Öğretim Elemanı Olarak Naklen Atama
Bilindiği üzere, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun "Memurların hır kurumdan diğerim’ naklilen" başlıklı 74 üncü maddesinde;

"Memurların hu Kanuna lahi kurumlar arasında, kurumlar m muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi sureliyle, hulıuıdukları sınıflan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıflan, hir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin allııu/aki derecelere alaıuıhılmeleri için ise atanacakları kadro derecesi He kazanılmış hak dereceleri arasımlaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların işleği de şar Ilır.

13 12 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncii maddesi kapsamına giren kurulularla hu Kanuna lahi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurulularda çalışıp 657 sayılı Kanuna lahi olmayan ¡lersoneldeıı, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile lespıl edilen giriş derecelerinin üzerimle olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri içııı kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükmü bulunmaktadır.
Bu minvalde, 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi uyarınca; 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun I lukmunde Kararnamenin ilgili maddesine yapılmış sayılmaktadır Bu bakımdan bu maddede zikredilen 4 üncü madde, 217 sayılı KHK'nın 2 nci maddesi olarak dikkate alınmalıdır Mezkur 74 üncii madde. 657 sayılı Kanuna tabi kurumlanıl memur kadrolannda çalışanlar ile diğer personel kanunlarına tabi kadrolu olarak görev yapan personelin. 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolanna naklen atanmalarını düzenlemekte olup; söz konusu maddede, devlet memurlarının diğer personel kanunlarına tabi kadrolara naklen atanabileceklerine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun "Memurların kıırııııılarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76 ııcı maddesinde ise; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları hulıuıdukları kadro derecelerine eşil veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst. kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile. kurulularında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.
Aşağı maddede dereceye atananların 68 inci yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. ..." hükmü yer almaktadır

Bu kapsamda, mezkur madde ile devlet memurlarının istihdam edildikleri kurum içinde yerine getirdikleri görevlerin ve görev yapuklan birimlerin değiştirilmesine ilişkin usuller düzenlenmekte olup, söz konusu maddede, devlet memurlarının diğer personel kanunlarına tabi kadrolara naklen atanabileceklerine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

04/11/1987 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (I) ve (m) bentleri uyarınca, "öğretim elemanı" kavramı yükseköğretim kuramlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini ifade etmek için kullanılmakta ve “öğretim üyeleri" de profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinden oluşmaktadır

Mezkur Kanunun 23 uncu maddesinde "doktor öğretim üyesi", 24 uncu maddesinde "doçent" ve 25 inci maddesinde ise "profesör" olarak atanmak için uygulanan prosedür düzenlenmektedir Genel itibariyle, söz konusu kadrolara atama usulunun yükseköğretim kuramlarında boş kadro bulunması halinde rektörlük tarafından ilana çıkılması ve adaylann gerekli kriterleri taşıyıp taşımadığının mevzuat ile yetki verilen birimler tarafından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirildiği görülmektedir

Diğer taraftan, 09/11/201$ tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolanııa Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar I lakkında Yönetmelik ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolanna yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlanna ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartlar belirlenmekte ve sınavlarda başanlı olan adaylann atamalannm yürürlükteki mevzuata göre yapılacağı belirtilmektedir

Görüldüğü üzere, öğretim elemanlarının farklı bir üniversitede görev yapmak istemeleri halinde, geçiş yapmak istedikleri üniversite tarafından yapılan kadro ilanlannı takip etmeleri, kadro ilanı yapıldıktan sonra ilan edilen kadronun şartlarının taşıyor olmalan halinde başvuru yapmaları ve mevzuat gereği yapılması zorunlu olan sınav ve jüri değerlendirmelerinden geçerek atanmaya hak kazanımdan gerekmektedir Bahsi geçen usul haricinde, öğretim el em anlan nın farklı bir üniversiteye naklen atanması mümkün olmamaktadır.
Bu itibarla. 657 sayılı Kanunun 74 üncü ve 76 ncı maddelerinde memurların kuramlar arası ve kurum içi nakilleri düzenlendiğinden; 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabi olan öğretim elemanlarının hali hazırda görev yaptıklan üniversite içinde yahut farklı bir üniversitede münhal bulunan öğretim elemanı kadrolanna söz. konusu hükümler çerçevesinde naklen atanmasının söz konusu olmadığı açıktır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun "GOi'eıılik"başlıklı 18 inci maddesinde, "Kanunlarda yazılı haller dışımla Devlet memurunun memurluğuna .son verilmez, aylık ve başka hakları elimlen alınamaz." denilmekte ve 98 inci maddesinde ise memurluğu sona erdiren haller sayılmaktadır Mezkur maddede sayılan haller dışında memurluğun sona ermesi söz konusu olmadığından; kişinin farklı bir statüde istihdam edilebilmesi için memurluk statüsünün sona ermesi gerekmektedir

Bu çerçevede, memurluğu sona erdiren hallerden biri olan "Çekilme" anılan Kanunun 94 uncu maddesinde, "Devlet memuru bağlı o/dugıı kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Kfezuniyetsiz veya kuramlarınca kabul edilen mazeretı olmaksızın görevin terk edilmesi w bu terkin kesintisiz /Ogün devam etmesi halimle, yazılı miıracaal şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. " şeklinde düzenlenmiştir

Farklı bir personel kanununa tabi bir kuramda ve farklı bir statüde görev kabul edenlerin yeni görevlerine atanmalarının 657 sayılı Kanunun 74 üncü ve 76 ncı maddelerinde sözü edilen anlamda "nakil" olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı görülmekte olup, memurlunu, başka bir statüye geçebilmeleri için istihdam edildikleri memurluk statülerinin sona ermesi gerekmekte, ancak istifa etmeleri halinde öğretim dcnıanı kadrolanna atanmalan mümkün olmaktadır

Yukandaki hukum ve açıklamalar çerçevesinde,

1- Kamu kuram ve kuraluşlannda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin. Üniversitenizde münhal bulunan 2914 sayılı Kanuna tabi öğretim elamanı kadrolarına naklen atanmasının mümkün olmadığı, ancak memuriyet statüsünden ayrılmak suretiyle atanabileceği,

2- Üniversitenizde, 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personelin, öğretim elemanı kadrolarına, 2914 ve 2547 sayılı Kanunlarda belirtilen usule uygun olarak atanabileceği. 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca kurum içi naklen atanmasının mümkün bulunmadığı.

3- Öğretim elemanı kadrolannda görev yapan persocıdin, hali hazırda görev yaptığı üniversite yahut farklı bir üniversiteye, 2914 ve 2547 sayılı Kanunlarda belirtilen usule uyularak istihdam edilebileceği; 657 sayılı Kanunun 76 İKİ veya 74 uncu maddesi çerçevesinde naklen atanamayacağı.
mütalaa edilmektedir
 

Kamuajans.com/ÖZEL

Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.