Yardımcı Doçentlik Düzenlemesine Dair Detaylar
ESKİ MADDE YENİ MADDE
m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

(1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

(2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.

(3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

"m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında
görevli profesör, doçent ve doktor öğretim görevlileridir.

(1) Profesör: En yüksek düzeydeki
akademik unvana sahip kişidir.

(2) Doçent: Üniversitelerarası Kurul tarafından
verilecek doçentlik yeterlik belgesine sahip
olan ve yükseköğretim kuramlarının bilimsel
kaliteyi artırmak amacına yönelik, bilim disiplinleri
arasındaki farklılıkları da göz önünde
bulundurarak belirlediği objektif ve denetlenebilir
nitelikteki ek koşulları sağlayan veya yükseköğretim
kurumları dışından
başvurularda ise Üniversitelerarası
Kurul tarafından verilecek
doçentlik yeterlik belgesine
sahip olan ve Üniversitelerarası
Kural tarafından
belirlenecek ek koşullan
sağlayan akademik
unvana sahip kişidir.

(3) Doktor Öğretim Görevlisi: 
Doktora çalışmalarını
başan ile tamamlamış, tıpta,
diş hekimliğinde,
eczacılıkta ve veteriner
hekimlikte uzmanlık
unvanını veya Üniversitelerarası
Kurulun önerisi
üzerine Yükseköğretim
Kurulunca tespit edilen
belli sanat dallarının birinde
yeterlik kazanmış olan,
akademik unvana sahip kişidir."

Madde 11 -

a) Kuruluş ve işleyişi:

Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşur.

Rektörler, Üniversitelerarası Kurula, bir yıl süre ile, üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre, sıra ile, başkanlık yaparlar.

...

b) Görevleri

...

(6) Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek,

(7) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

MADDE 2- 2547 sayılı
Kanunun 11 inci maddesinin
(a) fıkrasının birinci paragrafında
yer alan ",Genelkurmay
Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden
dört yıl için seçeceği bir profesör"
ibaresi madde
metninden çıkarılmış,
ikinci paragrafından sonra
gelmek üzere aşağıdaki
paragraf eklenmiş, (b)
fıkrasının (6) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı fıkraya
aşağıdaki bent
eklenmiş ve mevcut (7)
numaralı bent (8)
olarak teselsül ettirilmiştir.

"Üniversitelerarası Kurul
bünyesinde Yönetim
Kurulu kurulur. Yönetim Kurulu, Üniversitelerarası
Kural Başkanı ile
fen ve mühendislik,
sağlık ve sosyal bilimler
alanlarından
üçer üye ve güzel sanatlar
alanından
bir üye olmak üzere
on bir üyeden oluşur.
Üyeler, farklı üniversitelerde
görev yapan
profesör öğretim
üyeleri arasından
Üniversitelerarası
Kurul tarafından
bir yıl için seçilir. Süresi dolan
üye yeniden seçilebilir.
Üniversitelerarası Kurul
Yükseköğretim Kuruluna
üye seçmek dışındaki
görevlerini yönetim
kuruluna devredebilir.
Yönetim Kurulu ayda
en az bir defa toplanır.
Yönetim Kurulu üyelerine,
Yükseköğretim Genel
Kurulu üyelerine ödenen
tutarda huzur hakkı aynı
usul ve esaslar
çerçevesinde ödenir. "

"(6) Doçentlik yeterlik belgesi
başvurularında adayların
yeterli yayın ve çalışmaya
sahip olup olmadığına karar
vermek ve yeterli
yayın ve çalışmaya sahip
olduğuna karar verilen
adaylara doçentlik yeterlik
belgesi düzenlemek,

(7) Yükseköğretim
kurumlan dışından
yapılacak doçentlik
başvuruları için
ek koşullar
belirlemek ve başarılı
olanlara doçentlik
unvanı vermek,"

Yardımcı doçentliğe atama

Madde 23 - a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.

Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.

b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:

(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.

c. Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.

MADDE 3- 2547
sayılı Kanunun
23 üncü maddesi
başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Doktor Öğretim Görevlisi

MADDE 23- a) Yükseköğretim
kurumlarında açık bulunan
doktor öğretim görevlisi kadroları Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca ilan edilir.
 İlan edilen bu kadrolara 
en çok dört yıl süre ile
atama yapılır. Her atama
süresi sonunda görev
kendiliğinden sona erer.
Bunlar yeniden atanabilirler.

b) Doktor öğretim görevliliğine atanmada aranacak şartlar:

(1) Doktora, tıpta, diş
hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil
sınavından atama yapılacak
programın eğitim dilinde en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

c) Üniversiteler, doktor öğretim görevlisi kadrosuna
atama için bu maddede aranan asgari koşulların
yanında, Yükseköğretim
Kurulunun onayını almak
suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak
amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki
farklılıkları da göz önünde bulundurarak,
objektif ve denetlenebilir
nitelikte ek koşullar
belirleyebilirler."

Doçentliğe atama

Madde 24 - a) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca yılda iki kere yapılır.

Aşağıdaki şartları haiz adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği tarihe kadar, Üniversitelerarası Kurula gerekli belge ve yayınlar ile birlikte başlıca bilim dalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek başvururlar.

b) Doçentlik sınavına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak.

2) Üniversitelerarası Kurulun her bir bilim disiplininin özelliklerini dikkate alarak belirteceği görüş çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

3) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavında başarılı olmak. Bu sınavın, adayın bilim dalı ile ilgili olması şartı aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.

c) Üniversitelerarası Kurul, adayın başvurduğu bilim veya sanat dalından beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder. İlgili bilim veya sanat dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri üç üye ile teşkil edilebilir.

Doçentlik sınav jürisinde yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete dayalı olarak raporunu verememesi halinde, yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye esas alınır. Değerlendirmeye esas alınan bu raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile birlikte adaya gönderilir.

Eser incelemesinde başarılı bulunan aday, doçentlik sınav jürisi tarafından, sözlü sınava tabi tutulur. Jüri üyeleri, yapılan sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Sözlü sınavda başarılı olması halinde, adaya ilgili bilim dalında doçentlik unvanı verilir.

Doçentlik sınavına ilişkin esas ve usuller, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 4- 2547 sayılı
Kanunun 24 üncü maddesi
başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"Doçentlik ve atama

MADDE 24 - a) Doçentlik
yeterlik belgesi başvuruları,
Üniversitelerarası Kurulca
belirlenen takvime göre
yılda iki kez yapılır.
Doçentlik yeterlik belgesine
başvurabilmek için
aşağıdaki şartlar aranır:

(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta,
diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte
uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen
belli sanat dallarının birinde
yeterlik kazanmış olmak.

(2) Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine
Yükseköğretim Kurulu tarafından
her bir bilim
disiplininin özellikleri dikkate
alınarak belirlenecek
yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel
yayın ve çalışmalar yapmak.

b) Üniversitelerarası Kurulca
yeterli yayın ve çalışmaya
sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik
yeterlik belgesi verilir.

c) Üniversiteler, doçent kadrosuna atama için,
doçentlik yeterlik belgesine sahip olmanın
yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak
suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak
amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki
farklılıkları da göz önünde bulundurarak,
objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.

Doçentlik yeterlik belgesine sahip olanlar başlıca
uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek
üniversitelerce ilan edilen doçent kadrolarına başvurur.

Üniversite Yönetim Kurulu adayın başvurduğu
bilim veya sanat dalından beş profesörden oluşan
bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye tespit eder.
İlgili bilim veya sanat dalında yeterli

Öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri
üç üye ile teşkil edilebilir. Asıl üyelerden
en az üçü üniversite dışından seçilir.

ç) Jüride yer alan asıl ve yedek üyeler, adayın
akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek
hazırladıkları ayrıntılı raporlarını Rektörlüğe
gönderirler. Asıl üyelerin hukuken geçerli bir mazerete
dayalı olarak raporunu verememesi halinde,
yedek üyelerin raporları, sırasına göre değerlendirmeye
esas alınır. Rektör Üniversite Yönetim Kurulunun
görüşünü aldıktan sonra atamayı yapar.

d) Yayın ve eser incelemeye ilişkin esas ve usuller,
Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınmak suretiyle
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak 
yönetmeliklebelirlenir."

Doçentliğe atama
Madde 25 - a) Bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için ilan edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar.

b. Doçentliğe atamada aşağıdaki şartlar aranır:

(1) Doçentlik unvanını almış olmak,

(2) (Mülga alt bend: 12.08.1986 - 260 S.KHK/Madde 7)

(Ek fıkra: 18.06.2008 - 5772 S.K/Madde 5) Üniversiteler, doçentlik kadrosuna atama için, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler.

MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun
25 inci maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır
Çalışma esasları
Madde 36- 
(3) Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür.

MADDE 6- 2547 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.

"Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış,
tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner
hekimlikte uzmanlık unvanını veya
Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli
sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan 
öğretim yardımcıları talepleri ve üniversite
yönetim kurulunun uygun görmesi halinde
haftada azami on iki saat ders verebilir."

Kurumlara dönüş
Madde 60- b. Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.

MADDE 7- 2547 sayılı Kanunun 60 inci
maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yükseköğretim kurumlarından,
mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar
hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi
isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine
bu Kanun hükümleri çerçevesinde durumlarına
uygun kadro bulunması halinde tekrar ayrıldıkları
kurumlanna dönebilirler."

Ek Madde 27 -Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu kararlarında belirtilecek tarihlerde asgari iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu tutarlar, Rektörlükçe en geç onbeş gün içinde ilgili bütçe dairesi başkanlığının hesabına yatırılır.

MADDE 8- 2547 sayılı Kanunun ek 27 nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"Üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde
hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme,
bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik
alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek
tezsiz yüksek lisans programlarının açılması,
bu programlarda fiilen ders veren öğretim
üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretleri,
aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla
ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitü
yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenen ve belirtilecek tarihlerde
asgari iki eşit taksitte alınan öğretim ücretleri,
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün
muhasebe birimi hesabına yatırılır."

MADDE 9- 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "yardımcı
doçent" ibaresi "doktor öğretim görevlisi" şeklinde,
17 nci maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafında
yer alan "yardımcı doçentlerin" ibaresi "doktor öğretim
görevlilerinin" şeklinde, 18 inci maddesinin (a) fıkrasının
birinci paragrafında yer alan "yardımcı doçentten" ibaresi
"doktor Öğretim görevlisinden" şeklinde, 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "yardımcı
doçentler" ibaresi "doktor öğretim görevlileri" şeklinde,
29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
"yardımcı doçentlik" İbaresi "doktor öğretim görevlisi"
şeklinde, 53/E maddesinin beşinci fıkrasında yer alan
"yardımcı doçentler" ibareleri "doktor öğretim görevlileri"
şeklinde, 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (4) numaralı
bendinde yer alan "yardımcı doçentlik" ibaresi "doktor
öğretim görevlisi" şeklinde, ek 38 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçent" ibaresi
"doktor öğretim görevlisi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 75- Mevzuatta "Yardımcı Doçent" e
yapılmış olan atıflar "Doktor Öğretim Görevlisi" ne
yapılmış sayılır."


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru bürüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;
4) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara % 165'i

Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.

MADDE 11- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci
maddesinin 4 üncü sırası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

" 4) Doktor Öğretim Görevlisi kadrosunda
bulunanlara % 175"

Madde 15 - (Değişik madde: 22.08.1989 - 378 S.KHK/Madde 8)

Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

MADDE 12- 2914 sayılı Kanunun 15 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15-Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı
maddesinde unvanları belirtilen personeli, üniversite
yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı
ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların
sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin
üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer
mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi,
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır."

MADDE 13-2914 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinin birinci cümlesinde
yer alan "yardımcı doçentlerden" ibaresi " doktor
öğretim görevlilerinden" şeklinde, (c) alt bendinde
yer alan "yardımcı doçentler" ibaresi "doktor
öğretim görevlileri" ve "yardımcı doçent" ibaresi "
doktor öğretim görevlisi" şeklinde, 11 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında yer alan "Yardımcı Doçent"
ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, 12 nci
maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde
yer alan "Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim
Görevlisi" şeklinde, ek 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yardımcı Doçent"
ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi" şeklinde, ek 4 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
"Yardımcı Doçent" ibaresi "Doktor Öğretim Görevlisi"
şeklinde, Kanuna ekli ek gösterge cetvelinin (d)
bendinde yer alan "Yardımcı Doçentler" ibaresi
"Doktor Öğretim Görevlileri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 - 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim
Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 24 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye
ekli cetvellerde; yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen
"yardımcı doçent" kadroları başka bir işleme gerek
kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi" kadrolarına
dönüştürülmüş sayılır."

MADDE 15 -78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddeyi ihdas eden Kanunun
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla "yardımcı doçent"
kadrolarında bulunanlar başka bir işleme gerek
kalmaksızın "doktor öğretim görevlisi"
kadrolarına atanmış sayılır."

 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
kemal 1 yıl önce

bir kanalda prof konuşuyor.12 bin dolardan kariyer yapılıyor.85 puanla ünvanlar .para yükseldikce mevkiler yükseliyor..bu yazılar kamu oyunu göstermelik..paran ve akp li olcan.kul hakkının önemi yok..zaten çoğu bunları dindar zannediyor..makarna bulgurun markası önemli deyil...