KYK Çalışanları Komisyonu Sonuç Raporu
Yurt Yönetim Memurları için öngörülen özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranlarının en az 50 puan oranında artırılmalı; ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılması sağlanmalıdır.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı kapsamında ifa 
edilen nöbet görevi karşılığında sadece yılı bütçe kanunu eki (K) cetvelinde fazla çalışma ücreti için belirlenen rakam ödenmektedir. Ancak hizmetin yürütülmesi için gerekli koşullar
karşısında söz konusu rakam çok yetersiz kalmaktadır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapan 
personelden kendilerineyılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücreti ödenenlerin saat başı fazla çalışma ücretleri en az beş kat artırımlı ödenmeli; söz konusu ödeme için öngörülen aylık 90 saat sınırlaması kaldırılmalı; bahse konu ödemenin tanımının fazla çalışma ücreti yerine nöbet ücreti vb şeklinde değiştirilmesi yönünde düzenleme sağlanmalıdır.

Son yıllarda Kurum tarafından inşa edilen veya kiralama suretiyle hizmete alınan yurtların 
yerleşim yerlerine uzaklığı göz önüne alındığında yurt çalışanları yönünden iş güçlüğü zammı ve teminine güçlük zammı öngörülmemesi adaletsizliktir.

Yurt müdürleri, müdür yardımcıları ve yurt yönetim memurları ile diğer yurt çalışanlarına, 
2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 750 puanın altında olmamak üzere iş güçlüğü zammı, 500 puanın altında olmamak üzere temininde güçlük zammı ödenmelidir.

Yönetim ve temsil makamı olmalarına rağmen yurt müdürleri ile şube müdürlerine makam 
tazminatı ödenmemesi mağduriyete neden olmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveline, yurt müdürleri ile şube 
müdürlerinin eklenerek yurt müdürleri ve şube müdürleri için 2000 gösterge rakamının altında olmamak üzere makam tazminatı ödenmesi sağlanmalıdır.

Teknik Hizmetler Sınıfındaki kadrolarda bulunan personelin, yaptıkları işin niteliği ve zorluğu 
göz önüne alındığında iş riski zammından faydalandırılmaması adaletsizliktir.

Teknik Hizmetler Sınıfındaki kadrolarda bulunan personele, 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 250 puanın altında olmamak üzere iş riski zammı ödenmelidir.

Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin milli ve dini bayramlardaki çalışmaları, fazla çalışma 
süresinden değerlendirilmediğinden hak kaybına uğramaktadırlar.

Koruma ve Güvenlik Görevlilerine milli ve dini bayramlarda yaptıkları vardiya karşılığında fazla 
çalışma ücreti ödenmesi sağlanmalıdır.

6639 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Kredi veYurtlarKurumunda araştırmacı kadrolarına 
atananların, bu durumların kaynaklı mali hak kayıpları bulunmaktadır.

Geçmişte Bölge Müdür Yardımcısı ve Yurt Müdürü olarak görev yapmakta iken 6639 sayılı 
Kanun sonrası araştırmaca kadrolarına atananların uğramış oldukları özlük ve mali hak kayıpları giderilmelidir.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin 13 
üncü maddesi kapsamında Kurum personeline ikramiye ödenmekte iken 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile söz konusu ödeme ortadan kaldırılmıştır. Bu durum 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki diğer kurumlardan farklı olarak Kurumun özel gelirlere sahip bir kurum olduğu göz önüne alındığında haksız bir uygulamadır.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine istinaden iki aylık brüt ücret tutarında ikramiye ödenmesine yeniden başlanması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

Kredi ve Yurtlar Kurumunda “Müdür” ve “Şube Müdürü” unvanlı kadrolarda görev yapanlar için 
öngörülmüş bulunan ek gösterge rakamları, üstlendikleri görev ve temsil ettikleri makam ile uyumsuzluğa sebep olacak şekilde düşüktür.

Kadro/aylık derecesi itibariyle 1 inci derece bulunan müdür ve şube müdürü unvanlı devlet 
memurlarının 2200 olan ek göstergesinin 3000’e yükseltilmesi sağlanmalıdır.

Sosyal Haklara İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce uzun bir süredir görevde yükselme sınavı gerçekleştirilmemiş olup gerek yurt müdürlüğü kadroları gerekse 6639 sonrası atama bekleyen kadrolar asli atama yapılmaksızın yürütülmektedir.

Hiçbir hukuki ve fiili engeli kalmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir an 
önce gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

YHS kadrolarında bulunan pek çok gerçekte diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolar için 
öngörülen görevleri fiilen yürütmektedirler. Bu personelin fiilen görev yürüttükleri kadrolara atanmamaları liyakat ve kariyer ilkesine aykırıdır.

Yardımcı hizmetler sınıfında bulunup fiilen diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolarda çalışanların, fiilen görev yaptıkları ilgili kadrolara sınavsız atanmaları yönünde düzenleme yapılmalıdır.

Memur kadrolarındaki personel fiilen VHKİ kadrolarının görevlerini ifa etmelerine rağmen söz 
konusu kadrolarda bulunamamaları eşitsizliktir.

Genel müdürlük merkez teşkilatı ile il müdürlüklerinde bulunan memur kadrolarının VHKİ kadrolarına dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 

Şef kadrolarında çalışanlar yönünden 666 KHK ile maaş kalemlerinden biri olan ek tazminat 
oranında denge sağlanmış, 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında bir değişikliğe gidilmediğinden yan ödeme puanları ile özel hizmet tazminat oranlarında bir değişiklik yapılmadığından, Kredi ve Yurtlar Kurumu kadrolarında şef olarak görev yapmakta olanlar Adalet Bakanlığında aynı unvanla çalışmakta olanlardan daha düşük ücret almaktadırlar. 

17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı Cetvelde, Adalet Bakanlığında şef kadrosunda çalışanlar için öngörülmüş bulunan iş güçlüğü zammı: ve temininde güçlük zammı puanları, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda şef kadrosunda çalışanlar için de uygulanmalıdır. Yine 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki özel hizmet tazminatı oranları 50 puan artırılmalıdır.

Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yurt müdürlüklerinde Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı kapsamında nöbet görevi ifa eden 
personel nöbet hizmeti sonrası ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmaması nedeniyle mağdur olmaktadırlar.

Nöbet ve vardiya değişim saatleri ile servis saatleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle servis 
hizmetinden faydalanamayan personel yönünden, ilave servis hizmeti sağlanması veya servis saatleri ile nöbet başlangıç-bitiş saatlerinin birleştirilmesi sağlanmalı; Servisten yararlandırılmayan nöbetçi personele belediyenin ulaşım imkânı varsa otobüs kartı, yoksa kart karşılığı ulaşım yardımı verilmelidir.

657 sayılı KanundaYHS için ek gösterge öngörülmemiş olup tüm hizmet sınıfları için öngörülen 
düzenlemenin sadeceYHS için öngörülmemesi, gerekçesi her ne olursa olsun, eşitlik ve adalet ilkesine aykırı bir mağduriyete kaynağıdır.

Yardımcı hizmet sınıfı çalışanlarına 1. Derece için 2200, 2. Derece için 1600, 3. Derece için 1200, 
4. Derece için 1100 ek gösterge oranı uygulanması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

4/B Statüsünden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesine ilişkin 632 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin dönemin hükümetince ortaya konulan gerekçesinde de görüleceği üzere kamu kurumlarında görev, yetki ve sorumlulukları aynı veya benzer olan ve aynı unvanı taşımakla birlikte farklı statülerde istihdam edilen personelin statü farklılığı, mali ve sosyal hakları ile diğer hakları arasında farklılığın ortaya çıkarmakta olup bu durumun hukuka ve kanuna aykırı olduğu, başlı başına bir mağduriyet kaynağı teşkil ettiği açıktır.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilmesine son 
verilerek Kurumun personel ihtiyacının kadrolu memur ataması suretiyle karşılanması ve mevcut 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel, kadrolu 
memurlarla aynı kurumda aynı işi yapmalarına rağmen salt istihdam statüsünün türünden dolayı kadrolu memurlara tanınan haklardan faydalanamamaktadırlar.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele, izin hakları, 
harcırah/yolluk başta olmak üzere kadrolu personel için öngörülen ekonomik ve sosyal hakların tanınması gerekmektedir.

4/C Statüsündeki Personele İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilenlerin, asli ve sürekli hizmetlerin 
ifasında çalıştıkları göz önüne alındığında geçici iş ilişkisini doğuracak hiçbir hukuki ve fiili gerekçe ortada bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen geçici personel statüsündeki 
personelin kadroya geçirilmesi sağlanmalıdır.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen personel yerine getirdiği görev 
itibariyle 4/A kadrolarında bulunan memurlardan farklı olmayıp 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında emsali memur kadroları için öngörülen oran üzerinden ek ödeme ödenmemesi mağduriyete sebep olmaktadır.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında emsali memur kadrolarına ödenen oranda ek ödeme ödenmesi 
sağlanmalıdır.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen personel yerine getirdiği görev 
itibariyle 4/A kadrolarında bulunan memurlardan farklı olmayıp görev mahalli dışındaki geçici veya sürekli görevlendirilmelerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki harcırah/yolluk haklarından mahrum bırakılmaları hukuksuzluktur.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen personelin görev mahalli dışındaki 
geçici veya sürekli görevlendirilmelerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki harcırah/yolluk haklarından faydalandırılmaları sağlanmalıdır.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen personel yerine getirdiği görev 
itibariyle 4/A kadrolarında bulunan memurlardan farklı olmayıp aylık ve ücretlerinin 4 emsali memur kadroları için öngörülen tutarda ödenmemesi adaletsizliktir.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen personele, emsali memur kadrolarına ödenen tutarda aylık ve ücret ödenmesi sağlanmalıdır.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen geçici personelin emeklilik 
hallerde ödenen işsonu tazminatından gelir vergisi kesilmektedir. Aksi yöndeki mahkeme kararlarına rağmen bu haksız uygulamaya devam edilmektedir.

Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların ilgili maddesine 
işsonu tazminatı ödemelerinin gelir vergisine tabi tutulamayacağına dair hüküm konulmalıdır.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen geçici personele, resmi tabip 
raporu ile belgelenen hastalıklar için yılda en fazla 30 güne kadar hastalık izni verilebilmesi, bu süreyi aşan hastalık hallerinde personelin mağduriyetine neden olmaktadır.

Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların ilgili maddesindeki 
yıllık toplam hastalık izni süresi sınırlaması kaldırılmalıdır.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen geçici personele, çalıştıkları 
her ay için azami 2 gün ücretli izin verilmesinin öngörülmesi, 10 yıldan fazla hizmeti bulunan personel açısından toplam yıllık izin süresi yönünden mağduriyete neden olmaktadır.

Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların ilgili maddesindeki 
her ay için öngörülen azami ücretli izin günü sayısının 10 yıldan fazla hizmeti bulunanlar yönünden artırılması sağlanmalıdır.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen geçici personelin hizmet sözleşmeleri, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmaları halinde sona erdirilmekte olup çalışma isteğinde bulunanlar açısından bu durum adaletsizliğe ve mağduriyete neden olmaktadır.

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi çerçevesinde istihdam edilen geçici personelin hizmet sözleşmelerinin, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmaları halinde dahi istemleri üzerine 65 yaşına kadar 
devamının sağlanması yönünde düzenleme yapılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.