Bilirkişilik Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi
BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI
(TBBM GENEL KURULUNCA KABUL EDĠLEN METĠN)
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; bilirkiĢilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve
denetimine iliĢkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkiĢilik için etkin ve verimli bir
kurumsal yapı oluĢturulmasıdır.
(2) Bu Kanun adli, idari ve askerî yargı alanında yürütülen her türlü bilirkiĢilik
faaliyetini kapsar.
(3) Kanunlarda bilirkiĢilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile yargı
mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüĢ bildiren kamu kurum ve kuruluĢları bu
Kanunun kapsamı dıĢındadır.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) BilirkiĢi: Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve
görüĢünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için baĢvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel
kiĢisini,
c) Bölge kurulu: BilirkiĢilik bölge kurullarını,
ç) Daire BaĢkanlığı: Adalet Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
kurulan BilirkiĢilik Daire BaĢkanlığını,
d) DanıĢma Kurulu: BilirkiĢilik DanıĢma Kurulunu,
e) Temel eğitim: Kanunlarda yer alan esaslar ve Bakanlık tarafından belirlenen ilkeler
kapsamında bilirkiĢilik faaliyeti öncesinde verilen zorunlu eğitimi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 3- (1) BilirkiĢi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız
ve objektif olarak yerine getirir.
(2) BilirkiĢi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar
dıĢında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.
(3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle
çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkiĢiye baĢvurulamaz.
(4) BilirkiĢi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup,
görevinin icrasını kısmen yahut tamamen baĢka bir kimseye devredemez.
(5) BilirkiĢi görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği
sırların gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkiĢilik görevi sona erdikten
sonra da devam eder.
(6) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden
ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkiĢi
görevlendirilemez.
(7) Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır. Ancak rapordaki eksiklik veya
belirsizliğin giderilmesi için ek rapor istenebilir.
2
(8) Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi ile bu Sisteme entegre biliĢim sistemleri veya
yazılımlar vasıtasıyla ulaĢılabilen bilgiler veya çözülebilen sorunlar için bilirkiĢiye
baĢvurulamaz.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
BilirkiĢilik DanıĢma Kurulu, BilirkiĢilik Daire BaĢkanlığı ve BilirkiĢilik Bölge Kurulları
BilirkiĢilik DanıĢma Kurulu
MADDE 4- (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere BilirkiĢilik
DanıĢma Kurulu kurulmuĢtur.
(2) DanıĢma Kurulu aĢağıdaki üyelerden oluĢur:
a) Adalet Bakanlığı MüsteĢarı.
b) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri.
c) Adalet Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürü.
ç) Adalet Bakanlığı Ceza ĠĢleri Genel Müdürü.
d) Yargıtay Birinci BaĢkanlık Kurulu tarafından Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinden
seçilen birer üye olmak üzere toplam iki kiĢi.
e) DanıĢtay BaĢkanlık Kurulu tarafından DanıĢtay idari dava daireleri ve vergi dava
dairelerinden seçilen birer üye olmak üzere toplam iki kiĢi.
f) Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin öğretim üyeleri arasından seçilen
toplam üç kiĢi.
g) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından, istekleri bulunan,
bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görev yapan birer hâkim olmak üzere seçilen
toplam iki kiĢi.
ğ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından, istekleri bulunan ve
birinci sınıf olan; adli yargı ilk derece hukuk ve ceza mahkemelerinde görev yapan birer
hâkim, bir Cumhuriyet savcısı ve idari yargı ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde görev
yapan birer hâkim olmak üzere seçilen toplam beĢ kiĢi.
h) Adalet Bakanlığı tarafından Adlî Tıp Kurumunda görev yapanlar arasından seçilen
bir kiĢi.
ı) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
AraĢtırma Kurumunda görev yapanlar arasından seçilen bir kiĢi.
i) ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Kriminal Daire
BaĢkanlığında ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire BaĢkanlığında görev yapanlar
arasından birer olmak üzere seçilen toplam iki kiĢi.
j) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından avukatlar arasından seçilen bir
kiĢi.
k) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından mühendis
veya mimarlar arasından seçilen bir kiĢi.
l) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları
Birliği Yönetim Kurulu tarafından serbest muhasebeci mali müĢavir veya yeminli mali
müĢavirler arasından seçilen bir kiĢi.
m) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir kiĢi.
n) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından seçilen
bir kiĢi.
o) Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir kiĢi.
(3) DanıĢma Kurulunun BaĢkanı Adalet Bakanlığı MüsteĢarıdır. MüsteĢar gerekli
gördüğünde yardımcılarından birini Kurula BaĢkanlık etmek üzere görevlendirebilir. BaĢkan,
DanıĢma Kurulunu temsil eder ve Kurul toplantılarının gündemini belirler.

(4) Ġkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan üyeler dıĢındaki üyelerin
görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.
(5) DanıĢma Kurulu üyeliğinin ölüm, emeklilik, istifa, atama ve benzeri nedenlerle
boĢalması hâlinde, boĢalmayı takip eden on beĢ gün içinde yeni üyenin seçimi yapılır.
(6) DanıĢma Kurulu toplantılarına, uzman kiĢiler ile kamu ya da özel kurum veya
kuruluĢların temsilcileri davet edilerek görüĢleri alınabilir.
(7) DanıĢma Kurulu, her takvim yılında iki defa toplanır. BaĢkan gerekli gördüğü
hâllerde DanıĢma Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.
(8) DanıĢma Kurulunun sekretarya hizmetleri Daire BaĢkanlığı tarafından yerine
getirilir.
BilirkiĢilik DanıĢma Kurulunun görevleri
MADDE 5- (1) DanıĢma Kurulunun görevleri Ģunlardır:
a) BilirkiĢilik hizmetlerinin yürütülmesinde yaĢanan sorunlar hakkında çözüm
önerilerinde bulunmak.
b) Daire BaĢkanlığının görev alanına giren konular hakkında önerilerde bulunmak.
c) Daire BaĢkanlığının ve bölge kurullarının yıllık faaliyetleri hakkında önerilerde
bulunmak.
ç) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
BilirkiĢilik Daire BaĢkanlığı ve görevleri
MADDE 6- (1) BilirkiĢilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir Ģekilde
yürütülmesini sağlamak amacıyla bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere Adalet
Bakanlığı Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü bünyesinde BilirkiĢilik Daire BaĢkanlığı kurulur.
Daire BaĢkanlığı, bir daire baĢkanı ile yeteri kadar tetkik hâkimi ve diğer personelden oluĢur.
(2) Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) BilirkiĢilik hizmetlerine iliĢkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit etmek.
b) Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkiĢilerin sahip olması gereken nitelikleri
belirlemek.
c) BilirkiĢilerin, görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeleri belirlemek.
ç) Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkiĢilerin uyacağı rehber ilkeleri ve
hazırlayacağı raporların standardını belirlemek.
d) BilirkiĢilik temel eğitimine iliĢkin usul ve esasları belirlemek, eğitim verecek eğitim
ve öğretim kurumları ile diğer kurumların niteliklerini belirlemek ve bunlara izin vermek, bu
kurum ve kuruĢları listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak.
e) Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterliliklerini dikkate alarak bilirkiĢilik
temel eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara iliĢkin usul ve esasları
belirlemek, bu kiĢilerin listesini oluĢturmak ve yayımlamak.
f) BilirkiĢilerin denetimine ve performansına iliĢkin usul ve esasları belirlemek.
g) BilirkiĢiliğe kabule iliĢkin usul ve esasları belirlemek.
ğ) BilirkiĢilik Asgari Ücret Tarifesini belirlemek ve her yıl güncellemek.
h) Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkiĢilerin aylık olarak bakacağı iĢ sayısını
belirlemek.
ı) BilirkiĢi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kiĢilerinin ve bu tüzel kiĢilik
bünyesinde bilirkiĢi olarak çalıĢacak kiĢilerin taĢıması gereken nitelikleri belirlemek.
i) BilirkiĢi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kiĢilerinin temel ve alt uzmanlık
alanları ile yetki çevrelerini belirlemek.
j) BilirkiĢiliğe kabul Ģartları bakımından 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e)
bendinde aranan asgari çalıĢma süresini, temel ve alt uzmanlık alanlarına göre artırmak.

k) Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlamak.
l) Görev alanına giren konularda bilim komisyonları veya çalıĢma grupları oluĢturmak.
m) DanıĢma Kurulunun sekretarya hizmetini yürütmek.
n) BilirkiĢilikle ilgili uygulamaları izlemek, sorunları tespit etmek ve bu sorunlara
çözüm önerileri geliĢtirmek.
o) BilirkiĢilik alanında her türlü istatistiki veriyi toplamak ve bu alana iliĢkin
planlamaları yapmak.
ö) BilirkiĢilik sicilini ve listesini tutmak.
p) BilirkiĢilikle ilgili yayınlar ile bilimsel çalıĢmaları teĢvik etmek ve desteklemek.
r) BilirkiĢiliğe iliĢkin ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve panel gibi bilimsel
organizasyonları düzenlemek veya desteklemek.
s) Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak.
Ģ) BilirkiĢilik listelerinden çıkarılanlar ile bilirkiĢilik yapmaktan yasaklananların
listesini tutmak ve yayımlamak.
t) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
BilirkiĢilik bölge kurulları
MADDE 7- (1) Her bölge adliye mahkemesinin kurulu bulunduğu yerde bir
bilirkiĢilik bölge kurulu kurulur.
(2) Bölge kurulu aĢağıdaki üyelerden oluĢur:
a) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından istekleri bulunan ve
bölge kurulunun bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi üyeleri arasından seçilen bir kiĢi.
b) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından bölge kurulunun
bulunduğu il merkezi adli yargı ilk derece hukuk ve ceza mahkemelerinde görev yapan birer
hâkim ve bir Cumhuriyet savcısı ile idari yargı ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde
görev yapan birer hâkim olmak üzere seçilen toplam beĢ kiĢi.
(3) Bölge adliye mahkemesi üyeleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
tarafından seçilen üye, bölge kurulunun baĢkanıdır. BaĢkanın yokluğunda en kıdemli üye
baĢkana vekalet eder.
(4) Bölge kurulunun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere bölge adliye
mahkemesinde bir yazı iĢleri müdürlüğü kurulur. Bu müdürlükte bölge adliye mahkemesi
adalet komisyonu tarafından görevlendirilen bir müdür ile yeteri kadar memur bulunur.
(5) Bölge kurulu, ayda bir toplanır. Bölge kurulunun baĢkanı, kurulu her zaman
toplantıya çağırabilir. Bölge kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
(6) Bölge kurullarının denetimi, adalet müfettiĢlerince yapılır.
BilirkiĢilik bölge kurullarının görevleri
MADDE 8- (1) Bölge kurullarının görevleri Ģunlardır:
a) BilirkiĢilik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini
sağlamak.
b) BilirkiĢiliğe kabule ve bilirkiĢilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek.
c) Sicile kayıtlı bilirkiĢilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkiĢilik
listelerini oluĢturmak.
ç) BilirkiĢilerin sicil ve listeden çıkarılmasına karar vermek.
d) Ġlgili mevzuat çerçevesinde bilirkiĢilerin denetimini yapmak ve performansını
ölçmek.
e) Özel hukuk tüzel kiĢilerinin bilirkiĢilik faaliyetinde bulunmalarına izin vermek,
izinlerini iptal etmek, bilirkiĢiliğe iliĢkin faaliyet ve raporlarını denetlemek.

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
BilirkiĢilik bölge kurulu baĢkanının görevleri
MADDE 9- (1) Bölge kurulu baĢkanının görevleri Ģunlardır:
a) Bölge kurulunun uyumlu, verimli ve düzenli çalıĢmasını sağlamak.
b) Bölge kurulu kararlarını uygulamak.
c) Bölge kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve toplantılarına baĢkanlık
etmek; kurul üyelerinden en az ikisinin imzası ile verilecek önerileri gündeme almak.
ç) BilirkiĢiliğe kabul edilenlerin sicil ve listeye kayıt iĢlemlerini yürütmek.
d) Sicil ve listeden çıkarılmasına karar verilen bilirkiĢilerle ilgili iĢlemleri yürütmek.
e) BilirkiĢilik temel ilkeleri ile etik ilkeleri ihlal ettiği iddia edilen bilirkiĢiler hakkında
baĢvuru üzerine veya resen gerekli inceleme ve araĢtırmayı yapmak veya yaptırmak.
f) BilirkiĢilere veya bilirkiĢilik için baĢvuru yapanlara iliĢkin ihtiyaç duyulan bilgi ve
belgeleri ilgili kurum veya kuruluĢlardan istemek, gerektiğinde ilgilileri davet etmek ve
dinlemek.
g) Bölge kurulu yazı iĢleri müdürlüğü personelini denetlemek.
ğ) Bölge kurulunun diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği hâlinde çalıĢmasını
sağlamak.
h) BilirkiĢi raporlarını belirlenen esaslar dâhilinde arĢivlemek.
ı) Yıllık faaliyet raporu hazırlayarak Bakanlığa sunmak.
i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bölge kurulu baĢkanı münhasıran bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirir;
bölge kurulu baĢkanına baĢka bir görev verilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BilirkiĢiliğe Kabul, BilirkiĢilik Sicili ve BilirkiĢilik Listesi
BilirkiĢiliğe kabul Ģartları
MADDE 10- (1) BilirkiĢilik faaliyetinde bulunacak gerçek kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar
aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile Devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat
karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı
bilirkiĢilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkum
olmamak.
b) Daha önce kendi isteği dıĢında bilirkiĢilik sicilinden çıkarılmamıĢ olmak.
c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamıĢ ya da sanat
icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamıĢ olmak.
ç) BaĢka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
d) BilirkiĢilik temel eğitimini tamamlamak.
e) BilirkiĢilik yapacağı uzmanlık alanında en az beĢ yıl fiilen çalıĢmıĢ olmak ya da
daha fazla çalıĢma süresi belirlenmiĢ ise bu süre kadar fiilen çalıĢmıĢ olmak.
f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan Ģartları
haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma,
mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

g) BilirkiĢilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koĢullarını
taĢımak.
(2) Özel hukuk tüzel kiĢilerinin bünyesinde bilirkiĢi olarak çalıĢacak kiĢiler
bakımından da birinci fıkradaki Ģartlar aranır ve düzenlenen raporlarda bu kiĢilerin adı ve
soyadı ile imzası bulunur.
(3) Daha önce yaptığı baĢvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı
gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkiĢilik yapmak için baĢvuruda
bulunamazlar.
(4) Hukuk öğrenimi görmüĢ kiĢiler, hukuk alanı dıĢında ayrı bir uzmanlığa sahip
olduğunu ve birinci fıkradaki Ģartları taĢıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkiĢilik siciline
ve listesine kaydedilemez.
BilirkiĢiliğe baĢvuru, seçilme usulü ve sicile kayıt
MADDE 11- (1) BilirkiĢiliğe baĢvuru, ilgilinin yerleĢim yerinin veya mesleki
faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna ya da adli veya idari yargı ilk
derece mahkemesi adalet komisyonuna ilgili belgeler eklenmek suretiyle yazılı olarak yapılır.
Adalet komisyonlarına yapılan baĢvurular, bölge kuruluna gönderilir.
(2) BaĢvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması hâlinde, baĢvuru
sahibine belgeleri tamamlaması için on beĢ gün süre verilir. Eksik belgelerin tamamlanması
hâlinde bölge kurulu tarafından baĢvuru hakkında karar verilir.
(3) Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle baĢvuranın 10 uncu
maddedeki Ģartları taĢıyıp taĢımadığını değerlendirir ve Ģartları taĢıyanlar arasından
baĢvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren
belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.
(4) BilirkiĢiliğe kabul edilenler, sicile üç yıl için kaydedilir.
BilirkiĢilik sicilinin ve listesinin tutulması ile bilirkiĢinin görevlendirilmesi
MADDE 12- (1) BilirkiĢilik sicilinde aĢağıdaki hususlar ile gerekli görülen diğer
bilgiler yer alır:
a) BilirkiĢinin adı ve soyadı ile iletiĢim bilgileri.
b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
c) YerleĢim yeri.
ç) Mesleği.
d) Temel ve alt uzmanlık alanları.
e) ÇalıĢtığı kurum veya kuruluĢun adı.
f) BilirkiĢilik temel eğitim tarihi.
g) Hazırlanan rapor sayısı.
(2) BilirkiĢilik sicili, bölge kurulları ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının eriĢimine
açılır.
(3) BilirkiĢilik siciline kayıtlı kiĢilerin ad ve soyadları, temel ve alt uzmanlık alanları
ve meslekleri gösterilmek suretiyle bölge kurulu bilirkiĢi listesi oluĢturulur. Bu listeler
alenidir.
(4) BilirkiĢiler, sicile kaydolmak Ģartıyla yemin ederek göreve baĢlar.
(5) Adli, idari ve askerî yargıda görev alacak bilirkiĢiler, bölge adliye mahkemelerinin
yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkiĢilik bölge kurulları tarafından hazırlanan
listelerden görevlendirilir. Ancak kendi bölge kurulu bilirkiĢi listesinde ilgili uzmanlık
alanında bilirkiĢi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkiĢinin, görevlendirme yapılan
yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir.

(6) Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine baĢvurulacak uzmanlık dalında
bilirkiĢi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurulları bilirkiĢilik listelerinden, burada da
bulunmaması hâlinde, 10 uncu maddenin (ç), (d) ve (e) bentleri hariç birinci fıkrasında yer
alan Ģartları taĢımak kaydıyla listelerin dıĢından bilirkiĢi görevlendirilebilir. Listelerin
dıĢından görevlendirilen bilirkiĢiler, bölge kuruluna bildirilir.
(7) Yüksek mahkemelerin ilk derece mahkemesi olarak baktıkları iĢlerde, tüm bölge
kurulları bilirkiĢilik listelerinde kayıtlı bilirkiĢiler arasından görevlendirme yapılabilir.
BilirkiĢilik sicilinden ve listesinden çıkarılma
MADDE 13- (1) BilirkiĢiler, aĢağıdaki Ģartlardan birinin gerçekleĢmesi hâlinde
sicilden ve listeden çıkarılır:
a) BilirkiĢiliğe kabul Ģartlarının kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde gerekli
Ģartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.
b) Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkiĢilik yapmaktan kaçınılması veya raporun
belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi.
c) BilirkiĢilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaĢmayan, güven
duygusunu sarsıcı tutum ve davranıĢlarda bulunulması.
ç) 3 üncü maddede belirtilen temel ilkelere aykırı olarak bilirkiĢilik faaliyetinde
bulunulması.
d) Bölge kurulu tarafından yapılacak performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli
bulunulmaması.
e) BilirkiĢilik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme talebinde
bulunulmaması.
f) BilirkiĢinin sicilden çıkarılmayı talep etmesi.
(2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hâllerde ihlalin niteliğine
göre sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle
listeden çıkarma yaptırımı uygulanabilir.
Denetim ve inceleme
MADDE 14- (1) BilirkiĢiler, göreviyle ilgili tutum ve davranıĢlarının veya
hazırladıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından bölge kurulları tarafından
resen veya baĢvuru üzerine denetlenir.
(2) Hâkim veya Cumhuriyet savcısı, görevlendirdiği bilirkiĢinin göreviyle ilgili tutum
ve davranıĢlarının veya hazırladığı raporun mevzuata uygun olmadığına iliĢkin kanaat
edinmesi durumunda, bu hususu bölge kuruluna bildirir.
(3) Bölge kurulları, bilirkiĢi raporlarını özel veya teknik bilgi yönünden denetleyemez.
(4) BilirkiĢi raporlarının özel veya teknik bilgi yönünden içeriğine iliĢkin bölge
kurullarına baĢvuru yapılamaz; yapılan baĢvurular incelenmeksizin reddedilir.
(5) Bölge kurulu yaptığı inceleme sırasında yargı mercilerinden, kamu kurum ve
kuruluĢlarından, meslek odalarından, özel hukuk tüzel kiĢilerinden ve gerçek kiĢilerden
inceleme konusuyla ilgili bilgi ve belge talep edebilir. Ġlgililerce bu talebin yerine getirilmesi
zorunludur.
(6) BilirkiĢilik sicili ve listesinde kayıtlı olmayıp da 12 nci maddenin altıncı fıkrası
uyarınca görevlendirilenler ile listeye kaydolmaktan muaf tutulanlar, 3 üncü maddede
belirtilen temel ilkeler ile etik ilkelere aykırı olarak bilirkiĢilik faaliyetinde bulunduklarının
tespit edilmesi hâlinde, bölge kurulu kararıyla bilirkiĢilik yapmaktan yasaklanabilir. Bu karar,
ilan edilmek üzere Daire BaĢkanlığına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Ġtiraz ve dava hakkı
MADDE 15- (1) Bölge kurulu kararlarına karĢı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden
itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilir. Bölge kurulunun itiraz
üzerine verdiği kararlara karĢı yetkili idare mahkemesine dava açılabilir.
Huzur hakkı ve kurulların ihtiyaçlarının karĢılanması
MADDE 16- (1) DanıĢma Kurulu üyelerine, her toplantı için (2250) gösterge
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarda huzur hakkı veya
huzur ücreti ödenir.
(2) Bölge kurulu üyelerine, ayda dört toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için
(2250) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarda huzur
hakkı ödenir.
(3) Kurulan bilim komisyonu üyelerinden, öğretim elemanları ile uhdesinde kamu
görevi bulunmayanlara ayda dördü geçmemek üzere fiilen görev yapılan her gün için (2250)
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda huzur
hakkı veya huzur ücreti ödenir.
(4) Bakanlık, DanıĢma Kurulu, bölge kurulu ve bilim komisyonu toplantılarına baĢka
bir mahalden gelerek katılan üyelerin gündelik, yol gideri, konaklama ve diğer zorunlu
giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
(5) Kurulların ve bilim komisyonunun ihtiyaçlarına yönelik harcamalar ile ödenecek
huzur hakları ve huzur ücretleri Bakanlık bütçesinden karĢılanır.
Kadrolar
MADDE 17- (1) Ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiĢtir.
(2) Ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Adlî Tıp Kurumuna ait bölümüne eklenmiĢtir.
Yönetmelik
MADDE 18- (1) Bu Kanunun uygulanmasına iliĢkin yönetmelikler Bakanlık
tarafından yürürlüğe konulur.
GeçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde
DanıĢma Kurulu ve bölge kurullarının üyeleri ilgili kurum veya kurullar tarafından seçilir ve
Daire BaĢkanlığına bildirilir.
2) DanıĢma Kurulunun ilk toplantı tarihi, üyelerin üç yıllık görev süresinin baĢlangıcı
olarak kabul edilir.
(3) Bu Kanunun uygulanmasına iliĢkin yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde yürürlüğe konulur ve bu yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en geç altı ay içinde bilirkiĢilik sicili ve listeleri oluĢturulur.
(4) BilirkiĢilik sicili ve listelerinin oluĢturulmasını müteakip bu sicil ve listelere uygun
bilirkiĢi görevlendirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından bir ilan yapılır. Bu ilan
yapılıncaya kadar mevcut bilirkiĢi listelerine göre bilirkiĢi görevlendirilmesine devam olunur
ve bu bilirkiĢiler görevlerini tamamlar.


Bilirkişilik Kanunu Tasarısı 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.