İhraç Edilen Askeri Hakimlerin Tam Listesi
Milli Savunma Bakanlığından:


667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 3.(1). MADDESİ (668 SAYILI KHK'NIN 4.(8).b. MADDESİ İLE DEĞİŞİK) İLE KURULAN ASKERİ HAKİMLER KOMİSYONU KARARI


TOPLANTI NO : 2 KARAR NO : 2016/2 KARAR TARİHİ: 13.10.2016
27 Temmuz 2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin 4.(8).b. maddesi ile değişik 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nın 3.(1). maddesinde "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu'nca; hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nca; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri Hakkında Başkanlar Kurulu'nca; Askeri Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulu'nca; askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanı'nın başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca; Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkam'nın başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca; meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir..." düzenlemesine yer verilmiştir.
Bu düzenlemeye dayanılarak, 17 Ağustos 2016 tarih ve MAİY:37337036-9160-2143- 16/As.Adlt.lşl.Per.Mslk.Ynt.Ş.(33-A-580-16) sayılı "Görevlendirme" konulu yazı ile 668 sayılı KHK'nın 4.(8).b. maddesi ile değişik 667 sayılı KHK'nın 3.(1). maddesi gereğince oluşturulan komisyonda görev yapmak üzere Milli Savunma Bakanı tarafından niteliklere uygun birinci sınıf askeri hakimler arasından Hak.Kd.Alb. Mehmet YÜZBAŞIOĞLU (1991-Ord.10) ile As.Hak.Kd.Alb.Taner GÜÇLÜ (1994-0002) görevlendirilmiş, bu tarih itibariyle, Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri IŞIK'ın başkanlığında Komisyon faaliyetine başlamıştır.
Akabinde Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarih ve 2016/1 sayılı Kararında ayrıntılı bir şekilde belirtilen hususlar değerlendirilerek ve diğer tüm bilgi ve belgeler Komisyon tarafından incelenerek, Komisyonca 02 Eylül 2016 tarihinde saat 15:00'da Milli Savunma Bakanlığı Bakanlık Makamında yapılan 1 No'lu toplantı sonucunda verilen 02 Eylül 2016 tarih ve 2016/1 sayılı Komisyon kararı ile, bahse konu karar içeriğinde kimlikleri belirtilen toplam 76 Askeri Hakim Subayın "meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına" ve "diğer askeri hakimler hakkındaki inceleme işlemlerinin devamına" karar verilerek, bu kararın 03 Eylül 2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasına müteakip Komisyonca inceleme işlemlerine titizlikle devam edilmiş ve yine gerek Komisyonumuzun ilk kararında gerekse aşağıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen tüm belge, bilgi ve veriler incelenip değerlendirilerek, Komisyonca 13 Ekim 2016 tarihinde saat 10:00'da SSM Binasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı Bakanlık Makamında yapılan 2 No'lu toplantıda aşağıda açıklanan karara varılmıştır.
OLUŞ. TESPİTLER VE HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Komisyonumuzun 03 Eylül 2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02 Eylül 2016 tarihli ve 2016/1 numaralı kararının "OLUŞ VE TESPİTLER" ile "HUKUKİ DEĞERLENDİRME" başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde belirtilen hususlar, aşağıda isimleri belirtilen ve sonuç itibariyle "meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına" karar verilen toplam 109 Askeri Hakim Subay yönüyle de aynen geçerli olmakla beraber, HSYK Genel Kurulunun 06 Ekim 2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04 Ekim 2016 tarihli ve 2016/430 Karar numaralı kararında da isabetli bir şekilde tespit edilip belirtildiği üzere; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından, örgütsel bağı kuvvetlendirmek ve muhafaza etmek amacıyla, daha önce aralarında sosyal bir ilişki ve tanışıklık bulunmayan, aynı meslekten veya suç örgütü için stratejik öneme sahip askeri hakimler, asker kişiler, mülki idare amirleri ve diğer kariyer meslek kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının birbirleriyle evlenmeye teşvik edilmesi yönünde bir sistem oluşturulduğu ve bu yönde katalog evlilikler yaptırıldığı, örgüt mensubu birinin, örgüt dışındaki bir bayanla evlenmesinin tasvip edilmediği, örgüt sırlarının deşifre edilmesinin önüne geçmek amacıyla örgüt dışı bir bayanla evlenen kişilere karşı mesafeli davranıldığı ya da yapıdan uzaklaştırma yoluna başvurulduğu ve örgütün bu stratejik uygulamasının, başta yeni nesil askeri hakimler olmak üzere örgüt mensubu olan ya da FETÖ/PDY suç örgütü ile iltisakı yahut irtibatı olduğu değerlendirilen askeri hakimler yönüyle de aynen geçerli olduğu,
Yine, Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarihii bir önceki kararında belirlilen hukuki değerlendirmeler, aşağıda isimleri belirtilen ve sonuç itibariyle "meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına" karar verilen toplam 109 Askeri Hakim Subay yönüyle de aynen geçerli olmakla beraber, ilave olarak; 27 Temmuz 2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin 4.(8}.b. maddesi ile değişik 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nın 3.(1), maddesinde genel olarak "terör örgütlerine veya MGK'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan söz edilmiş ise de madde gerekçesi dikkate alındığında diğer yasadışı yapı, oluşum veya grupların yanı sıra FETÖ/PDY'nin bunların başında geldiği anlaşılmaktadır, 667 sayılı KHK kapsamındaki meslekten çıkarma tedbirinin uygulanması için mutlaka terör faaliyetleriyle ve bu arada darbe teşebbüsüyle askeri hakimler arasında bağ kurulması aranmamış; MGK'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen "yapı", "oluşum" veya "gruplar" ile bağ kurulması yeterli görülmüştür. Diğer taraftan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin KHK'nın 3.(1). maddesine göre meslekten çıkarma tedbirinin uygulanabilmesi için söz konusu bağın yapıya, oluşuma veya gruba "üyelik" veya "mensubiyet" şeklinde olması zorunlu olmayıp "iltisak" ya da "irtibat" şeklinde olması da yeterlidir. Ayrıca söz konusu maddede, terör örgütleri veya MGK'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplar ile askeri hakimler arasındaki bağın "sübut" derecesinde ortaya konulması aranmamıştır. Böyle bir bağın Komisyonumuzca "değerlendirilmesi" yeterli görülmüştür. Buradaki değerlendirme Komisyonumuzda oluşacak bir "kanaati" ifade etmektedir. Kuşkusuz bu kanaat cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak sadece durumu incelenen ilgili askeri hakimin meslekte kalmasının uygun olup olmadığı yönünde bir değerlendirmeden ibarettir. Söz konusu KHK'nın 3'üncü maddesinde bu kanaate varılabilmesi için belli tür delile dayanma zorunluluğu da öngörülmemiştir. Bu kanaatin hangi hususlara dayanılarak oluşacağı Komisyonumuzun takdirine bırakılmıştır. Burada önemli olan belli bir kanaate varılırken keyfilikten uzak durulmasıdır. Şüphesiz belirtilen bu bağın bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirme yapılırken Komisyonumuzu belli bir kanaate ulaştıracak nedenler her bir askeri hakim yönünden somut olayın özelliklerine göre değişebilecektir. Son olarak; Komisyonumuzca durumu incelenen ve haklarında karar verilen Askeri Hakimler hakkında 667 sayılı KHK kapsamında yapılan değerlendirme, Anayasa Mahkemesinin 04 Ağustos 2016 tarihli, 2016/6 (Değişik İşler) Esas ve 2016/12 Karar numaralı kararında da belirtildiği üzere; adli suç veya disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturulması mahiyetinde olmayıp askeri hakimlerin belli bir yapıyla herhangi bir bağlarının olup olmadığına ilişkin kanaatin oluşturulacağı bir süreci ifade etmektedir. Dolayısıyla KHK'nın amacı ve tedbirin niteliği ile somut olayın özellikleri birlikte dikkate alındığında, bu kapsamda durumu incelenen askeri hakimler hakkında mevcut bilgi, belge ve emarelere göre değerlendirme yapılması gerekmiştir. Belirtilen bu hususlar işbu karar için geçerli olduğu gibi
Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarihli ve 2016/1 karar numaralı kararı ve o kararda haklarında karar verilen askeri hakimler yönüyle de aynen geçerlidir.
Ayrıca, her ne kadar 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle muvazzaf askeri hakimlerden oldukları için durumu İncelenenlerden Hak.Tuğg.Hayrettin KALDIRIMCI ile Hv.Hak.Yb.Bedrettin ÖZGÜR'ün, 27 Temmuz 2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan 668 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmış ve böylelikle subay kişilikleri sona erdirilmiş ise de; bu tarihten önce 23 Temmuz 2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 22 Temmuz 2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinde "Yargı Mensupları İle Bu Meslekten Sayılanlara ilişkin Tedbirler" başlığı altında yargı mensuplarına ilişkin bu KHK gereğince getirilen tedbirler ve yapılması gereken işlemler açıkça belirtildiğinden ve bu kapsamda bir yargı mensubu olan "askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanı'nın başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca; ... meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar" verilmesi gerektiğinden, bu kez Hak.Tuğg.Hayrettin KALDIRIMCI ile Hv.Hak.Yb.Bedrettin ÖZGÜR'ün askeri hakimlik mesleği yönünden durumları gerek Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarih ve 2016/1 Karar numaralı kararında, gerekse işbu kararda belirtilen tüm bilgi, belge, delil, emare, araştırma sonuçları ve kriterler çerçevesinde incelenip FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirilmekle meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve meslekten çıkarılmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.
667 sayılı KHK'nın 3'üncü maddesi kapsamında yapılan bu değerlendirmeye esas olmak üzere, askeri hakimlerin tüm meslek safahatları, askeri hakimlik sınavı ile mesleğe kabul edilenlerin yazılı sınav, mülakat, sağlık muayene süreçleri, bu kapsamda özellikle askeri hakimlik giriş sınavlarındaki, eğitim bilimine ve sınav tekniğine aykırı yazılı sınav notları ile mülakat sınavı notları arasındaki fahiş farklar ve orantısızlıklar ile bu durumdaki ilgili askeri hakim adayına sınavı kazandırmaya yönelik mülakat notu belirlemeleri ve böylelikle oluşturulan sınav sonuçlan, mesleki safahatlarındaki terfi, ilerleme ve olağanüstü tayinler, mesleki gelişim ve liyakat dışı safahat gelişmeleri ve yurtdışı kurs, eğitim ve görevlendirmeler dahil özel görevlendirmelerde dikkat çeken hususlar, 15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur darbe girişimi esnasındaki katılım ve tutumları ile 15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur darbe girişimi sonrasında kendilerine tevdi edilen görev ve Sözde Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesindeki görev durumları ve kamuoyuna yansıyan hal ve davranışları ile sosyal çevre ilişkileri, aşağıda isimleri belirtilen askeri hakimlerden bazıları yönüyle; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından yapılan ve TSK'ya kumpas olduğu tüm devlet ricali ve kamuoyu tarafından kabul edilen; kamuoyunda bilinen isimleri ile Ergenekon, Balyoz, İstanbul Casusluk, Amirallere Suikast, Poyrazköy, Kafes, Kozmik Oda, İzmir Casusluk vb. davalardaki tutum ve davranışları, bu davalardaki konumları, bu davalara yönelik oluşturulan komisyonlardaki hayatın olağan akışı ile evrensel ve objektif hukuk mantığına uygun olmayan oy, karar ve değerlendirmeleri ile bu davalarda kumpas mağduru olduğu anlaşılan TSK personelinin ihbar, şikayet ve başvurularına ilişkin askeri yargı kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik geçmişte sürdürülen/halen sürdürülmekte olan soruşturmalar ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/93685 soruşturma numarası ile devam eden soruşturması ile 15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur darbe girişimine ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca halen yürütülmekte olan 2016/103592 sayılı soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, emare ve deliller, bazı birliklerin güvenlik kamera kayıtları ile 15 Temmuz 2016 tarihli menfur darbe girişimi sürecindeki kamera kayıtları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Müsteşarlığının değerlendirmeleri ve tespitleri, MASAK'ın tespitleri, himmet, örgüte müzahir finans kurumlarına yönelik finans aktarımları, eşi veya yakını KPSS şüphelisi olanlara dair bilgiler, eşi veya yakını adli ya da idari yargı hakim veya savcısı ya da adayı veya personeli olanlara dair HSYK ile Adalet Bakanlığı tarafından yapılan işlemler ve bu kapsamda eşi adli ya da idari hakim veya savcı adayı oian bazı askeri hakimler yönüyle eşinin mesleğe kabulünün yapılmamış olmasının yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bunlar hakkında sürdürülen 2016/36315 soruşturma sayılı örgüt soruşturması, eşi ya da yakını FETÖ/PDY kuşkusu altında bulunanlara dair diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanlara dair diğer kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari makamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından bunlar hakkında yapılan işlemler ve soruşturma süreçleri, başta kriptolu iletişim yöntemi "ByLock" olmak üzere FETÖ/PDY silahlı suç örgütü tarafından kullanılan sosyal iletişim ağları bilgileri, kaldı ki örgüt hiyerarşisi içerisinde gizliliğe ve gizlenmeye son derece önem verdiği artık yaygın bir şekilde bilinen bu suç örgütünde bazı askeri hakimlerin kod ismi kullandığının anlaşılmış olması değerlendirilerek ve diğer tüm bilgi ve belgeler Komisyon tarafından incelenerek, Komisyonumuzca işbu karar verilmiştir,
SONUÇ :
Tüm bu oluş, tespitler ve hukuki değerlendirmeler dikkate alınarak, Komisyonumuzca aşağıda kimlik bilgileri belirtilen toplam 109 Askeri Hakim Subayın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden, 668 sayılı KHK'nın 4.(8).b. maddesi ile değişik 667 sayılı KHK'nın 3.(1). maddesi gereğince, meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar vermek gerekmiştir. Bu şekilde meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen Askeri Hakimler şunlardır:
Sıra
Nu.
Rütbesi
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Nu.
Mensubu Oiduğu Kuvvet Komutanlığı
Sicil Nu.
1
HAK.TUĞG.
HAYRETTİN KALDIRIMCI
56989121472
KK.K.lığı
1979-TOP-43
2
HAK.YB.
ALİ FUAT BAHÇAVAN
56236360944
K.K.K.lığı
1995-PER-2
3
HAK.BNB.
ALİ KOÇYİĞİT
11311870282
KK.K.lığı
1998-2
4
HAK.YZB.
HAŞAN ERASLAN
59893537728
KK.Klığı
2007-YD.1
5
HAK.ÜTĞM.
ZAFER ÖĞRETİCİ
11808076562
K.K.K.lığı
2009-YD.2
6
HAK.ÜTĞM.
MUSTAFA ERUYAR
22097351278
KK.Klığı
2009-1
7
HAK.ÜTĞM.
HAŞAN KAYRAN
12083036340
KK.K.lığı
2009-5
8
HAK.ÜTĞM.
CENGİZ TOPAL
15387006392
KKK.lıği
2010-11
9
HAK.ÜTĞM.
NUMAN BİBER
15430862784
KKK.lığı
2010-13
10
HAK.ÜTĞM.
SELMA UYAR
32090282196
KKK.lıği
2010-14
11
HAK.ÜTĞM.
RAMAZAN AKTAŞ
62392240198
KKK.lığı
2010-15
12
HAK.ÜTĞM.
YAKUP ÖZ
47827526696
KK, Kliği
2010-2
13
HAK.ÜTĞM.
UĞURGÜLTEKİN
13144123436
KKK.lığı
2010-20
14
HAK.ÜTĞM,
RIDVAN GÜNEŞ
64465069842
K.K.K.lığı
2010-23
Sıra
Nu.
Rütbesi
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Nu.
Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı
Sicil Nu.
15
HAK.ÜTĞM.
TUNCAY ZENGİN
25195136440
K.K.K.lığı
2010-26
16
HAK.ÜTĞM.
YUNUS EMRE TAŞOVA
22057241182
K.K.K.lığı
2010-28
17
HAK.ÜTĞM,
SÜLEYMAN ÜLKER
22711105010
K.K. Kliği
2010-29
18
HAK.ÜTĞM.
ABDULLAH ÜNAL
30529288030
KKK,lığı
2010-3
19
HAK.ÜTĞM.
EMİN VELİ İNAN
33448715038
K.K.K.lığı
2010-30
20
HAK.ÜTĞM.
TURGAY TONGA
24311355598
K.K. Kliği
2010-33
21
HAK.ÜTĞM.
SERDAR ÇAMİÇİ
19744750300
K.K.K.lığı
2010-4
22
HAK.ÜTĞM.
YASİN GÜVENDİ
26314370196
K.K.K.lığı
2011-1
23
HAK.ÜTĞM.
MUSTAFA HAŞİM BOYNUEĞRİ
38896904782
K.K.K.lığı
2011-11
24
HAK.ÜTĞM.
ZÜLEYHA DEMİR
10705232224
K.K.K.lığı
2011-14
25
HAK.ÜTĞM.
İLYAS DAMARSEÇKİN
14345346044
KK. Kliği
2011-18
26
HAK.ÜTĞM.
SAMET OKCANOĞLU
33373303218
K.K.K.lığı
2011-21
27
HAK.ÜTĞM.
MEVLÜT KÖMÜR
10331654216
K.K.K.lığı
2011-22
28
HAK.ÜTĞM.
RİFAT ARSLAN
59524467462
K.K.K.lığı
2011-23
29
HAK.ÜTĞM.
SERKAN KIZILCA
22526519002
K.K.K.lığı
2011-25
30
HAK.ÜTĞM.
MESUT KAYINTU
20455529956
K.K.K.lığı
2011-26
31
HAK.ÜTĞM.
AKİF US
18536515240
K.K.K.lığı
2011-27
32
HAK.ÜTĞM.
TURGUT KAPAN
31900447862
K.K.K.lığı
2011-28
33
HAK.ÜTĞM.
ARİF BAKIR
10799941088
K.K.K.lığı
2011-3
34
HAK.ÜTĞM.
ABDURRAHİM ÖZKAN
11299694832
K.K.K.lığı
2011-4
35
HAK.ÜTĞM.
NURETTİN AÇIK
30800112566
K.K.K.lığı
2011-5
36
HAK.ÜTĞM.
CAFER KARAKURT
56725242058
KKK. lığı
2011-6
37
HAK.ÜTĞM.
İBRAHİM HALİL DİŞÇİ
51502700448
KKK.İığı
2011-8
Sıra
Nu.
Rütbesi
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Nu.
Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı
Sicil Nu.
38
HAK.ÜTĞM.
MEHMET NESİM ATMACA
63376324880
K.K. Kliği
2011-9
39
HAK.ÜTĞM.
ERSİN YEŞİLYURT
29578779330
K.K. Kliği
2012-1
40
HAK.ÜTĞM.
NİLGÜN GÜVENDİ
23290476058
KKKIığı
2012-12
41
HAK.ÜTĞM.
MEHMET DİNÇER
39985415790
KKKIığı
2012-14
42
HAK.ÜTĞM.
İBRAHİM YILDIRIM
55816173646
KKKIığı
2012-15
43
HAK.ÜTĞM.
HÜSEYİN KULABER
49660124282
KKKIığı
2012-16
44
HAK.ÜTĞM.
HALİL İBRAHİM BORAN
13525514938
KKKIığı
2012-17
45
HAK.ÜTĞM.
ALPER ÖZDEMİR
39220423320
KKKIığı
2012-18
46
HAK.ÜTĞM.
İSA YILMAZ
15155825484
KKKIığı
2012-19
47
HAK.ÜTĞM.
AHMETAKDOĞAN
26270247280
KKKIığı
2012-2
¦48
HAK.ÜTĞM.
HAŞAN ÖZBEK
39613118642
KKKIığı
2012-20
49
HAK.ÜTĞM.
MEHMET ÖZ Kİ UÇ
18755000152
KKKIığı
2012-21
50
HAK.ÜTĞM.
TURAN ÖZEN
21841097462
KKKIığı
2012-22
51
HAK.ÜTĞM,
FETİH GÖLCÜ
32731475956
KKKIığı
2012-24
52
HAK.ÜTĞM,
AYHAN DOĞAN
45469132374
KKKIığı
2012-25
53
HAK.ÜTĞM.
AHMET MUSAB TAMER
23629303222
KKKIığı
2012-26
54
HAK.ÜTĞM,
MUSTAFA BOZKURT
16873174670
KKKIığı
2012-27
55
HAK.ÜTĞM.
METİN KESKİN
20750005032
KKKIığı
2012-28
56
HAK.ÜTGM.
OĞUZ KAAN ORMAN
58390324206
KKKIığı
2012-29
57
HAK.ÜTGM.
SÜLEYMAN ÇAKIR
23320789172
KKKIığı
2012-3
58
HAK.ÜTĞM.
SÜLEYMAN AKGÜL
13321475792
KKKIığı
2012-4
59
HAK.ÜTĞM.
SAADET US
16249241616
KKKIığı
2012-6
Sıra
Nu.
Rütbesi
Adi Soyadı
T.C. Kimlik Nu.
Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı
Sicil Nu.
60
HAK.ÜTĞM.
KERİM DAG
57133073784
K.K.K.lığı
2012-8
61
HAK.ÜTĞM.
ABDULLAH AVLIK
32032779340
K.K. Kliği
2012-9
62
HAK.TĞM,
MUHAMMED ŞENGÜL
47029020756
K.K,Kliği
2013-1
63
HAK.TĞM,
YASİN BOZOĞLU
41653130126
K.K.K.lığı
2013-10
64
HAK.TĞM.
AHMET SEZEN
16691086018
K.K.K.lığı
2013-11
66
HAK.TĞM.
AKİF EKER
11318017574
K.K.K.lığı
2013-12
66
HAK.TĞM.
MUSTAFA ŞAHİN
44498045266
K.K.K.lığı
2013-14
67
HAK.TGM.
SÜLEYMAN ÇELEBİ
31381612230
K.K.K.lığı
2013-15
68
HAK.TĞM.
VELİ AKCİL
25216080622
K.K.K.lığı
2013-16
69
HAK.TĞM,
SALİH KOCAOĞLU
47479113398
K.K.K.lığı
2013-17
70
HAK.TĞM.
KADİR KURT
37204966344
K.K.K.lığı
2013-18
71
HAK.TĞM.
HAŞAN KOÇAK
54385308848
K.K.K.lığı
2013-19
72
HAK.TĞM.
REVZA NUR GÜNGÖR
11300208072
K.K.K.lığı
2013-2
73
HAK.TĞM.
İBRAHİM HALİL BALIK
32089451732
K.K.K.lığı
2013-20
74
HAK.TĞM.
ALİ RIZA BAYANA
24653385208
K.K.K.lığı
2013-21
75
HAK.TĞM.
ERKAN KARAATAY
45142672944
K.K.K.lığı
2013-22
76
HAK.TĞM.
ZAFER SEVER
29078004550
K.K. Kliği
2013-23
77
HAK.TĞM.
MEHMET SADIK ÖZGÜVEN
52288789290
K.K. Kliği
2013-24
78
HAK.TĞM.
YUNUS MERMER
25469569646
K.K. Kliği
2013-25
79
HAK.TĞM.
ÖNDER SERKAN ÖZBEK
13972212456
K.K. Kliği
2013-3
80
HAK.TĞM.
FATİH YILDIZLI
73939017098
K.K.K.lığı
2013-6
81
HAK.TĞM.
CELAL TOPCİ
58849231550
K.K,Kliği
2013-7
82
HAK.TĞM.
MEHMET AKİF KARADAŞ
54250646518
K.K.K.lığı
2013-8
Sıra
Nu.
Rütbesi
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Nu,
Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı
Sicil Nu.
83
HAK.TĞM.
ALİ SEVAL
44011958912
K.K. Kliği
2013-9
84
HAK.TGM.
MEHMET ÖZTÜRÜN
24744244370
K.K. Kliği
2015-21
85
AS.HAK.ÜTĞM.
ÖZER TUNÇ
45733829450
Dz.KK.lığı
2009-0004
86
AS.HAK.ÜTĞM.
BERKAN DOĞAN ÜNEŞ
35095529402
Dz.K.K.lığı
2010-0003
87
AS.HAK.ÜTĞM.
İSMAİL MINGIR
26338561082
Dz.K.K.lığı
2010-0004
88
AS.HAK.ÜTĞM.
ADEM İRMAK
12645087216
Dz.K.K.lığı
2011-0009
89
AS.HAK.ÜTĞM.
UMUT GÖK
40066511362
Dz.K-K.iığı
2012-0008
90
AS.HAK.TĞM.
AKIN ÇELİK
28372310916
Dz.K.K,lığı
2013-0001
91
AS.HAK.TĞM.
CÜNEYT FİDİR
28690729216
Dz. K.K. lığı
2013-0002
92
AS.HAK.TĞM.
FATİH PEKER
21289252720
Dz.K.K.lığı
2013-0003
93
AS.HAK.TĞM.
HÜSEYİN AYYILDIZ
34139080312
Dz.K.K.lığı
2013-0005
94
AS.HAK.TĞM.
ERDAL SEVİNÇ
20702554342
Dz.K.K.lığı
2013-0006
95
AS.HAK.TĞM.
ÜMİT YAMAN
27127624988
Dz.K. K.lığı
2013-0008
96
AS.HAK.TĞM.
MURAT ÇETİNBAŞ
13516442400
Dz.K. K.hğı
2013-0009
97
AS.HAK.TĞM.
ŞAHİN ÇİFTEL
43552973682
Dz.K.K.lığı
2013-0010
98
HV.HAK.YB.
BEDRETTİNÖZGÜR
49003878346
Hv.K. Kliği
1993-Y-9
99
HV.HAK.YZB.
FIRAT ÇİNİCİ
27529656372
Hv.K. Kliği
2003-SY-059
100
HV.HAK.YZB.
DOĞAN KARTAL
61285024266
Hv.K.K.!ığı
2005-SY.61
101
HV.HAK.ÜTĞM.
REGAİP CIBA
46681439494
Hv.K. K.lığı
2010-Y-2
102
HV.HAK.ÜTĞM.
ŞERAFETTİN AYDEMİR
47359258126
Hv.K.K.lığı
2011-Y-04
103
HV.HAK.ÜTĞM.
HAMİT ERDEM ŞAHAN
46402649836
Hv.K.K.lığı
2011-Y-05
104
HV.HAK.ÜTĞM.
MUSTAFA ULUPINAR
65005293796
Hv.K.K.lığı
2011-Y-06
j 105
HV.HAK.ÜTĞM.
TAHA EROL
36458236388
Hv.K.K.lığı
2011-Y-07
Sıra
Nu.
Rütbesi
Adı Soyadı
T.C, Kimlik Nu.
Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı
Sicil Nu.
106
HV.HAK.ÜTGM.
YUNUS EMRE KESKİN
51742796348
Hv.K.K.lığı
2012-Y-01
107
HV.HAK.TĞM.
NAMIK AKPINAR
23311981592
Hv.K.K.lığı
2013-Y-01
108
HV.HAK.TĞM.
EMRULLAH DOLGUN
11665817230
Hv.K. Kliği
2013-Y-02
109
HV.HAK.TĞM,
ERHAN SAĞLAM
16070432924
Hv.K. Kliği
2013-Y-03
KARAR

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.(1). maddesi (668 sayılı KHK'nın 4.(8).b. maddesi ile değişik) ile kurulan Komisyonumuzca 13 Ekim 2016 gün ve 2016/2 sayılı kararla yukarıda belirtilen tüm gerekçeler kapsamında;
1. Yukarıdaki listede yer alan 109 Askeri Hakim Subayın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden, 668 sayılı KHK'nın 4.(8).b. maddesi ile değişik 667 sayılı KHK'nın 3.(1). maddesi gereğince, MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA,
2. Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa tevdiine ve akabinde karar gereğinin ilgili Komutanlıklar, Kurum ve Kuruluşlarca; 668 sayılı KHK'nın 4'üncü maddesi ile 667 sayılı KHK'nın 3'üncü maddesine eklenen (3)'üncU fıkra gereğince 667 sayılı KHK'nın 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası hükümleri de dikkate alınmak suretiyle yerine getirilmesine,
3. Diğer askeri hakimler hakkındaki inceleme işlemlerinin ise devamına,
OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.