardır.

Araştırma : Proje kapsamında olmamak koşuluyla; yükseköğretim kurumu ile ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların yazılı mutabakatı veya onayı ile başlatılmış, araştırmacıların kendi kurumu dışında bir üniversite ya da araştırma kurumunda görevlendirilmek suretiyle en az üç ay süreyle yeni bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç, eser veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kurumların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış ve bu Yönetmelikteki diğer faaliyet türlerine girmeyen sistematik çalışmalardır.


ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Hakemli dergi: En az beş yıl süreyle düzenli olarak yayımlanmakta olan hakemli dergiyi ifade eder.

Hakemli dergi: Yılda en az bir kez olmak üzere, son üç yıldır düzenli olarak yayımlanmakta olan hakemli dergiyi ifade eder.


ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Ödül: Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kuram tarafından verilenler hariç olmak üzere akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak verilmiş akademik ve sanatsal ödülleri ifade eder.

Ödül: Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak, alanında faaliyet gösteren meslek organizasyonları ile kamu veya özel kuruluşlar tarafından, üyeleri arasında araştırmacının alanından uzmanların da bulunduğu bir kurulun değerlendirmesi sonucunda verilen ulusal veya uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal ödülleri ifade eder.


ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Proje : Konusu, amacı, kapsamı, süresi, özel şartları ve bütçesi belirlenmiş; yeni bilgiler üretilmesi ve bilimsel yorumlarının yapılması veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak gerçekleştirilen ve sonuç raporu ilgili kurumlarca kabul edilmiş çalışmaları ifade eder.

Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda ulusal veya uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu yetkili mercilerce başarılı bulunarak kapatılmış araştırma çalışmalarını ifade eder.


ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Tasarım : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, çizim ve dizayn halini

Tasarım : Öğretim elemanının akademik faaliyet alanında bir yapının, teknik veya endüstriyel ürünün ilk taslağı, çizim ve dizayn halini


ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Ulusal yayınevi: En az üç yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye'deki yükseköğretim kuramlarının kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az beş kitap yayımlamış yayınevini ifade eder.

Ulusal yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevini ifade eder.


ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Akademik Teşvik Komisyonu

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere yükseköğretim kurumlan bünyesinde en az üç üyeden oluşan akademik teşvik komisyonu kurulur. Komisyon, en yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim üyelerinden ilgili yükseköğretim kurumundaki her bir doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere rektörün her bir üyelik için önereceği üç aday arasından senato tarafından seçilen üyelerden oluşur. Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

(2) Komisyon üyeleri üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere birinci fıkrada yer alan usulle yeni üye seçilir.

(3) Komisyon, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

(4) Komisyon, akademik teşvik, başvuru takviminin hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumludur.

(5) Komisyon, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere yükseköğretim kurumlan bünyesinde yüksek akademik teşvik puanına sahip öğretim üyelerinden her bir doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere rektörün her bir üyelik için önereceği üç aday arasından senato tarafından seçilen üyelerden oluşan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kurulur. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun başkanlığını rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı yürütür. Bu komisyon başkan hariç en az dört üyeden oluşmak koşuluyla iki yıl süreyle seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, başvurular başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ödeme yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur.

(3) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütlerin giderilmesinde nihai karar merciidir.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Akademik teşvik başvurusu ve ön inceleme heyeti

MADDE 5- (4) Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular her bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlıkları bünyesinde kurulan ön inceleme heyeti tarafından incelenir. Ön inceleme heyeti;

a) Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında olmak üzere en yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından bölüm başkanı tarafından seçilen,

b) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanının başkanlığında olmak üzere en yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından fakültelerde dekanın, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önerisi üzerine fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulu tarafından seçilen,

e) Enstitülerde anabilimdalı veya anasanatdalı başkanının başkanlığında olmak üzere en yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından enstitü müdürünün önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından seçilen, en az iki veya en çok dört üyeden oluşur. Bölüm, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlıkları bünyesinde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde üyeler yakın alanlardaki öğretim elemanlarından tamamlanır.

(5) Ön inceleme heyeti üyeleri üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere dördüncü fıkrada yer alan usulle yeni üye seçilir.

(6) Ön inceleme heyeti, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde ön inceleme heyeti başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere yükseköğretim kurumlarının her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde en az üçer üyeden oluşan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu kurulur. Komisyon başkanlığı ilgili bölüm/anabilim dalı/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Komisyon üyeleri ise ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından, yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından seçilerek oluşturulur. Bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde, üyeler yakın alanlardaki öğretim elemanları ile tamamlanır. Komisyon üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Komisyon, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz.

(3) Komisyon, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.


ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

MADDE 5 - (11) Komisyon kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren beş işgünü içinde senatoya itiraz edilebilir.

MADDE 6- (6) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı duyuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak anılan komisyona itiraz edilebilir. Komisyon, yapılan itirazları, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içerisinde karara bağlar. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun vereceği kararlar kesindir.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

MADDE 6 - (9) İçeriğinde önemli değişiklikler yapılmamış kitap ve kitap bölümlerinin tekrar baskıları, başlığı veya ISBN numaraları değişmiş olsa dahi yeniden puanlamada esas alınmaz. Tekrar eden sergiler, gösteriler tekrar puanlanamaz. İçeriğinde önemli değişiklikler yapılmamış olan bir tebliğin makale, kitap veya kitap bölümü haline dönüştürülmesi durumunda puanlama yapılmaz.

MADDE 7- (8) Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri, aynı yıl içerisinde tekrar eden sergi, konser ve gösterilerin puanlanmasında, mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet puanının %50'si uygulanır


ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

MADDE 7 - (4) Birden fazla öğretim elemanıyla yayın yapılması veya ödül alınması halinde faaliyet türü puan teşvik oranlarının belirlenmesinde:

a) Birinci isim için %100'ü,

b) İkinci isim için %75'i,

c) Üçüncü isim için %50'si,

ç) Dördüncü ve sonrası (senior ve correspondence author hariç) isim için "oran/kişi sayısı" oram,

d) Senior isim (makaledeki son isim) için %90'ı (yayının yapıldığı alanda daha önce en az on adet uluslararası yayın yapmış olmak şartıyla),

dikkate alınır.

MADDE 8 - (4) Birden fazla öğretim elemanıyla gerçekleştirilen yayın ve tebliğ faaliyetlerinde puan teşvik oranlarının belirlenmesinde:

a) Birinci isim için %100'ü,

b)Yayındaki sorumlu yazar (corresponding author) ve senyör yazar (yayının yapıldığı alanda daha önce en az on adet uluslararası yayın yapmış makaledeki son isim) ile tebliği sunan isim için yazar sırasına bakılmaksızın %100'ü,

c) İkinci isim için %90'ı,

ç) Üçüncü isim için %80'i,

d) Dördüncü isim için %70'i,

e) Beşinci ve daha sonraki isimler için %50'si dikkate alınır.


ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

MADDE 7 - (5) Birden fazla öğretim elemanının görev aldıkları proje faaliyet türü puan teşvik oranlarının belirlenmesinde:

a) Yürütücü için %100'ü,

b) Araştırmacı öğretim üyesi için %75'i,

c)Araştırmacı; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman için %100'ü,

ç) Danışman; kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin yürütmüş olduğu projelerde

%100'ü, yürütücünün gerçek kişi olduğu projelerde %50'si, .

dikkate alınır.

MADDE 8 - (5) Birden fazla öğretim elemanının görev aldığı proje faaliyet türünde teşvik puanı oranının belirlenmesinde:

a) Yürütücü için %100'ü,

b) Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi için %80'i,

c) Araştırmacı veya danışman; öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman için %70'i,

dikkate alınır.


ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

MADDE7-(8) Puanların hesaplanmasında, öğretim elemanının faaliyetin gerçekleştiği tarihteki kadro unvanı esas alınır.

MADDE 8 - (9) Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.