CTE, 2017 Yılı Eğitim Programı ve Eğitim Merkezleri Yayınlandı

I. AMAÇ VE KAPSAM
2017 yılı eğitim plânı ile ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin; uluslararası standartlara uygun, çağdaş infaz anlayışını benimsemeleri, hukuka ve insan haklarına saygıyı içselleştirmeleri, insan odaklı kamu hizmeti anlayışını geliştirmeleri, kurumlarda yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlamaları, ceza infaz kurumlarının doğası gereği yaşanan olumsuz duygularla doğru şekilde baş edebilmeleri ile hükümlünün, suç davranışının farkına vararak yeniden sosyalleşmesini teşvik etmeleri, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaları hedeflenmiştir.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeline ilişkin eğitim faaliyetleri kapsamında, 2992 sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu hükümleri gereğince ve 26 Kasım 2008 tarih ve 27066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personeli Uygulama Genelgesinde belirtilen, hizmetlerin verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine göre yürütülebilmesi, bilgi ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişime uyum sağlamayı amaçlanmaktadır.
Ayrıca Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği doğrultusunda; personelin bilgi, beceri ve davranış yönünden yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini arttırmak amacıyla Eğitim Merkezleri ile yerinde yapılacak olan eğitimlerin esas ve usullerini belirleyerek, uygulamada birliği sağlamak, infaz hizmetleri standartlarını daha yükseğe çıkartmak ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 24’üncü maddesine göre denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personele, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde hizmet öncesi, aday memurluk ve hizmet içi eğitimlerinin yanı sıra görevleri ile ilgili diğer eğitimlerin uygulanması amaçlarımız arasında yer almaktadır.
II. HEDEF
Eğitimler ile personelin;
a) Genel Müdürlüğümüzün misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde, üstlenilen görev ve sorumlulukların verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine göre yürütülebilmesi, bilgi ve teknolojideki değişim ve gelişime uyum sağlayarak niteliklerinin artırılmasına;
b) Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, lâik, sosyal hukuk devletini benimseyen, psikolojik ve moral düzeyi yüksek, çağdaş, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, görevin gerektirdiği bilgileri kazanmış kişiler olmalarına;
c) Görevlerinin yürütülmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine uyumlarının sağlanmasına ve niteliklerinin yükseltilmesine,
Çalışılacaktır.
III. GERÇEKLEŞTİRİLECEK EĞİTİM PROGRAMLARI
Gerçekleştirilecek eğitim programlarında eğitim merkezlerinin derslik kapasiteleri nazara alınmış, bu kapsamda;
210 kişi kapasiteli Ankara Eğitim Merkezi İNCEK Yerleşkesinde 226 eğitim programında 5468, 180 kişi kapasiteli Ankara Eğitim Merkezi Keçiören Yerleşkesinde 156 eğitim programında 4151, 320 kişi kapasiteli Hüseyin Turgut Erzurum Eğitim Merkezinde 73 eğitim programında 4847, 220 kişi kapasiteli Kahramanmaraş Eğitim Merkezinde 127 eğitim programında 5200, 240 kişi kapasiteli Denizli Eğitim Merkezinde 175 eğitim programında 5004 olmak üzere toplam 24670 değişik unvandaki personele eğitim verilmesi hedeflenmiştir.
Her eğitim merkezi tarafından eğitim yönünden kendisine bağlı ceza infaz kurumlarında, Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği tarihlerde “Yerinde Eğitim Programı” yapılacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bunların dışındaki ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personelin bilgi, beceri ve motivasyonunu artırmak amacıyla “Yerinde Eğitim Programı” yapılacaktır.
IV. ULUSLARARASI EĞİTİMLER
Ülkemizin uluslararası etkinliğini artırmak, dost ve akraba ülkelerle işbirliğini geliştirmek için talepte bulunan ülkelerin cezaevlerinde görev yapan personele eğitim verilmesi hedeflenmektedir.
V. DİĞER EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde askeri ceza infaz kurumlarında görevli personele ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilecektir.
VI. EĞİTİM ŞEKİLLERİ
Plân kapsamında;
a) Hizmet öncesi eğitimi,
b) Aday memurluk eğitimi,
c) Hizmet içi eğitimi,
olmak üzere kurs, seminer, konferans, toplantı, sempozyum, panel, yayın, uzaktan, uygulamalı, iş başında ve özel eğitim ile benzeri şekillerde yapılır.
VII. EĞİTİMİN İÇERİĞİ
a) Hizmet öncesi eğitim, Kurumun personel ihtiyacını karşılamak üzere eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin atanacakları göreve ilişkin mesleki bilgi ve becerileri içermektedir.
b) Aday memurluk eğitimi, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerine ait kadrolara aday olarak atanan memurların görevleri ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.
c) Hizmet içi eğitim kursu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin günün koşullarına uygun olarak yetişmeleri, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanmaları ve üst göreve hazırlanmaları için gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri içermektedir.
d) Hizmet içi eğitim programı; seminer, konferans ve toplantıları, personelin mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazanmalarının yanı sıra çeşitli konularda bilgilendirilmeleri (mesleki müdahale teknik ve taktikleri, uyuşturucu ve yasak maddelerin tanıtımı gibi), özel eğitim programları, kriz durumlarında nasıl davranacakları ile ilgili (öfke kontrolü ve stresle başa çıkma gibi) bilgi ve becerileri de içermektedir.
VIII. EĞİTİMİN YAPILACAĞI YERLER VE EĞİTİME ALINACAKLAR
a) Her unvandaki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitim kurs ve programlarının, aday memurluk eğitimleri ile hizmet öncesi eğitimlerinin Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilmesi esastır. Ancak ihtiyaç duyulması halinde Eğitim Merkezleri dışında oluşturulacak eğitim ortamlarında da söz konusu eğitimler gerçekleştirilebilecektir. Bu kapsamda; “aday infaz ve koruma memurlarının” ile “aday ceza infaz kurumu kâtibi” ve diğer komisyon atamalı personelin temel ve hazırlayıcı eğitimi ile staj eğitimleri, program ile ders notları Genel Müdürlük tarafından gönderilmek üzere ve Genel Müdürlükten onay alınarak yapılacaktır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yönetme Kurulunun 11/05/2007 tarihli ve 2007/1 sayılı kararı gereğince adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılmakta olan ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli merkez atamalı personelin aday memur eğitimlerinin adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılmayarak Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
b) Ataması adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılan personele yönelik düzenlenecek eğitimlerin tamamı için Örnek-1 ve Örnek-2’deki formlar doldurularak, alınacak komisyon Kararından sonra Genel Müdürlükten izin alınacaktır.
c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeline ihtiyaçları doğrultusunda; Genel Müdürlüğün uygun bulduğu tarih ve yerlerde hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir.
IX. EĞİTİMİN SÜRESİ, ZAMANI VE EĞİTİME KATILACAKLARIN SEÇİMİ
a) Hizmet Öncesi Eğitim, 29.07.2002 tarih ve 4769 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmelik’lerinde belirtilen esaslara göre, ek-1’de yer alan “Eğitim Merkezlerinin 2017 Yılı Eğitim Plânı”nda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.
b) Hizmet içi eğitim kursları, 04/05/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 15’inci maddesi gereğince, sınavlar hariç, altmış saatten az olmamak kaydıyla, altı aydan uzun süreli düzenlenemeyecektir. Ayrıca bu sürelerin belirlenmesinde; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsis olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edileceği belirtilmiştir. Diğer eğitimlerin süreleri ise (seminer, konferans, toplantı vs.) eğitimin içeriğine göre belirlenecektir.
c) Aday memurluk eğitimleri, atanan personelin göreve başlamasından sonra en kısa süre içinde gerçekleştirilecektir.
X. ADAY MEMURLUK, HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİMLERDE OKUTULACAK DERSLER
A. Aday Memur Yetiştirme Eğitimi İçin;
a) Temel eğitim konuları
1) Atatürk ilkeleri.
2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
a) Genel Esaslar,
b) Temel Hak ve Ödevler,
c) Cumhuriyetin Temel Organları,
d) Yürütme.
3) Genel olarak Devlet Teşkilâtı.
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
a) Ödev ve Sorumluluklar,
b) Genel Haklar,
c) Yasaklar,
d) Sicil ve disiplin işleri,
e) Sosyal ve malî haklar,
f) Amir - memur ilişkileri,
g) Müracaat ve şikâyetler,
h) Kılık kıyafet,
ı) Yer değiştirme,
i) Beşeri ilişkiler.
5) Yazışma - dosyalama usulleri.
6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri.
7) Halkla ilişkiler.
8) Gizlilik ve gizliliğin önemi.
9) İnkılâp tarihi.
10) Millî güvenlik bilgileri.
11) Haberleşme.
12) Türkçe dil bilgisi kuralları.
13) İnsan hakları.
b) Hazırlayıcı Eğitim Konuları
Aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak aşağıdaki konularda eğitim yapılır:
a) Yargı teşkilâtının tanıtılması,
b) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin teşkilât ve görevleri ile ilgili mevzuatı,
c) Bakanlık merkez teşkilâtı, görevleri, ilgili mevzuat, meslek etiği,
d) Aday memurun görevi ile ilgili diğer hususlar,
e) Merkezî Eğitim Yönetme Kurulunun uygun göreceği ilgili diğer konular.
c) Staj dönemi konuları
Yukarıda belirtilen mesleki derslerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimine ilişkin konulara da müfredatta yer verilebilecektir.
B. Hizmet Öncesi Eğitim İçin;
İdare memurluğu öğrenciliği hizmet öncesi eğitiminde tablo-3’de, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği hizmet öncesi eğitiminde tablo-4’de belirtilen dersler hizalarında belirtilen sürelerde okutulacaktır.
Tablo-3
İdare Memuru Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitimde
Yer Alacak Dersler ve Toplam Ders Saatleri

Sıra Numarası
Dersin Adı
Toplam Ders Saati
1
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
4
2
Türkçe Dil Bilgisi ve Resmi Yazışma Kuralları
20
3
Genel Hukuk Bilgisi, Ceza, Ceza Usul Hukuku ve İnfaz Hukuku
32
4
İnsan Hakları
10
5
Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri
6
6
Meslek Etiği
8
7
Mali Mevzuat
26
8
Toplumsal İlişkiler ve Sosyal Hizmetler
24
9
Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi
30
10
Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği
28
11
Liderlik ve Ekip Çalışması
10
12
Psikoloji ve Kriminoloji
20
8
13
Yönetim Hukuku, Adalet Teşkilatı ve Personel Mevzuatı
22
14
Temel UYAP Bilgisi
12

TOPLAM
260

Tablo-4A
Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde Görevlendirilecekler için
İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitimde Yer Alacak
Dersler ve Toplam Ders Saatleri

Sıra Numarası
Dersin Adı
Toplam Ders Saati
1
İnsan Hakları
10
2
Genel Hukuk Bilgisi Ceza, Ceza Usul, İnfaz Hukuku ve Denetimli Serbestlik Kararların İnfazı
26
3
Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Personel Mevzuatı
16
4
Denetimli Serbestlik Sistemi ve Yönetim Yapısı
24
5
Dinamik Güvenlik Uygulamaları ve Hükümlünün Toplum İçinde Takibi
10
6
Psikoloji ve Kriminoloji
20
7
İletişim ve Toplumsal İlişkiler
26
8
Türkçe Dil Bilgisi, Yazılı Anlatım Türleri ve Arşivleme
16
9
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
4
10
Ekip Çalışması
6
11
Orantılı Güç Kullanımı (Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri), Acil Durumlara Müdahale, Temel İlk Yardım Bilgisi
20
12
Meslek Etiği
12
13
Temel UYAP Bilgisi
10
TOPLAM
200

Tablo-4B
Ceza İnfaz Kurumlarında Görevlendirilecekler için
İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitimde Yer Alacak
Dersler ve Toplam Ders Saatleri

Sıra Numarası
Dersin Adı
Toplam Ders Saati
1
İnsan Hakları
8
2
Meslek Etiği
12
3
Genel Hukuk Bilgisi Ceza, Ceza Usul ve İnfaz Hukuku
24
4
Bakanlık Teşkilatı, Yönetim Hukuku ve Personel Mevzuatı
14
5
İnfaz Kurumları Yönetimi (Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Yönetimi)
24
6
İnfaz Kurumları Güvenliği (Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Güvenliği)
24
7
Psikoloji (14)
Kriminoloji (6)
20
8
Toplumsal İlişkiler, Sosyal Hizmetler, İletişim
20
9
Ekip Çalışması
4
10
Türkçe Dil Bilgisi ve Yazılı Anlatım Türleri ile Resmi Yazışma Kuralları
10
11
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
4
12
Orantılı Güç Kullanımı (Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri) (20)
Acil Durumlara Müdahale (4)
Temel İlk Yardım Bilgisi (4)
28
13
Temel UYAP Bilgisi
8
TOPLAM
200

C. Hizmet İçi Eğitim İçin;
a) Türkçe dil bilgisi ve kompozisyon,
b) Genel hukuk bilgisi (Anayasa hukuku, idare hukuku, medenî hukuk, medenî usul hukuku, icra ve iflâs hukuku, tebligat hukuku hakkında genel bilgiler),
c) Ceza İnfaz Kurumu idaresi,
d) Ceza İnfaz Kurumu güvenliği,
e) Bakanlık ve Genel Müdürlük teşkilâtı ve Devlet Memurları Kanunu,
f) Ceza ve ceza usul hukuku,
g) İnfaz hukuku,
h) Kriminoloji,
ı) Psikoloji,
i) İşletmecilik,
j) Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri
k) İnsan hakları,
l) Meslek etiği.
Kurs programlarına, kursların süresi, niteliği ve yapıldığı yer dikkate alınmak sure­tiyle yukarıda gösterilen derslerden uygun görülenler alınabileceği gibi bu maddelerde gösterilenler dışındaki dersler de, kursa tâbi personelin görev özelliğine göre programa dâhil edilebilecektir.
XI. ADALET PERSONELİNE YÖNELİK OLARAK DÜZENLENECEK EĞİTİM FAALİYETLERİ
Yıllık eğitim plânında belirtilen eğitim faaliyetleri, ilgili birimler ile müştereken gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda;
1) Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli olarak;
Eğitim programları için ihtiyaç duyulan başta eğitici eğitimleri olmak üzere diğer alanlarda destek alınacaktır.
2) Personel Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak; hizmet içi eğitim, seminer, konferans yollarıyla eğitim verilecektir.
3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak; UYAP eğitimleri için ihtiyaç duyulan eğitici ve materyaller ile ilgili destek alınacaktır.

XII. ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ
Derslerin verilmesinde; Bakanlık yetkilileri, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli başmüfettiş ve müfettişler, Kontrolörler Kurulu Başkanlığında görevli başkontrolör ve kontrolörler, hâkim ve cumhuriyet savcıları, eğitim merkezlerinde görevli öğretim görevlileri, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personel ile ihtiyaç duyulan alanlarda diğer kurum ve kuruluşlarda görevli uzmanlardan faydalanılacaktır.
XIII. DEĞERLENDİRME
Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerin (kurslar ve aday memurluk eğitimleri) sonunda kursiyerlerin bilgi ve beceri düzeyini belirlemek için sınav yapılacaktır.
Hizmet içi eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen seminer, toplantı ve konferansların değerlendirilmesinde; kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeylerini ölçecek ön test, son test ve anketler geliştirilecek, diğer veri toplama araçlarından faydalanılabilecektir. Başarının değerlendirilebilmesi için testler, tamamlama tipi sorularla hazırlanan testler, doğru-yanlış sorularla yapılan testler, doğru yanlış sorular, mülakat, iş performans testleri ve gözlemlere yer verilebilecektir.
XIV. EĞİTİMLERDE SINAV YAPILMASI VE BELGE VERİLMESİ
I- Hizmet içi Eğitimlerde;
04/05/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesine göre eğitim çalışmaları sonunda eğitime katılan personele;
a) Eğitim sonunda sınav yapılmışsa, sınavda başarılı olunması hâlinde “Başarı Belgesi”,
b) Eğitim sonunda sınav yapılmamışsa ya da düzenlenen sınavda başarılı olunmaması durumunda “Katılım Belgesi” verilecektir. Belgeler Genel Müdürlükçe düzenlenecektir.
II- Hizmet Öncesi Eğitimlerde;
04/05/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesine göre, hizmet öncesi eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere “Mezuniyet Belgesi” verilecektir. Belgeler Genel Müdürlükçe düzenlenecektir.
XV. EĞİTİM GİDERLERİ
Eğitim programlarında görevlendirilecek Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin; gidiş-dönüş yol ücretleri ile yolda geçen sürelere ait günlük geçici görev yollukları bağlı bulundukları kurum bütçesinden; iaşeleri, diğer cari giderleri ve öğretim görevlilerinin ders ücretleri, ilgili ceza infaz kurumları ve eğitim merkezleri bütçesinden; bilgi, beceri ve görgülerini artırmak amacıyla yapılacak hizmet alımları, temsil, ağırlama ve kursiyerler için yapılan sosyal faaliyet giderleri Bütçe Kanunu’nda belirtilen esaslara göre ödenecektir.
Ancak, eğitim programlarının uygulanmasında Başbakanlığın hâlen yürürlükte bulunan veya yıl içinde çıkarılacak olan tasarruf genelgeleri ile getirilebilecek olan sınırlandırmalar saklıdır.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.